Αὐστηρὲς προειδοποιήσεις τῶν Εὐρωπαίων

Τὰ συγχαρητήρια τῶν Εὐρωπαίων πρὸς τὸν πρωθυπουργό, γιὰ τὴν νίκη του, εἶχαν κοινὸ παρανομαστὴ τὴν ἀνάγκη ἐφαρμογῆς τῆς συμφωνίας καὶ προωθήσεως τὸ συντομώτερο τῶν μεταρρυθμίσεων, ὥστε τὸν Ὀκτώβριο νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἀξιολόγηση καὶ νὰ ἀποδεσμευθεῖ ἡ δόση τῶν τριῶν ἑκατομμυρίων εὐρώ∙ ὁ Ναπολεοντίσκος βρίσκεται μεταξὺ σφύρας, τῆς ὑφέσεως καὶ τῆς πλήρους ἄπνοιας τῆς οἰκονομίας, μὲ τὰ εἰδοποιητήρια τῆς Ἐφορίας ὑπ’ ἀτμόν, καὶ τοῦ ἄκμονος τῶν ἑταίρων γιὰ τὴν γρήγορη ἀπόδοση τῆς κυβερνήσεώς του. Περιθώρια γιὰ παιχνίδια δὲν ὑπάρχουν πιὰ καὶ ἡ φοροκαταιγίδα μετατρέπεται σὲ θρυαλίδα γιὰ τὴν πυροδότηση τῶν ἐξελίξεων∙ οἱ πιθανότητες ἀποβολῆς ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη παραμένουν καὶ ἡ ἀπειλὴ τῶν Εὐρωπαίων δὲν εἶναι μόνο στὰ λόγια, παρὰ ὑπαρκτὴ καὶ ἄμεση, ἐὰν ὑπάρξουν οἱ ὅποιες παρασπονδίες.

Στὸ σπίτι, ὁ λογαριασμὸς

Ὁ λογαριασμὸς τῆς ψήφου μας ἔρχεται ἐντὸς τῆς ἑβδομάδος στὸ σπίτι∙ ΕΝΦΙΑ, δόσεις Ἐφορίας, ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς γιὰ τοὺς μικρομεσαίους, κατάσχεση τραπεζικῶν καταθέσεων καὶ πλειστηριασμοὶ ἀκινήτων∙ ἡ κυβέρνηση δὲν ἔχει πλέον κανένα περιθώριο ἐλιγμῶν, ἀφοῦ ἔχασε ὁλόκληρο ἑξάμηνο συμπορευόμενη μὲ ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους, ἐνῶ οἱ πιέσεις τῶν ἑταίρων καθίστανται ἀφόρητες. Οἱ ἐκλογὲς ἔγιναν βιαστικὰ γιὰ νὰ ὑποκλέψει τὴν ψῆφο ὁ Ναπολεοντίσκος, ἀλλὰ οἱ συνέπειές τους τώρα ἀποκαλύπτονται∙ οἱ νέοι ἀνεργοι, οἱ ἀγρότες, οἱ κρατικοδίαιτοι προτίμησαν τὸν ΣΥΡΙΖΑ, ὁπότε ἀναλαμβάνουν καὶ τὴν ἐξόφληση τῶν λογαριασμῶν ὡς «ἔντιμοι» πολῖτες καὶ «καλοὶ» ὀπαδοί του. Τὸ ἑπόμενο δίμηνο θὰ εἶναι ἐφιαλτικὸ σὲ πληρωμὲς γιὰ ὅλους μας, χειρότερο ἀπὸ ἐκεῖνο τοῦ ἑπταμήνου∙ «ὅλα ἐδῶ πληρώνονται» καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος ὑφίσταται τὶς συνέπειες σύντομα, διότι ἢ ἐφαρμόζει τὸ πρόγραμμα καὶ τὸν κατασπαράσσει ὁ κόσμος, ἢ ὁδηγεῖ τὴν χώρα στὴν χρεωκοπία καὶ τότε «γαῖα πυρὶ μιχθήτω».

Ὁρκωμοσία τῆς κυβερνήσεως

Τὴν αἴσθηση τοῦ ἐπείγοντος τῶν προβλημάτων φαίνεται ὅτι ἔχει ἀντιληφθεῖ ὁ πρωθυπουργὸς καὶ ὁρκίσθηκε χθές, ἐνῶ σήμερα ὁρκίζεται ἡ κυβέρνηση καὶ αὔριο ἀναχωρεῖ γιὰ τὸ Εὐρωσυμβούλιο στὶς Βρυξέλλες∙ καλὴ κίνηση αὐτή, διότι δείχνει ὅτι ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων τῆς χώρας καὶ δὲν ἀκολουθεῖ τὴν προηγούμενη τακτική του, «τὰ βόδια μου ἀργά». Ἡ διατήρηση ὅμως στὶς καίριες θέσεις τῶν ἴδιων προσώπων πείθει γιὰ τὸ ἀντίθετο, ὅσοι ἔχουν ὁδηγήσει τὴν χώρα στὴν χρεωκοπία καὶ στὸ τρίτο μνημόνιο εἶναι δεδομένο ὅτι θὰ δουλέψουν μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, διότι θαύματα δὲν γίνονται στὴν ἐποχή μας∙ ἡ εὐθύνη τοῦ Ναπολεοντίσκου εἶναι μεγάλη καὶ πλήρης, ἐπειδὴ τὶς ἐκλογὲς αὐτὲς τὶς κέρδισε προσωπικὰ ὁ ἴδιος, ἑπομένως εἶναι ὑπεύθυνος εἰς ὁλόκληρον. Οἱ ἀντιδράσεις τοῦ κόσμου τῆς οἰκονομίας δὲν εἶναι καθόλου ἐνθαρρυντικές, μᾶλλον τὸ ἀντίθετο, ἡ ἀγορὰ ξημέρωσε παγωμένη καὶ ὅλοι τους παραμένουν ἄγρυπνοι.

Πανωλεθρία δημοσκοπήσεων

Ἡ πανωλεθρία τῶν δημοσκοπήσεων, δεύτερη φορὰ μετὰ τὸ δημοψήφισμα, εἶναι γεγονὸς εὐρύτερης πολιτικῆς σημασίας∙ ὄχι ὅτι ἦταν ποτὲ ἀντικειμενικές, διότι πάντοτε ἐξυπηρετοῦσαν στὴν χώρα μας τὰ συμφέροντα τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς, ἀλλὰ ὄχι καὶ μέχρις αὐτοῦ τοῦ σημείου. Οἱ λόγοι τῆς ἀποτυχίας πολλοί, μὲ πρῶτον τὴν ἐμφανῆ μεροληψία τῶν δημοσκοπούντων καὶ τῶν ἐντολέων τους, ὅταν π.χ. τὰ φαινόμενα διαφθορᾶς καὶ ἤθους, ὅπως τοῦ παπποῦ, τοῦ Χὶλλ μὲ τὴν σύζυγο τοῦ πρωθυπουργοῦ, καὶ τῶν διακοπῶν του σὲ ἀνθρώπους τῆς λίστας Λαγκὰρντ δὲν τὰ πρόβαλαν καθόλου∙ φυσικὸ εἶναι τὰ κατώτερα εἰσοδηματικὰ στρώματα νὰ τοὺς περιφρονοῦν καὶ νὰ ἀπαντοῦν στὶς ἐρωτήσεις τους μὲ τὸν ἴδιο τρόπο. Δὲν ἔχουν ἐπαφὴ μὲ τὴν πραγματικότητα.

Ἀπόδειξη ἁπτὴ κυβερνήσεως

Τὶς ἁπτὲς ἀποδείξεις ἱκανῆς κυβερνήσεως ὀφείλει νὰ παρουσιάσει ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ ὄχι τὸ ρεμπὲτ ἀσκὲρ τοῦ ἑπταμήνου∙ ἐλάχιστοι πιστεύουν ὅτι αὐτὸ εἶναι δυνατό, ὅπως φαίνεται ἄλλωστε καὶ ἀπ’ τὶς πρῶτες δηλώσεις του. Ἐμφανίσθηκε στὸν κόσμο, ἐλάχιστο ὅμως καὶ ἀκόμη λιγώτερο ἐνθουθσιώδη, μὲ τὸν ἀκροδεξιὸ συνεταῖρο του μὲ δημαγωγικὲς ὑποσχέσεις καὶ χωρὶς τίποτε τὸ συγκεκριμένο, ἐκτὸς ἀπ’ τὸ ὅτι, «σηκώνουμε τὰ μανίκια»∙ ἀλλὰ αὐτὸ ἦταν τὸ σύνθημα καὶ τοῦ σοσιαλιστοῦ προκατόχου του, ὁ ὁποῖος μᾶς ὁδήγησε στὸ πρῶτο καὶ δεύτερο μνημόνιο καὶ στὴν πολιτική του ἐξαφάνιση. Μᾶλλον τὰ βήματά του ἀκολουθεῖ καὶ ἂς μὴν ἐπαναπαύεται στὸ 35%, μὲ ἀποχὴ 45%∙ ἡ ἀξιολόγηση τῶν δύο ἀριθμῶν δείχνει πολλὰ πράγματα.

Θρασύβουλος ὢν Ἀθηναῖος

Οἱ τριάκοντα εἶχαν ἐγκαταστήσει τὴν τυραννία τους καὶ συνέχιζαν τὶς διώξεις καὶ ἐκτελέσεις τῶν διαφωνούντων∙ στηρίζονταν κυρίως στοὺς Λακεδαιμονίους φρουροὺς καὶ στοὺς μισθοφόρους. «Τῶν δὲ Θηβαίων ἀγανακτούντων ἐπὶ τοῖς γενομένοις καὶ φιλοφρόνως τοὺς φυγάδας ὑποδεχομένων»∙ οἱ Θηβαῖοι ὅμως ἀγανακτοῦσαν ἀπὸ ὅσα γίνονταν καὶ ὑποδέχονταν ἐγκάρδια τοὺς φυγάδες. «Θρασύβουλος Στιριεὺς ὀνομοζόμενος, ὢν Ἀθηναῖος, ὑπὸ τῶν τριάκοντα πεφυγαδευμένος»∙ ὁ Στιριεὺς Θρασύβουλος, Ἀθηναῖος, ἦταν φυγὰς ἀπ’ τοὺς τριάκοντα. «Συνεργούντων αὐτῷ λάθρα τῶν Θηβαίων κατελάβετο τῆς Ἀττικῆς χωρίον ὀνομαζόμενον Φυλήν»∙ μὲ τὴν συνεργασία τῶν Θηβαίων κατέλαβε χωριὸ τῆς Ἀττικῆς ὀνομαζόμενο Φυλή. «Ἦν δὲ τὸ φρούριον ὀχυρόν τε σφόδρα καὶ τῶν Ἀθηνῶν ἀπέχον σταδίους τριάκοντα, ὥστε πολλὰς ἀφορμὰς αὐτοῖς παρέχεσθαι πρὸς τὴν ἔφοδον»∙ ἦταν δὲ τὸ φρούριο πολὺ ὀχυρὸ καὶ ἀπεῖχε ἀπ’ τὰς Ἀθήνας πεντέμισυ χιλιόμετρα, ὥστε διευκόλυνε τὶς ἐφόδους τῶν φυγάδων. Ἦταν περίπου οἱ μισοὶ Ἀθηναῖοι ἐξόριστοι σὲ Ἄργος καὶ Θήβα.

Εὐρωσυμβούλιο προσφυγικοῦ

Τὸ αὐριανὸ Εὐρωσυμβούλιο γιὰ τὸ προσφυγικὸ εἶναι τὸ πιὸ κρίσιμο στὴν ἱστορία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως∙ στὴν πράξη κρίνεται ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ τήρηση τῶν ἀνθρωπιστικῶν καὶ δημοκρατικῶν ἀξιῶν ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους ἢ ἡ διολίσθησή τους στὴν πολιτικὴ ἀπομόνωση διεθνῶς καὶ μεταξύ τους. Ἡ ἀναμέτρηση γίνεται μεταξὺ τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος καὶ τῶν νοτίων χωρῶν καὶ τῶν ἀτλαντικῆς ἀποκλίσεως καὶ τῶν κομμουνιστογενῶν∙ ἡ ἀποδοχὴ τῶν προσφύγων καὶ ἡ ἀναλογικὴ κατανομή τους στοὺς ἑταίρους μὲ τὴν ἀνάληψη τῶν οἰκονομικῶν βαρῶν ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ δὲν συζητεῖται, διότι τότε ἀλλάζει μορφὴ ἡ ἕνωση καὶ ναρκοθετοῦνται οἱ βάσεις τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεώς της. Φαίνεται ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπὸς τῶν ἀτλαντιστῶν, ἔτσω κι ἂν δὲν ὁμολογεῖται σαφῶς∙ γνωρίζουν ὅτι, ἂν ἐμποδίσουν τὴν ἑνοποίηση στὸ δεσπόζον πολιτικὸ θέμα τῶν δημοκρατικῶν ἀξιῶν, τότε ἔρχεται αὐτομάτως ἡ ὑπονόμευση τῆς οἰκονομικῆς ἑνότητος. Αὐτὴ ἄλλωστε εἶναι ἡ κύρια ἐπιδίωξή τους.

Συρία, διαπραγματεύσεις

Οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ Συριακοῦ συνεχίζονται στὰ παρασκήνια μεταξὺ Ἀμερικανῶν καὶ Ρώσων, ἂν καὶ ππιστεύεται ὅτι πολλὰ θὰ συζητηθοῦν σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο μεταξὺ τῶν ἡγετῶν τῶν μεγάλων χωρῶν αὔριο στὸ περιθώριο τοῦ Εὐρωσυμβουλίου∙ ἡ αἰσιοδοξία στηρίζεται στὸ γεγονὸς ὅτι ἔχει ἀναγνωρίσει ἡ Οὐάσιγκτον τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου μὲ τὴν Μόσχα καὶ ἔχει ἀποδεχθεῖ τὴν παραμονὴ τοῦ προέδρου Ἀσσὰντ στὴν προεδρία τῆς χώρας μέχρι τὴν ἐξεύρεση πολιτικῆς λύσεως. Ἀκόμη καὶ οἱ Σαουδάραβες ἀποδέχονται τὴν λύση, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ ρύθμιση τῶν σχετικῶν μὲ τὸ μέλλον τῶν ἰσλαμιστικῶν ὀργανώσεων, ποὺ δὲν εἶναι καὶ λίγες, οὔτε χωρὶς ἐπιρροὴ καὶ πολιτικὴ δύναμη. Τὰ προβλήματα εἶναι δύο μορφῶν, πρῶτον, ἡ χώρα εἶναι πολυεθνικὴ καὶ μὲ μίσος μεταξὺ τῶν διαφόρων φυλῶν∙ δεύτερον, ὅλες οἱ αἱρέσεις τοῦ Ἰσλὰμ ἐκπροσωποῦνται καὶ μὲ ἰσχυρὲς προσβάσεις στὶς φυλές. Τὸ σύμπλεγμα τῶν παραγόντων αὐτῶν θεωρεῖται ὁ χειρότερος παράγων.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, σταθεροποιητικὲς στὴν Εὐρώπη καὶ ἀνοδικὲς στὴν Σαγκάη∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1256 δολλάρια καὶ 135,6350 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1136,85, καὶ τὸ πετρέλαιο, 48,52. Ἡ ἀναμονὴ γιὰ συμφωνία στὸ προσφυγικὸ καὶ γιὰ ἐπίλυση τοῦ Συριακοῦ ἐπηρεάζουν ἀρκετὰ τοὺς ἐπενδυτές, ἂν καὶ δὲν ἀναμένονται γρήγορα ἐξελίξεις γιὰ τὸ τελευταῖο∙ πάντως τὸ ἀπειλούμενο πρόστιμο δεκαοκτὼ δις δολλαρίων κατὰ τῆς VW στὴν Ἀμερική, γιὰ κακοτεχνία στὸ σύστημά της καθαρισμοῦ τῶν ρύπων ὁδήγησε σὲ πτώση 19% τῶν μετοχῶν της στὴν Φραγκφούρτη, ἀλλὰ δὲν παρέσυρε τὸν γενικὸ δείκτη ἡ μεγαλύτερη πλέον αὐτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως. Οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες δίδουν ἐξαιρετικὴ σημασία στὴν ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ Ξὶ Τζιπὶνγκ στὴν Οὐάσιγκτον καὶ στὶς συνομιλίες του μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα γιὰ τὰ διεθνῆ οἰκονομικὰ προβλήματα∙ γνωρίζουν ὅτι τὸ νομισματικὸ θὰ συζητηθεῖ , ἔστω κι ἀνεπισήμως, διότι στηρίζει τὸ ρεμίνμπι τὸ Πεκίνο.

Ἐκλογικὸ ἀποτέλεσμα, παγωμάρα στὴν ἀγορὰ

Ἡ παγωμάρα ὅλων εἶναι τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ τῆς ἀγορᾶς καὶ τῆς πολιτικῆς ζωῆς ἀπὸ χθὲς τὸ πρωί∙ ὅπως καὶ στὶς 26 Ἰανουαρίου εἶχε σταματήσει κάθε συναλλαγὴ καὶ ὁ κόσμος εἶχε περιορισθεῖ στὰ ἄκρως ἀπαραίτητα, μὲ τὴν ἐπανάληψή τους κατὰ τὴν ἐξαγγελία τοῦ δημοψηφίσματος καὶ τὸ κλείσιμο τῶν τραπεζῶν, ἔτσι καὶ χθὲς ἐμφανίσθηκε τὸ ἴδιο φαινόμενο ἀλλὰ σὲ πολλαπλάσιο βαθμό. Ἡ ἐλάχιστη ἀνάσα, μὲ τὸν ξένο τουρισμὸ κυρίως, μετὰ τὴν συμφωνία τοῦ Ἰουλίου γιὰ παραμονὴ στὴν Εὐρωζώνη, ἐξανεμίσθηκε ἀμέσως∙ ὁ κόσμος ἐπανῆλθε στὰ αὐτόματα μηχανήματα τῶν τραπεζῶν, γιὰ τὴν ἐξασφάλιση, ἔστω καὶ τῆς ἑβδομαδιαίας δόσεως, ἐνῶ σφίγγει περισσότερο τὸ ζωνάρι του, διότι δὲν γνωρίζει τὸ τί θὰ ξημερώσει αὔριο∙ φυσικὰ οὔτε σκέψη γιὰ ἄνοιγμα τοῦ πουγγιοῦ του, τὸ ἀντίθετο μάλιστα τὸ δένει ἀκόμη σφιχτότερα. Γνωρίζει ἄλλωστε ἄριστα ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀγορᾶς, ὅτι ἡ μικρὴ σχετικὴ πλειοψηφία δὲν σημαίνει τίποτε, ὅταν δίδεται γιὰ δεύτερη φορὰ μέσα σὲ ἕναν χρόνο καὶ δὲν συνοδεύεται φυσικὰ ἀπὸ περίοδο χάριτος∙ ὁ Ναπολεοντίσκος πρέπει νὰ παρουσιάσει ἁπτὰ δείγματα ἀναζωογονήσεως τῆς ἀγορᾶς καὶ ἀνακουφίσεως τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων, διότι διαφορετικὰ τὸ κύμα τῶν ἀπολύσεων ἔρχεται ὡς τσουνάμι καὶ γκρεμίζει τὰ πάντα. Οἱ δικαιολογίες γιὰ τὴν κακιὰ δεξιὰ δὲν πιάνουν πλέον στὴν κοινὴ γνώμη.

Οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὸ κουαρτέτο γιὰ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως, ἡ ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ τὰ φορολογικὰ μέτρα εἶναι τὰ πρῶτα δύσκολα βήματα∙ ὅλα θὰ κριθοῦν ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι δὲν πρόκειται νὰ προχωρήσει σὲ σημαντικὲς ἀλλαγές, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ νίκη ἦταν προσωπικὴ καὶ ὄχι τοῦ κόμματος, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι οἱ δεσμεύσεις του παραμένουν πανίσχυρες. Ὁ χειρισμὸς αὐτῶν τῶν προβλημάτων θὰ κρίνει καὶ τὸν βίο τῆς κυβερνήσεως, διότι δὲν ὑπάρχει καθόλου διάθεση ἀναμονῆς, οὔτε κάποια μετακίνηση ψηφοφόρων∙ ὁπωσδήποτε διατήρησε τὶς δυνάμεις του, μὲ πολὺ μικρὴ μείωση, ἀλλὰ ὁ ἁπλὸς κόσμος δὲν ἔχει ἀντιληφθεῖ ἀκόμη τὰ βάρη τοῦ τρίτου μνημονίου, οὔτε τὴν ἔκταση τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ τὶς περικοπὲς σὲ συντάξεις καὶ μισθοὺς ὡς συμπλήρωμα, καὶ πολὺ λιγώτερο φυσικὰ τὶς συνέπειες ἀπ’ τὴν παράταση, γιὰ ἄγνωστο διάστημα πλέον, τοῦ κλεισίματος τῶν τραπεζῶν. Οἱ ἐπιπτώσεις αὐτὲς ἔρχονται τὸ Φθινόπωρο, μὲ τὴν ὑποχώρηση τοῦ τουριστικοῦ ρεύματος, τὸ ὁποῖο εὐνόησε ἀρκετὰ τὴν οἰκονομία τὸν Αὔγουστο, ἐνῶ καὶ οἱ δαπάνες τῶν νοικοκυριῶν εἶναι αὐξημένες, ἐν ὄψει καὶ τοῦ χειμῶνα∙ ἴσως οἱ ἐσωκομματικὲς τριβὲς νὰ εἶναι ἐλάχιστες, ἂν καὶ τὸν Ἰανουάριο ἐμφανιζόταν πιὸ συμπαγὴς ὡς πολιτικὴ δύναμη, ἐνῶ τώρα ἔχει μετατραπεῖ σὲ προσωποπαγὲς κόμμα πολὺ περισσότερο, μὲ ὅ,τι σημαίνει αὐτό…

Οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τοὺς Εὐρωπαίους μᾶλλον δὲν ἐπηρεάζονται ἀπ’ τὴν ἐπανεκλογὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ∙ μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ὁ ὁποῖος συγχαίρει ἐγκαρδίως τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ θὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Ἀθήνα στὸ ἄμεσο μέλλον, διότι πιστεύει ὅτι μπορεῖ νὰ κερδίσει στοὺς ἀριστεροὺς Γάλλους ψηφοφόρους, οἱ ἄλλοι ἦταν πολὺ προσεκτικοὶ στὶς ἀντιδράσεις τους, ἀκόμη καὶ οἱ ὁμοϊδεάτες του∙ δὲν συγκινήθηκαν ἀπ’ τὴν νίκη του. Τὸ πρόβλημά μας μὲ τὴν Εὐρώπη, ἔχει δύο σκέλη, πρῶτον, τὸ ἰδεολογικό, τὸ ὁποῖο ἐλάχιστους συγκινεῖ, διότι καὶ ἡ ἀριστερὰ βρίσκεται σὲ σαφῆ ὑποχώρηση, καθὼς ὁ μαρξιστὴς νέος ἡγέτης τῶν Ἐργατικῶν δείχνει ὅτι ἁπαλύνει τοὺς τόνους του∙ δεύτερον, τὸ προσφυγικὸ στὴν ὁλότητά του. Ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ἀπέδειξε ὅτι χρησιμοποίησε τοὺς μετανάστες γιὰ δημαγωγία καὶ γιὰ διευκόλυνση τῶν ἀτλαντικῶν δεσμεύσεών της, ἢ μᾶλλον ἐπιβεβαίωσε τὶς ἐξαρτήσεις αὐτές, μὲ τὴν χαλαρὴ ἕως ἀνύπαρκτη μεταναστευτικὴ πολιτική∙ δὲν ἔδειξε ὅτι σέβεται τὶς δημοκρατικὲς καὶ ἀνθρωπιστικὲς ἀξίες τῆς Εὐρώπης καὶ οὔτε μίλησε κἂν γιὰ αὐτές, παρὰ μόνο γιὰ τὶς παραδόσεις τῆς ἀριστερᾶς, ἡ ὁποία ἀπέχει ἀρκετὰ ἀπ’ τὶς γνήσιες δημοκρατικὲς ἀξίες. Ἡ Εὐρώπη ἐπιχειρεῖ τὴν μεγάλη καμπὴ στὴν ἱστορία της, μὲ πρῶτο βῆμα τὸ αὐριανὸ Εὐρωσυμβούλιο καὶ τὸν ἐξαγνισμό της ἀπ’ τὶς βαρβαρότητες τοῦ παρελθόντος αἰῶνος, ἀλλὰ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση βρίσκεται μακρυὰ στὸ περιθώριο, σὰν νὰ αἰσθάνεται ἔνοχη.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.