Φασιστικὸ πραξικόπημα καὶ ἀφελληνισμὸς

Ἡ κυβέρνηση εἶχε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ πρόθεσή της τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ τὸν ἀφελληνισμὸ τοῦ τόπου∙ μὲ τὸ πραξικόπημα, ἔκτρωμα ἀποκαλύπτονται οἱ σχεδιασμοί της. Δὲν τηρεῖται καμμία συνταγματικὴ διάταξη γιὰ τὴν προκήρυξή του καὶ τὴν διεξαγωγή του, μὲ ἑνιαῖο ψηφοδέλτιο καὶ ἀλλαγὲς μὲ πράξεις νομοθετικοῦ περιεχομένου τῶν κανόνων διεξαγωγῆς τῶν ἐκλογῶν, ἐνῶ ἄλλαξε καὶ τὸν πρόεδρο τοῦ Ἀρείου Πάγου, μὲ φιλικό της πρόσωπο, κατώτερο στὴν ἱεραρχία∙ οἱ καταγγελίες εἶναι πολλές, ἔστω καὶ ἂν σκεπάζονται ἀπ’ τὰ ἄλλα γεγονότα καὶ παραμερίζονται ἀπ’ τὴν διαπλοκή. Ὁ ἀφελληνισμὸς ἔρχεται μὲ τὶς ἀλλαγὲς στὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα καὶ τὴν εἰσαγωγὴ στὰ Πανεπιστήμια μὲ βαθμολογία τρία ἢ τέσσερα, δηλαδή, μόλις νὰ γράφουν τὸ ὄνομά τους οἱ ὑποψήφιοι. Μεθοδεύσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου.

Εὐρώπη, σεβασμὸς κανόνων

Ὁ σεβασμὸς τῶν κανόνων καὶ τῶν ἀρχῶν τῆς Εὐρωζώνης διακυβεύεται ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, ὑπογραμμίζουν οἱ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, ὡς ἀπάντηση στὴ δημοψήφισμα, διότι ὑπάρχουν 19 λαοὶ οἱ ὁποῖοι σέβονται τὴν δημοκρατία∙ ὁ Ζίγκμαρ Γκάμπριελ ἦταν πιὸ σκληρὸς καὶ τόνισε, ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος ζητοῦσε λευκὴ ἐπιταγὴ γιὰ τὴν χρήση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων, χωρὶς καμμία δέσμευση γιὰ μεταρρυθμίσεις. Στὴν πράξη ὅλα γίνονται γιὰ τὴν τακτοποίηση τῶν κομματικῶν στελεχῶν στὸ κράτος, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων γιὰ ὑπονόμευση τῆς Εὐρωζώνης∙ ἡ καγκελάριος ἐπανέλαβε ὅτι τὸ εὐρὼ εἶναι πολὺ παραπάνω ἀπὸ κοινὸ νόμισμα, διότι διασφαλίζει τὴν συνοχὴ καὶ τὴν εὐημερία τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν καὶ ὅτι θὰ συνεχίσει τὴν προστασία του μὲ στιβαρὸ καὶ συνεπῆ τρόπο, ὥστε οἱ Εὐρωπαῖοι νὰ αἰσθάνονται τὴν σιγουριά τους. Τὰ προσωπεῖα ἔπεσαν, ἡ κυβέρνηση δρομολογεῖ τὴν ἔξοδο τῆς χώρας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη.

Σαφὲς ἔγκλημα ἐκ προμελέτης

Ὡς σαφέστατο ἔγκλημα ἐκ προμελέτης χαρατκήρισε τὸ δημοψήφισμα, πραξικόπημα ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς στὴν Κοινοβουλευτική του Ὁμάδα, ἐνῶ χαιρέτισε τὴν σύμπραξη τοῦ εὐρωπαϊκοῦ τόξου καὶ προειδοποίησε, ὅτι, ἂν κερδίσει τὸ ὄχι, αὐτὸ θὰ σημάνει ὅτι ἀκολουθοῦν μαῦρες μέρες γιὰ τὴν χώρα, μὲ τὴν χρεωκοπία, τὴν κοινωνικὴ ἐξαθλίωση καὶ τὸν πολλαπλασιασμὸ τοῦ χρέους, μὲ τὸ κομματικὸ κράτος μόνο νὰ ἁπλώνεται παντοῦ. Τὸ πραγματικὸ ἐρώτημα εἶναι, εὐρὼ ἢ δραχμή. Οἱ ζημίες γιὰ τὴν οἰκονομία εἶναι ἀνυπολόγιστες, καθὼς θὰ χάσει ἡ χώρα τὰ κοινοτικὰ προγράμματα, ὕψους 41 δις εὐρώ, δηλαδή, ἑπτὰ ἐτησίως∙ ἡ Νέα Δημοκρατία ἐπιβεβαιώθηκε, μὲ κλειστὲς τράπεζες, χωρὶς σύνταξη, μὲ οὐρὲς καὶ μόνο ἑξῆντα εὐρὼ τὴν ἡμέρα. Ἡ σύγκλιση τῶν εὐρωπαϊκῶν κομμάτων διαμορφώνει ἄλλη δυναμικὴ στὸ πολιτικὸ σκηνικὸ καὶ περισσότερο στὴν ἀγορά, ὅπου διαπιστώνουν τὴν διάλυση τῆς χώρας καὶ τὴν κοινωνικὴ ἐξαθλίωση, ἐνῶ ἄρχισαν ματαιώσεις κρατήσεων στὸν τουρισμό.

Προσχεδιασμένο πραξικόπημα

Τὸ πραξικόπημα τοῦ Ναπολεοντίσκου ἦταν προσχεδιασμένο καὶ μεθοδικὰ προετοιμασμένο∙ τὸ κλείσιμο τῶν τραπεζῶν εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς παντελοῦς ἐλλείψεως χρηματων ἀπ’ τὴν κυβέρνηση καὶ ἡ ἀδιαφορία γιὰ τὴν ζωὴ τῶν συνταξιούχων δείχνουν τὴν κοινωνικὴ ἀναλγησία του, ἐνῶ ἡ δωρεάν μετακίνηση μὲ τὶς ἀστικὲς συγκοινωνίες εἶναι λαϊκιστικὸ μέτρο τῶν ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων. Οἱ καθοδηγητές του εἶναι τὸ λόμπυ τῆς δραχμῆς ἐσωτερικοῦ, ἀφοῦ πολλοὶ ὑποστηρικτὲς του ὑπουργοὶ καὶ βουλευτὲς δήλωσαν ὅτι θὰ ἐπιβάλουμε δελτίο γιὰ λίγους μῆνες, καὶ ἐξωτερικοῦ, ὅταν ἐμφανίζονται δημοσιεύματα, ὅτι θὰ εἴμαστε καλύτερα μὲ τὸ ἐθνικὸ νόμισμα∙ ἀποδεικνύεται τελικὰ ὅτι εἶναι ἕνας κλειστὸς κύκλος γύρω ἀπ’ τὸν πρωθυπουργὸ ποὺ ἀποφασίζει τὰ πάντα καὶ οἱ καθοδηγητές του στὸν ἀγγλοσαξωνικὸ τύπο.

Ἀντιδράσεις τῶν βουλευτῶν

Οἱ ἀντιδράσεις τῶν δημοκρατικὼν βουλευτῶν ἐντὸς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι τὸ πρῶτο ζητούμενο αὐτὴν τὴν στιγμὴ τοῦ φασιστικοῦ πραξικοπήματος∙ ἐὰν ὑπογράψουν πάνω ἀπὸ δεκατρεῖς, τότε χάνει τὴν δεδηλωμένη καὶ ὑποχρεώνεται σὲ παραίτηση, ὁπότε ἂν δὲν τὸ κάνει κηρύσσει κανονικὰ πραξικόπημα καὶ ἀναλαμβάνει τὶς εὐθύνες του. Εἶναι ἀρκετὰ δύσκολο νὰ τὸ ἀποτολμήσει, ἂν καὶ ὅλα εἶναι πιθανὰ στὴν κατάσταση φοβίας καὶ πανικοῦ ποὺ βρίσκεται∙ ὁπωσδήποτε ὅμως εἶναι σημαντικὴ ἡ κίνηση αὐτή, διότι ἐὰν τὴν ἀρνηθεῖ, οἱ εὐθύνες βαρύνουν τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας γιὰ ἄσκηση τῶν δικαιωμάτων του σωτηρίας τῆς πατρίδος καὶ προστασίας τῶν δημοκρατικῶν ἀξιῶν. Ἡ χώρα ἔχει εἰσέλθει σὲ περίοδο τρομερῆς δοκιμασίας, μὲ ὑπεύθυνο τὸν Ναπολεοντισκο καὶ κανέναν ἄλλον.

Σεισάχθειαν προσαγορεύσας

Ὁ Πλούτραρχος συνεχίζει τὴν σύγκριση τοῦ Ἀλεξάνδρου μὲ τοὺς μεγάλους Ἕλληνες σὲ κοινωνικὰ καὶ πολιτιστικὰ ἔργα, ὡς συμπλήρωμα τῆς ἱστορικῆς ἀξιολογήσεως τῆς προσωπικότητός του∙ ἦταν γενικὴ ἡ πεποίθηση μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Ρωμαίων ὅτι ἦταν πολὺ μεγαλύτερο τὸ ἔργο τοῦ νεαροῦ βασιλέως. «Σόλων χρεῶν ἀποκοπὴν ἐν Ἀθήναις ἐποίησε, σεισάχθειαν προσαγορεύσας»∙ ὁ Σόλων χάρισε τὰ χρέη τῶν Ἀθηναίων, καὶ τὴν ἀποκάλεσε σεισάχθειαν, ἦταν τότε ἀγροτικὰ χρέη κυρίως. «Ἀλέξανδρος δὲ τὰ χρέα τοῖς δανείσασιν ὑπὲρ τῶν ὀφειλόντων αὐτὸς ἐξέτισε»∙ ὁ Ἀλέξανδρος ὅμως τὰ χρέη πρὸς τοὺς δανειστὲς ὑπὲρ τῶν ὀφειλετῶν ὁ ἴδιος ἐξόφλησε. «Περικλῆς φορολογήσας τοὺς Ἕλληνας ἐκ τῶν χρημάτων ἐκόσμησεν ἱεροῖς τὴν πόλιν»∙ ὁ Περικλῆς μὲ χρήματα ἀπ’ τὴν φορολογία τῶν Ἑλλήνων κόσμησε μὲ ἱεροὺς ναοὺς τὴν ἀκρόπολιν. Τὰ κριτήρια τῆς ἀξιολογήσεως δὲν εἶναι καὶ πολὺ πειστικά, διότι ὁ Ἀλέξανδρος καρπώθηκε τὸν μεγαλύτερο ἱστορικὰ θησαυρὸ τῶν Περσῶν βασιλέων.

Ἀπειλὴ ἐξόδου ἀπὸ Εὐρωζώνη

Τὴν ἀπειλὴ τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ἐὰν στὸ δημοψήφισμα ψηφίσουν ὄχι οἱ Ἕλληνες, ἐπισήμανε ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ στὴν συνέντευξή του καὶ ζήτησε ἀπ’ τὸν πρωθυπουργὸ νὰ μιλήσει μὲ εἰλικρίνεια καὶ νὰ πεῖ τὴν ἀλήθεια στὸν ἑλληνικὸ λαό∙ τὸ Μαξίμου ἀπάντησε μὲ ὑπεκφυγὲς καὶ ἰσχυρίσθηκε ὅτι ἐξέλαβε τὶς προτάσεις ὡς τελεσίγραφο, καθόλου πειστικὰ ὅμως. Ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ὑπογράμμισε ὅτι ὑπάρχουν 19 δημοκρατίες στὴν Εὐρωζώνη καὶ δὲν εἶναι ἡ μία ἐναντίον τῶν ἄλλων καὶ παρουσίασε τὴν πορεία τῶν διαπραγματεύσεων καὶ τὴν αἰφνίδια ἀποχώρηση τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἐνῶ οἱ Ἕλληνες τεχνοκράτες συνέχιζαν καὶ ἀποχώρησαν, ὅταν ἄκουσαν γιὰ τὸ δημοψήφισμα∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἀπομονώνεται καὶ στὸ ἐσωτερικό του, καθὼς ὁ εὐρωβουλευτής του Κώστας Χρυσογόνος καταγγέλλει ὅτι ἀπ’ τὸν Μάρτιο τὸν εἶχε προειδοποιήσει μὲ ἐπιστολὴ νὰ μὴν ἐπιχειρήσει τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη. Οἱ ἀντιδράσεις στὸν ΣΥΡΙΖΑ κλιμακώνονται συνέχεια.

Ἔκδοση ἀναγκαστικῶν νόμων

Ἡ προσφυγὴ στὴν ἔκδοση πράξεων νομοθετικοῦ περιεχομένου εἶναι κατάφωρα ἀντισυνταγματική, διότι αὐτὲς προβλέπονται ἀπ’ τὸ Σύνταγμα μόνο γιὰ ἔκτακτες ἀνάγκες οἰκονομικῆς μορφῆς καὶ ὄχι γιὰ θέματα λειτουργίας τοῦ πολιτεύματος, ὅπως γίνεται μὲ τὴν περίπτωση τοῦ δημοψηφίσματος∙ ἡ ἀλλαγὴ τῶν ὅρων διεξαγωγῆς του γίνεται κατὰ παράβαση τοῦ Συντάγματος καὶ τῆς κειμένης νομοθεσίας καὶ ἀποτελεῖ καθαρὰ φασιστικὴ πράξη. Εἶναι κανονικὴ ἀντιγραφὴ τῶν ἀναγκαστικῶν νόμων τῆς δικτατορίας καὶ συμπληρώνει τὸν τρόπο προκηρύξεως τοῦ δημοψηφίσματος, αἰφνιδιαστικὰ καὶ σὲ μία βδομάδα∙ δημοκρατία εἶναι πρωτίστως ὁ σεβασμὸς τῶν τύπων καὶ τῶν θεσμῶν καὶ νόμων. Τὸ δημοψήφισμα εἶναι πράξη ἐκφράσεως τῆς βουλήσεως τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ ὄχι μὲ οἱονδήποτε τρόπο, διότι αὐτὸ εἶχε κάνει καὶ ἡ δικτατορία δύο φορὲς μάλιστα καὶ μὲ προθεσμία τριῶν ἑβδομάδων γιὰ τὴν ἐνημέρωση τοῦ κόσμου, ὅπως προέβλεπαν οἱ σχετικοὶ νόμοι τῆς δημοκρατίας∙ τώρα ἀλλάζουν καὶ οἱ νόμοι μὲ αὐθαίρετο τρόπο.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, ἐξ αἰτίας τῆς ἑλληνικῆς κρίσεως, ἀλλὰ ἔγινε στὴ συνέχεια σημαντικὴ διόρθωση∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1122 δολλάρια καὶ 136,5650 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1174,40, καὶ πετρέλαιο, 61,47. Οἱ ἐπενδυτὲς συνηθίζουν πλέον μὲ τὰ ἑλληνικὰ προβλήματα καὶ συνεχίζουν τὶς δουλειές τους∙ πάντως οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι ἑρμηνεύουν τὸ δημοψήφισμα καὶ τὴν ὑποστήριξη τῆς κυβερνήσεως στὸ ὄχι, ὡς σαφῆ προσπάθεια ἐξόδου ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ἔστω και ἂν ἡ πλειοψηφία τοῦ λαοῦ εἶναι ὑπὲρ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ τῆς Ἑλλάδος. Ἡ ἐμμονὴ μάλιστα στὸ ἐπιχείρημα τῶν δημοκρατικῶν δικαιωμάτων ἀντιμετωπίζεται μὲ εἰρωνικὰ σχόλια, διότι καὶ οἱ ἄλλες χῶρες ἔχουν δημοκρατία καὶ δὲν ἦταν ποτὲ ὑπόθεση δημοκρατικῶν δικαιωμάτων τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα∙ μάλιστα προσθέτουν ὅτι, τὴν χειρότερη μορφὴ φασισμοῦ τὴν ἐκφράζουν ὅσοι πιστεύουν ὅτι εἶναι οἱ φορεῖς τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἀλήθειας, χωρὶς νὰ ἀναγνωρίζουν τὸ δικαίωμα τῆς γνώμης στοὺς ἄλλους λαούς.

Δέσμιος τῶν ἐξαρτήσεων του

Ἡ προσεκτικὴ μελέτη τῶν ἀντιδράσεων τοῦ Ναπολεοντίσκου τὸ πεντάμηνο δείχνει ἕνα πρᾶγμα, τὴν ἀπόλυτη δέσμευσή του ἀπέναντι στὶς ἐξαρτήσεις του, καθὼς χάνει πλέον καὶ τὴν ὑποστήριξη στὸ κόμμα του∙ κανένας σχεδὸν ὑπουργὸς ἢ βουλευτής του δὲν ἐμφανίζεται στὰ κανάλια, ὅταν διαγκωνίζονταν στὴν οὐρὰ τὸ ποιὸς θὰ πρωτοβγεῖ, ἐνῶ στὶς ἰδιωτικές τους συζητήσεις εἶναι κατηφεῖς καὶ περίλυποι. Ὅλοι ἀποδέχονται ὅτι οἱ ἀποφάσεις λαμβάνονται ἀπὸ ἕναν στενὸ κύκλο συμβούλων στοῦ Μαξίμου, μὲ ἐλάχιστη σχέση μὲ τὴν Κοινοβουλευτικὴ Ὁμάδα καὶ τὸ κόμμα, ἐνῶ μοναδικὴ ἐξαίρεση ἀποτελοῦν οἱ ὀπαδοὶ τῆς δραχμῆς οἱ ὁποῖοι καὶ φαίνεται ὅτι δικαιώνονται, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ἐξαφανίσθηκαν καὶ ἀποφεύγουν τὶς δημόσιες ἐμφανίσεις τους∙ οὔτε στὸ πραξικόπημα καὶ στὴν πτώση τῆς χούντας δὲν εἶχαν κλείσει οἱ τράπεζες.

Σινοευρωπαϊκὴ διάσκεψη

Ἡ ἑξαμηνιαία σινοευρωπαϊκὴ διάσκεψη κορυφῆς συνέρχεται σήμερα στὶς Βρυξέλλες, μὲ τὴν παρουσία τοῦ Κινέζου πρωθυπουργοῦ, σὲ φορτισμένο κλίμα, λόγῳ τῆς ἑλληνικῆς κρίσεως∙ τὸ Πεκίνο ἔχει ταχθεῖ ὑπὲρ τῆς παραμονῆς τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωζώνη καὶ τὴν ἀποφυγὴ ρήξεως μαζί της. Ὁ Λὶ Κιτσιὰνγκ θὰ συζητήσει μὲ τοὺς προέδρους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως τὰ διεθνῆ καὶ διμερῆ θέματα, μὲ τὸν ἑλληνικὸ στὴν κορυφή∙ τὰ δύο μέρη εἶναι οἱ πρῶτοι ἐμπορικοὶ ἑταῖροι μεταξύ τους καὶ ἀποτελοῦν τὸν βασικὸ ἄξονα τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας. Ἤδη ἔχουν συνάψει συμφωνία ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν καὶ διεξάγουν τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν συναλλαγῶν τους σὲ εὐρὼ καὶ ρεμίνμπι, ἐνῶ ἔχουν κοινὲς θέσεις στὴν προσπάθεια ἀναθεωρήσεως τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος∙ οἱ διαφορές τους μὲ τοὺς Ἀμερικανοὺς κινοῦνται στὸ ἴδιο μῆκος κύματος.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.