Εὐρωσυμβούλιο Τετάρτης, ἀποστολὴ Προέδρου

Στὸ μεθαυριανὸ Εὐρωσυμβούλιο γιὰ τὸ προσφυγικὸ θὰ ἐκπροσωπήσει τὴν Ἑλλάδα ὁ Πρόεδρος μᾶλλον τῆς Δημοκρατίας, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν ἔχει σχημαισθεῖ καὶ ποιὰ κυβέρνηση∙ ὁ νέος πρωθυπουργὸς δὲν θὰ ἔχει πλήρως ἐνημερωθεῖ, ἐνῶ καὶ οἱ ὑπουργοὶ δὲν θὰ ἔχουν ἀναλάβει τὰ καθήκοντά τους. Ἄλλωστε στὸ προσφυγικὸ εἶναι κοινὴ ἡ θέση ὅλων τῶν κομμάτων καὶ περισσότερο τῶν δύο μεγάλων, μὲ ἐλάχιστες διαφορὲς οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν κυρίως τὴν διαχείριση τῶν μεταναστῶν στὸ ἐσωτερικό∙ στὴν Εὐρώπη ἡ Ἀθήνα ἐντάσσεται στὸ ἑνιαῖο μέτωπο τῶν νοτίων καὶ τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος, μὲ ὀξύτατες τὶς διαφορὲς μὲ τοὺς ἀτλαντικῆς ἀποκλίσεως Ἀγγλοσάξωνες καὶ τοὺς κομμουνιστογενεῖς. Ἡ Εὐρώπη δίδει τὶς ἐξετάσεις γιὰ τήρηση τῶν ἀνθρωπιστικῶν καὶ δημοκρατικῶν ἀξιῶν καὶ ἐγκατάλειψη ὅσων τὴν αἱματοκύλισαν τὸν περασμένο αἰῶνα.

Ἀδιατάρακτη πολιτικὴ δομὴ

Ἡ πολιτικὴ δομὴ τῆς χώρας παρέμεινε στὴν πράξη ἀδιατάρακτη, καθὼς δὲν ἄλλαξε οὐσιαστικὰ ἡ διάρθρωσή της∙ ὁ ΣΥΡΙΖΑ καλεῖται νὰ κυβερνήσει, ἢ μᾶλλον νὰ ἐφαρμόσει τὸ τέταρτο μνημόνιο καὶ τὶς οὐρές του, πάλι σὲ συνεργασία μὲ τὴν ἀκροδεξιά, ἀλλὰ ἀρκετὰ ἀποδυναμωμένος. Τὰ φορολογικὰ μέτρα, οἱ μεταρρυθμίσεις καὶ ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης στὴν οἰκονομία εἶναι τὸ κύριο πρόβλημα∙ σὲ αὐτὰ δὲν ἔχει πειστικὴ ἀπάντηση, ὁπότε αὐτομάτως ἡ χώρα ὁδηγεῖται σὲ πολιτικὴ ἀστάθεια, ἐκτὸς κι ἂν ὁ κυβερνητικὸς συνασπισμὸς γίνει ἀποτελεσματικὸς ὡς διὰ μαγείας. Ἡ πλειοψηφία στὴν Βουλὴ θὰ εἶναι κατὰ ἑπτὰ βουλευτὲς μικρότερη καὶ οἱ πιέσεις τῶν 53 καὶ τῶν ἄλλων ἀριστερῶν ὁπωσδήποτε ἰσχυρότερες, διότι ἔχουν ἐκφράσει τὶς ἀντιδράσεις τους∙ ἄλλωστε ἔχουν ἐξαγγείλει τὶς προθέσεις τους ἀρκετὴ εὔγλωττα∙ ἀπομένει φυσικὰ ἡ ἀντοχὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀπέναντι στὶς πιέσεις αὐτές. Θὰ ζήσουμε πολλὰ αὐτὲς τὶς ἑβδομάδες κυριολεκτικὰ στὸ πετσί μας.

Ἀξιολόγηση, πρῶτο ἐμπόδιο

Ἡ ἀξιολόγηση εἶναι τὸ πρῶτο ἐμπόδιο γιὰ τὴν κυβέρνηση, μαζὶ μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ μνημονίου, μετὰ τὴν δεύτερη ἐκλογική του νίκη∙ ἀνοχὴ ἀπ’ τὸν ἑλληνικὸ λαό, παρὰ τὴν ψῆφο του, δὲν φαίνεται νὰ ὑπάρχει καὶ ἀκόμη λιγώτερη ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους. Ἄλλωστε ὅλοι -ἀπ’ τὸν Γιοῦνκερ μέχρι τὸν Σώυμπλε- ἔχουν δηλώσει, ὅτι δὲν ὑπάρχουν περιθώρια καθυστερήσεων καὶ παρασπονδιῶν ἀπ’ τὴν κυβέρνησή μας, ὅπως εἶχε γίνει τὸ ἑπτάμηνο∙ αὐτὴ εἶναι ἡ ἀχίλλειος πτέρνα τοῦ νικητοῦ, διότι ἡ ἐκταμίευση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων καὶ ἡ ἀνακούφιση τοῦ δημοσίου, γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν του, ἐξαρτῶνται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο ἀπ’ τὴν ἐκπλήρωση τῶν ὑποχρεώσεών μας. Ὁ χρόνος εἶναι ἐλάχιστος καὶ ἀμείλικτος, διότι οἱ ἀνάγκες τῆς χώρας εἶναι ἀδήριτες καὶ ἐπείγουσες, καὶ δὲν ἀφήνουν περιθώρια ἐλιγμῶν∙ ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν ἀναβάλλεται στὸ μέλλον καὶ ἡ χρηματοδότηση τῆς οἰκονομίας, μὲ γνωστὲς συνέπειες, ἐπίσης.

Μετακινήσεις μὲ ἑλικόπτερο

Οἱ λεπτομέρειες τῆς πολυτελοῦς ζωῆς τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀποκαλύπτονται πλέον∙ πέραν τῆς ἐγγραφῆς τῶν παιδιῶν του σὲ πανάκριβα σχολεῖα, ὁ ἴδιος μετακινούταν ἀπ’ τὴν πολυτελῆ ἔπαυλη τοῦ Σουνίου στὴν Ἀθήνα κατὰ τοὺς θερινοὺς μῆνες μὲ ἑλικόπτερο. Ἡ ἔπαυλη ἀνῆκε σὲ ἄνθρωπο τῆς λίστας Λαγκάρντ, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν τὸν ἐνοχλοῦσε, οὔτε ὅμως καὶ τὸ ὁμολόγησε ποτέ, ὅτι ἡ στενή του συντροφιὰ εἶναι μὲ κροίσους τῶν διασυνδέσεων∙ ἄλλωστε καὶ ἡ διαπλοκὴ ἀπέφυγε νὰ τὸν στενοχωρήσει, οὔτε γιὰ τὰ οἰκογενειακά του, οὔτε γιὰ τὸν παπποῦ. Ἐλάχιστα πρόβαλε καὶ ἀρκετὰ ὑποτονικά, καὶ μόνο ὅσα εἶχαν ἀνάψει φωτιὲς στὶς ἱστοσελίδες τοῦ διαδικτύου∙ ἄλλωστε τὸν νόμο γιὰ τὰ κανάλια τὸν ἔχει κρατήσει στὰ συρτάρια του.

Ἀποκαλύψεις ἀπὸ ξένους

Οἱ περισσότερες ἀποκαλύψεις γιὰ τὰ ἄπλυτα τῆς ἑπταμήνου τυραννίας γίνονται ἀπ’ τὸν ξένο τύπο καὶ ἐλάχιστα ἀπ’ τὸν ἑλληνικό, καὶ ἀπ’ αὐτὸν κυρίως ἀπ’ τὶς ἱστοσελίδες τοῦ διαδικτύου∙ τὰ μεγάλα συγκροτήματα δὲν γράφουν σχεδὸν τίποτε καὶ οὔτε σχολιάζουν τὶς βροντερὲς παρανομίες καὶ τὴν φασιστικὴ συμπεριφορὰ τῆς νεοκομομμουνιστικῆς ἐξουσίας. Ἔτσι ἔθαψαν κυριολεκτικὰ τὴν ὑπόθεση μὲ τὸ σχολεῖο καὶ τὴν παρέμβαση τῆς συζύγου στὴν διευθύντρια κατὰ τοῦ φωτογράφου, ὅπως καὶ τὰ σχετικὰ μὲ τὴν ἔπαυλη Λαγκάρντ, ἢ ὅτι ὁ παπποῦς ἔχει δηλώσει στὸ «πόθεν ἔσχες» του τὶς μετοχὲς τῆς ἑταιρείας του∙ τακτικὴ Μουσολίνι θυμίζουν ὅλα αὐτὰ καὶ οἱ δημοσιογραφίζοντες γίνονται τυφλὰ ὄργανα τῶν μελανοχιτώνων. Καλὰ εἶναι νὰ τὰ θυμόμαστε…

Καταπεπληγμέναι ὑπήκουον

Κατὰ τὴν περίοδο τῶν τριάκοντα τυράννων πλέον τῶν ἡμίσεων Ἀθηναίων ἐγκατέλειψαν τὴν πόλη∙ πήγαιναν πρόσφυγες ὅπου τοὺς δέχονταν. «Λακεδαιμόνιοι δὲ ταπεινὴν τὴν πόλιν τῶν Ἀθηναίων ὁρῶντες, οὐδὲποτε ἰσχῦσαι βουλόμενοι τοὺς Ἀθηναίους, ἔχαιρον». Οἱ Λακεδαιμόνιοι βλέποντες ἐξουθενωμένη τὴν πόλη τῶν Ἀθηναίων, διότι ἤθελαν ποτὲ νὰ μὴν γίνουν ἰσχυροὶ οἱ Ἀθηναῖοι, χαίρονταν. «Ἐψηφίσαντο γὰρ τοὺς Ἀθηναίους φυγάδας ἀγωγίμους τοῖς τριάκοντα εἶναι, τὸν δὲ κωλύσοντα πέντε ταλάντοις ἔνοχον εἶναι»∙ καὶ νομοθέτησαν τοὺς Ἀθηναίους φυγάδες νὰ τοὺς παραδίδουν στοὺς τριάκοντα, καὶ ὅποιος τὸ ἐμποδίζει νὰ κρίνεται ἔνοχος πέντε ταλάντων. «Αἱ μὲν ἄλλαι πόλεις καταπεπληγμέναι ὑπήκουον»∙ οἱ ἄλλες πόλεις καταφοβισμένες ὑπήκουον. «Ἀργεῖοι δὲ πρῶτοι, μισοῦντες τὴν Λακεδαιμονίων ὠμότητα, ὑπεδέχοντο φιλανθρώπως»∙ οἱ δὲ Ἀργεῖοι πρῶτοι, ἐπειδὴ μισοῦσαν τοὺς Λακεδαιμονίους, τοὺς φυγάδας ὑποδέχονταν φιλανθρώπως. «Θηβαῖοι δὲ ἐψηφίσαντο ὑπάρχειν πρόστιμον τῷ φυγάδα μὴ βοηθήσαντι»∙ καὶ οἱ νομοθέτησαν ἐπιβάλλειν πρόστιμο σὲ ὅποιον δὲν βοηθάει τὸν τυχόντα φυγάδα.

Εὐρωσυμβούλιο τὴν Τετάρτη

Τὸ μεθαυριανὸ ἐκτακτο Εὐρωσυμβούλιο θὰ ἀσχοληθεῖ κυρίως μὲ τὸ προσφυγικὸ καὶ τὴν ἄρνηση πολλῶν ἑταίρων τοῦ νὰ ἀποδεχθοῦν πρόσφυγες στὴν χώρα τους∙ οἱ ἀτλαντίζοντες Βρεταννοὶ καὶ Δανοί, καὶ οἱ κομμουνιστογενεῖς Ἀνατολικοευρωπαῖοι, προβάλλουν τὰ περισσότερα ἐμπόδια, ἐνῶ ἀνυψώνουν φράκτες στὰ σύνορά τους γιὰ νὰ μὴν περάσουν οἱ ταλαιπωρημένοι Σύριοι φυγάδες. Ἡ Εὐρώπη ἀντιμετωπίζει τὴν χειρότερη πολιτικῆς ὅμως μορφῆς κρίση της τῆς ἑξηκονταετίας τῆς ἑνώσεώς της∙ μέχρι τώρα τὰ προβλήματα ἦταν οἰκονομικῆς φύσεως καὶ ἡ ἐπωδὸς εὔκολη, «γιὰ ὅλα πληρώνει ἡ Γερμανία». Τώρα τίθενται θέματα ἀνθρωπιστικῶν ἀξιῶν καὶ δημοκρατικῶν παραδόσεων τῆς γηραιᾶς ἠπείρου, εἰς τῶν ὁποίων τὸν σεβασμὸ πρωτοστατεῖ τὸ Βερολίνο∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἐξαγνίζει τὸν λαό της, μὲ τὸν καλύτερο τρόπο, ἀπ’ τὸ πολεμικό του ἄγος, μὲ συμπαράσταση τὴν Γαλλία καὶ τοὺς νοτίους ἑταίρους. Οἱ ἀγγλοσαξωνικῆς νοοτροπίας καὶ οἱ ἀνατολικῆς προελεύσεως θυμίζουν τὶς μαῦρες σελίδες τῆς εὐρωπαϊκῆς ἱστορίας.

Συρία, πρὸς πολιτικὴ λύση

Οἱ διαβουλεύσεις γιὰ πολιτικὴ λύση τοῦ Συριακοῦ προβλήματος ἔχουν ἀρχίσει ἤδη μὲ ἐντατικὸ ρυθμό∙ ὁ Ἀμερικανὸς ὑπουργὸς εἶχε μιᾶς ὥρας συνομιλία μὲ τὸν Ρῶσο ὁμόλογό του, ἐνῶ ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ἐπισκέφθηκε τὸ Λονδίνο καὶ τὸ Βερολίνο. Οἱ Βρεταννοὶ ἐμφανίζονται ἀρκετὰ ἐπιφυλακτικοί, διότι ἀπαιτεῖται νέα ἀπόφαση τῆς Βουλῆς μετὰ τὴν περυσινὴ ἐξουσιοδότησή της γιὰ ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμοὺς κατὰ τῶν Ἰσλαμιστῶν∙ πάντως ἕνα εἶναι τὸ ἐνθαρρυντικὸ στοιχεῖο, ἡ ἀποδοχὴ ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον τῆς προσωρινῆς παραμονῆς τοῦ Μπασὲρ Ἀσσὰντ στὴν ἐξουσία, μέχρι τῆς συμφωνίας γιὰ τὴν διάδοχη κατάσταση. Τὴν λύση αὐτὴ τὴν ἀποδέχεται καὶ ἡ Μόσχα, ἐνῶ ἡ διεθνὴς κατακραυγὴ γιὰ τὸν πόλεμο καὶ τὰ ἑκατομμύρια τῶν προσφύγων ὑποχρεώνει ὅλους στὴν ἀναζήτηση λύσεως καὶ μάλιστα σύντομα∙ ἡ συμφωνία τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας στὴ λύση καὶ ἡ διακοπὴ ἐκ μέρους τῆς χρηματοδοτήσεως πολλῶν ἰσλαμικῶν ὁμάδων μετράει ἀρκετά. Ὅλοι ἐπιζητοῦν κάποιας μορφῆς διέξοδο.

ΗΠΑ, ἐπίσκεψη Ξὶ Τζιπὶνγκ

Ἡ ἐπίσημη τετραήμερη ἐπίσκεψη τοῦ Κινέζου προέδρου ἀπὸ σήμερα στὴν Ἀμερικὴ θεωρεῖται ὡς καθοριστική, γιὰ τὶς σχέσεις τῶν δύο χωρῶν∙ τὰ κύρια θέματα εἶναι, διμερῆ καὶ διεθνῆ, οἰκονομικά, νομισματικὰ καὶ ἐμπορικά, ἀλλὰ καὶ Μέση Ἀνατολὴ καὶ Ἀφγανιστάν. Οἱ δύο πρόεδροι ἐλπίζουν στὴν προσέγγιση τῶν δύο χωρῶν, ἀλλὰ τὰ προβλήματα εἶναι πολλά, μὲ κυριώτερο τὸ νομισματικό, καθὼς ἡ Κίνα ἄρχισε τὴν μετατροπή της ἀπὸ βιομηχανικὴ σὲ οἰκονομία ὑπηρεσιῶν∙ στὸ ἐμπορικὸ δὲν εἶναι εὔκολες οἱ λύσεις, διότι ἡ διαφορὰ ἀνταγωνιστικότητος εἶναι μεγάλη ὑπὲρ τοῦ Πεκίνου, ἐνῶ ἔγινε καὶ ἡ πρόσφατη μικρὴ ὑποτίμηση τοῦ ρεμίνμπι. Στὸ μεσανατολικό, ἡ Κίνα ταυτίζεται μὲ τὶς ρωσικὲς θέσεις καὶ ὑποσηρίζει τὸν διάλογο γιὰ λύση τοῦ Συριακοῦ προβλήματος. Ἄλλωστε διαθέτει στόλο στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, μὲ βάσεις στὴν Λατάκεια καὶ ἔχει κάνει πολλὰ κοινὰ γυμνάσια μὲ τὸν ρωσικὸ στόλο∙ στὰ παρασκήνια ἐπηρεάζει τὰ πράγματα.

Σαφὴς διατήρηση τῆς πολιτικῆς ἀστάθειας

Ἡ διατήρηση τῆς πολιτικῆς ἀστάθειας εἶναι τὸ πρῶτο συμπέρασμα τῶν ἐκλογῶν, μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ στὴν πρώτη θέση καὶ μὲ ἐλαφρὰ μόνο μείωση τῶν δυνάμεών του, ὅπως ἐλαφρὰ βελτίωσε τὴν δύναμή της ἡ Νέα Δημοκρατία∙ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς στὴν πράξη ἐπικύρωσε τὴν πολιτικὴ τοῦ ἑπταμήνου καὶ δίδει ἄνεση στὸν Ναπολεοντίσκο νὰ ἐφαρμόσει τὸ «πρόγραμμά» του. Βρισκόμαστε ἔτσι σὲ χειρότερη θέση ἀπὸ τὴν ἑπομένη τοῦ δημοψηφίσματος καὶ οἱ προοπτικὲς γιὰ τὴν χώρα εἶναι πολὺ δυσμενέστερες∙ ἡ ἐφαρμογὴ τῆς συμφωνίας εἶναι τὸ κρίσιμο βῆμα ἀπὸ αὔριο, καθὼς δὲν εἶναι γνωστὲς καὶ οἱ οὐρές, οἱ ἀπόκρυφες λεπτομέρειες τὶς ὁποῖες ἔχει καταγγείλει ὁ Εὐάγγελος Μεϊμαράκης. Τὴν ἐφαρμογή τους ἀντιμετωπίζει ὡς πρῶτο μέτωπο ἡ κυβέρνηση καὶ τὴν ἀποφασιστικότητα τοῦ κουαρτέτου, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ὑποχωρήσει σὲ τίποτε ἀπέναντι στὸ μνημόνιο∙ οἱ διαπραγματεύσεις προβλέπονται ἀρκετὰ δύσκολες καὶ οἱ συνέπειες γιὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία ἀπρόβλεπτες, ἐκτὸς κι ἂν ἀλλάξει ριζικὰ ὁ ΣΥΡΙΖΑ καὶ μάθει νὰ κυβερνάει, ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι μᾶλλον φροῦδες ἐλπίδες. Οἱ ἀγρότες καὶ τὰ φτωχὰ στρώματα ψήφισαν, ὅπως καὶ τὸν Ἰανουάριο, ἑπομένως δὲν μποροῦν νὰ ἔχουν παράπονο, γιὰ τοὺς φόρους ποὺ ἔρχονται ὡς χιονοστιβάδα, οὔτε γιὰ τὶς δυσλειτουργίες τῶν νοσοκομείων καὶ τῶν ὑπηρεσιῶν περιθάλψεως, ὅπως καὶ γιὰ τὴν εἰσβολὴ τῶν μεταναστῶν, «οὐδὲν λάθος ἀναγνωρίζεται, μετὰ τὴν ἀπομάκρυνση ἐκ τοῦ ταμείου», ὅπως λέγεται. Οἱ προοπτικὲς γιὰ τὴν οἰκονομία εἶναι ἀκόμη χειρότερες, διότι δὲν ἀλλάζει μὲ τὴν ψῆφο ἡ στάση τῶν ἐπενδυτῶν ἀπέναντί μας∙ παραμένουμε στὸ περιθώριο καὶ χωρὶς οὐσιαστικὲς σχέσεις μὲ τὶς ξένες ἀγορές, ἐνῶ καὶ οἱ Ἕλληνες, παρὰ τὴν ψῆφο τους, δὲν πρόκειται νὰ ἀνοίξουν τὰ μπαοῦλα τους καὶ νὰ ρίξουν τὶς ἀποταμιεύσεις τους στὴν ἀγορά∙ ἡ πιστωτικὴ ἀσφυξία θὰ συνεχισθεῖ καὶ μάλιστα σὲ χειρότερο βαθμό, ἐπειδὴ δὲν διαφαίνεται στὸν ὁρίζοντα ἀλλαγὴ τῆς πολιτικῆς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Οἱ μαῦρες μέρες παρατείνονται γιὰ ὅλους μας καὶ περισσότερο γιὰ τὰ κατώτερα στρώματα τοῦ πληθυσμοῦ.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.