Εὐρωσυμβούλιο, ἀποφάσεις ἱστορικῆς ὑφῆς

Τὸ σημερινὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο ἀποβαίνει ἕνα ἀπ’ τὰ πιὸ σημαντικὰ στὴν δεκαπενταετῆ ζωὴ τῆς Εὐρωζώνης∙ τὸ ἑλληνικὸ θέμα ἀποτελεῖ ἀφορμή, ὅσο καὶ ἂν βαρύνει ἀποφασιστικὰ ἡ ἱστορικὴ καὶ πολιτιστικὴ διάσταση τῆς Ἑλλάδος στὸ εὐρωπαϊκὸ γίγνεσθαι. Ἡ διάσωση τῆς οἰκονομίας θεωρεῖται δεδομένη καὶ γιὰ λόγους αὐτοσυντηρήσεως τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς, διότι θὰ ἦταν μεγάλο πλῆγμα γιὰ τὴν διεθνῆ της ὑπόσταση ἡ ἐγκατάλειψη ἑνὸς ἑταίρου∙ τὰ δύο μαζί, ἱστορία καὶ αὐτοσυντήρηση, συμπληρώνουν τὴν ἀνάγκη ἀνακάμψεως τῆς χώρας, διότι διαφορετικὰ τὸ πρόβλημα διαιωνίζεται. Στὸ σημεῖο αὐτὸ καταλογίζονται οἱ μεγάλες εὐθύνες στὸν Ναπολεοντίσκο, διότι ἐξαπάτησε τὸν λαὸ καὶ ὑπέκλεψε τὴν ψῆφο του, δὲν ἀναγνώρισε τὴν ἀνάπτυξη τῆς χώρας πέρυσι καὶ καθυστέρησε ἐπὶ πεντάμηνο νὰ ἀντιδράσει. Δὲν τοῦ ἔχουν καθόλου ἐμπιστοσύνη πλέον.

Ἀντιστάθμισμα στὴν ὕφεση

Τὸ ἀντιστάθμισμα στὶς δραματικὲς ἐπιπτώσεις στὴν ὕφεση τῶν φορολογικῶν μέτρων εἶναι τὸ ἀντικείμενο τῶν διαβουλεύσεων στὶς Βρυξέλλες∙ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο ἔχει ἀντιρρήσεις ὡς πρὸς τὴν ἀπόδοση τῶν μέτρων ποὺ προτάθηκαν ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, διότι ἡ ἀπότομη ἐμβάθυνση τῆς ὑφέσεως (μέχρι 8% τὴν ἀνεβάζουν οἱ οἰκονομικοὶ παρατηρητὲς) θὰ προκαλέσει ἀνάλογη μείωση στὰ δημόσια ἔσοδα. Ἀπὸ τεχνοκρατικῆς πλευρᾶς τὰ βλέπουν στὴν Οὐάσιγκτον, ἴσως καὶ γιατὶ ἔχουν ὑποστεῖ σκληρὴ κριτικὴ γιὰ τὴν πολιτική τους πρὸ πενταετίας, ἀλλὰ τώρα ἔχουν δίκαιο ἀπὸ οἰκονομικῆς πλευρᾶς∙ ὅπως καὶ οἱ παραγωγικές μας τάξεις τὸ ξανακατρακύλισμα στὴν ὕφεση θὰ εἶναι πρωτοφανὲς στὴν παγκόσμια ἱστορία σὲ περίοδο εἰρήνης. Τὸ ἐπισημαίνει καὶ ἡ ἀντιπολίτευση, κυρίως ἡ Νέα Δημοκρατία, διότι δὲν ἀντέχει ὁ ἑλληνικὸς λαὸς νέα κοινωνικὴ ἐξαθλίωση∙ ἦταν ὑποχρεωμένη ἡ κυβέρνηση νὰ ἀναζητήσει ἐγκαίρως λύση, ὄχι νὰ παίζει, διότι αὐτὴ εὐθύνεται γιὰ τὴν σημερινὴ κατάσταση.

Ἀποκορύφωση ἐσωκομματικῶν

Τὰ ἐσωκομματικὰ στὸν ΣΥΡΙΖΑ ἀποκορυφώνονται, καθὼς θεωρεῖται δεδομένη ἡ συμφωνία, μὲ ἀμοιβαῖες παραχωρήσεις, καὶ ἡ ἐπίσημη καταχώρηση τῆς κυβερνήσεως ὡς μνημονιακῆς καὶ μάλιστα χειρότερης μορφῆς ἀπ’ τὶς προηγούμενες∙ στοὺς πολιτικοὺς κύκλους κύριο ἀντικείμενο εἶναι ἡ ἑπόμενη μέρα, διότι χάνει ὁπωσδήποε ὁ Ναπολεοντίσκος τὴν δεδηλωμένη, μὲ τὸν ἀκροδεξιὸ συνεταῖρο του σἐ ἀπόσταση ἀσφαλείας, ἐπειδὴ φοβᾶται τὴν τύχη τοῦ πρὸ τριετίας προκατόχου του. Οἱ σημερινὲς ἀντιδράσεις θεωροῦνται ὡς προεόρτια τῶν ὅσων ἀκολουθήσουν, ὅταν ἀνακοινωθεῖ ἐπισήμως ἡ συμφωνία∙ τὰ μέτρα ἀνέρχονται σὲ 14 δις εὐρὼ μὲ τὶς παρενέργειές τους, ἐνῶ ἡ ἐπιβίωση τῶν τραπεζῶν ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ καὶ μὸνο στὶς ἐνέσεις ρευστότητος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης, καθὼς τὸ ποσὸ ἀνέρχεται σὲ 90 δις. Ἤδη ἡ κατακραυγὴ τῆς ἀγορᾶς ἀκούγεται στοὺς πολιτικοὺς κύκλους καὶ οἱ κυβερνητικοὶ βουλευτές, ἀρνοῦνται νὰ συναντήσουν ἀκόμη καὶ τὰ στελέχη τους, ἐνῶ στὴν Κουμουνδούρου ὁ διάλογος γίνεται στὰ γαλλικά…

Δανειστές, δέσμευση Τσίπρα

Τὴν προσωπικὴ δέσμευση τοῦ πρωθυπουργοῦ, γιὰ τὴν ρύθμιση ὅλων τῶν λεπτομερειῶν ζητοῦν οἱ δανειστές, διαφορετικὰ δὲν κλείνει ἡ συμφωνία∙ ἔτσι ὁ Ναπολεοντίσκος ἐκλήθη ἐπειγόντως προχθὲς τὸ βράδυ στὶς Βρυξέλλες, γιὰ συνάντηση μὲ τοὺς Γιοῦνκερ, Λαγκάρντ, Ντράγκι, Νταίσελμπλούμ, Ραίντγκλινγκ, διότι σὲ πολλὰ θέματα οἱ ὑπουργοὶ ἢ δὲν μποροῦσαν νὰ ἀπαντήσουν ἢ δὲν τοὺς ἔχουν ἐμπιστοσύνη οἱ συνομιλητές τους, μετὰ ἀπὸ ὅσα ἔλεγαν τὸ πεντάμηνο. Τὰ δυσκολώτερα προβλήματα ἀφοροῦν τὴν ἐφαρμογὴ τῶν μέτρων, διότι σὲ αὐτὰ θὰ κριθεῖ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας μας∙ ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς γνωρίζει ἄριστα τὸ πῶς δουλεύει ἡ κυβέρνηση, ὅταν ὁλόκληρο πεντάμηνο δὲν ἔχει ἀποστείλει ἕνα πρόγραμμα καὶ τὰ κονδύλια λιμνάζουν στὶς τράπεζες.

Εὐρεῖα ἐξάπλωση διαρροῆς

Ἡ διαρροὴ βουλευτῶν κατὰ τῆς συμφωνίας ἐξαπλώνεται στὴν κυβερνητικὴ πλειοψηφία καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ προχωρήσει σὲ κάποιες συνεννοήσεις μὲ τὴν ἀντιπολίτευση, ἂν θέλει πράγματι νὰ ψηφισθεῖ ἡ συμφωνία στὴν Βουλή∙ ἤδη ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα σήκωσε τὴν δική της παντιέρα θέτοντας θέματα διαγραφῆς τοῦ χρέους καὶ ἐργασιακῶν, ἀλλὰ αὐτὰ δὲν γίνονται δεκτὰ ἀπ’ τοὺς ἑταίρους, ψηφίζεται, ἐφαρμόζεται ἡ συμφωνία καὶ μετὰ συζητοῦνται. Στὶς Βρυξέλλες βρίσκονται καὶ οἱ πρόεδροι τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀντιπολιτεύσεως, ποὺ θὰ ἔχουν συναντήσεις μὲ πολλοὺς ἀρχηγούς, ὅπως ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ∙ ἔστω καὶ μὲ τὴν μορφὴ τριγωνικῶν σχέσεων εἶναι δυνατὴ ἡ προσέγγιση γιὰ τὸ ἑλληνικὸ πρόβλημα.

Τοῖς προσήκουσιν Ὀδυσσέως

Ὁ Ἀλέξανδρος εἶχε πάντοτε μαζί του τὰ ὁμηρικὰ ἔπη, τὰ ὁποῖα χρησιμοποίησε ὡς βάση τῆς διδασκαλίας του ὁ Ἀριστοτέλης, καὶ τὰ διάβαζε μεταξὺ τῶν μαχῶν∙ μὲ τοὺς ἥρωές των κάνει τὴν σύγκριση καὶ ὁ Πλούταρχος, κατὰ τὴν ἀξιολόγηση τοῦ πολιτικοῦ ἤθους τοῦ νεαροῦ βασιλέως. Ἦταν εὐσεβέστερος τοῦ Διομήδους, διότι, «ὁ μὲν γὰρ μάχεσθαι θεοῖς ἦν ἕτοιμος, ὁ δὲ πάντα τοὺς θεοὺς ἐνόμιζε κατορθοῦν»∙ διότι ὁ μὲν Διομήδης ἦταν ἕτοιμος νὰ πολεμήσει μὲ τοὺς θεούς, ἐνῶ ὁ Ἀλέξανδρος πίστευε ὅτι ὅλα τὰ πέτυχε, χάρις στὴν εὔνοια τῶν θεῶν. «Ποθεινότερος δὲ τοῖς προσήκουσιν τοῦ Ὀδυσσέως»∙ ἦταν πιὸ ἀγαπητὸς στοὺς συγγενεῖς του ἀπ’ τὸν Ὀδυσσέα. «Ἐκείνου μὲν γὰρ ἡ τεκοῦσα διὰ λύπην ἀπέθανε, τούτου δ’ ἡ τοῦ πολεμίου ὑπ’ εὐνοίας συναπέθανε»∙ διότι ἐκείνου ἡ μητέρα ἀπ’ τὴν λύπη ἀπέθανε, ἐνῶ τούτου ἡ μητέρα τοῦ ἀντιπάλου του μέσα στὴν εὔνοια συναπέθανε.

Ἀποφασιστικότης Εὐρωπαίων

Ἡ ἀποφασιστικότης τῶν Εὐρωπαίων καταδείχθηκε στὴν διαχείριση τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος∙ κάλεσαν ἐπειγόντως στὶς Βρυξέλλες τὸν πρωθυπουργὸ γιὰ τὴν ρύθμιση τῶν ἐκκρεμῶν θεμάτων, ἐνῶ διασφαλίζουν τὴν ἄμυνα τῆς Εὐρωζώνης ἀπέναντι στὶς ἐπιθέσεις τῶν κερδοσκόπων, μὲ τὶς συνεχεῖς παρεμβάσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης γιὰ τὴν προστασία τοῦ ἑλληνικοῦ τραπεζικοῦ συστήματος. Τὸ πρόβλημα συζητήθηκε ἐκτενέστατα μεταξὺ τοῦ πρωθυπουργοῦ, καὶ τῶν κορυφαίων παραγόντων τῆς τρόϊκας, μὲ τὴν πρόεδρο τοῦ ΔΝΤ στὸν ρόλο τοῦ σκληροῦ, παρὰ τὶς παραχωρήσεις καὶ τὶς ὑποκλίσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀπέναντί της, ὅσο κανενὸς ἄλλου Εὐρωπαίου∙ κανένας δὲν ἔχει ἐμπιστοσύνη στὶς προφορικὲς ὑποσχέσεις του, ὅλοι ζητοῦν ὑπογραφή, διαφορετικὰ δὲν προχωράει τίποτε. Τὰ ἄφησε ὅλα τελευταία στιγμὴ καὶ τώρα ὑφίσταται τὶς συνέπειες∙ μάλιστα στὴν ἑλληνικὴ κοινὴ γνώμη ἐμφανίζονται οἱ δανειστὲς νὰ ἐνδιαφέρονται περισσότερο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη, ἐπειδὴ αὐτοὶ τονίζουν ὅτι ἡ φορολογικὴ καταιγίδα θὰ ὁδηγήσει σὲ ἀπότομη ὕφεση καὶ κοινωνικὴ ἐξαθλίωση.

Ἀμερικὴ, ὑποκλοπὲς Γάλλων

Στὴν παρακολούθηση τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐπικοινωνιῶν τῶν Γάλλων προέδρων προέβαιναν οἱ Ἀμερικανοὶ τὴν τελευταία δεκαετία, ὅπως ἀποκαλύτπτει τὸ Wikileaks∙ οἱ Ζὰκ Σιράκ, Νικολὰ Σαρκοζὺ καὶ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἦταν τὰ θύματα τῶν ἀμερικανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, κατὰ τὶς περιόδους τῶν συνομιλιῶν Ἰσραηλινῶν καὶ Παλαιστινίων, ἀλλὰ καὶ τῆς ἑλληνικῆς κρίσεως μὲ τὴν ἀπειλὴ ἐξόδου μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη. Ἡ Οὐάσιγκτον παραδέχθηκε ὅτι γινόταν αὐτὸ καὶ προχώρησε σὲ ἔμμεση ἀποδοκιμασία του, καθόλου πειστικὴ γιὰ τοὺς Γάλλους∙ μετὰ τὴν παρακολούθηση τῶν ἐπικοινωνιῶν τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ ξεσπάει τὸ σκάνδαλο μὲ τὸ Παρίσι, ὅταν μάλιστα ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἔχει ἐκτεθεῖ στὸν λαό του γιὰ φιλοαμερικανισμό∙ ἡ προσβολὴ ἀπευθύνεται πρὸς ὁλόκληρη τὴν Εὐρωζώνη, σὲ στιγμὴ κρίσιμη γιὰ τὶς εὐρωατλαντικὲς σχέσεις, ὅπως φάνηκε μὲ τὶς δυσκολίες ψηφίσεως τῆς συμφωνίας ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν ἀπ’ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο. Πολλοὶ διπλωμάτες διερωτῶνται ἂν αὐτὰ γίνονται ἐν γνώσει ἢ κατὰ τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, πτωτικὲς στὴν Δύση καὶ ἀνοδικὲς στὴν Σαγκάη καὶ στὸ Χὸνγκ Κόνγκ∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1194 δολλάρια καὶ 138,7550 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1175,75, ἀλλὰ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 64,58. Οἱ συνεχεῖς διακυμάνσεις στὶς πληροφορίες γιὰ συμφωνία στὸ ἑλληνικὸ θέμα ἐπαναφέρουν τὴν αἴσθηση τῆς ἀποτυχίας καὶ προβληματίζουν τοὺς ἐπενδυτὲς γιὰ τὴν στάση τους∙ ἄλλωστε οἱ διαρροὲς ἀπ’ τὸ Μαξίμου, ὡς πρὸς τὶς ἀμφιβολίες γιὰ τὶς πραγματικὲς προθέσεις τῶν δανειστῶν, ἐπιτείνουν τὸ ἄσχημο κλίμα. Ἐπίσης ἡ ὑπόθεση τῆς παρακολουθήσεως τῶν ἐπικοινωνιῶν τῶν Γάλλων προέδρων ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανοὺς ἐνισχύουν τὴν δυσπιστία γιὰ τὴν σύναψη τῆς διατλαντικῆς συμφωνίας ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν στὴν ὁποία τόσα ἐλπίζει ἡ Οὐάσιγκτον γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας της∙ στὴν Ἀσία ἡ Ρωσία κατέστη τὸν Μάιο πρῶτος προμηθευτὴς πετρελαίου τῆς Κίνας, μὲ δεύτερη τὴν Ἀγκόλα καὶ τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία στὴν τρίτη θέση.

Πλήρης ἀπομόνωση Λονδίνου

Σὲ πλήρη ἀπομόνωση ὁδηγεῖται ἡ Βρεταννία στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ὅπως δείχνει τὸ ἀδιέξοδο τῆς συναντήσεως Ἀγκέλας Μέρκελ καὶ Νταίηβιντ Κάμερον χθὲς στὸ Βερολίνο∙ ὁ Βρεταννὸς πρωθυπουργὸς ζήτησε τὴν στήριξη τῆς καγκελαρίου στὸ αἴτημά του γιὰ ἀναθεώρηση τῶν εὐρωπαϊκῶν συνθηήκῶν, ὥστε νὰ ἐγκρίνει ὁ λαός του τὴν παραμονὴ τῆς χώρας στὴν Ἕνωση. Τὸ αἴτημα ἀπορρίφθηκε, ὅσο κι ἂν ἐπιθυμεῖ ἡ Γερμανία τὴν παραμονὴ τῆς Ἀγγλίας στὴν ΕΕ, γιὰ δύο λόγους: διότι θὰ ἀποτελέσει προηγούμενο καὶ γιὰ ἄλλες χῶρες, κυρίως ἐντὸς τῆς Εὐρωζώνης, καὶ γιατὶ πρωτεύουσα σημασία δίδει ἡ χώρα στὴν οἰκονομικὴ σταθερότητα καὶ πολιτικὴ συνοχὴ τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος τῶν προσπαθειῶν της γιὰ ἐπίλυση τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος∙ τὸ Λονδίνο εἶναι ἐκτὸς καὶ ἔγινε κουραστικὸς κλαψιάρης.

Ὑποστολὴ σημαίας τῶν Νοτίων

Στὸ Τσάρλεστον ὁ κυβερνήτης τῆς Νότιας Καρολίνας ἔδωσε ἐντολὴ γιὰ τὴν ὑποστολὴ τῆς σημαίας τῶν Νοτίων ἀπ’ τὸ καμπαναριὸ τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ, ἐνῶ οἱ ὁμοσπονδιακὲς ἀρχὲς ἀπαγόρευσαν τὴν πώλησή της∙ φυσικὰ δὲν ἐφαρμόζεται εὔκολα ἡ ἀπαγόρευση αὐτή, ἀλλὰ ἡ Οὐάσιγκτον πιστεύει ὅτι θὰ περιορισθεῖ σημαντικὰ ἡ διάθεση τῆς σημαίας τῶν ἑπτὰ ἀποσχισθεισῶν πολιτειῶν κατὰ τὸν ἐμφύλιο πρὶν ἀπὸ 155 χρόνια. Τὸ θέμα πῆρε εὐρύτατες διαστάσεις μὲ τὴν δολοφονία ἐννέα Ἀφροαμερικανῶν σὲ ἐκκλησία τοῦ Τσάρλεστον ἀπὸ νεαρὸ λευκό, ὁ ὁποῖος ἀποδείχθηκε ὅτι ἐμφορεῖται ἀπὸ ναζιστικὲς ἰδέες καὶ εἶχε στὸ σπίτι του τὴν σημαία τῶν Νοτίων∙ τὸ φυλετικὸ μίσος συνοδεύεται στὴν Ἀμερικὴ μὲ τὴν ἀκροδεξιὰ ἰδεολογία καὶ διατηρεῖται ὁλοζώνταντο, παρὰ τὴν ἐπίσημη διακήρυξη τῆς ἰσότητος λευκῶν καὶ ἐγχρώμων.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.