Ἐμπιστοσύνη, σταθερότητα

Τὴν ἐμπιστοσσύνη τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, πρὸς τὴν κυβέρνηση τῆς Νέας Δημοκρατίας, καὶ τὴν σταθερότητα στὴ χώρα, ὅπως ὑπόσχεται ὁ Εὐάγγελος Μεϊμαράκης, καλεῖται νὰ ἐπιλέξει τὴν Κυριακὴ ὁ λαός∙ ἡ συγκέντρωση στὴν Ὁμόνοια ἦταν ἐντυπωσιακὴ καὶ ὁ πρόεδρός της ἀρκετὰ πειστικὸς καὶ καθόλου δημαγωγός, ἀπέδειξε ὅτι γνωρίζει τὶς δυσκολίες τῆς χώρας καὶ τὶς ὑποχρεώσεις ποὺ ἀναλαμβάνει ὡς πρωθυπουργός της στὶς κρίσιμες αὐτὲς στιγμές. Μὲ τὴν ὁμιλία του ἔδειξε ὅτι ἔχει πλήρη ἐπίγνωση τῶν συνθηκῶν καὶ τῆς εὐθύνης του γιὰ τὴν χάραξη τῆς ὁδοῦ διεξόδου καὶ ἀνατάσεως τῆς Ἑλλάδος∙ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς εἶναι πρόθυμος γιὰ τὴν στήριξη τῆς προσπαθείας τῆς ἀλλαγῆς μετὰ τὴν ἑπτάμηνη κρίση καὶ κατάθλιψη. Ἡ Ἑλλὰς διαθέτει τὶς ἀπαραίτητες ἐφεδρεῖες, τοὺς δυναμικοὺς κλάδους τῆς οἰκονομίας της καὶ τὴν ἀκάματη βούληση τοῦ λαοῦ της, ἀρκεῖ νὰ τὶς προσφερθοῦν οἱ ἐναλλακτικοὶ δρόμοι∙ αὐτοὺς μόνο ἡ Νέα Δημοκρατία τοὺς προσφέρει.

Ἐπιστράτευση τοῦ παρακράτους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Οἱ ἀπειλὲς τοῦ σχολείου Χὶλλ κατὰ γνωστοῦ φωτογράφου, γιὰ ἐκδίωξη τῆς κόρης του, διότι ὑποψιάζονται ὅτι αὐτὸς διέρρευσε στὸν τύπο τὶς φωτογραφίες τῆς συζύγου τοῦ πρωθυπουργοῦ, θυμίζει ἑπταετία∙ εἶναι ἡ συνέχεια τῆς ἀντιγραφῆς τῆς εἰκόνος τοῦ δικτάτορος στὴν τηλεσυζήτηση, ἀλλὰ ἀποκαλύπτεται ὅτι μᾶλλον ἔχουν ὅλα αὐτὰ συντονισμὸ στὴν κορυφή. Ὁ τέως πρωθυπουργὸς δὲν ἀποδοκιμάζει αὐτὲς τὶς ἐνέργειες, ἀλλὰ ἀντιθέτως τὶς συνυπογράφει∙ στὴν πράξη ἀποδεικνύει τὴν ὁλοκληρωτικὴ νοοτροπία του, μὲ σοσιαλιστικὴ ἐπικάλυψη, ὅπως εἶχε γίνει καὶ μὲ τὸν Μουσολίνι, δὲν γίνονται τυχαία ὅλα αὐτά. Ἀλλὰ ἔχουν ἀφήσει ἀνεξίτηλα ἴχνη στὸν ἁπλὸ λαό, διότι βιώνει τὴν φασιστικὴ πρόκληση, πέραν τῶν κοινωνικῶν καὶ οἰκονομικῶν συνεπειῶν της∙ αὐτὴ θὰ κρίνει περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο τὴν ἐπιλογὴ μπροστὰ στὴν κάλπη.

Προεκτάσεις τῆς διαπλοκῆς

Οἱ προεκτάσεις τῶν διασυνδέσεων τῆς κορυφῆς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μὲ τὴν διαπλοκὴ ἀποδεικνύονται πολὺ βαθύτερες τῶν ὅσων φάνηκαν μέχρι τώρα∙ ἡ Κουμουνδούρου κατηγόρησε τὴν Νέα Δημοκρατία, ὅτι ταυτίζεται μὲ τὸν κίτρινο τύπο, ἐπειδὴ ζήτησε τὴν πλήρη διαλεύκανση τῆς ὑποθέσεως τοῦ παπποῦ. Πολιτικὰ αὐτὸ σημαίνει, ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος καλύπτει πλήρως τὸν πολιτικό του κηδεμόνα, ἢ ἀλλιῶς ὅτι εἶναι ταυτισμένοι ἀπολύτως καὶ δὲν ἔχει δυνατότητα ἄλλης ἐπιλογῆς∙ οἱ λεπτομέρειες τῆς ὑποθέσεως ζέχνουν κυριολεκτικὰ καὶ οἱ εἰσαγγελεῖς, ὅταν πιάσουν στὰ χέρια τους τὰ χαρτιά, δὲν θὰ προλαβαίνουν ποιὰ δίωξη νὰ ἀσκήσουν πρῶτα. Οἱ εἰσαγγελεῖς ἔπρεπε νὰ εἶχαν ἤδη παρέμβει, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἄλλο θέμα… Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι τὶς τρεῖς τελευταῖες μέρες ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐμβαπτίσθηκε πατόκορφα μνημονιακὸς καὶ διαπλεκόμενος, δηλαδὴ ἔχασε τὰ καλύτερα χαρτιά του τῶν προηγούμενων ἐκλογῶν∙ ὁ κόσμος διδάχθηκε πολλὰ τὸ ἑπτάμηνο καὶ πλήρωσε ἀκόμη περισσότερα στὸ πετσί του.

Διασυνδέσεις μὲ διαπλοκὴ

Οἱ διασυνδέσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου μὲ τἠν διαπλοκὴ ἐπιπίπτει πλέον σὰν χιονοστιβάδα∙ ὁ παπποῦς φρόντισε γιὰ τὴν ἑταιρεία του, μὲ συμβάσεις μὲ τὸν κόθορνο τῆς Πελοποννήσου, ἐνῶ λέγεται ὅτι ἀκολουθοῦν καὶ ἄλλες. Οἱ οἰκογενειακὲς ἐργολαβικὲς σχέσεις βγαίνουν κι αὐτὲς στὴν ἐπιφάνεια∙ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι εἶχαν πάει ἐξορία, δὲν μετράει καὶ πολύ, διότι ἀπ’ τοὺς δέκα χιλιάδες ποὺ εἶχαν μεταφερθεῖ στὴν Γυάρο, ὅταν πῆγε ὁ Παττακὸς καὶ τοὺς ἔδωσε χάρη, τὸ 80% μὲ 90% τὸν ἀκολούθησε, ἂς μὴν τὸ ἐπικαλοῦνται. Ἡ συνέχεια μὲ τὸ μιστρὶ εἶναι γνωστὴ καὶ ἡ προσκόλληση τοῦ παπποῦ ἀπὸ τότε στὶς ἑταιρεῖες τους ἐπίσης∙ εἴμαστε λίγοι στὴν Ἑλλάδα καὶ γνωριζόμαστε καλὰ μὲ τὸ μικρὸ ὄνομα.

Ψηφιακά, ὑπεροχὴ Ἑλλήνων

Ἡ ὑπεροχὴ τῶν Ἑλληνοπαίδων στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία ἐπιβεβαιώνεται καθημερινά∙ διαθέτουμε τὰ καλύτερα μυαλά, μηχανικοὺς καὶ προγραμματιστές, δήλωσε ὁ Μάρκος Βερέμης τῆς ἑταιρείας Upstream, μὲ 250 ἐργαζόμενους στὴν Ἑλλάδα καὶ ἄλλους τόσους στὸ ἐξωτερικό, καὶ μὲ εἰδίκευση στὴν παραγωγὴ λογισμικοῦ γιὰ τὴν κινητὴ τηλεφωνία∙ μέσα σὲ τρία χρόνια τετραπλασίασε τὴν ἑταιρεία του, παρὰ τὴν κρίση, ἐνῶ δὲν τὸν ἐπηρέασε τὸ κλείσιμο τῶν τραπεζῶν, ἐπειδὴ εἶχε τὴν ἄνεση τῶν ἀποθεμάτων του στὸ ἐξωτερικό. Ἡ δημιουργικότης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης εἶναι τὸ μεγάλο πλεονέκτημά μας καὶ τὸ ἀξιοποιοῦν οἱ νέοι μας, ἔστω καὶ χωρὶς πλήρη συναίσθηση πολλὲς φορές∙ ἡ γλῶσσα, ὁ λόγος ἐκκινεῖ ἀπ’ τὸ ἄλογο μέρος τῆς ψυχῆς, ἐκφράζεται αὐθορμήτως.

Τῶν ὑπερεχόντων ἀνάτασιν

Ὁ Κριτίας πῆρε μὲ τὰ ὅπλα τὸν Θηραμένη ἀπ’ τὴν ἐκκλησία τοῦ δήμου, ὅταν διαπίστωσε ὅτι ἔπειθε τοὺς Ἀθηναίους∙ μόνο ὁ Σωκράτης καὶ δύο φίλοι του ἔσπευσαν εἰς βοήθειάν του. «Οἱ δὲ περὶ τὸν Σωκράτην, τῶν μὲν ἄλλων οὐδένα βοηθὸν ἔχοντες»∙ οἱ φίλοι τοῦ Σωκράτους, ἐπειδὴ ἀπὸ τοὺς ἄλλους δὲν εἶχαν βοήθεια. «Τὴν δὲ τῶν ὑπερεχόντων ἀνάτασιν ὁρῶντες αὐξανομένην ἡσυχίαν ἔσχον»∙ καὶ ὅταν εἶδαν τὴν ὑπεροχὴ τῶν στρατιωτῶν αὐξανομένη ἡσύχασαν. «Καὶ Θηραμένην μὲν ἀπὸ τῶν βωμῶν ἀποσπάσαντες οἷς ἦν προστεταγμένον, διὰ μέσης τῆς ἀγορᾶς εἵλκυσαν ἐπὶ τὸν θάνατον»∙ καὶ τὸν Θηραμένη τὸν ἀπέσπασαν ἀπ’ τοὺς βωμοὺς ὅπου εἶχε πιασθεῖ, καὶ μέσα ἀπ’ τὸν ἄγορα τὸν ὁδήγησαν στὸν θάνατο. «Ἐπὶ τοσοῦτο δὲ κατέφθειραν τὴν πόλιν, ὥστε φυγεῖν τοὺς Ἀθηναίους πλείους τῶν ἡμίσεων»∙ καὶ τόσο κατέστρεψαν οἱ τριάκοντα τὴν πόλη, ὥστε δραπέτευσαν στὸ ἐξωτερικὸ περισσότεροι ἀπ’ τοὺς μισοὺς Ἀθηναίους.

Διαχωρισμὸς τῶν Εὐρωπαίων

Ὁ διαχωρισμὸς τῶν Εὐρωπαίων εἶναι πλέον σαφής∙ ἀπ’ τὴν μιὰ πλευρά, ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων καὶ οἱ νότιες χῶρες, μὲ ὑποδοχὴ τῶν προσφύγων καὶ σεβασμὸ τῶν ἀνθρωπιστικῶν καὶ φιλελευθέρων ἀξιῶν τῆς γηραιᾶς ἠπείρου∙ ἀπ’ τὴν ἄλλη, οἱ ἀτλαντικῆς ἀποχρώσεως καὶ οἱ κομμουνιστογενεῖς, μὲ τὸ κλείσιμο τῶν συνόρων καὶ τὴν κινητοποίηση τοῦ στρατοῦ κατὰ τῶν καταδιωκομένων στὴν χώρα τους. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἐπέτυχε, μὲ τὴν πρωτοβουλία της τὴν κινητοποίηση τῶν Γερμανῶν γιὰ καλωσόρισμα τῶν ξένων∙ ἔτσι ἀπηλλάσσεται ἡ Γερμανία ἀπ’ τὸ πολεμικὸ ἄγος, ἀλλὰ καὶ ἡ Εὐρωζώνη δίδει ἐξετάσεις πολιτικῆς συνοχῆς σὲ θέματα ἠθικῶν ἀξιῶν καὶ ὄχι μόνο οἰκονομικά. Τὸ Εὐρωσυμβούλιο τῆς Τετάρτης ἀποβαίνει καθοριστικῆς σημασίας, διότι θὰ κριθεῖ ἡ πορεία τῆς Εὐρωζώνης πρὸς τὴν πολιτική της ἑνοποίηση∙ πάντα στὴν ἱστορία τὰ ἀποφασιστικὰ βήματα εἶναι ἐπώδυνα καὶ ἴσως γι’ αὐτὸ εἶναι πιὸ σταθερά. Ἡ Εὐρώπη ζυγίζει τὴν ἑνοποίησή της.

Συρία, ἀποδοχὴ διαλόγου

Στὴν ἀποδοχὴ τοῦ διαλόγου μὲ τὴν Μόσχα, γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος τῆς Συρίας, προχώρησε ὁ Τζὼν Κέρρυ, γιὰ πρώτη φορὰ δημοσίως, ἂν καὶ τὴν κατηγόρησε γιὰ ὑποστήριξη τοῦ Μπασὲρ Ἀσσάντ∙ τὸ ἀδιέξοδο στὸν ἐμφύλιο εἶναι δεδομένο, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ κερδίζουν μόνο οἱ Τζιχανιστὲς καὶ οἱ διακινητὲς τῶν προσφύγων, οἱ ὁποῖοι καθοδηγούνται ἀπ’ αὐτούς. Ὁ διάλογος προϋποθέτει τὴν ἀνάδειξη ἀντιπροσωπευτικοῦ καθεστῶτος στὴν Δαμασκὸ καὶ τὴν ἀποχώρηση τοῦ προέδρου∙ ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ κρίσιμο σημεῖο, διότι δὲν ὑπάρχει προσωπικότης ἡ ὁποία νὰ διαθέτει τὴν ἐμπιστοσύνη ὅλων τῶν ἀντιμαχομένων στὴν πολυπαθῆ χώρα. Τὸ χαλιφάτο ἀνδρώθηκε, χάρις στὴν ἀμερικανικὴ καὶ σαουδαραβικὴ ὑποστήριξη, ἀλλὰ βρίσκεται σὲ δύσκολη θέση, διότι ἡ πτώση τῶν τιμῶν τοῦ πετρελαίου τοῦ στερεῖ τὰ ἔσοδά του, τὰ ὁποῖα δὲν ἀναπληρώνονται ἀπ’ τὸ δουλεμπόριο τῶν προσφύγων. Ἀλλὰ ἡ προσέγγιση Ρωσίας καὶ Σαουδικῆς Ἀραβίας ἀνησυχεῖ ἀρκετὰ τὴν Οὐάσιγκτον.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, λόγῳ τῆς ἀναμονῆς γιὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου ὡς πρὸς τὰ βασικὰ ἐπιτόκιά του∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1317 δολλάρια καὶ 136,8450 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1118,15, καὶ τὸ πετρέλαιο, 49,03. Οἱ ἐπενδυτὲς παρέμειναν ἐπιφυλακτικοί, ἐνῶ καὶ οἱ πληροφορίες γιὰ προσέγγιση Ἀμερικῆς καὶ Ρωσίας στὸ θέμα τῆς Συρίας ἐνισχύουν τὶς ἐλπίδες γιὰ τὸ τέλος τοῦ πενταετοῦς ἐμφυλίου πολέμου στὴν μαρτυρικὴ χώρα∙ στὸ προσφυγικό, ἡ ἀποφασιστικότης τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος καὶ τῶν Βρυξελλῶν συνοδεύθηκε ἀπ’ τὴν ὑπερψήφιση στὸ Εὐρωκοινοβούλιο τῆς προτάσεως τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ κατανομὴ τῶν 120000 προσφύγων ἀναλογικῶς σὲ ὅλους τοὺς ἑταίρους∙ οἱ ἀτλαντικῆς ἀποκλίσεως καὶ οἱ κομμουνιστογενεῖς δὲν πρόβαλαν οὐσιαστικὲς ἀντιρρήσεις καὶ μόνο οἱ ἀκροδεξιοὶ ἀντέδρασαν γιὰ ψηφοφηρικοὺς λόγους. Ἡ ἀπόφαση θεωρεῖται σημαντικὸ προαπαιτούμενο γιὰ τὸ Εὐρωσυμβούλιο, ὅπου θὰ συζητηθοῦν τὰ πραγματικὰ προβλήματα τῆς κατανομῆς τους τὴν προσεχῆ ἑβδομάδα.

Ἐξαφάνιση θαλασσίας ζωῆς

Τὰ τελευταῖα σαρανταπέντε χρόνια ὁ πληθυσμὸς τῆς θαλασσίας ζωῆς ἔχει μειωθεῖ κατὰ 50% καὶ σὲ μερικὰ εἴδη κατὰ 70%, ἀναφέρει μελέτη τοῦ Ταμείου Προστασίας τῆς Ἀγρίας Φύσεως, μετὰ ἀπὸ συστηματικὴ ἔρευνα πολλῶν ἐτῶν∙ ἡ κύρια αἰτία εἶναι ἡ ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτου καὶ ἡ ὀξείδωση τῶν ὠκεανῶν ἀπ’ τὴν βιομηχανικὴ ρύπανση, μὲ δεύτερη τὴν ὑπεραλίευση τῶν θαλασσῶν. Τὸ Ταμεῖο προειδοποιεῖ, ὅτι, ἂν δὲν ληφθοῦν αὐστηρὰ μέτρα προστασίας τῆς φύσεως καὶ ἀποκαταστάσεως τοῦ κλίματος, οἱ ἐπιπτώσεις θὰ εἶναι δραματικὲς καὶ ἴσως λάβουν τὴν μορφὴ τῶν μεταλλάξεων, διότι ἤδη ἡ ἀντοχὴ τῆς φύσεως ἔχει φθάσει στὰ ὅρια της∙ ἡ διάσκεψη γιὰ τὸ κλίμα συνεχίζεται στὸ Παρίσι, ἀλλὰ δὲν προβλέπεται συμφωνία, λόγῳ τῆς ἀρνήσεως τῶν Ἀμερικανῶν στὴν λήψη τοῦ ὅποιου μέτρου.

Οὐκρανία, πρὸς συμβιβασμὸ

Σὲ συμβιβασμὸ ὁδηγοῦνται οἱ Δυτικοὶ μὲ τὴν Ρωσία στὴν Οὐκρανία, διότι ἡ κυβέρνηση τοῦ Κιέβου εἶναι ἀδύναμη στὴν διατήρηση τῆς τάξεως καὶ ἡ οἰκονομικὴ χρεωκοπία ἔχει ἐπέλθει∙ τὰ αἰτήματα εἶναι ἡ αὐστηρὴ ἐφαρμογὴ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Μίσνκ, γιὰ αὐτονομία στὸ Ντονμπάς, καὶ τὴν ἐπανάληψη τῆς ροῆς φυσικοῦ ἀερίου ἀπ’ τὴν Μόσχα γιὰ τὸν χειμῶνα. Ἡ ἀνεξέλεγκτη δράση τῆς ἀκροδεξιᾶς καὶ ἡ τρομοκρατία ἐκ μέρους της στὴν πρωτεύουσα καὶ στὴν ἐπαρχία ἔχει προκαλέσει τὴν ἀγανάκτηση μεγάλης μερίδος τοῦ οὐκρανικοῦ λαοῦ καὶ σὲ πολλὲς πόλεις ὀργανώνονται κινήματα, σὲ ἀπομίμηση τοῦ Ντονμπάς∙ ὁ Πέτρος Περουσένκο ὁμολογεῖ τὴν ἀποτυχία του, ἐνῶ ἀποκαλύψεις γιὰ σκάνδαλα φορτίζουν ἀκόμη χειρότερα τὸ πολιτικὸ κλίμα. Οἱ Δυτικοὶ ἔχουν πεισθεῖ ὅτι ἡ ἀκροδεξιὰ ἐλέγχει πλήρως τὴν κατάσταση.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.