Πλήρης σύγχυση γιὰ διεθνεῖς μας σχέσεις

Ἡ κυβέρνηση ἀποδεικνύει ὅτι ἔχει πλήρη σύγχυση ὄχι μόνο γιὰ τὴν ἐξωτερική μας πολιτική, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν τρόπο ἀσκήσεώς της∙ ἐπεδόθη ὁ Ναπολεοντίσκος στὴν προβολὴ τοῦ θέματος τοῦ χρέους σὲ ἀναρμόδιους ὀργανισμοὺς καὶ σὲ ἀκατάλληλες στιγμές. Οἱ Ἀμερικανοὶ μόνο συμβουλευτικὸ ρόλο διαδραματίζουν, διότι δὲν ὲμπλέκονται εὐθέως στὸ χρέος, ὅπως ἡ Εὐρωζώνη, ὅταν τὸ μέγιστο μέρος του βρίσκεται στοὺς ἑταίρους∙ ἑπομένως δευτερευόντως τὸ ἀκούει ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα καὶ ὄχι σὲ ἀνάλαφρες στιγμὲς δημοσίων σχέσεων. Οἱ Γερμανοὶ ἔχουν τὴν βαρύνουσα γνώμη, διότι ἔχουν οἱ ἴδιοι τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ χρέους μας καὶ ἐπηρεάζουν ἀποφασιστικὰ τοὺς ἄλλους ἑταίρους∙ ὁπωσδήποτε ἡ ἀπαράδεκτη προσέγγιση τοῦ χρέους ἀποδυναμώνει τὴν θέση μας στὰ ἐθνικά μας θέματα, ὅπως ἔγινε στὸ Σκοπιανό.

Προγραμματικὲς δηλώσεις

Ἡ συζήτηση ἐπὶ τῶν προγραμματικῶν δηλώσεων ἀρχίζει σήμερα, ὡς πρώτη δοκιμασία τῆς κυβερνήσεως, ὄχι μόνο στὸ ἐσωτερικό της, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν Εὐρωζώνη∙ οἱ διαξιφισμοὶ προβλέπονται σκληροί, ἀλλὰ ὁ πρωθυπουργὸς καλεῖται νὰ παρουσιάσει οὐσιαστικὸ πρόγραμμα ἐξόδου ἀπ’ τὴν κρίση καὶ ὄχι μόνο τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως, διότι αὐτὴ ἀποτελεῖ καὶ τὴν ἀχίλλειο πτέρνα του, ὡς ταυτισμένος μὲ τὸ τρίτο μνημόνιο. Ἀλλὰ πρόγραμμα δὲν ὑπάρχει οὔτε ὡς σκέψη στὸ μυαλό του, ὅταν θέτει ὡς προτεραιότητα τὸ χρέος καὶ μετὰ τὴν ἀνάπτυξη, μὲ τὶς ἐπενδύσεις στὸ τέλος∙ ἐνῶ στὴν οἰκονομία ἰσχύει τὸ ἀντίθετο, ἐπενδύσεις, ἀνάπτυξη καὶ ἀκολουθεῖ τὸ χρέος, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀναπτύξεως. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν πλήρη εἰκόνα τῆς ὀμιχλώδους κατανοήσεως τοῦ προβλήματός μας ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ γι’ αὐτὸ ἀναλαμβάνουν τὶς πρωτοβουλίες τους, μὲ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς∙ ἀλλὰ τὰ ἐσωκομματικὰ τὰ ἀφήνουν ἀποκλειστικὰ στὴν εὐθύνη του.

Κατάρτιση προϋπολογισμοῦ

Ἡ κατάρτιση τοῦ προϋπολογισμοῦ συμπληρώνει τὴν εὐθύνη τῆς κυβερνήσεως γιὰ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως∙ ἤδη ἔχουν γίνει οἱ προεργασίες καὶ προβλέπεται ἡ κατάθεση τοῦ προσχεδίου του ἐντὸς τῶν ἡμερῶν, ἀλλὰ αὐτὸς συνοδεύεται καὶ ἀπ’ τὰ φορολογικὰ μέτρα, μὲ τὶς ἀναπόφευκτες πολιτικὲς ἐπιπτώσεις τους. Στὴν ἐκλογὴ τοῦ προέδρου τῆς Βουλῆς δὲν κατεγράφησαν οἱ διαφοροποιήσεις τῶν διαφωνούντων ἐντὸς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, διότι ἐπισκιάσθηκαν ἀπ’ τὴν ἀποφυγὴ τῆς ἀντιπολιτεύσεως νὰ προτείνει δικούς της ὑποψηφίους κι ἔτσι ἔμειναν μόνο οἱ δύο ἀκροδεξιοί∙ ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ἰσχύει καὶ γιὰ τὶς ἑπόμενες ψηφοφορίες καὶ περισσότερο στὰ φορολογικὰ μέτρα. Δὲν εἶναι δεδομένη ἡ ἑνότης τῆς Κοινοβουλευτικῆς του Ὁμάδος καὶ θεωρεῖται ἀπὸ πολλοὺς πολὺ πιὸ εὔθραυστη ἀπ’ τοὺς προηγούμενους∙ οἱ 53 δὲν κρύβουν τὶς ἀντιρρήσεις τους καὶ τὴν ἀποφασιστικότητά τους γιὰ σύγκρουση, μὲ στρατηγικὴ πιὸ ἔξυπνη, ἐνῶ καὶ ὁ πρωθυπουργὸς δείχνει ὅτι δὲν διαθέτει ἐναλλακτικὴ πολιτική.

Βουλή, φόβος ψηφοφοριῶν

Στὴν δοκιμασία τῶν ψηφοφοριῶν τῆς Βουλῆς εἰσέρχεται ἡ κυβέρνηση, καθὼς εἶναι ὑποχρεωμένη ἀμέσως μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν προγραμματικῶν νὰ περάσει τὰ 48 προαπαιτούμενα τοῦ τρίτου μνημονίου∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἔδειξε τὴν ἄκρα ἀγωνία του στὴν ὁμιλία του στὴν Κοινοβουλευτική του Ὁμάδα, ὅτι ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως εἶναι τὸ πρῶτο μέλημα τῆς κυβερνήσεώς του. Τὸ ἀπαθὲς βλέμμα τῶν βουλευτῶν του ἔλεγε πολλά καὶ περισσότερα ἡ παγερὴ στάση τους, χωρὶς καθόλου χειροκροτήματα, ἀκόμη καὶ ὅταν διαβεβαίωνε ὅτι εἶναι κυβέρνηση τετραετίας∙ ἔδειχναν ὅτι ἐλάχιστοι τὸν πίστευαν καὶ πολὺ λιγώτεροι ἦταν ἐνθουσιασμένοι. Ἄλλωστε τὸ ἔδειξαν, ὅταν στὴν ψηφοφορία γιὰ τὴν ὑπόδειξη τῶν τριῶν ἀντιπροέδρων, οὔτε οἱ μισοὶ δὲν συμφώνησαν μαζί του.

Κύπρος, ψηφιακὴ τεχνολογία

Στὴν σύσταση διεθνοῦς κέντρου ψηφιακῆς τεχνολογίας προχώρησε ἡ Κύπρος, καθὼς πληθαίνουν οἱ ξένες μεγάλες ἑταιρεῖες οἱ ὁποῖες ζητοῦν τὴν συνεργασία τους μὲ δικές της γιὰ παραγωγὴ λογισμικοῦ∙ τὰ ἐγκαίνια τοῦ κέντρου ἔγιναν μὲ διεθνὲς συνέδριο καὶ προφώνηση τοῦ Νίκου Ἀναστασιάδη, ἐνῶ συμμετεῖχαν δεκάδες πρόεδροι ἑταιρειῶν. Ἡ Κύπρος ἀξιοποιεῖ τὴν ἀποδοτικότητα τῶν παιδιῶν της, τὰ ὁποῖα ἔρχονται πρῶτα στὴν δημιουργικότητα στὴν ἐργασία τους, χάρις στὴν ἱκανότητα συνθέσεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης∙ ἔρχονται καὶ στὴν Ἑλλάδα περισσότερες ἑταιρεῖες, ἀλλὰ τὰ προγράμματα γιὰ τὴν δημιουργία κέντρων τῆς κυβερνήσεως Ἀντώνη Σαμαρᾶ τὰ σταμάτησε ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῶ παρεμποδίζει καὶ τὴν συνεργασία τῶν ἑταιρειῶν μὲ τὰ Πανεπιστήμια. Πάντως ἡ μεγαλόνησος βγαίνει ἀπ’ τὸ μνημόνιο.

Τὸν μαστὸν ἐνερεισθέντος

Ὁ Ἀλέξανδρος εἶχε τραυματισθεῖ σὲ πολλὲς μάχες καὶ σὲ πολλὰ μέρη τοῦ σώματός του∙ πάντα πολεμοῦσε στὴν πρώτη γραμμὴ καὶ ἀψηφοῦσε τοὺς κινδύνους, ἀλλὰ ἦταν τὸ ὑπόδειγμα γιὰ τὴν ἀνδρεία τῶν στρατιωτῶν του. «Καὶ γὰρ κοπίδι τὴν κεφαλὴν διὰ τοῦ κράνους ἐπλήγη, καὶ βέλει τις ἀπὸ τόξου τὸν θώρακα διέκοψεν»∙ διότι καὶ μὲ μαχαίρι ἐπλήγη στὴν κεφαλὴ διαπερνώντας τὸ κράνος, καὶ κάποιος μὲ βέλος ἀπὸ τόξο διαπέρασε τὸν θώρακα. «Οὗ τοῖς περὶ τὸν μαστὸν ἐνερεισθέντος ὀστέοις καὶ καταπαγέντος ὁ μὲν καυλὸς ἐξεῖχεν βαρύνων»∙ τὸ ὁποῖο διαπέρασε τὰ γύρω ἀπ’ τὸν μαστὸ ὀστᾶ καὶ σφηνώθηκε ὥστε ἡ αἰχμὴ τοῦ δόρατος ἐξεῖχε ἀρκετά. «Τῆς δ’ ἀκίδος ὁ σίδηρος τεσσάρων δακτύλων εὖρος ἔσχε καὶ πέντε μῆκος»∙ τῆς ἀκίδος τοῦ τόξου ὁ σίδηρος εἶχε δύο δάκτυλα πλάτος καὶ πέντε μῆκος. Ἦταν ἀπότολμη ἡ συνήθειά του αὐτὴ καὶ πλήρωσε τὶς συνέπειές της.

Ἀποφασιστικότης ἑταίρων

Οἱ ἑταῖροι ἐμφανίζονται ἀποφασισμένοι ἐπιβάλλειν τὴν ἐξυγίανση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ δημοσίας διοικήσεως, ἀνεξαρτήτως τῶν προθέσεων τῆς κυβερνήσεως∙ ὁ γενικὸς ἐπιτηρητὴς ἦρθε στὴν Ἀθήνα, μὲ πλήρη ἐξουσία ἀπ’ τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, καὶ ἐγκατέστησε τοὺς βοηθούς του κατὰ ὑπουργεῖο, γιὰ τὴν στενὴ παρακολούθηση τῆς προόδου στὶς μεταρρυθμίσεις καὶ στὴν δημοσιονομικὴ προσαρμογή. Ὁ ἔλεγχος εἶναι πλέον ὰσφυκτικός, καὶ πολὺ χειρότερος ἀπ’ τὴν παλαιὰ τρόικα∙ τὰ περιθώρια διαφυγῆς τῶν ὑπουργῶν ἐλάχιστα, ἀλλὰ πάντα ὑπαρκτὰ καὶ σὲ αὐτὰ θὰ δοθεῖ ἡ ἀποφασιστικὴ μάχη τῶν 53 διαφωνούντων, μὲ πρῶτες ἐνδείξεις τὰ ἐμπόδια στὶς ἀποκρατικοποιήσεις καὶ στὴν ἀπόλυση τῶν ἐπιόρκων. Ἔτσι οἱ διαφωνοῦντες μεταφέρουν πλέον τὴν ἀντίδρασή τους στὶς ψηφοφορίες τῶν νομοσχεδίων στὴν Βουλή, ἢ καὶ ἀκόμη νωρίτερα∙ ἔχουν τὸ πλεονέκτημα τοῦ αἰφνιδιασμοῦ, ἀπέναντι στὴν ἀριστερὴ πλατφόρμα, ἡ ὁποία ἔλεγε πολλὰ καὶ ἀπὸ τὰ στόματα περισσοτέρων. Αὐτοὶ λένε λίγα, δηλαδή, «ἀπ’ τὰ σιγανὰ ποτάμια νὰ φοβᾶσαι».

Συρία ἔναντι Ἀφγανιστὰν

Οἱ διαμαρτυρίες τῶν Δυτικῶν, ὅτι οἱ Ρῶσοι στὴν Συρία δὲν βομβαρδίζουν θέσεις τοῦ χαλιφάτου καὶ ὅτι προκαλοῦν νεκροὺς μεταξὺ τῶν ἀμάχων, σταμάτησαν μετὰ τὸν ἀεροπορικὸ βομβαρδισμὸ νοσοκομείου τῆς Κουντοὺζ τοῦ Ἀφγανιστὰν ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανούς∙ τὸ νοσοκομεῖο βρίσκεται στὴν μεγάλη πόλη τοῦ Βορρᾶ, ὅπου μαίνονται οἱ μάχες τοῦ ἀφγανικοῦ στρατοῦ καὶ τῶν Ταλιμπὰν γιὰ τὸν ἔλεγχό της. Τὴν Δευτέρα οἱ Τζιχαντιστὲς κατέλαβαν τὴν πόλη, ἀλλὰ τὴν Τρίτη ἄρχισε ἡ ἀντεπίθεση ἐπιλέκτων κυβερνητικῶν δυνάμεων καὶ οἱ μάχες συνεχίζονται∙ οἱ Γιατροὶ χωρὶς σύνορα εἶχαν ἐγκαταστήσει κλιμάκιό τους σὲ νοσοκομεῖο τῆς πόλεως καὶ εἶχαν εἰδοποιήσει τοὺς Ἀμερικανοὺς νὰ μὴν τὸ βομβαρδίσουν, ἀλλὰ αὐτοὶ διέταξαν βομβαρδισμούς, μὲ 16 νεκρούς, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἐννέα γιατροί, ἐνῶ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ἐξέφρασε τὴν λύπη του. Ἡ ἁρμόδια Ἐπιτροπὴ τοῦ ΟΗΕ χαρακτήρισε τὴν ἐπίθεση ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος καὶ ἄρχισε τὶς ἀνακρίσεις∙ πρόκειται γιὰ σοβαρὸ χαρακτηρισμό.

Οὐκρανία πρὸς διευθέτηση

Τὸ πρόβλημα τῆς Οὐκρανίας βαίνει μᾶλλον πρὸς διευθέτηση, μετὰ τὴν τετραμερῆ τὴν Παρασκευὴ στὸ Παρίσι∙ Ἀγκέλα Μέρκελ, Βλαδίμηρος Ποῦτιν, Πέτρος Περουσένκο καὶ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ συζήτησαν τὸ θέμα καὶ κατέληξαν στὴν ἀνάγκη ἀμέσου ἐφαρμογῆς τῶν συμφωνιῶν τοῦ Μίνσκ, γιὰ τὴν εἰρήνευση στὸ Ντόνμπας καὶ τὴν διενέργεια ἐκλογῶν στὴν χώρα, γιὰ τὴν ὁμαλοποίηση τῆς καταστάσεως. Μετὰ τὴν ἐμπλοκὴ τῆς Ρωσίας στὴν Συρία οἱ Δυτικοευρωπαῖοι πιστεύουν ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ διατηρηθεῖ ἀνοικτὴ ἡ πληγὴ τῆς Οὐκρανίας, οὔτε νὰ συνεχισθοῦν ἐπ’ ἄπειρον οἱ κυρώσεις κατὰ τῆς Μόσχας∙ ἔτσι ζήτησαν ἀπ’ τὸν Οὐκρανὸ πρόεδρο τὴν ταχεῖα ἐφαρμογὴ τῶν συνθηκῶν καὶ τὴν διενέργεια ἐκλογῶν, ὥστε νὰ νομιμοποιεῖται γιὰ νὰ ζητήσει τὸν ἀφοπλισμὸ τῶν ἀκροδεξιῶν ὀργανώσεων. Οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν εἶναι καὶ τόσο βέβαιοι ὅτι ὁ Πέτρος Περουσένκο μπορεῖ νὰ ἐπιβάλει τὴν τάξη στὴν χώρα του, διότι ἐμφανίζεται σὲ πολλὰ θέματα δέσμιος τῶν ἀκροδεξιῶν συμφερόντων.

Συνοχὴ ΣΥΡΙΖΑ, τρομοκρατημένος πρωθυπουργὸς

Τὸν τρόμο του γιὰ τὴν συνοχὴ τῆς Κοινοβουλευτικῆς του Ὁμάδος, στὶς κρίσιμες ψηφοφορίες τῆς Βουλῆς, δὲν μπόρεσε νὰ κρύψει ὁ Ναπολεοντίσκος στὴν ὁμιλία του στὴν συνεδρίασή της∙ γνωρίζει ἀρκετὰ καλὰ τὶς διεργασίες στὸ ἐσωτερικό της καὶ ἔχει ἁπτὲς ἀποδείξεις ἀπ’ τὶς ἀρνήσεις πολλῶν βουλευτῶν νὰ ἀναλάβουν ὑπουργεῖα, ἀλλὰ καὶ ἀπ’ τὸ ἀπαθὲς ἓως παγερὸ βλέμμα τους κατὰ τὴν ἀγόρευσή του. Ἡ ἔμφασή του στὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως ἔχει ἕναν καὶ μόνο ἀποδέκτη, τοὺς βουλευτές του καὶ μάλιστα ἐκείνους τῆς ὁμάδος τῶν 53, οἱ ὁποῖοι δὲν κρύβουν καθόλου τὶς διαθέσεις τους∙ ἡ ἀγωνία του γι’ αὐτοὺς μᾶλλον καλύπτει κάθε ἄλλη ἔγνοιά του καὶ αὐτὸ φάνηκε πεντακάθαρα στὸν Ἵδρυμα Κλίντον στὴν Νέα Ὑόρκη. Ὁ πρώην πλανητάρχης ἔλαβε μέρος ὡς συνομιλητὴς τοῦ πρωθυπουργοῦ, τέλεια προετοιμασμένος καὶ μὲ ἀκροατήριο τοὺς μεγαλύτερπυς Ἀμερικανοὺς κεφαλαιούχους, μὲ διάθεση μεγάλων ἐπενδύσεων στὴν Ἑλλάδα∙ οἱ ἐρωτήσεις ἦταν εὐνοϊκότατες γιὰ τὴν χώρα μας, ἀρκεῖ ὁ συνομιλητής του νὰ ἀνταποκρινόταν ἔστω καὶ ἐλάχιστα, μὲ κάποιο πρόχειρο πρόγραμμα ἐπενδύσεων κατὰ κλάδους καὶ διάθεση συνεργασίας καὶ διευκολύνσεώς τους στὶς ὑποθέσεις τους. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἦταν ἀπολύτως ἀρνητικὸς στὴν πρόκληση καὶ κλώτσησε τὴν καλύτερη εὐκαιρία γιὰ εἰσροὴ κεφαλαίων στὴν χώρα στὴν νεοελληνική μας ἱστορία. Δὲν ἔγινε τυχαία αὐτό…

Οἱ λόγοι εἶναι βαθύτεροι καὶ ἑστιάζονται στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ κόμματός του, ἐνῶ οἱ συνέπειες εἶναι τραγικὲς γιὰ τὸν ἑλληνικὸ λαό, διότι δὲν θὰ ξαναπαρουσιασθεῖ εὔκολα τέτοια εὐκαιρία∙ γνώριζε, ὅτι, ἐὰν φαινόταν εὐνοϊκὸς στὴν προσέλκυση ἐπενδύσεων, ἴσως δὲν θὰ ἐξέλεγε πρόεδρο τῆς Βουλῆς χθές, ἢ τουλάχιστον μετὰ δυσκολίας θὰ ἐλάμβανε ψῆφο ἐμπιστοσύνης στὶς προγραμματικὲς δηλώσεις∙ καὶ ἐὰν τὸ ἐπιτύγχανε, θὰ ἦταν παραπάνω ἀπὸ προβληματικὴ ἡ ψήφιση τῶν προαπαιτουμένων καὶ τῶν μεταρρυθμίσεων. Ἔτσι προτίμησε τὴν πεπατημένη γιὰ τὸν ἴδιο, ὅπως ἔκανε μὲ τὸ δημοψήφισμα, γιὰ τὸν πρῶτο ἀνασχηματισμό, καὶ τὶς ἐκλογές, γιὰ τὸν δεύτερο∙ ἀλλὰ δὲν γίνεται τρίτη φορὰ ἐπανάληψη, «πολλὲς φορὲς πάει ἡ στάμνα στὴν βρύση, ἀλλὰ μιὰ φορὰ σπάει», κι ἴσως εἶναι ἡ ὥρα της∙ ἡ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς ἔχει φθάσει στὸ ἀπροχώρητο, δὲν κινεῖται τίποτε, κι ἂν δὲν γίνει γρήγορα ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν, δὲν πρόκειται νὰ ξαναρχίσουν οἱ δουλειὲς στὴν Ἑλλάδα. Αὐτὸ τὸ γνωρίζουν οἱ πάντες, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς χώρας, διότι χωρὶς τράπεζες δὲν γίνεται τίποτε στὴν ἀγορά∙ ἀλλά, γιὰ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση, εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως, δηλαδή, ἡ ψήφιση τῶν προαπαιτουμένων καὶ ἡ ἐκταμίευση τῶν πιστώσεων. Ὁπότε ἐπιστρέφουμε στὸ ἴδιο σημεῖο, τὰ πάντα ἐξαρτῶνται ἀπ’ τὸν ἔλεγχο τῆς Κοινοβουλευτικῆς του Ὁμάδος ἀπ’ τὸν πρωθυπουργό.

Ἡ οἰκονομία δὲν μπορεῖ νὰ περιμένει ἄλλο, ἐνῶ ἡ φοροκαταιγίδα παρασύρει καὶ τὶς τελευταῖες ριπὲς αἰσιοδοξίας στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους∙ ἐπιχειρηματίες καὶ νοικοκυριὰ διερωτῶνται γιὰ ἕνα καὶ μόνο, τὸ «πῶς θὰ περάσουν τὸν χειμῶνα;» Ἀπάντηση δὲν ἔχουν καὶ οἱ λογαριασμοὶ δὲν βγαίνουν, ὅσες φορὲς κι ἂν τοὺς κάνουν∙ ὁπότε ἔχουν πέσει σὲ κατάθλιψη καὶ πρὶν ἀρχίσουν τὰ κρύα καὶ τὰ πολλὰ ἔξοδα∙ ἀνεξαρτήτως τῆς ψήφου τους, βλέπουν μόνο μαῦρα μπροστά τους καὶ περισσότερο ὅσοι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, «γιὰ τὸ νέο», καὶ τοὺς ἦρθε τὸ χειρότερο παλιὸ ποὺ οὔτε στὰ ὄνειρά τους δὲν τὸ φανταζόταν. Μερικὲς τάξεις μάλιστα, νέοι, συνταξιοῦχοι, ἄνεργοι καὶ ἀγρότες, ποὺ πίστεψαν πρόθυμα τὶς ὑποσχέσεις, εἶναι χειρότερα ἐξαγριωμένοι, διότι ἐκτὸς ἀπ’ τὰ δικαιολογημένα παράπονα τῆς συζύγου καὶ τῶν παιδιῶν, ἀντιμετωπίζουν καὶ τὴν κοροϊδία τῶν φίλων στὰ καφενεῖα∙ «τώρα τί κάνουμε;» ρωτοῦν καὶ δὲν παίρνουν ἀπάντηση. Ἡ κυβέρνηση ὤφειλε γνωρίζειν ὅτι δὲν εἶχε περιόδο χάριτος, ἀφοῦ ἄλλωστε δὲν ἦταν καὶ οὐσιαστικὴ νίκη, σχετικὴ πλειοψηφία εἶχε καὶ μάλιστα μὲ τεράστια ἀποχή∙ δηλαδή, ψῆφος ἀνοχῆς ἦταν καὶ τίποτε περισσότερο. Ἑπομένως καὶ οἱ δυνατότητες ἐλιγμῶν εἶναι ἐλάχιστες στὴν συγκεκριμένη συγκυρία καὶ προκαθορισμένες∙ διασφάλιση ὁμαλῆς τουλάχιστον λειτουργίας τῆς οἰκονομίας γιὰ τὴν δημιουργία κλίματος ἐμπιστοσύνης τοῦ ἁπλοῦ κόσμου καὶ τῶν ξένων ἐπενδυτῶν.

Οἱ Εὐρωπαῖοι γνωρίζουν ἄριστα τὶς δυσκολίες, μᾶλλον τὰ ἀνυπέρβλητα ἐμπόδια, καὶ ἔχουν λάβει τὲ μέτρα τους∙ ἐπειδὴ φοβοῦνται τυχὸν ἀδυναμία τῆς κυβερνήσεως νὰ προωθήσει τὸ ἔργο της, ὅπως ἔγινε καὶ τὸ ἑπτάμηνο, λόγῳ τῶν ἐγγενῶν δυσχερειῶν της, ἔχουν προετοιμασθεῖ ἐκ τῶν προτέρων. Ἡ ἀπειλὴ ἐξόδου ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη μᾶλλον ἀπομακρύνεται ὁριστικὰ ἴσως, ἀλλὰ ἐπεξεργάζονται σχέδια γιὰ τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας ἐντὸς τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς∙ σὲ αὐτὸ ἄλλωστε ἀποβλέπει ἡ ἐγκατάσταση κατὰ ὑπουργεῖο τῶν ἐπιτρόπων γιὰ τὸν αὐστηρὸ ἔλεγχο τῶν πάντων. Ἔτσι ἐπιτυγχάνουν δύο πράγματα, τὴν ἐξυγίανση τῆς δημοσίας διοικήσεως καὶ τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν ἀποφυγὴ τῆς ἀρνητικῆς πολιτικῆς ἀπηχήσεως ἀπ’ τὴν ἔξοδο μιᾶς χώρας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη∙ ἡ Εὐρώπη διασφαλίζει τὴν συνοχή της καὶ ἰδιαιτέρως σὲ περίοδο σοβαρῶν προβλημάτων μὲ τὴν μαζικὴ εἰσροὴ προσφύγων καὶ μεταναστῶν καὶ μὲ τὶς ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὴν κρίση στὴν Οὐκρανία καὶ στὴν γερμανικὴ αὐτοκινητοβιομηχανία. Φαίνεται ὅμως ὅτι στὴν κυβέρνηση δὲν ἔχουν συνεκτιμήσει ἀρκετὰ τὸν παράγοντα αὐτὸν καὶ τὶς διαστάσεις του ἀπ’ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ μέτρου∙ ἡ κυβέρνηση θὰ ἔχει τὴν μορφὴ τῆς ὑπηρεσιακῆς, χωρὶς καμμία δυνατότητα ἐλιγμῶν, ἔστω καὶ στὰ δευτερεύοντα θέματα. Οἱ ἐκτιμήσεις τῶν πολιτικῶν κύκλων εἶναι ὅτι εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ ἐπιβιώσει ἡ κυβέρνηση, ὅταν δὲν διαθέτει δυνάμεις συνοχῆς, κάτω ἀπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες.

Στὴν ἀντιπολίτευση ἔχουν συνεκτιμήσει τὶς διεργασίες αὐτὲς καὶ ἔχουν λάβει τὰ μέτρα τους, τουλάχιστον στὴν ἀξιωματική∙ αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ἄλλωστε ποὺ μᾶλλον θὰ ἐπισπευσθεῖ ἐκ τῶν πραγμάτων ἡ διαδικασία τῆς ψηφοφορίας γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ νέου προέδρου. Ἀποτελεῖ μορφὴ προνοίας ἡ προετοιμασία γιὰ παρόμοιες καταστάσεις, ἔστω κι ἂν στὴν κυβέρνηση τὶς ἀγνοοῦν ἢ τουλάχιστον δείχνουν ὅτι τὶς ἀγνοοῦν∙ οἱ προοπτικὲς ἀδυναμίας τῆς κυβερνήσεως γιὰ ψήφιση τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ τῶν φορολογικῶν μέτρων θεωρεῖται ἀρκετὰ πιθανὴ στοὺς πολιτικοὺς κύκλους, ὁπότε ἀποχωρεῖ ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ ἀναδεικνύεται μεταβατικὴ κυβέρνηση μὲ τὴν ψήφιση τῶν εὐρωπαϊκῶν κομμάτων καὶ ὅσων ἀπομείνουν μὲ τὸν πρωθυπουργὸ στὸν ΣΥΡΙΖΑ. Ἐπιστρέφουμε, δηλαδή, στὴν εὐρωπαϊκὴ πρόταση τοῦ Ἰουνίου, γιὰ μεταβατικὴ κυβέρνηση γιὰ τὴν ψήφιση τῶν ἀναγκαίων μέτρων, ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ μετὰ προσφυγὴ στὶς κάλπες∙ ὁ Ναπολεοντίσκος εἶχε ἀπορρίψει τὸ σχέδιο καὶ ὁδήγησε τὴν χώρα σὲ ἐκλογές, διότι πίστευε ὅτι θὰ ἐξασφάλιζε ἐπαρκῆ πλειοψηφία, ἢ ἴσως διὰ λόγους δειλίας δὲν ἤθελε νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν σοβαρὴ κρίση καὶ τὴν πολιτικὴ ἐξαφάνισή του. Ἔτσι προχώρησε στὸν δεύτερο ἀνασχηματισμό, ἀλλὰ μὲ περισσότερα προβλήματα καὶ ἄκρως δυσεπίλυτα ὅμως∙ ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας φαίνεται ἀδύνατη, διότι δὲν ὑπάρχει, πέραν τῆς κυβερνητικῆς ἀδρανείας καὶ ἀπαθείας, καὶ ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης, τόσον ἀπαραιτήτου σὲ δύσκολες συνθῆκες. Κανένας δὲν ξανοίγεται στὶς δουλειές του.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.