Ἀποκατάσταση ἀξιοπιστίας, πρωτεῦον ζήτημα

Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας τῆς χώρας στὸ ἐξωτερικὸ καὶ στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους εἶναι τὸ πρωτεῦον ζήτημα γιὰ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ τοὺς Ἕλληνες πολιτικοὺς παράγοντες∙ ἡ ψῆφος τῶν 229 βουλευτῶν ἀντανακλᾶ στὸν πρωθυπουργό, ἀλλὰ ὅλοι γνωρίζουν τὴν συντριβή του στὸ κόμμα καὶ τὴν συμπαράσταση τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων. Προβλέπεται ὅτι ἡ πλειοψηφία τὴν Τετάρτη ἀναμένεται μᾶλλον μικρότερη, ὁπότε καὶ ἡ κυβέρνηση ἐξέρεται βαρύτατα τραυματισμένη∙ πρακτικά, προωθοῦνται οἱ μεταρρυθμίσεις, ἀλλὰ ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας στοὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες δὲν ἀποκαθίσταται. Ἀπαιτεῖται ἡ ἀναληψη τῆς πρωθυπουργίας ἀπὸ πρόσωπο μὲ ἀποδεδειγμένο κύρος καὶ γνώση τῶν ἑλληνικῶν προβλημάτων∙ αὐτὸς δὲν εἶναι ἄλλος ἀπ’ τὸν Γιάννη Στουρνάρα ὁ ὁποῖος ὁδήγησε τὴν οἰκονομία σὲ ἀνάπτυξη 2% ἀπὸ ὕφεση 7% καὶ μάλιστα σὲ δύο μόνο χρόνια.

Ναπολεοντίσκος σὲ ἀπόγνωση

Σὲ κατάσταση ἀπογνώσεως βρίσκεται ὁ Ναπολεοντίσκος, καθὼς ὁλόκληρη τὴν μέρα χθὲς δὲν μπόρεσε νὰ ἀλλάξει τὴν κυβέρνησή του, ἐνῶ ὁ χρόνος ἐπείγει καὶ εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητη ἡ προετοιμασία τοῦ δευτέρου νομοσχεδίου προαπαιτουμένων καὶ τῆς ἐκδόσεως τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων γιὰ τὴν ἐφαρμογή τους∙ ὁ λόγος εἶναι ὁ γνωστός, φοβᾶται ὅτι οἱ διαρροὲς θὰ εἶναι πολὺ περισσότερες καὶ ἡ παραμονή του στὴν ἐξουσία μᾶλλον καθίσταται ἀδύνατη. Ἡ τόλμη ἀναμένεται ὡς συμπλήρωμα τῆς συμφωνίας, διαφορετικὰ ἡ χώρα ὁδηγεῖται ἐκ νέου στὴν καταστροφή∙ οἱ καθυστερήσεις καὶ ἡ ἀβεβαιότης εἶναι ἡ χειρότερη ἐξέλιξη γιὰ τὴν χώρα, μὲ σοβαρὲς πολιτικὲς καὶ οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις. Ἡ ἀπειλὴ γιὰ ἐκλογὲς τὸ Φθινόπωρο ἀπευθύνονται στοὺς βουλευτές, γιὰ τὸν ἐκφοβισμό τους, ὅτι δὲν θὰ περιληφθοῦν στὶς λίστες, ἀλλὰ προκάλεσε πολλὰ μειδιάματα καὶ μᾶλλον πείσμωσε τοὺς διαφωνοῦντες∙ αἰσθάνοντται ἄλλωστε οἱ πραγματικοὶ νικητές, διότι ἐπέτυχαν στὴν πρώτη μεταξύ τους ἀναμέτρηση.

Ἀποκατάσταση ρευστότητος

Στὴν σταδιακὴ ἀποκατάσταση τῆς ρευστότητος ἄρχισε ἡ Εὐρωζώνη, μὲ τὴν ἐγκριση ἑπτὰ δις εὐρὼ ὡς χρηματοδότηση γέφυρα ἀπ’ τὸν EFSM καὶ ἐννεακοσίων ἑκατομμυρίων τοῦ ELA, ὁπότε ἐξοφλεῖ τελικὰ τὰ δάνεια πρὸς ΔΝΤ καὶ ΕΚΤ, καὶ ἀνοίγουν οἱ τράπεζες ἀπὸ Δευτέρας γιὰ κάποιες ἐργασίες∙ ἀπομένει ἡ ἐφαρμογὴ τῶν μέτρων ἀπ’ τὴν κυβέρνηση καὶ ἡ ψήφιση τῆς δεύτερης σειρᾶς τους τὴν Τετάρτη. Ὁ Ναπολεοντίσκος εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ὁλοκληρώσει τὴν διαδικασία, διότι διαφορετικὰ δὲν ἀρχίζουν οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ τὸ τρίτο μνημόνιο, ἂν καὶ ὁ Γιέρουν Ντάισελμπλουμ θεωρεῖ δεδομένη τὴν σύναψή του καὶ ἴσως μέσα στὸν Αὔγουστο∙ ὁπωσδήποτε οἱ διαπραγματεύσεις αὐτὲς μᾶλλον θὰ γίνουν ἀπ’ τὴν μεταβατικὴ κυβέρνηση μὲ τὴν στήριξη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῶν εὐρωπαϊκῶν κομμάτων. Οἱ παρατηρητὲς πιστεύουν ὅτι στὴν ψηφοφορία τῆς Τετάρτης ἡ διαρροὴ θὰ εἶναι μεγαλύτερη, διότι στὰ μέτρα περιλαμβάνονται περικοπὲς μισθῶν καὶ ριζικὲς ἀλλαγὲς στὰ συντεχνιακὰ προνόμια.

Ἀλληλεγγύη στὴν Εὐρώπη

Ἡ ἀλληλεγγύη τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν κατεγράφη στὶς ἀποφάσεις τῶν Κοινοβουλίων τους, στὶς ὁποῖες ἐπικυρώθηκε ἡ συμφωνία τῆς Εὐρωζώνης καὶ ἡ ἐνδιάμεση χρηματοδότηση πρὸς τὴν Ἑλλάδα∙ οἱ Εὐρωπαῖοι τήρησαν τὴν ὑπογραφή τους, παρὰ τὶς ἀρχικὲς ἐπιφυλάξεις τῶν κυβερνήσεών τους κατὰ τὶς διαπραγματεύσεις. Αὐτὲς ὅμως ἦταν ἀπόρροια τῆς στάσεως τοῦ Ναπολεοντίσκου μὲ τὶς ψευδολογίες του καὶ τὶς παλινωδίες του ἐπὶ πεντάμηνο∙ οἱ Εὐρωπαῖοι γνώριζουν ἄριστα ὅτι πληρώνουν τὴν ἀδράνεια καὶ τὴν ὑστεροβουλία τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐσκεμμένη ὑπονόμευση τῆς οἰκονομίας μὲ τὸ κλείσιμο τῶν τραπεζῶν. Ἐδεχθησαν τὰ βάρη, διότι, ὅπως εἶπε ὁ Μανουὲλ Βάλλς, «Εὐρώπη χωρὶς τὴν Ἀθήνα καὶ τὴν Ἑλλάδα, εἶναι Εὐρώπη χωρὶς τὴν Γαλλία ἐπίσης».

Κατάληψη Νομισματοκοπείου

Ἡ κατάληψη τοῦ Νομισματοκοπείου, ἔστω καὶ ὡς σκέψη καὶ πρόκληση πρὸς τὰ κομματόσκυλα, δείχνει τὴν φασιστικὴ νοοτροπία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ∙ φανατίζουν μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὰ στελέχη τους καὶ μετὰ δύσκολα πολὺ δύνανται ἐλέγξειν αὐτά∙ εἶναι χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τῆς μπολσεβικικῆς νοοτροπίας καὶ τῶν ἐγκλημάτων γενοκτονίας τῶν ἀπαράτσνικων. Συνέχεια αὐτῶν εἶναι οἱ Βάνδαλοι τῶν προχθεσινῶν ἐπεισοδίων, ἄλλωστε συγκοινωνοῦντα δοχεῖα εἶναι, ὅπως τὸ ἔδειξαν τὰ Δεκεμβριανὰ τοῦ 2008 καὶ ὁ συγχρωτισμὸς τῆς Κουμουνδούρου μὲ τὰ Ἐξάρχεια, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκή∙ τὰ ὑπόγεια κυκλώματα τοῦ παρακράτους καὶ τῶν ξένων μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ἀποκαλύπτονται πλέον, διότι ἐπιχειρεῖται ἡ διαφοροποίηση τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν κορυφή. Ἀλλὰ τὰ βαρίδια μένουν, μὲ τὴν συμμορία τῆς δραχμῆς συμπλήρωμα.

Καὶ ἄλλαι πυκναὶ ἐκκλησίαι

Ἡ κατάλυση τῆς ὀλιγαρχίας τῶν τετρακοσίων ἔγινε μετὰ τὴν ἀποστασία τῆς Εὐβοίας καὶ τὶς ἀλλεπάλληλες ἧττες τῶν Ἀθηναίων∙ ἦταν καὶ ὁ στρατὸς τῆς Σάμου ποὺ εἶχε παραμείνει δημοκρατικός. «Καὶ ἐκλησίαν ξυνέλεγον τότε πρῶτον ἐς τὴν Πνύκα καλουμένην»∙ καὶ τότε γιὰ πρώτη φορὰ συγκάλεσαν ἐκκλησία τοῦ δήμου στὴν ἀποκαλουμένη Πνύκα. «Ἐν ᾗπερ καὶ τοὺς τετρακοσίους καταπαύσαντες τοῖς πεντακισχιλίοις ἐψηφίσαντο τὰ πράγματα παραδοῦναι»∙ στὴν ὁποία κατάργησαν τοὺς τετρακόσιους καὶ παρέδωσαν τὴν ἐξουσία στοὺς πέντε χιλιάδες. «Εἶναι δὲ αὐτῶν ὁπόσοι καὶ ὅπλα παρέχονται»∙ καὶ ἦταν μεταξύ τους καὶ ὅσοι φέρουν ὅπλα. «Καὶ μισθὸν μηδένα φέρειν μηδεμιᾶς ἀρχῆς, εἰ δὲ μή, ἐπάρατον εἶναι»∙ καὶ νὰ μὴν παίρνει κανένας μισθό, διαφορετικὰ θὰ εἶναι ἐπάρατος. «Ἐγίνοντο δὲ καὶ ἄλλαι ὕστερον πυκναὶ ἐκκλησίαι, ἀφ’ ὧν καὶ νομοθέτας καὶ τἆλλα ἐψηφίσαντο ἐς τὴν πολιτεία»∙ ἔγιναν μετὰ καὶ ἄλλες ἐκκλησίες στὶς ὁποῖες συμπλήρωσαν μὲ νομοθεσία.

Δυναμικὴ συνοχὴ Εὐρωζώνης

Ἡ δυναμικὴ συνοχὴ τῆς Εὐρωζώνης ἀποκαλύπτεται μὲ τὴν ἐπικύρωση ἀπ’ τὰ Κοινοβούλιά της τῆς συμφωνίας γιὰ τὴν Ἑλλάδα∙ τὸ θέμα ἔχει δύο σκέλη, πρῶτον, τὴν στάση τοῦ Ναπολεοντίσκου τὸ πεντάμηνο, ὄχι μόνο μὲ τὴν ἀσυνέπεια καὶ ἀμετροέπεια στὶς διαπραγματεύσεις, μαζὶ μὲ τὶς ἀνείπωτες ὕβρεις πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους πολιτικούς, ἀλλὰ καὶ δεύτερο, μὲ τὴν προσχεδιασμένη ὑπονόμευση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ τὶς διασυνδέσεις του μὲ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους καὶ τοὺς Τζιχανιστές. Εἶναι γνωστὰ αὐτὰ σὲ ὅλους μέχρι τὴν παραμικρὴ λεπτομέρεια, καὶ αὐτὸ τὸ γνώριζαν στοῦ Μαξίμου τουλάχιστον∙ τὸ χαρακτηριστικὸ εἶναι, ὅτι ὅλοι σχεδὸν οἱ ἡγέτες ὑπογράμμισαν, ὅτι ἐνδιαφέρονται περισσότερο γιὰ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ τὰ δεινὰ ποὺ ὑποφέρει. Βρισκόμαστε στὸ περίεργο σημεῖο, οἱ Εὐρωπαῖοι συμπονοῦν καὶ δείχνουν ἀλληλεγγύη πρὸς τὸν ἁπλὸ Ἕλληνα, ἐνῶ ὁ πρωθυπουργὸς συνεχίζει τὸν λαϊκισμό του καὶ τὴν καταφανῆ ἀδιαφορία του γιὰ τὴν κοινωνικὴ ἐξαθλίωσή του.

Προπαγάνδα γιὰ τὸ χρέος

Ὁ Ναπολεοντίσκος συνέχισε στὴν Βουλὴ τὴν προπαγάνδα του γιὰ ρύθμιση τοῦ χρέους, ἀκόμη καὶ ὅταν ὁ Βαγγέλης Μεϊμαράκης τοῦ διάβασε τὴν ἀναφορὰ στὴν συμφωνία, ὅπου γράφει ὅτι θὰ συζητηθεῖ τὸ Φθινόπωρο καὶ μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς συμφωνίας, ἀλλὰ ἡ ΕΚΤ ἐπανέλαβε τὴν χρηματοδότηση τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν∙ ἡ βρώμικη προπαγάνδα ἀποκορυφώνεται, διότι ἡ ἀναφορὰ αὐτὴ εἶναι συνέχεια τῆς συμφωνίας τοῦ Νοεμβρίου 2012, ἐνῶ καὶ στὴν ἔκθεση τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ὑπογραμμίζεται μὲ ἔμφαση, ὅτι, μὲ τὴν ἀνοδικὴ πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας στὸ τέλος τοῦ 2014 τὸ χρέος ἦταν διαχειρίσιμο, ἀλλὰ ἐπιβαρύνθηκε τρομερὰ μὲ τὴν ἐπανακύλιση στὴν ὕφεση τὸ πεντάμηνο. Μάλιστα τὸ Ταμεῖο δὲν ἔχει κάνει ἀξιολόγηση τῶν ἐπιπτώσεων ἀπ’ τὸ κλείσμο τῶν τραπεζῶν καὶ τὴν καταστροφὴ τῆς οἰκονομίας∙ προβλέπει μὲν ὕφεση 4% γιὰ φέτος, ἀπὸ 2,6% τὸν Δεκέμβριο, ἀλλὰ χωρὶς τὸν τελευταῖο μῆνα, λόγῳ ὑστερήσεως τῶν στατιστικῶν.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μετὰ τὴν ψήφιση τῶν μέτρων ἀπ’ τὴν Ἑλληνικὴ Βουλή∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,0878 δολλάρια καὶ 134,9850 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1145,10, καὶ τὸ πετρέλαιο, 57,61. Οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ὅτι ἀνακουφίστηκαν ἀπ’ τὴν ψήφιση τῶν μέτρων, ἀλλὰ διατηροῦν ἀρκετὲς ἐπιφυλάξεις, ὡς πρὸς τὴν ψήφιση τῶν ὑπολοίπων καὶ τὴν ἐφαρμογή τους, μετὰ τὴν σαφῆ ἀποδυνάμωση τῆς κυβερνήσεως, μὲ τὴν καταψήφιση τοῦ ἑνὸς τετάρτου τῶν βουλευτῶν της. Εἶναι χαρακτηριστικὸς ὁ τίτλος ἰταλικῆς ἐφημερίδος, «Ἔ! Ἀλ ὄρα», «Καὶ τώρα!», ὑπονοώντας τὶς δυσκολίες στὴν ἐφαρμογὴ τῶν μέτρων∙ πάντως ἡ ἔγκριση τῶν ἑπτὰ δις εὐρὼ ἀπ’ τὸν EFSM γιὰ χρηματοδότηση γέφυρα, παρὰ τὶς ἀντιρρήσεις τῶν Βρεταννῶν καὶ τῶν φίλων τους, καταδεικνύει τὴν ἀποφασιστικότητα τῆς Εὐρωζώνης τοῦ διατηρῆσαι τὴν ἑνότητά τους, ὅταν ἀκόμη καὶ τὸ Φιλανδικὸ Κοινοβούλιο ἦταν ἀπ’ τὰ πρῶτα ποὺ ἐνέκριναν τὸ πρόγραμμα τῆς Ἑλλάδος.

Τέλος τῶν ἀντιμνημονιακῶν

Ἡ διαρροὴ τῶν 39 βουλευτῶν ἀπ’ τὴν κυβέρνηση σηματοδότησε τὸ τέλος τῶν ἀντιμνημονιακῶν δυνάμεων καὶ τὴν κατάταξή τους στὴν ἴδια κατηγορία, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν δύο ἄκρων∙ οἱ Εὐρωπαῖοι πιστεύουν ὅτι αὐτὸ ἀποτελεῖ εὐνοϊκὴ ἐξέλιξη γιὰ τὴν παραμονὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωζώνη, καὶ μᾶλλον καλῶς, μὲ τὶς προσλαμβάνουσες παραστάσεις τους ἑρμηνεύουν τὰ γεγονότα. Ἡ ἀτολμία καὶ τὰ ψέμματα τοῦ Ναπολεοντίσκου μετροῦν περισσότερο, διότι αὐτὰ καθορίζουν τὴν κυβερνητικὴ πολιτική, μετὰ τὴν οἰκονομικὴ καταστροφὴ καὶ κοινωνικὴ ἐξαθλίωση∙ εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ ἀναφορὰ στὴν ἔκθεση τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου γιὰ τὸ χρέος: μὲ τὸ δημοψήφισσμα, «τὸ μεγάλο βάρος στὸν τραπεζικὸ τομέα καὶ στὴν οἰκονομία ἐπέφεραν νέα σοβαρὴ ἐπιδείνωση τῆς βιωσιμότητος τοῦ ἑληνικοῦ χρέους». Ἂν καὶ τὰ ἀνακάλεσε ἡ Λαγκὰρντ στὴ συνέχεια.

Ὀμπάμα γιὰ Ἰράν, κάλυψη

Ἡ συμφωνία γιὰ τὰ πυρηνικὰ τοῦ Ἰρὰν ἦταν ἀπαραίτητη, διότι χωρὶς αὐτὴν ὁ πόλεμος στὴν Μέση Ἀνατολὴ θὰ ἦταν χειρότερος, δήλωσε ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα, ἀπαντώντας στοὺς ἐπικριτές του στὸ Κογκρέσσο καὶ στὸν Βενιαμὶν Νετανιάχου∙ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος στηρίχθηκε καὶ στὰ πραγματικὰ γεγονότα, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν ἰρανικῶν ἐπαναστατικῶν φρουρῶν στὴν ἐπίθεση τῶν ἰρακινῶν δυνάμεων γιὰ τὴν ἀνακατάλυψη τῆς ἐπαρχίας Ἀνμπάρ. Ἡ ἄρση τῶν κυρώσεων σημαίνει τὴν ἔνταξη τῆς Τεχεράνης στὸ διεθνὲς ἐμπόριο, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐνεργότερη συμμετοχή της στὸν πόλεμο κατὰ τοῦ χαλιφάτου στὴν περιοχή∙ ἤδη δίδεται περισσότερη βοήθεια στὴν Συρία, ἐνῶ συμμετέχουν εὐθέως οἱ δυνάμεις τῆς Χεζμπολλὰχ στὸν πλευρό της. Ἡ ἰσορροπία δυνάμεων στὴν περιοχὴ ἔχει ἀλλάξει ριζικὰ καὶ ἔρχεται μᾶλλον ἀμοιβαῖος συμβιβασμὸς μεταξύ των.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.