Σύλληψη Πετρακάκου, ἐπιτυχία Ἀστυνομίας

Ἡ σύλληψη τοῦ περιώνυμου ληστοῦ καὶ τρομοκράτου στὸ Βόλο ἀποτελεῖ μία ἀκόμη μεγάλη ἐπιτυχία τῆς Ἀστυνομίας τοὺς δέκα τελευταίους μῆνες∙ μετὰ τὸν Χριστόδουλο Ξηρὸ καὶ τοὺς δύο στὴν Νέα Ἀγχίαλο, ἡ σύλληψη τοῦ πρωτοπαλλήκαρου τῶν Βασίλη Παλαιοκώστα καὶ Νίκου Μαζιώτη, ὁλοκληρώνει τὴν καλὴ δουλειὰ τῶν ἀστυνομικῶν, οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται στὶς γνωστὲς συνθῆκες στερήσεων καὶ περικοπῶν, ἀλλὰ δὲν παραμελοῦν τὴν ἀποστολή τους. Οἱ ἔρευνες συνεχίζονται σὲ ἀγροικίες, λυόμενα, αὐτοκίνητα, διότι βρέθηκαν ὅπλα, κινητά, ὑπολογιστὲς στὸ διαμέρισμά τους, τὰ ὁποῖα δὲν εἶχαν προλάβει νὰ ἐξαφανίσουν οἱ συλληφθέντες∙ ἡ ἀξιολόγηση τῶν στοιχείων αὐτῶν, κυρίως τῶν κινητῶν καὶ τοῦ ὑπολογιστοῦ θεωρεῖται ἀπ’ τὶς διωκτικὲς ἀρχὲς πολύτιμο ὑλικὸ γιὰ τὴν συνέχιση τῶν ἐρευνῶν τους. Ἐλπίζουμε νὰ ἀφεθοῦν ἀπερίσπαστες στὸ ἔργο τους.

Ἀξιολόγηση, αὐστηρὸ μήνυμα

Ἡ ἀξιολόγηση, χωρὶς καθυστέρηση καὶ μὲ τὴν ψήφιση τῶν προαπαιτουμένων, εἶναι τὸ αὐστηρὸ μήνυμα τῶν Εὐρωπαίων πρὸς τὸν πρωθυπουργό, κατὰ τὶς συναντήσεις του στὶς Βρυξέλλες, γιὰ τὴν ἔγκριση τῶν τριῶν ἑκατομμυρίων εὐρὼ σὲ δύο δόσεις∙ ἡ ὅποια ὀλιγωρία συνεπάγεται τὴν διακοπὴ πληρωμῆς μισθῶν καὶ συντάξεων τὸν Ὀκτώβριο. Ἤδη τὸ δημόσιο ἔλλειμμα τοῦ ὀκταμήνου ἀνῆλθε σὲ 4,1 δις καὶ οἱ ὀφειλὲς του σὲ ἰδιῶτες σὲ 4,7, ἐνῶ τὰ ἐπιτόκια τῶν ὁμολόγων μας πῆραν πάλι τὴν ἀνιοῦσα∙ τὸ πάγωμα τῆς ἀγορᾶς συνεχίζεται καὶ οὐδεὶς ἐμφανίζεται πρόθυμος γιὰ οἰκονομικὲς δοσοληψίες, ἐκτὸς ἀπ’ τὶς ἄκρως ἀπαραίτητες∙ ἡ κατάθλιψη ἐπανῆλθε ὅπως τὴν ἑπομένη τοῦ δημοψηφίσματος, καθὼς ὅλοι φοβοῦνται τὰ χειρότερα. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἀναχωρεῖ αὔριο γιὰ τὴν Νέα Ὑόρκη, ὅπου θὰ ἔχει συναντήσεις μὲ ξένους ἡγέτες, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἀλλάζει τὴν διάθεση τοῦ κόσμου, ὅταν οἱ συγκρούσεις στὸ ἐσωτερικὸ τῆς κυβερνήσεως προδιαγράφουν πολλά.

Προεκτάσεις νεοφασισμοῦ

Οἱ προεκτάσεις τῶν ἀκροδεξιῶν διασυνδέσεων δὲν περιορίζονται στὰ γνωστά, ἀλλὰ ἐπεκτείνονται στὴν οἰκογένεια τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ ἡ σύζυγος, μετὰ τὴν «ἐπιτυχημένη» παρέμβασή της στὴν σχολὴ Χίλλ, γιὰ τὶς φωτογραφίες της, ἔγινε γνωστὸ ὅτι θὰ διδάξει στὸ Πολυτεχνεῖο τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας, μαθήματα δικτύων, διότι κάνει σχετικὸ διδακτορικὸ στὸ Μετσόβειο. Ἡ οἰκογενειοκρατία διερύνεται, σὰν νὰ μὴν ὑπάρχουν ἄλλα ἄνεργα παιδιὰ ἀπόρων οἰκογενειῶν μὲ τὰ ἴδια ἢ καὶ περισσότερα προσόντα, γιὰ νὰ ταΐσουν τοὺς δικούς τους∙ ἡ κυβέρνηση δὲν ἀπάντησε, οὔτε ἡ Σχολὴ ἔδωσε στὴ δημοσιότητα τὰ διδακτικὰ καὶ συγγραφικὰ προσόντα τῆς κυρίας. «Ἡ γυναῖκα τοῦ Καίσαρος δὲν πρέπει μόνο νὰ εἶναι τιμία, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸ δείχνει»∙ τὶς ἰδέες τῶν ἀκροδεξιῶν δὲν τὶς γνώριζε ὁ πρωθυπουργός, ἀλλὰ τὴν ἔνδεια καὶ τὴν κοινωνικὴ ἐξαθλίωση τῶν Ἑλληνοπαίδων δὲν τὴν γνωρίζει ἐπίσης καὶ προωθεῖ τὴν σύζυγό του. Ὁπωσδήποτε ἡ ὑπόθεση θὰ ἔχει ἐνδιαφέρουσα συνέχεια.

Ἀνεξίτηλο ἀκροδεξιὸ στίγμα

Ἡ κυβέρνηση ἀπέκτησε τὸ ἀνεξίτηλο φασιστικό στίγμα της, μετὰ τὶς ἀποκαλύψεις γιὰ τὸ πιστεύω τοῦ παραιτηθέντος ὑπουργοῦ της∙ ὁ Ναπολεοντίσκος αἰσθάνθηκε τὴν στάση τῶν Εὐρωπαίων ἡγετῶν ἀπέναντί του στὸ Εὐρωσυμβούλιο, ἔστω καὶ μὲ τὰ μισόλογα μεταξύ τους∙ περίμενε τὴν θριαμβευτικὴ ὑποδοχὴ καὶ συνάντησε τὴν παγωμάρα καὶ τὶς ἐπικρίσεις γιὰ τὸν συνέταιρό του. Οἱ Εὐρωπαῖοι στὰ θέματα τῆς δημοκρατίας καὶ τῆς ἠθικῆς τάξεως εἶναι πολὺ εὐαίσθητοι καὶ δὲν δέχονται καμμία δικαιολογία, ὅπως οἱ δικοί μας ἀριστεροί∙ ἡ ἀκροδεξιὰ εἶναι ἀκροδεξιὰ καὶ τὸ ἀποδεικνύει καθημερινά. Ὁ πρωθυπουργὸς γνώριζε τὸ ποιὸν τοῦ ὑπουργοῦ του, ὅταν ἦταν κοινὸ μυστικό, ἀλλὰ τὸν δέχθηκε∙ κάτι ἄλλο κρύβεται στὰ παρασκήνια καὶ θὰ σκάσει ὁσονούπω.

Συρφετὸς στὴν κυβέρνηση

Ἡ κυβέρνηση ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι συρφετὸς πλέον, χωρὶς καμμία συνοχή, μὲ τὴν ἐξαίρεση δύο τριῶν προσώπων, καὶ μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο ὑπὸ κηδεμονίαν∙ ἀπ’ τὸ παλιὸ ΠΑΣΟΚ συμμετέχουν δύο οἱ ὁποῖοι ἔχουν ψηφίσει καὶ τὰ τρία μνημόνια, ἐνῶ ἡ ὁμάδα τῶν 53 ἔχει ἐπιβάλει τοὺς ὅρους της, ὄχι μόνο μὲ τὴν προώθηση ἀρκετῶν δικῶν της ἀριστερῶν καὶ κατὰ τῶν ἀποκρατικοποιήσεων καὶ τῶν ξένων ἐπενδύσεων, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀποκλεισμὸ πολλῶν ἄλλων. Οἱ συνιστῶσες ἐπανῆλθαν καὶ χειρότερα ἀπ’ τὴν προηγούμενη κυβέρνηση, διότι φρόντισαν ἀπ’ τὴν πρώτη στιγμή, κατὰ τὸν ἐπιλογὴ τῶν ὑπουργῶν, νὰ κάνουν αἰσθητὴ τὴν παρουσία τους, ὄχι μόνο στὸν πρωθυπουργό, ἀλλὰ καὶ στὴν κοινὴ γνώμη, ὅτι εἶναι πανίσχυροι.

Ἀφ’ ἑαυτῶν ἀφισταμένους

Οἱ τριάκοντα τύραννοι, μετὰ τὴν ἧττα τους στὴν Φυλή, πρότειναν στὸν Θρασύβουλο τὴν ἔνταξή του στὴν τυραννία∙ ἐπιχείρησαν τὸν ἐλιγμὸ γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὴν βέβαιη ἀνατροπή τους. «Ὁ μὲν Θρασύβουλος ἔφησε προκρίνειν τὴν ἑαυτοῦ φυγὴν τῆς τῶν τριάκοντα δυναστείας»∙ ὁ Θρασύβουλος ὅμως ἀπάντησε ὅτι προτιμάει τὴν ἐξορία του ἀπ’ τὴν τυραννία τῶν τριάκοντα. «Καὶ τὸν πόλεμον οὐ καταλύειν, εἰ μὴ πάντες οἱ πολῖται κατέλθωσι καὶ τὴν πάτριον πολιτείαν ὁ δῆμος ἀπολάβῃ»∙ καὶ δὲν θὰ σταματήσει τὸν πόλεμο, ἐὰν δὲν ἐπιστρέψουν ὅλοι οἱ πολῖτες καὶ ἀποκατασταθεῖ ἡ δημοκρατικὴ πολιτεία. «Οἱ δὲ τριάκοντα θεωροῦντες πολλοὺς μὲν ἀφ’ ἑαυτῶν ἀφισταμένους διὰ τὸ μῖσος, τοὺς δὲ φυγάδας ἀεὶ πλείους γινομένους»∙ οἱ δὲ τριάκοντα βλέποντες ὅτι οἱ περισσότεροι τοὺς ἐγκαταλείπουν ἐπειδὴ τοὺς μισοῦν, καὶ ὅτι οἱ φυγάδες γίνονται συνέχεια περισσότεροι. «Ἀπέστειλαν εἰς Σπάρτην πρέσβεις περὶ βοηθείας»∙ ἔστειλαν πρεσβευτὲς στὴν Σπάρτη γιὰ βοήθεια.

Εὐρωσυμβούλιο, ὁμοφωνία

Τὴν ἑνότητά της διασφάλισε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση στὸ προσφυγικό, μὲ ἔμφαση στὶς ἄμεσες παρεμβάσεις στὸ ἐσωτερικὸ καὶ ἐξωτερικό∙ ἐνίσχυση τῶν νοτίων χωρῶν γιὰ τὴν δημιουργία κέντρων ὑποδοχῆς τῶν προσφύγων καὶ αὐστηρὴ φύλαξη τῶν συνόρων ἀφοροῦν τὸ πρῶτο, ἐνῶ διάθεση ἑνὸς δις εὐρὼ στὸν ΟΗΕ γιὰ τὰ κέντρα στὴν Συρία, μὲ τὴν ἐπιδίωξη συνεργασίας τῆς Τουρκίας πᾶνε στὸ δεύτερο. Δὲν ἔλειψαν φυσικὰ καὶ οἱ ἐπικρίσεις κατὰ τῆς Ἑλλάδος ὅτι δὲν προστατεύει ἐπαρκῶς τὰ σύνορά της, μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο βουβό, λόγῳ τῶν ἀκροδεξιῶν διασυνδέσεών του∙ ἡ κατανομὴ τῶν προσφύγων μεταξὺ τῶν ἑταίρων ἀποτελεῖ ἐπιτυχία τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ∙ ἡ καγκελάριος ἦταν τολμηρὴ καὶ ἔδωσε τὸ παράδειγμα τηρήσεως τῶν δημοκρατικῶν καὶ ἀνθρωπιστικῶν ἀξιῶν τῆς Εὐρώπης. Ἄλλωστε πληθαίνουν οἱ ἀποκαλύψεις σὲ ἔγκυρα ἔντυπα, ὅτι πίσω ἀπ’ τοὺς διακινητὲς τῶν προσφύγων κρύβονται οἱ Τζιχαντιστὲς καὶ οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι, μὲ σκοπὸ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης.

Παραίτηση προέδρου τῆς VW

Ὁ πρόεδρος τῆς VW ὑπέβαλε τελικὰ τὴν παραίτησή του καὶ ἀνέλαβε τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ἐνσωμάτωση στὰ πετρελαιοκίνητα αὐτοκίνητα τῆς ἑταιρείας λογισμικοῦ ποὺ ἀπέκρυπτε κατὰ τὸν ἔλεγχο τὴν πραγματικὴ ἐκπομπὴ ρύπων∙ ὁ Μάρτιν Βίντερνκορν τίθεται πλέον στὴν διάθεση τῆς δικαιοσύνης, γιὰ τὴν παραβίαση τῶν ἐθνικῶν καὶ κοινοτικῶν νόμων, ἐνῶ τὸ Βερολίνο ἔχει ζητήσει τὴν πλήρη διαλεύκανση τῆς ὑποθέσεως. Ἡ VW, μόλις κατέλαβε τὴν πρώτη θέση παγκοσμίως στὶς πωλήσεις αὐτοκινήτων, ὑπέστη τὴν ζημία καὶ τὴν ἀμαύρωση τὴς φήμης της ὡς ἐντίμου καὶ ἀξιοπρεποῦς βιομηχανίας∙ τὸ πρόβλημα πλέον ἑστιάζεται στὶς ἐπιπτώσεις τοῦ σκανδάλου, ὄχι μόνο στὴν ἑταιρεία καὶ σὲ ὁλόκληρη τὴν γερμανικὴ καὶ εὐρωπαϊκὴ αὐτοκινητοβιομηχανία, ἀλλὰ καὶ στὴν οἰκονομία τῆς χώρας. Τὸ ἔνθετο λογισμικὸ ἀφορᾶ μόνο τὴν ἐκπομπὴ ρύπων, καὶ μάλιστα κατὰ τὴν στιγμὴ τοῦ ἐλέγχου, καὶ ὄχι τὶς ὑπόλοιπες λειτουργίες τοῦ αὐτοκινήτου∙ παραμένουν ἐξαιρετικῆς ποιότητος τὰ ὀχήματα.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης, ἂν καὶ συγκρατημένες ἀρκετά∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1248 δολλάρια καὶ 134,5850 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1134,50, ἀλλὰ ἔπεσε τὸ πετρέλαιο, 47,86. Οἱ δυτικὲς ἀγορὲς βρίσκονται ἀκόμη στὴν δίνη τοῦ σκανδάλου τῆς VW, ἐνῶ διερευνῶνται καὶ τὰ αὐτοκίνητα BMW, γιὰ παρόμοιο λογισμικὸ καὶ ἀπόκρυψη τῆς ἀπορρυπάνσεως, ἐνῶ σιωποῦν οἱ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς αὐτοκινητοβιομηχανίες∙ οἱ συμφωνίες τῶν Κινέζων μὲ τοὺς Ἀμερικανούς, στὰ πλαίσια τῆς ἐπισκέψεως τοῦ προέδρου τους στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, δὲν συγκινοῦν τοὺς ἐπενδυτές, ἔστω καὶ ἂν ἡ παραγγελία γιὰ τὰ Boeing737 φθάνουν τὰ 38 δις δολλάρια. Τὸ προσφυγικὸ ἐπηρεάζει φαίνεται ἀρκετὰ τὶς ἀγορές, διότι πολλοὶ ἐπενδυτὲς διατηροῦν ἐπιφυλάξεις γιὰ τὰ μελλοντικὰ σχέδιά τους, παρὰ τὴν ἄντληση κεφαλαίων ἀπ’ τὰ προγράμματα Γιοῦνκερ καὶ Ντράγκι∙ ὁ κεντρικὸς τραπεζίτης ἐμφανίζεται πρόθυμος γιὰ παρέμβαση στὴν πιστωτικὴ ἀγορά, ἐὰν κριθεῖ ἀπαραίτητο.

Σινοαμερικανικὴ προσέγγιση

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Κινέζου προέδρου στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες συνέβαλε στὴν σινοαμερικανικὴ προσέγγιση σὲ διμερῆ καὶ διεθνῆ θέματα, πέραν τῶν πολλῶν οἰκονομικῶν συμφωνιῶν ποὺ ὑπεγράφησαν, ὅπως ἡ ἀγορὰ τριακοσίων Boeing737 καὶ ἡ κατασκευὴ ἐργοστασίου συναρμολογήσεως στὴν Κίνα∙ ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ ἔκανε αἰσθητὴ τὴν παρουσία του, μὲ τὴν ἄνεσή του στὶς διεθνεῖς ἐπαφές, ἐνῶ σήμερα μιλάει στὴν Γενικὴ Συνέλευση τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Οἱ δύο πρόεδροι ἀπέφυγαν τὰ εὐαίσθητα θέματα, οἱ κυβερνοεπιθέσεις καὶ τὰ νησιὰ τῆς Νοτίου Σινικῆς θαλάσσης, γιὰ τὸ Πεκῖνο, ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος γιὰ τὴν Οὐάσιγκτον, ἀλλὰ συζήτησαν γιὰ τὸ Κορεατικό, τὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ τοὺς πρόσφυγες∙ δέχθηκαν ἀμφότεροι ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἐξεύρεση λύσεως στὴν Συρία, μὲ τὴν συνεργασία καὶ τῆς Ρωσίας γιὰ οὐσιαστικὴ διέξοδο πλέον.

Μέρκελ, διάλογο μὲ Ἀσσὰντ

Τὴν ἔνταξη καὶ τοῦ Μπασὲρ Ἀσσάντ, στὸν διάλογο γιὰ τὴν ἐπίλυση τὴς συριακῆς κρίσεως, ζήτησε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, μετὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Εὐρωσυμβουλίου γιὰ τὴν διάθεση ἑνὸς δις εὐρὼ βοήθειας πρὸς τὴν ἁρμόδια γιὰ τοὺς πρόσφυγες Ἐπιτροπὴ τοῦ ΟΗΕ∙ ἡ παρέμβαση τῆς καγκελαρίου σημαίνει ὅτι ἔχει προχωρήσει ἀρκετὰ ὁ διάλογος, μεταξὺ Οὐάσιγκτον καὶ Μόσχας, γιὰ τὸ πρόβλημα. Ἤδη ἔχουν ἀποδεχθεῖ οἱ Ρῶσοι τὴν ἀποχώρηση τοῦ Σύριου προέδρου καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ ἔχουν συμφωνήσει στὴν παραμονή του στὴν θέση του μέχρι τὴν ἐξασφάλιση τῆς εἰρήνης στὴν χώρα∙ οἱ στρατιωτικὲς διαβουλεύσεις ἔχουν προχωρήσει, ἐνῶ ἡ Μόσχα ἀπείλησε μὲ ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμοὺς τὸ χαλιφάτο ἀπὸ συριακὲς βάσεις, καὶ χωρὶς ἀμερικανικὴ συμφωνία. Στὴν Μέκκα πανικὸς μεταξὺ τῶν προσκυνητῶν προκάλεσε τὸν θάνατο 717.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.