Γιοῦνκερ, πρὸς πολιτικὴ ἑνοποίηση Εὐρώπης

Τὰ πλαίσια τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως τῆς Εὐρώπης ἔθεσε στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο ὁ ΖὰνΚλὼντ Γιοῦνκερ, καθὼς κάλυψε ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς ζωῆς∙ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἔχει ἡ ἔμφαση στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ σχεδίου ποσοστώσεων γιὰ τοὺς πρόσφυγες, «εἶναι ὥρα δράσεως καὶ ὄχι ποιημάτων καὶ ρητορειῶν γιὰ ὅλους». Ἡ Εὐρώπη ἀσπάζεται πλέον καὶ ἐπισήμως τὶς φιλελεύθερες ἀξίες ὡς βασικὲς ἀρχές της, μὲ πρωταγωνιστὴ μάλιστα τὴν Γερμανία καὶ στενὴ σύμπραξη μὲ τὴν Γαλλία∙ ὅσοι ἑταῖροι ἐκφράζουν ἐπιφυλάξεις γιὰ τὸ προσφυγικὸ βρίσκονται ἐκ τῶν πραγμάτων ἐκτὸς τῶν πολιτικῶν θεσμῶν της, ὅπως ἡ Βρεταννία, ἡ ὁποία ἀρνεῖται τὴν ὑποδοχὴ μεταναστῶν∙ χειρότερα εἶναι τὰ πράγματα γιὰ τὰ μέλη τῆς Εὐρωζώνης, διότι ὠθοῦνται οἰκειοθελῶς μάλιστα μακρυὰ ἀπ’ τὸν συνεκτιικό της πυρῆνα.

Ἀπομόνωση Ναπολεοντίσκου

Τὴν πλήρη ἀπομόνωση τοῦ Ναπολεοντίσκου κατέδειξε ἡ τελεοπτικὴ συζήτηση, παρὰ τὴν διάχυσή της, λόγῳ τῆς ὀργανώσεώς της καὶ τῶν πολλῶν δημοσιογράφων νὰ ἐρωτοῦν∙ ἡ κριτικὴ ὅμως πρὸς τὸν τέως πρωθυπουργὸ ἦταν ὁμόθυμη, μὲ σκληρότερο τὸν παλιό του φίλο καὶ χωρὶς καμμία δυνατότητα ἀπαντήσεως ἀπ’ τὸν ἴδιο. Ἡ πολιτικὴ δυναμική, ὄχι μόνο δὲν ἄλλαξε γιὰ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, παρὰ τὸν φέρνει σὲ πολὺ δυσκολώτερη θέση∙ ἡ ὑποχρέωσή του μάλιστα νὰ ὑποστηρίξει τοὺς ὑπουργούς του, Παιδείας καὶ πρώην Οἰκονομίας, ἀμήχανα καὶ γνωρίζοντας ὅτι στρέφεται ἐναντίον του∙ ἡ ἀδυναμία ἀναστροφῆς τοῦ πολιτικοῦ κλίματος εἶναι πλέον ἐμφανὴς στὸν Ναπολεοντίσκο καὶ ἀποπνέει στὸν τρόπο ἀπαντήσεώς του στὶς ἐρωτήσεις. Ἄλλωστε συνέπεσε καὶ ἡ ἀποδοκιμασία του ἀπ’ τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, γιὰ τὴν προχειρότητα τῶν διαπραγματεύσεων καὶ τὴν ἀνεπάρκεια καὶ πλήρη ἔλλειψη προετοιμασίας ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς∙ ἡ συζήτηση τῆς Δευτέρας μὲ τὸν Εὐάγγελο Μεϊμαράκη κρίνει περισσότερα.

Ἀλληλέγγυος στὴν γριοῦλα

Ὁ Ναπολεοντίσκος προσέφερε τὴν πλήρη ὑποστήριξή του πρὸς τὴν γριοῦλα του ὑπουργὸ στὸ μεταναστευτικό, ἀκόμη καὶ γιὰ τὸν πλουτισμὸ τῶν νησιωτῶν ἀπ’ τοὺς πρόσφυγες, ἀλλὰ καὶ ἀπέφυγε τὴν ἀπάντηση γιὰ τὰ θαλάσσια σύνορα. Ἡ συζήτηση ἔληξε μὲ ἀξιοθρήνητο τρόπο γιὰ τὸν τέως πρωθυπουργό, χωρὶς πρόγραμμα καὶ πειστικότητα, μὲ ἐξαίρεση τὶς ἀναφορές του στὸ ἀντιμνημονιακὸ παρελθόν του∙ ἡ στάση αὐτὴ δείχνει ὅτι ἐπιλέγει τὸν ἀκραῖο λαϊκισμό, ὡς τελευταῖο ὅπλο στὴν προεκλογικὴ ἀναμέτρηση, συμπληρωματικὰ μὲ τὸ ἐσωκομματικό του μέτωπο καὶ τὴν πρόνοιά του γιὰ τὸ βράδυ τῶν ἐκλογῶν. Ἀποτελεῖ κοινὸ μυστικὸ πλέον, ὅτι ἡ κύρια μέριμνά του εἶναι ἡ ἀποφυγὴ τῆς διασπάσεως τοῦ κόμματος τὸ βράδυ τῶν ἐκλογῶν∙ ἡ σειρὰ ἐκλογῆς στοὺς συνδυασμούς, μὲ τὴν τοποθέτηση ἀνθρώπων τῆς τετάρτης νεότητος σὲ ἐκλόγιμες θέσεις τὸ ἐπιβεβαιώνει. Οἱ ψευδολογίες τῆς ἀκροδεξιᾶς ἦταν προσχεδιασμένες γιὰ ἀποπροσανατολισμὸ στὶς λεπτομέρειες.

Ὑπερπολυτελῆ τὰ σακκάκια

Ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει συνηθίσει στὰ ὑπεροπολυτελῆ σακκάκια στὶς ἐμφανίσεις του∙ ἔτσι μετὰ τὸν πανάκριβο ἀγγλικὸ τῶν 1000 εὐρώ ποὺ φοροῦσε στὸ Αἰγάλεω, στὴν Θεσσαλονίκη ἐμφανίσθηκε μὲ ἰταλικὸ μοντέλο ἴδιας τιμῆς, καὶ ὅταν ὁ ὑφυπουργός του τοῦ εἶπε, ὅτι εἶναι ὡραῖο ἀπάντησε, «εἶναι ἰταλικό, πιάσε νὰ δεῖς!» Ἀποδεικνύεται ὅτι ἀπήλαυσε κανονικά τὴν ἐξουσία∙ φυσικά, δὲν ἔχουμε στοιχεῖα γιὰ κατάχρησή της, ἀλλὰ δὲν χρειαζόταν μᾶλλον, διότι εἶχαν φροντίσει ὁ πατέρας του καὶ ὁ θεῖος του μὲ τὸ μιστρὶ τοῦ Παττακοῦ. Ἡ νοοτροπία δείχνει τὸν χαρακτῆρα τοῦ ἀνθρώπου∙ μὲ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ στὴν πλήρη ἐξαθλίωση καὶ ἐξ αἰτίας τους, μετὰ τὸ κλείσιμο τῶν τραπεζῶν, ὁ πρωθυπουργὸς ἀσχολεῖται μὲ ὑπερπολυτελῆ ροῦχα.

Μυτιλήνη, ἀπόλυτο ἀδιέξοδο

Σὲ ἀπόλυτο ἀδιέξοδο ἔχει ὁδηγηθεῖ ἡ κατάσταση στὴν Μυτιλήνη, καθὼς οἱ πρόσφυγες ὑπερβαίνουν τὶς 20000 καὶ οἱ ἀρχὲς δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ τοὺς ἐξυπηρετήσουν∙ οἱ συγκρούσεις μεταξύ τους καὶ μὲ τὶς ἀστυνομικὲς δυνάμεις εἶναι συνεχεῖς. Οἱ ἄνδρες τους ἔχουν φθάσει στὰ ὅρια τῆς ἀντοχῆς, διότι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐλέγξουν τόσο κόσμο μερικὲς ἑκατοντάδες ἀστυνομικοὶ καὶ λιμενικοί∙ ἡ ἀποστολὴ ἐνισχύσεων γίνεται, ἀλλὰ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει ἀφήσει τὸ κράτος χωρὶς πόρους, καὶ Λιμενικὸ καὶ Ἀστυνομία δὲν ἔχουν χρήματα γιὰ τὶς ἀνάγκες τους, ἐνῶ δὲν εἶχαν συστήσει καὶ τὶς ἀπαραίτητες ἀρχὲς γιὰ τὴν εἴσπραξη τῶν κοινοτικῶν ἐνισχύσεων, ἀλλὰ καὶ τὰ μισὰ περίπου σκάφη τοῦ Λιμενικοῦ τὰ ἄφησαν παροπλισμένα.

Τὰς ὀλιγαρχίας αἰρούμενοι

Μετὰ τὴν κατάληψη τῶν Ἀθηνῶν ἀπ’ τοὺς Σπαρτιάτες οἱ Ἀθηναῖοι διαφωνοῦσαν ὡς πρὸς τὸ πολίτευμά τους∙ εἶχαν γλυτώσει τὸν ἐξανδραποδισμό, ἐπειδὴ ἡ πόλις τους εἶχε προσφέρει πολλὰ στὴν Ἑλλάδα. «Ἀντιλογίας δὲ γενομένης περὶ τούτων ἐπί τινας ἡμέρας»∙ ἀντιδικοῦσαν ὅμως μεταξύ τους γιὰ λίγες μέρες. «Οἱ τὰς ὀλιγαρχίας ὀρεγόμενοι πρὸς Λύσανδρον διαπρεσβεύσαντο τὸν Σπαρτιάτην»∙ οἱ ὀπαδοὶ τῆς ὀλιγαρχίας ἔστειλαν πρεσβευτὲς στὸν Σπαρτιάτη Λύσανδρο. «Οὗτος δὲ μετὰ νεῶν ἑκατὸν κατέπλευσεν εἰς τὸν Πειραιέα»∙ αὐτὸς δὲ μὲ ἑκατὸ πλοῖα κατέπλευσε στὸν Πειραιᾶ. «Συναγαγὼν δὲ ἐκκλησίαν συνεβούλευσε τοῖς Ἀθηναίοις ἑλέσθαι τριάκοντα ἄνδρας τοὺς ἀφηγησομένους τῆς πολιτείας καὶ πάντα διοικήσοντας τὰ κατὰ τὴν πόλιν»∙ ἐκάλεσε ἐκκλησία τοῦ δήμου καὶ συμβούλευσε τοὺς Ἀθηναίους ἐκλέξαι τριάντα ἄνδρας στοὺς ὁποίους νὰ ἀναθέσουν τὰ τῆς πολιτείας καὶ τὴν διοίκηση τῆς πόλεως. Ἦταν ἀπόλυτος ὁ Λύσανδρος∙ οἱ ἔφοροι εἶχαν ἀπορρίψει τὴν πρότασή του γιὰ ἐξανδραποδισμὸ τῆς πόλεως.

Πρόσφυγες, διαφορὲς Εὐρώπης

Τὸ προσφυγικὸ ἀνέδειξε, μὲ τὸν πιὸ εὔγλωττο τρόπο, τὶς διαφορὲς στὴν νοοτροπία τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ τῶν πολιτικῶν παρατάξεων∙ οἱ Συντηρητικοί, Γερμανοί, Γάλλοι, Σουηδοί, Ἰταλοὶ καὶ Ἱσπανοί, ὅπως καὶ Ἕλληνες, ἀλλὰ καὶ οἱ Σοσιαλιστές, ἀποδέχθηκαν τὴν ὑποδοχή τους, μὲ πρώτη τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ∙ ἀντιθέτως οἱ Βρεταννοὶ Συντηρητικοὶ καὶ οἱ ὁμοϊδεάτες τους τῶν πρώην κομμουνιστικῶν χωρῶν ἀντιδροῦν καὶ μάλιστα σθεναρὰ στὴν μεταφορὰ μεταναστῶν στὶς χῶρες τους, ἐνῶ καὶ οἱ ἀριστερᾶς ἀποκλίσεως τῶν ἴδιων χωρῶν ἐμφανίζονται μὲ παρόμοιες ἀπόψεις. Οἱ ρίζες εἶναι βαθύτερες καὶ ἀνάγονται στὴν πρόσφατη ἱστορία τῆς γηραιᾶς ἠπείρου∙ οἱ λαοὶ τῶν πρώην κομμουνιστικῶν χωρῶν, τοὺς ὁποίους εἶχαν δεχθεῖ οἱ καπιταλιστὲς τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης μὲ ἀνοικτὰς ἀγκάλας πρὸ εἰκοσιπενταετίας ὡς πρόσφυγες, δὲν δέχονται τώρα κανέναν. Ἡ νοοτροπία τῆς κομμουνιστικῆς ἐποχῆς τοὺς ἔχει ἐπηρεάσει∙ ἄλλωστε οἱ κυβερνήσεις τους ἔχουν ἐγκρίνει τὶς ἀμερικανικὲς ἐπιθέσεις στὶς ἀραβικὲς χῶρες.

Προσφυγικό, εὐθύνες ΗΠΑ

Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες εἶναι ἡ μοναδικὴ μεγάλη χώρα ποὺ ἔχει ἀρνηθεῖ τὴν ἐγκατάσταση προσφύγων στὴν περίοδο αὐτή, ὅπου ἑκατοντάδες χιλιάδες κατακλύζουν τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ἰταλία∙ πέραν τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, Ρωσσία, Ἀὐστραλία, Βραζιλία, Βενεζουέλα προσφέρθηκαν γιὰ τὴν ἀποδοχὴ προσφύγων, ἀλλὰ ἡ Οὐάσιγκτον καὶ οἱ ἀραβικὲς χῶρες ἀρνοῦνται πεισματικά. Στὸν ἔγκυρο τύπο πληθαίνουν οἱ ἐπικρίσεις γιὰ τὴν στάση αὐτή, ἐνῶ ὑπογραμμίζεται ὅτι τὶς πολεμικὲς συγκρούσεις στὴν Συρία καὶ στὸ Ἰρὰκ τὶς ἔχουν προκαλέσει οἱ Ἀμερικανοὶ μὲ τὶς στρατιωτικὲς ἐπεμβάσεις τους καὶ τὴν χρηματοδότηση τῶν ἰσλαμικῶν ὀργανώσεων∙ ἡ ἄρνηση τῆς χώρας σύμβολο γιὰ ὑποδοχὴ μεταναστῶν κάθε μορφῆς ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ ἐπανάσταση ἀντανακλᾶ τὶς βαθύτερες ἀλλαγὲς στὴν κοινωνία της, καὶ μάλιστα μὲ πρόεδρο ἀπόγονο ἀφρικανῶν μεταναστῶν. Τὸ πλῆγμα γιὰ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα θεωρεῖται πολὺ σοβαρὸ στὸ τέλος τῆς δεύτερης θητείας του, ἐνῶ πληθαίνουν τὰ φαινόμενα φυλετικῆς βίας στὸ ἐσωτερικό της.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ τὸ Τόκυο, 8%, καὶ τὸ Χὸνγκ Κόνγκ, 4%, λόγῳ τῶν καλῶν νέων γιὰ τὴν κινεζικὴ οἰκονομία∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1149 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 134,6650 γιέν, μὲ ἐλαφρὰ ἄνοδο τοῦ χρυσοῦ, 1122,30, καὶ κάμψη τοῦ πετρελαίου, 48,73. Οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν νὰ ξεπερνοῦν τὴν ἀγωνία ἀπ’ τὴν χρηματιστηριακὴ κρίση τῆς Κίνας καὶ προσβλέπουυν σὲ ἀνάκαμψη, ἀκόμη καὶ στὴν Ἰαπωνία, παρὰ τὴν παρατεινόμενη κρίση της∙ στὴν Δύση οἱ ἀναλυτὲς κατακρίνουν τοὺς μεγάλους κερδοσκόπους, ὅπως ὁ Τζὼρτ Σόρος, διότι ἔχουν χρηματοδοτήσει τοὺς Ἰσλαμιστὲς στὸν ἀραβικὸ κόσμο, ἀλλὰ ἀποφεύγουν τώρα νὰ δείξουν τὴν συμπαράστασή τους στό δράμα τῶν προσφύγων∙ μερικοὶ μάλιστα ἀναφέρουν ὅτι δείχνουν λυπημένοι, γιατὶ ἡ Εὐρώπη δέχεται εὐνοϊκὰ τοὺς μετανάστες. Ἔτσι ἀποκαλύπτονται τὰ σχέδια τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων, γιὰ διάλυση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, μὲ ὄργανά τους τοὺς μετανάστες καὶ τὸν ΣΥΡΙΖΑ στὴν Ἑλλάδα.

Ἀνακεφαλαιοποίηση τραπεζῶν

Οἱ Γιῶργος Χουλιαράκης καὶ Γιάννης Στουρνάρας ἀποφάσισαν τὴν σύσταση εἰδικῆς ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν μέχρι τὸ τέλος τοῦ ἔτους, ἐνῶ ὁ ὑπουργὸς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ποὺ τὶς ἔκλεισε, δὲν ξέρει πότε θὰ ἀνοίξουν∙ ἡ ζημία στὴν οἰκονομία ἀποτυπώνει καλύτερα, στὴν μείωση κατὰ 40% τῆς εἰσαγωγῆς ἐμπορευματοκιβωτίων ἀπ’ τὴν COSCO στὸν Πειραιᾶ τὸν Αὔγουστο, λόγῳ τῶν περιορισμῶν στὴν κίνηση κεφαλαίων. Πάντως, Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα καὶ Ἐπιτροπὴ παρέχουν κάθε δυνατὴ διευκόλυνση γιὰ τὴν ταχύτερη ἐπαναλειτουργία τοῦ τραπεζικοῦ μας συστήματα∙ χωρὶς βιώσιμες τουλάχιστον τράπεζες δὲν γίνεται ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ πολὺ λιγώτερο ἡ ἀνάκαμψή της. Ἑπιβεβαιώνονται δυστυχῶς ὅσοι ὑποστήριζαν ὅτι, τὸ σχέδιο γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν δραχμὴ καὶ χρεωκοπία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας τὸ εἶχε ὑπηρετήσει κατὰ γράμμα ὁ Ναπολεοντίσκος.

Τουρκία, ρήξη μὲ Κούρδους

Ἡ ρήξη τῆς Τουρκίας μὲ τοὺς Κούρδους τὶς τελευταῖες μέρες, μὲ τὶς ἐπιθέσεις τῆς πολεμικῆς της ἀεροπορίας στὸ Βόρειο Ἰρὰκ καὶ τὴν βοήθεια ἐπιλέκτων τμημάτων, ἀλλὰ καὶ ἀπαντήσεις τῶν Κούρδων μαχητῶν κατὰ τουρκικῶν στρατιωτικῶν θέσεων, δημιουργεῖ κλίμα ἐντόνου ἀναστατώσεως στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας∙ ἀκροδεξιὲς ὀμάδες ἐπετέθησαν σὲ γραφεῖα κουρδικῶν ὀργανώσεων στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἄλλες πόλεις, ἐνῶ οἱ Κοῦρδοι καλοῦν τοὺς ὁμοεθνεῖς τους σὲ ἐπαγρύπνηση. Ἤδη ἔχουν σκοτωθεῖ δεκαέξι Τοῦρκοι στρατιῶτες ἀπὸ ἐπιθέσεις Κούρδων ἀνταρτῶν καὶ πολλοὶ ἔχουν τραυματισθεῖ σὲ περιοχὲς τοῦ τουρκικοῦ Κουρδιστάν∙ ἡ περίοδος τῆς εἰρηνικῆς συμβιώσεως μᾶλλον λήγει ἄδοξα, ἂν καὶ ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Κουρδικοῦ κόμματος στὴν Ἐθνοσυνέλευση, δήλωσε ἕτοιμος γιὰ συμμετοχὴ σὲ κυβέρνηση συνεργασίας, ἐν ὄψει τῶν ἐκλογῶν τοῦ Νοεμβρίου, ἀλλὰ χωρὶς ἀντίκρυσμα.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.