Πεντάμηνη διακυβέρνηση, ὕφεση μέχρι 5%

Ἡ πεντάμηνη διακυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὸ εἰκοσαήμερο κλείσιμο τῶν τραπεζῶν ἔφεραν τὴν χώρα σὲ ὕφεση τουλάχιστον 5% καὶ ἐκτίναξη τῆς ἀνεργίας πάνω ἀπὸ 30%∙ ἡ ἐξασφάλιση τῆς μεταβατικῆς χρηματοδοτήσεως τῶν ἑπτὰ δις εὐρὼ εἶναι ὑπόθεση τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ θὰ βρεθεῖ, μόλις ψηφισθοῦν τὰ μέτρα καὶ ἐκδοθοῦν οἱ ὑπουργικὲς ἀποφάσεις, ἐνῶ ὁ Κλάους Ραίγκλινγκ δήλωσε ὅτι θὰ διατεθοῦν δέκα δις γιὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν τραπεζῶν, μὲ τὰ πρῶτα ἴσως μέσα στὴν ἑβδομάδα. Ὁ Γκίκας Χαρδούβελης ὑπογράμμισε χθὲς τὴν καταστροφὴ στὴν χώρα τὸ πεντάμηνο∙ τὸν Δεκέμβριο τὰ μέτρα ἦταν ἑνὸς δις καὶ ἡ συμφωνία δὲν ἔκλεισε, διότι ἀρνιόταν τὸ ΔΝΤ ἐξ αἰτίας τῆς πολιτικῆς ἀστάθειας∙ στὴν πράξη διότι εὐνοοῦσαν ἀναφανδὸν οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου.

Ἀπολογητικός, παρακλητικὸς

Ἀπολογητικὸς καὶ παρακλητικὸς ἐμφανίσθηκε ὁ πρωθυπουργὸς στὴν συνέντευξή του, ἐπιχειρῶν τὴν συνεννόηση μὲ τὶς ἄλλες πολιτικὲς δυνάμεις, ἀλλὰ μὲ ἔντονο τὸν ἀντιγερμανισμό του∙ ἀποδέχθηκε τὴν ψῆφο τῆς ἀντιπολιτεύσεως γιὰ τὰ προαπαιτούμενα καὶ παρέπεμψε τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς συμφωνίας καὶ τὴν ὁμαλὴ χρηματοδότηση τῆς χώρας. Ἀνέλαβε τὴν εὐθύνη γιὰ τὰ λάθη τοῦ πενταμήνου, ἀλλὰ δὲν ρωτήθηκε γιὰ τὴν οἰκονομικὴ καταστροφὴ καὶ τὴν κοινωνικἢ ἐξαθλίωση ἀπ’ τὸ κλείσιμο τῶν τραπεζῶν∙ προέβλεψε μόνο τὴν πλήρη ἐπαναλειτουργία τους σὲ ἕνα δίμηνο περίπου, ἀλλὰ μὲ ἄνοιγμά τους σύντομα. Γιὰ τὶς διαφοροποιήσεις βουλευτῶν του εἶπε, ὅτι ὁ καθένας ἀναλαμβάνει τὴν εὐθύνη του ἀπέναντι στὴν χώρα, ἐνῶ ἐμφανίσθηκε ἤπιος γιὰ τὴν πρόεδρο τῆς Βουλῆς καὶ ἀπέκλεισε πρόωρες ἐκλογές, ἀλλὰ παρέπεμψε τὰ σημαντικὰ γιὰ μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας∙ ἦταν σχετικὰ ἤρεμος καὶ διαλλακτικός, χωρὶς τὸ ὑπεροπτικὸ ὕφος τῆς προεκλογικῆς περιόδου καὶ τοῦ πενταμήνου.

Ἐσωκομματικὰ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Τὰ ἐσωκομματικὰ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀναδεικνύονται στὸ κρίσιμο θέμα τῶν ἡμερῶν, διότι μερικὲς δεκάδες βουλευτῶν του καταψηφίζουν σήμερα καὶ χάνεται ἡ δεδηλωμένη, ὁπότε καὶ ὁ ἀνασχηματισμός, ἂν γίνει τελικά, παίρνει τὴν μορφὴ διεκπεραιώσεως τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων καὶ ἀπομακρύνσεως τῶν ἐγκαθέκτων ἀπ’ τὸ δημόσιο∙ ἡ ἀτλαντικὴ προπαγάνδα γιὰ πραξικόπημα κατευθύνεται ἀνεπιτυχῶς σὲ ἐσωτερικὴ κατανάλωση. Ἡ παραμονὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν θέση του μᾶλλον ἐξαντλεῖται μετὰ τὴν ἐκπλήρωση τῶν ὑποχρεώσεών του, ὁπότε ἀρχίζει ὁ χορὸς τῶν συνιστωσῶν στὸ κόμμα, τὸ πόσες θὰ αὐτονομηθοῦν∙ οἱ κεντρομόλες δυνάμεις ἀποδείχθηκαν παντελῶς ἀδύναμες καὶ μὲ μοναδικὴ συνοχὴ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων καὶ δήωση τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου. Μὲ τὴν σημερινὴ ψηφοφορία στὴ Βουλὴ αὐτὲς ἐξαχνοῦνται καὶ ἀπομένουν ὡς ἴχνη οἱ ἐσώτερες φασιστικὲς διαθέσεις τους∙ τὸ πεντάμηνο γνωρίσαμε τὸν χειρότερο φασισμὸ στὴν ἱστορία μας, ἐνῶ ὑπουργὸς ἔβγαλε αὐτὲς τὶς ἑβδομάδες 200000 εὐρὼ στὸ ἐξωτερικό.

Ἔγκλημα ἐσχάτης προδοσίας

Τὸ ἔγκλημα ἐσχάτης προδοσίας ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο, μὲ ὄργανο τὸν κουρεμένο καὶ μέσο τὴν ἐπιστροφὴ στὴν δραχμή, ἀποκαλύφθηκε∙ ὅλα εἶχαν προμελετηθεῖ, ἡ ἀποστέρηση τῆς ἀγορᾶς ἀπὸ χρῆμα, μὲ τὴν ἀπορρόφησή του γιὰ ἐξόφληση τῶν χρεῶν, τὸ πάγωμα τῶν εἰσπράξεων ἀπ’ τὰ κοινοτικὰ κονδύλια, τὴν ἀφαίρεση τῶν διαθεσίμων δήμων καὶ ὀργανισμῶν καὶ τὴν προκλητικὴ ὑπονόμευση τῶν διαπραγματεύσεων καὶ τῆς ἀξιοπιστίας μας στὴν Εὐρώπη. Ὁ κουρεμένος εἶχε σχηματίσει καὶ εἰδικὴ ὁμάδα γιὰ τὴν προετοιμασία καὶ γι’ αὐτὸ διέκοψαν τὶς διαπραγματεύσεις καὶ προκήρυξαν τὸ παράνομο δημοψήφισμα, ἀλλὰ διαπίστωσαν ὅτι δὲν εἶχαν ὑποστήριξη οὔτε στοὺς ἄλλους ὑπουργούς∙ τότε ὑποχώρησε ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ προσπαθεῖ νὰ σώσει τώρα τὸ κεφάλι του. Ἀργὰ πλέον.

Ἀνάκληση ἐπαναπροσλήψεων

Ἡ ὑποχρέωση γιὰ ἀνάκληση τῶν ἐπαναπροσλήψεων εἶναι ἡ χειρότερη τιμωρία τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ ἔχει προχωρήσει σὲ 9000 προσλήψεις τῶν δικῶν του, παρὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας τῆς 20ης Φεβρουαρίου. Αὐτὰ ὅμως τὰ γνώριζαν οἱ Γερμανοὶ καὶ ζήτησαν τὴν τήρηση ἀπ’ τὴν κυβέρνηση τῶν δεσμεύσεών της∙ γιὰ τὸν πρωθυπουργὸ αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἀπολύει τὰ κομματόσκυλα καὶ ἔρχεται σὲ ρήξη μὲ τοὺς πραιτωριανούς του, ἀλλὰ ἤδη ὁ πολὺς κόσμος ἔχει ἀπομακρυνθεῖ ὁριστικά. Στὴν χθεσινὴ συγκέντρωση κατὰ τῆς συμφωνίας στὸ Σύνταγμα εἶχαν μαζευθεῖ κανὰ δυὸ ἑκατοντάδες ἄτομα καὶ αὐτὰ κακοδιάθετα καὶ χωρὶς παλμό∙ ὁ λαὸς θέλει παραμονὴ στὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ καὶ ἐντιμότητα ἀπ’ τὸν πολιτικό. Ἔχει σιχαθεῖ τὰ πολλὰ ψέμματα τοῦ Ναπολεοντίσκου.

Ἑτοῖμος ξυναφαιρησόμενος

Οἱ δημοκράτες ὁπλῖτες εἶχαν ἐξεγερθεῖ στὸν Πειραιᾶ καὶ συλλάβει τὸν ὀλιγαρχικὸ Ἀλεξικλέα, ἐνῶ στὴν Ἀθήνα ὀργανώνονταν κατὰ τῶν τετρακοσίων∙ αὐτοὶ συνεδρίαζαν καὶ ἔστειλαν τὸν δημαγωγὸ Θηραμένη ἐναντίον τους, ἀλλὰ αὐτὸς ὡς κόθορνος εἶχε περάσει στοὺς δημοκρατικούς. «Ὁ δὲ ἀπολογούμενος ἑτοῖμος ἔφη εἶναι ξυναφαιρησόμενος ἰέναι ἤδη»∙ αὐτὸς ὅμως ἀπολογούμενος εἶπε ὅτι εἶναι ἤδη ἕτοιμος νὰ πάει νὰ ἀπελευθερώσει τοὺς αἰχμαλωτισθέντες. «Καὶ παραλαβὼν ἕνα τῶν στρατηγῶν ὃς ἦν αὐτῷ ὁμογνώμων ἐχώρει ἐς τὸν Πειραιᾶ»∙ καὶ ἀφοῦ πῆρε ἕναν ὁμοϊδεάτη του στρατηγὸ ἔφυγε γιὰ τὸν Πειραιᾶ. «Ἐβοήθει δὲ καὶ Ἀρίσταρχος καὶ τῶν ἱππέων νεανίσκοι»∙ βοηθοῦσε δὲ καὶ ὁ Ἀρίσταρχος, ὀλιγαρχικὸς ἐπίσης, καὶ μερικοὶ νεαροὶ ἱππεῖς. «Ἦν δὲ θόρυβος πολὺς καὶ ἐκπληκτικός»∙ ἦταν δὲ πολὺς ὁ θόρυβος καὶ μεγάλη ἡ σύγχυση. Οἱ τετρακόσιοι ἔβλεπαν ὅτι ἔχαναν τὴν ἐξουσία, καθὼς ὁ λαὸς ξεσηκωνόταν ἀπ’ τὰ αὐταρχικὰ μέτρα καὶ τὴν προδοσία τους στοὺς Σπαρτιᾶτες.

Συντριβὴ τῶν κερδοσκόπων

Ἡ συμφωνία τῆς Δευτέρας, παρὰ τὸ βαρύ καὶ ἀσήκωτο τίμημα, σημαίνει δύο πράγματα, τὴν ἀπόδειξη τῆς πολιτικῆς συνοχῆς τῆς Εὐρώπης, μὲ τὴνπαραμονὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωζώνη, καὶ ἡ συντριβὴ τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων, τουλάχιστον στὴν φάση αὐτή∙ τὰ μεγάλα βήματα στὴν ἱστορία γίνονται πάντοτε μέσα ἀπὸ πόνο καὶ δάκρυα καὶ ἐμεῖς πληρώνουμε χειρότερα ἀπὸ ὅλους, διότι τρεῖς φορὲς μέσα σὲ ἕξι χρόνια ψηφίσαμε κατὰ τὴν προπαγάνδα τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς. Ὅλα ἐδῶ πληρώνονται. Οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι τὰ εἶχαν προετοιμάσει ὅλα στὴν ἐντέλεια, τὴν ἀνάδειξη τοῦ Ναπολεοντίσκου μὲ τὸ βαρὺ ὕφος καὶ τὴν ἀμετροέπεια, τὸ ἐπιτελεῖο του, τὴν ἀπαξίωση τῆς ἀξιοπιστίας μας στὴν Εὐρώπη, τὴν ὑπονόμευση τῆς οἰκονομίας∙ δύο πράγματα δὲν εἶχαν λογαριάσει, τὴν πρόσδεση τῶν Ἑλλήνων στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν ἀντίδραση τοῦ ΝΑΤΟ. Πίστευαν, ὅτι μὲ τὴν προπαγάνδα τους θὰ πετύχαιναν, ἀλλὰ καὶ ὅτι τὸ ΝΑΤΟ θὰ τοὺς ἀνεχόταν.

Ἀλλαγὲς διεθνοῦς δυναμικῆς

Οἱ ἀλλαγὲς τῆς διεθνοῦς δυναμικῆς θεωρεῖται δεδομένη, μὲ τὸν ἰσλαμικὸ κίνδυνο ἐντεινόμενο, τὴν ἀνάδειξη τοῦ Ὀργανισμοῦ Συνεργασίας τῆς Σαγκάης καὶ τῶν ΒΡΙΚΣ, ὡς κύριο πόλο τῶν ἀναδυομένων χωρῶν, καὶ τὴν Εὐρωζώνη διασφαλίζειν τὴν ἑνότητα τῆς Δύσεως, μετὰ καὶ τὴν συμφωνία γιὰ τὴν Ἑλλάδα∙ ἡ διάσκεψη τῆς Οὔφα τῶν δύο πρώτων τὴν περασμένη ἑβδομάδα, ἔδειξε ὅτι ὁ σινορωσικὸς ἄξονας συγκεντρώνει τὴν ἰσχυρὴ διεθνῆ παρουσία τους, μὲ συνεργασία καὶ στὸν ἀμυντικὸ τομέα, ἐνῶ ἐκπροσωποῦν τὸ 42% τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ, τὸ 27% τῆς ἐκτάσεως, τὸ 26% τοῦ ΑΕΠ καὶ τὸ 40% τοῦ ἐμπορίου, ἀλλὰ καὶ τὰ περισσότερα συναλλαγματικὰ διαθέσιμα. Ἤδη μὲ τὴν Ἀσιατικὴ Τράπεζα Ἐπενδύσεων καὶ Ὑποδομῶν ἀρχίζει τὴν χορήγηση πιστώσεων, ἐνῶ παρεμβαίνει καὶ ἡ Τράπεζα Συναλλαγματικῶν Ἐγγυήσεων γιὰ τὰ ἀναδυόμενα κράτη∙ πολιτικὰ εἶναι ἀπαραίτητη ἡ συμβολή τους στὴν ἀντιμετώπιση τῶν Ἰσλαμιστῶν, ἀλλὰ καὶ στὴν οἰκονομικὴ ἰσορροπία τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μετὰ τὴν προχθεσινὴ ἄνοδο∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1027 δολλάρια καὶ 136,0350 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1153,20, καὶ τὸ πετρέλαιο, 57,44. Οἱ ἐπενδυτὲς ἐπανέρχονται σὲ ὁμαλὴ κατάσταση, μετὰ τὴν συμφωνία τῆς Δευτέρας, ἀλλὰ διατηροῦν κάποιες ἐπιφυλάξεις γιὰ τὴν ψήφιση καὶ ἐφαρμογὴ τῶν μέτρων στὴν Ἀθήνα∙ ὁ δρόμος προβλέπεται μακρὺς καὶ δύσβατος μέχρι τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης στὴν οἰκονομία, τὸ ὁποῖο δὲν προβλέπεται νὰ γίνει, ἂν δὲν ἀντικατασταθεῖ ὁ πρωθυπουργός, διότι αὐτὸς προκάλεσε τὴν τρομερὴ κρίση μέσα σὲ πέντε μῆνες. Στὶς Βρυξέλλες τὸ Γιούρογκρουπ ἀνανέωσε γιὰ ἄλλα διόμισυ χρόνια τὴν θητεία τοῦ Γιέρουν Ντάϊσελμπλουμ ὡς προέδρου∙ σὲ μεγάλο βαθμὸ θεωρεῖται ἡ ἀνανέωση ὡς ἀναγνώριση τῶν προσπαθειῶν του γιὰ λύση τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος. Πάντως ἡ πλειοψηφία ἐπέλεξε τὸν Ὁλλανδὸ ὑπουργό, παρ’ ὅτι ἡ Γερμανία προωθοῦσε τὸν Ἱσπανό∙ δὲν χαίρει δημοφιλίας ὁ Βόλφανγκανγκ Σώυμπλε.

Ἀριστερὴ ἀπόστροφος τελικὰ

Οἱ φυγόκεντρες δυνάμεις στὸν ΣΥΡΙΖΑ ἔχουν ἀποδεσμευθεῖ καὶ ἀπομένει ἡ καταγραφὴ τοῦ ἔργου τους, ἐνῶ ὁ Ναπολεοντίσκος παραμένει στὴν ἐξουσία, γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν ὑποχρεώσεών του∙ εἶναι δέσμιος νὰ κάνει ὅλη τὴν βρώμικη δουλειὰ τῆς ψηφίσεως τῶν προαπαιτουμένων, ἐκδόσεως τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων ἐφαρμογῆς τους καὶ ἀπολύσεως τῶν ἐγκαθέκτων κομματικῶν ἀπ’ τὴν κρατικὴ μηχανή. Φυσικά, αὐτὰ θὰ τὰ ἐκπληρώσει μὲ τὴν βοήθεια τῶν τριῶν κομμάτων τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀντιπολιτεύσεως, διότι δὲν ἐπαρκεῖ ὁ κυβερνητικὸς συνασπισμός∙ τὴν ἑπομένη, καὶ λίαν συντόμως μάλιστα, ἀποχωρεῖ, διότι στερεῖται τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν οἰκονομικῶν κύκλων. Ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας ἀπαιτεῖ καὶ προϋποθέτει τὴν ἐκπροσώπηση τῆς χώρας ἀπὸ πρόσωπα μὲ εὐθύτητα λόγου καὶ εἰλικρίνεια προθέσεων, πολὺ περισσότερο μάλιστα σὲ χρόνους τόσο χαλεπούς. Γίνεται κανονικὴ ἀριστερὴ ἀπόστροφος.

Ἰράν, ὑπογραφὴ συμφωνίας

Στὴν Βιέννη ὑπεγράφη τελικὰ ἡ συμφωνία γιὰ τὸ πυρηνικὸ πρόγραμμα τοῦ Ἰρὰν καὶ αἴρονται, μετὰ ἀπὸ δέκα σχεδὸν ἔτη, οἱ κυρώσεις ἐναντίον του∙ οἱ πέντε μεγάλοι, Ἀμερική, Κίνα, Ρωσία, Γαλλία καὶ Βρεταννία, σὺν τὴν Γερμανία ὑπέγραψαν ὅτι θεωροῦν ἐπαρκεῖς τὶς ἐγγυήσεις τῆς Τεχεράνης γιὰ τὸν διεθνῆ ἔλεγχο τῶν πυρηνικῶν της ἐγκαταστάσεων, πρὸς ἀποτροπὴ κατασκευῆς πυρηνικῶν ὅπλων. Ὁ ἀντίκτυπος στὴν Μέση Ἀνατολὴ ἀναμένεται ἄμεσος καὶ ἤδη οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις τοῦ Ἰρὰκ ἐξαπέλυσαν ἐπίθεση κατὰ τῶν Ἰσλαμιστῶν τῆς ἐπαρχίας Ἀνμπάρ, μὲ τὴν βοήθεια τῶν ἰρανικῶν ἐπαναστατικῶν φρουρῶν∙ ἐπὶ δίμηνο περίπου καθυστεροῦσε ἡ ἐπίθεση, διότι τὸ Ἰρὰν δὲν εἶχε ἐμπιστοσύνη στὶς ὑποσχέσεις τῆς Οὐάσιγκτον. Ἀναμένεται ἐνίσχυση καὶ τῶν δυνάμεων τῆς Συρίας, κυρίως μέσῳ τῆς Χεζμπολλὰχ καὶ τῶν συμμαχικῶν της ὁμάδων.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.