Προσφυγικό, κοινωνικὸ πρόσωπο Εὐρώπης

Ἡ Εὐρώπη κερδίζει στὴν διεθνῆ σκηνὴ στὸ προσφυγικό, μὲ τὸ καλωσόρισμα τῶν μεταναστῶν στὴν Γερμανία καὶ τὴν κοινὴ ἐπιστολὴ Μέρκελ, Ὁλλὰντ γιὰ ἀποδοχή τους στὴν Ἕνωση∙ ἡ πρωτοβουλία ἀνήκει στὴν καγκελάριο, ἡ ὁποία γκρεμίζει ἄλλο ἕνα ταμποῦ τῆς πολεμικῆς περιόδου, ἀλλὰ καὶ ὑποχρεώνει τοὺς μικρέτερους ἑταίρους νὰ ἀκολουθήσουν τὴν ἴδια πολιτική. Ἡ γηραιὰ ἤπειρος ἐπιστρέφει στὴν καλὴ ἐποχὴ τῶν πολιτικῶν της ἀξιῶν, ἀλλὰ καὶ ἀποδεικνύει τὴν δυσκαμψία τῶν ἄλλων μεγάλων, ὅπως οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ποὺ ἀρνοῦνται νὰ ἀποδεχθοῦν μετανάστες, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀραβικῶν χωρῶν, ποὺ διώχνουν τοὺς ἀδελφούς τους∙ τὸ προσφυγικό, ἀπὸ πρόβλημα διαλύσεως τῆς Εὐρωζώνης μετατρέπεται σὲ πόλο ἕλξεως καὶ προβολῆς τῶν κοινωνικῶν καὶ ἀνθρωπιστικῶν ἀξιῶν της καὶ ὡς μοναδικῆς ἑστίας καταφυγῆς τῶν ἀπανταχοῦ κατατρεγμένων.

Ἀπολογητικὸς καὶ ἀμήχανος

Ἀπολογητικὸς καὶ ἀμήχανος ἐμφανίσθηκε ὁ Ναπολεοντίσκος στὴν Θεσσαλονίκη, μὲ ἐμφανῆ προσπάθεια ἀντιμνημονιακῆς τακτικῆς γιὰ τὴν συγκράτηση τῆς ἀποσυσπειρώσεως καὶ τὴν κάλυψη τῆς ἀριστερῆς πλευρᾶς, ὅπως φαίνεται καὶ ἀπὀ τὰ ψηφοδέλτια∙ στὴν οὐσία ἐπανέλαβε τὸ περυσινὸ πρόγραμμα, ἀλλὰ ἀντέγραψε τὸν Γιωργάκη, διότι ἔθεσε τὸ τέλος τῆς τετραετίας γιὰ ἐκπλήρωση τῶν στόχων του. Στὸ οἰκονομικὸ μέρος ἔδειξε ὅτι ἀκόμη δὲν κατάλαβε τὸ πρόβλημα τῆς χώρας καὶ πολὺ περισσότερο τὸ δημοσιονομικὸ γιὰ τὸ ὁποῖο βρίσκεται σὲ πλήρη σύγχυση∙ ἡ αὐριανὴ κοινὴ συνέντευξη θὰ δείξει καθὼς θὰ ὑποστεῖ τὴν σκληρὴ κριτικὴ τῶν ἄλλων ἀρχηγῶν. Πάντως τὰ νέα ἀπ’ τὴν Κουμουνδούρου δὲν εἶναι καθόλου εὐχάριστα, ἐπειδὴ δείχνουν διεύρυνση τῆς διαφορᾶς ὑπὲρ τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ τοῦ Εὐάγγελου Μεϊμαράκη∙ αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος τῆς ἐπιλογῆς τῆς πολώσεως, ὡς σανίδος σωτηρίας στὴν κάλπη. Οἱ ἐλπίδες στηρίζονται στὴν ἀνακοπὴ τῶν διαρροῶν πρὸς τὰ ἀριστερὰ μόνο.

Οἰκονομία, πρὸς Μεϊμαράκη

Τὴν στροφή τους πρὸς τὴν Νέα Δημοκρατία δείχνουν οἱ παραγωγικοὶ φορεῖς, ὡς μοναδικὴ ἐλπίδα γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση∙ χθὲς οἱ πρόεδροί τους συζήτησαν μὲ τὸν Εὐάγγελο Μεϊμαρὰκη ὅλα σχεδὸν τὰ προβλήματα καὶ ὑπογράμμισαν, μετὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ ἑπταμήνου, τὴν ἀνάγκη ἀλλαγῆς τοῦ κλίματος. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι στὸν τουρισμό, ὅπως τονίσθηκε, θὰ κάναμε θεαματικὸ ἅλμα, ἂν δὲν εἶχε παρεμβληθεῖ ὁ ΣΥΡΙΖΑ∙ ἡ ἀλλαγὴ αὐτὴ καταγράφεται καὶ στὰ φύλλα τοῦ οἰκονομικοῦ τύπου ποὺ μέχρι πρόσφατα ὑποστήριζαν φανατικὰ τὸν Ναπολεοντίσκο, ἐνῶ καὶ ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ ἐπιβεβαιώνει στὸ σύνολό της σχεδὸν τὴν κατάρρευση. Οἱ διαπιστώσεις αὐτὲς ἔχουν ἄμεση ἀντανάκλαση στὴν Κουμουνδούρου, ὅπου οἱ διαφωνίες γιὰ τὰ ψηφοδέλτια ἐκκινοῦν ἀπ’ τὸν φόβο τῆς καταρρεύσεως καὶ ὁ καθένας ἐπιζητεῖ ἐκλόγιμη θέση λόγῳ τῆς λίστας∙ αὐτὸ φαίνεται καὶ ἀπ’ τὴν ἀποφυγὴ ἀνακοινώσεως τῆ σειρᾶς τῶν ὀνομάτων στὶς μεγάλες περιφέρειες, ἀναμένοντες τὸν ἀρχηγό!

Κύπριοι χορευτὲς στὴν Πόλη

Στὴν Κωνσταντινούπολη ὀργανώθηκαν χορευτικὲς ἐκδηλώσεις κυπριακῶν συλλόγων, μὲ σκοπὸ τὴν σύσφιγξη τῶν πολιτιστικῶν σχέσεων μὲ τὴν νῆσο∙ τὰ ἑλληνοκυπριακὰ συγκροτήματα ἦταν ἀπ’ τὸ Νεοχῶρι καὶ τὰ τουρκοκυπριακὰ ἀπ’ τὸ γειτονικὸ χωριό. Τὶς ἐκδηλώσεις σὲ κεντρικὴ αἴθουσα τῆς πόλης στήριξε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἐνῶ τὴν χορηγία προσέφερε τὸ ΡΙΚ∙ νέοι ἀπ’ τὶς δύο κοινότητες χόρεψαν τοπικούς τους χοροὺς καὶ τραγούδησαν τοπικὰ τραγούδια, ἀλλὰ καὶ σύγχρονα ἑλληνικὰ καὶ τουρκικά. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ Ἑλληνοκυπριακοὶ χορευτικοὶ σύλλογοι ἐπισκεπτονται τὴν Τουρκία, μαζὶ μὲ τουρκοκυπριακούς, καὶ μάλιστα στὴν ἐπέτειο τῶν διωγμῶν κατὰ τῶν Ἑλλήνων τῆς Πόλης, πρὶν ἀπὸ ἑξῆντα χρόνια. Ἡ προσέγγιση τῶν δύο κοινοτήτων γίνεται σταδιακὰ στὰ καθημερινὰ προβλήματα.

Μόναχο, ὑποδοχὴ προσφύγων

Οἱ πρῶτοι πρόσφυγες, μὲ τραῖνα ἀπ’ τὴν Οὐγγαρία, ἔγιναν δεκτοὶ σὲ Μόναχο καὶ Φραγκφούρτη μὲ ἀνοικτὲς ἀγκάλες ἀπ’ τὶς τοπικὲς ἀρχὲς καὶ τοὺς συγγενεῖς ἢ φίλους τους ὁμοεθνεῖς τους ποὺ βρίσκονταν ἐκεῖ∙ οἱ σκηνὲς ἦταν ἐντυπωσιακές, μὲ τρόφιμα, λουλούδια, παιχνίδια γιὰ τὰ παιδιὰ ἁπλωμένα στὴν ἀποβάθρα. Ἡ γερμανικὴ κυβέρνηση ἀναμένει περίπου 800000 πρόσφυγες καὶ ἔχει διαθέσει ἤδη δέκα δις εὐρὼ γιὰ τὴν ἐγκατάστασή τους στὴν χώρα γιὰ τὶς πρῶτες τους ἀνάγκες∙ ἡ Γερμανία εἶναι ἡ πρώτη χώρα ποὺ ὑποδέχεται καλοπροαίρετα τοὺς πρόσφυγες, ἐνῶ πολλὲς ἄλλες εὐρωπαϊκὲς τηροῦν ἀρνητικὴ στάση. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἀλλάζει τὸ πρόσωπο τῆς χώρας της καὶ στὸ προσφυγικό, ἐμφανίζει τὴν Γερμανία ὡς ἀνοικτὴ κοινωνία.

Ἀθάνατον ἑαυτῶν ὄνειδος

Μετὰ τὴν νίκη τους στὸν Πελοποννησιακὸ πόλεμο οἱ Σπαρτιάτες κατέλυσαν τὴν δημοκρατία στὴν Ἀθήνα καὶ ἐπέβαλαν αὐθαιρέτως τοὺς τριάκοντα τυράννους, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ περισσότεροι ἦταν γόνοι γνωστῶν οἰκογενειῶν καὶ ἐπώνυμοι πολῖτες∙ ἦταν ἡ χειρότερη στιγμὴ γιὰ τοὺς Ἀθηναίους. «Παρὰ μὲν γὰρ Ἀθηναίοις τριάκοντα τύραννοι γενόμενοι διὰ τὴν ἰδίαν πλεονεξίαν τήν τε πατρίδα μεγάλοις ἀτυχήμασι περιέβαλον»∙ διότι στοὺς Ἀθηναίους μὲν ἐπιβλήθηκαν οἱ τριάκοντα τύραννοι καὶ γιὰ τὴν πλεονεξία τους ἐπέφεραν στὴν πατρίδα μεγάλα ἀτυχήματα. «Καὶ αὐτοὶ ταχὺ τὴν δύναμιν ἀποβαλόντες ἀθάνατον ἑαυτῶν ὄνειδος καταλελοίπασι»∙ καὶ αὐτοὶ ἔχασαν γρήγορα τὴν ἐξουσία καὶ ἄφησαν ἀθάνατο ὄνειδος γιὰ τοὺς ἑαυτούς τους. «Λακεδαιμόνιοι δὲ ποιησάμενοι τὴν τῆς Ἑλλάδος ἀρχὴν ἀναμβισβήτητον»∙ οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι ἀπέκτησαν ἀναμφισβήτητα τὴν ἐξουσία στὴν Ἑλλάδα. «Τότε ταύτης ἐστερήθησαν ὅτε πράξεις ἀδίκους κατὰ τῶν συμμάχων ἐπιτελεῖν ἐπεχείρησαν»∙ τότε στερήθηκαν αὐτῆς, ὅταν ἄρχισαν τὶς ἄδικες πράξεις κατὰ τῶν συμμάχων.

Ἀποκατάσταση ἀξιοπιστίας

Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρώπη εἶναι τὸ πρῶτο μέλημα τῆς ὑπηρεσιακῆς κυβερνήσεως, μὲ πρωτοβουλίες κυρίως τοῦ Πέτρου Μολυβιάτη καὶ τοῦ Νίκου Χριστοδουλάκη∙ ἡ ἀποκατάσταση καλῶν σχέσεων μὲ τὴν Ἐπιτροπὴ καὶ τοὺς ἄλλους κοινοτικοὺς θεσμούς, γιὰ τὴν ἀπορρόφηση τῶν κοινοτικῶν πόρων, ὅπως καὶ τὴν ἄντληση τῶν κονδυλίων γιὰ τὴν μετανάτευση, εἶναι τὰ πρῶτα βήματα, ἐνῶ ζητήσαμε ἑξάμηνη παράταση γιὰ τὰ ΕΣΠΑ, ἐπειδὴ δὲν εἶχε κάνει τίποτε ἐπὶ ἑπτάμηνο ἡ προηγούμενη κυβέρνηση. Ἡ ἐξασφάλιση τῶν ὁμαλῶν σχέσεων μὲ τὴν Ἐπιτροπή, ὅπως ἦταν ἐπὶ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, εἶναι τὸ πρῶτο βῆμα, διότι ἀπὸ ἐκεῖ ἁπλώνεται τὸ ὄνομα καὶ στοὺς ἄλλους διεθνεῖς ὀργανισμούς∙ εὐτυχῶς δὲν ἔχει χαθεῖ ἐντελῶς ἡ ἀξιοπιστία καὶ ὅλοι ἐμφανίζονται πρόθυμοι γιὰ ἀποκατάστασή της, δηλαδή, γιὰ τὴν ροὴ τῶν κονδυλίων πρὸς τὴν μαστιζόμενη οἰκονομία∙ ὑπολογίζεται ὅτι μπορεῖ ἡ μετεκλογικὴ κυβέρνηση νὰ ἀντλήσει δέκα δις εὐρὼ τὸ 2015.

Συρία, τὰ ἀμερικανορωσικὰ

Οἱ ἀμερικανορωσικὲς διαφορὲς βαρύνουν στὸ Συριακὸ πρόβλημα καὶ ἐμποδίζουν τὴν ἐπίλυση τοῦ ζητήματος στὴν χώρα∙ ἡ Οὐάσιγκτον ὑποστηρίζει τὶς ἀντικαθεστωτικὲς ὀργανώσεις, μαζὶ μὲ τὰ ἀραβικὰ ἐμιράτα, οἱ ὁποῖες ἐπεκτάθηκαν στὸν ἀκραῖο ἰσλαμισμὸ καὶ στὸ χαλιφάτο, ἔστω κι ἂν τώρα οἱ Ἀμερικανοὶ ἐπιχειροῦν τὴν ἀποδυνάμωσή του, ἀλλὰ μᾶλλον ἐπὶ ματαίῳ. Ὁ πόλεμος ἔχει γίνει θρησκευτικὸς καὶ ἔχει ἀναζωπυρώσει τὸ μίσος τῶν χιλίων πεντακοσίων ἐτῶν στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ἰσλαμισμοῦ, ἐνῶ τὸ χαλιφάτο ἀπέκτησε δική του ὑπόσταση, μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῶν πετρελαϊκῶν ἀποθεμάτων καὶ τὴν στήριξη πολλῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων∙ ὁ ἔλεγχός του εἶναι δύσκολος, καθὼς παρεμβαίνουν Κοῦρδοι καὶ Τουρκία, μὲ ἐμφανῆ ἀλλαγὴ τῆς πολιτικῆς τῆς τελευταίας. Ἡ Μόσχα στηρίζει τὸ καθεστὼς Ἀσσάντ, μὲ ρίζες στοὺς Ἀλεβίδες ἐντὸς τοῦ Ἰσλάμ, ἀλλὰ καὶ ἐχθρὸ τῆς τρομοκρατίας καὶ μὲ σύμμαχο τὴν Κίνα ∙ ἤδη ζητάει συνεργασία τῶν μεγάλων δυνάμεων, μὲ ἐπιφυλάξεις τῆς Ἀμερικῆς.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς παρουσιάσθηκαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ Σαγκάη καὶ Χὸνγκ Κὸνγκ πτωτικὰ καὶ τὶς δυτικὲς ἀνοδικά∙ τὸ εὐρὼ διαμορφώθηκε στὰ 1,1149 δολλάρια καὶ 133,1250 γιέν, μὲ τὸν χρυσὸ στὰ 1121 καὶ τὸ πετρέλαιο στὰ 48,95. Ὁ ἀντίκτυπος τῆς προσφάτου χρηματιστηριακῆς κινεζικῆς κρίσεως συνεχίζεται, ἀλλὰ ὄχι ὅπως εἶχε προδιαγραφεῖ ἀπ’ τοὒς ἀτλαντικοὺς κύκλους∙ τὸ ἀντίβαρο προωθεῖται ἀπ’ τὴν συνεργασία Ρωσίας καὶ Κίνας καὶ ἀπ’ τὴν ἀντικατάσταση τοῦ δολλαρίου στὶς διμερεῖς τους συναλλαγὲς μὲ τὸ ρεμίνμπι καὶ τὸ ρούβλιο, μὲ κύριο πρόβλημα τὴν ἀνθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος καὶ τὴν ἔνταξη τοῦ κινεζικοῦ νομίσματος στὸ κάνιστρο τῶν εἰδικῶν τραβηκτικῶν δικαιωμάτων. Οἱ ἔγκυροι παρατηρητὲς προβλέπουν κλιμάκωση τοῦ νομισματικοῦ καὶ τῶν κεφαλαιακῶν κρίσεων, ἐνῶ τὸ Πεκῖνο πουλάει σταδιακὰ τὰ ἀμερικανικά του ὁμόλογα∙ στὴν Εὐρώπη οἱ ἀγρότες ὀργάνωσαν διαδήλωση στὶς Βρυξελλες μὲ τὰ μηχανήματά τους, ἀλλὰ δὲν βρῆκαν οὐσιαστικὴ ἀνταπόκριση ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπή.

Διάβαση ρωσικῶν ἀεροπλάνων

Τὸ ρωσικὸ αἴτημα γιὰ διάβαση πολεμικῶν ἀεροπλάνων τους ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα πρὸς τὴν Συρία ἐγκρίνεται ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, παρὰ τὴν παρέμβαση τῆς Οὐάσιγκτον∙ τὸ αἴτημα ἀφορᾶ μεταφορὰ ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας, ἀλλὰ ἡ Ἀμερικὴ ὑποψιάζεται ὅτι πρόκειται γιὰ πολεμικὸ ὑλικό, ἐνῶ διερευνᾶ πληροφορίες ὅτι, Ρῶσοι στρατιῶτες καὶ μαχητικὰ ἐνισχύουν τὶς δυνάμεις τοῦ καθεστῶτος Ἀσσάντ. Ἡ ὑπηρεσιακὴ κυβέρνηση δὲν ἔδωσε ἀπάντηση, ἂν καὶ ἡ ἄρνηση ἦταν ἕτοιμη ἀπ’ τὴν προκάτοχό της, μὲ ἀπόφαση τοῦ Πέτρου Μολυβιάτη∙ ἡ Ἑλλὰς δὲν ἔχει τὴν ἄνεση τῆς ἀναμίξεως στὴν ἀναμέτρηση τῶν μεγάλων στὴν Μέση Ἀνατολή. Ἡ διατήρηση καλῶν σχέσεων μὲ ὅλους εἶναι ἐπιβεβλημένη, ὁπότε ἡ ἑπόμενη, μὲ πρόσφατη λαϊκὴ ἐντολή, χαράσσει τὴν ἐξωτερικὴ πολιτική, πάντα ὅμως στὰ πλαίσια τῆς Εὐρώπης∙ δὲν χρειάζονται περιττὲς κινήσεις.

Προσφυγικό, συγκρούσεις

Οἱ συγκρούσεις μεταξὺ ὁμάδων μεταναστῶν, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν Ἀστυνομία, συνεχίζονται στὴν Μυτιλήνη, ἐνῶ οἱ μεταφορές τους στὸν Πειραιᾶ γίνονται μὲ πολλὲς δυσκολίες∙ τὰ κονδύλια ἀπ’ τὴν Ἐπιρροπὴ ἐκταμιεθεῖ ὅπου νἆναι, διότι πρόσφατα ὑποβλήθηκαν οἱ αἰτήσεις, ἐνῶ τώρα διαμορφώνεται ἀλλαγὴ τῆς εὐρωπαϊκῆς στάσεως στὸ μεταναστευτικό. Ἤδη, μετὰ τὴν καλὴ ὑποδοχὴ τῶν προσφύγων στὴ Γερμανία, σὲ κοινὴ ἐπιστολή τους οἱ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ δεσμεύθηκαν γιὰ ὑποστήριξη τῆς πολιτικῆς ὑποδοχῆς στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ διαγράφεται πλέον ἡ προοπτικὴ γιὰ ἁπάλυνση τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς, ἐνῶ καὶ ὁ πάπας ζήτησε τὴν ὑποδοχὴ τῶν μεταναστῶν, ἀλλὰ παραμένει μόνο ἡ Ἀμερικὴ μὲ πλήρως ἀρνητικὴ θέση. Οἱ πρόσφυγες ὀφείλονται στὴν ἀμερικανικὴ πολιτικὴ καὶ τὴν ἀρχικὴ ὑποστήριξη καὶ τοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμούς τους στὴ συνέχεια.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.