Ἐγγυήσεις Εὐρωπαίων γιὰ ἑλληνικὴ οἰκονομία

Οἱ Εὐρωπαῖοι εἶναι ἀρκετὰ σαφεῖς ἀπέναντι στὴν χώρα μας: θέτουν ἀπαραβίαστη προτεραιότητα τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ μνημονίου καὶ τῶν ἄλλων προσθέτων μέτρων, γιὰ τὴν ἐκταμίευση τῆς δόσεως, ἀλλὰ καὶ προβαίνουν στὴν κατάργηση τῆς ἐθνικῆς συμμετοχῆς, γιὰ τὴν ἄμεση χρηματοδότηση τῆς οἰκονομίας, στὰ κοινοτικὰ κονδύλια∙ στὴν πράξη θέτουν τὴν κυβέρνηση ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν της καὶ στὰ δύο μέτωπα. Τὸ ἑπτάμηνο ὁ Ναπολεοντίσκος ἰσχυριζόταν ὅτι δὲν χρειάζεται ἐκταμίευση κοινοτικῶν πόρων καὶ εἶχε σταματήσει ὅλα τὰ ἔργα, ἐνῶ ἐτύρβαζε περὶ τὴν ἐπανάσταση στὴν Εὐρώπη∙ οἱ ἑταῖροι τὸν ἔφεραν πρὸ ἀδιεξόδου καὶ τὸν ὑποχρέωσαν στὴν ὑπογραφὴ τοῦ μνημονίου καὶ στὴν ἐφαρμογή του. Ἐπειδὴ γνωρίζουν τὸ πόσο ὑποφέρει ὁ ἑλληνικὸς λαὸς παρέχουν διευκολύνσεις γιὰ τὰ κοινοτικὰ κονδύλια, ἀδιανόητες γιὰ ἄλλη χώρα.

Προϋπολογισμὸς λιτότητος

Ὁ προϋπολογισμὸς τοῦ 2016 ἐπιβάλλει τὴν χειρότερη λιτότητα στὴν χώρα μεταπολιτευτικά∙ ἡ ὕφεση προβλέπεται στὸ 2,3% φέτος καὶ 1,3% τοῦ χρόνου, ἐνῶ ἐπιβάλλονται 4,4 δις εὐρὼ νέοι φόροι καὶ 1,8 δις περικοπὲς στὶς συντάξεις. Ταυτοχρόνως ἀναγνώριζεται στὴν εἰσηγητικὴ ἔκθεσή του, ὅτι ἡ πολιτικὴ τοῦ ἑπταμήνου ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε καταβύθιση στὴν ὕφεση, ἀπὸ ἀνάπτυξη 2,9% ποὺ προβλεπόταν στὸν προϋπολογισμὸ 2015 καὶ ἐπιδείνωση τῆς καταστάσεως μὲ τὸν κλείσιμο τῶν τραπεζῶν∙ ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ προϋπολογισμοῦ εἶναι μονόδρομος γιὰ τὴν κυβέρνηση, ἐνῶ προηγοῦνται ἡ ψήφιση τῶν φορολογικῶν μέτρων καὶ τῶν μεταρρυθμίσεων, ὡς ὅρος γιὰ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν καὶ ἀπαραιτήτου προϋποθέσεως γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν ὁμαλοποίηση τῆς λειτουργίας τῆς ἀγορᾶς. Ὁ Ναπολεοντίσκος δείχνει ὅτι τὰ ἔχει χαμένα, μετὰ τὶς ἀρνητικὲς ἀντιδράσεις τῶν οἰκονομικῶν κύκλων, καθὼς εἶδαν τὶς προγραμματικές του δηλώσεις ὡς καθαρὴ ὑπονόμευση τῶν ἐπενδύσεων∙ δύσκολα πολὺ ἀποκαθίστανται πλέον τὰ πράγματα.

Ἀντιφατικότης τῶν ὑπουργῶν

Οἱ ἀπαντήσεις τῶν ὑπουργῶν στὸν ἀνελεῆ βομβαρδισμὸ τῆς ἀντιπολιτεύσεως διέπονται ἀπὸ ἔντονη ἀντιφατικότητα καὶ προσπάθειες ὑπεκφυγῆς∙ φαίνεται ὅτι τὸ ἄνοιγμα πρὸς τὰ ἀριστερὰ τοῦ Ναπολεοντίσκου δὲν ἀπέδωσε καθόλου στοὺς βουλευτὲς τῶν 53, καθὼς οἱ περισσότεροι ἀπέφυγαν νὰ μιλήσουν, ἀλλὰ ἦταν ἔντονες οἱ ἀντιδράσεις τῶν οἰκονομικῶν κύκλων καὶ τῶν Εὐρωπαίων, ὄχι μόνο παρασκηνιακά, παρὰ καὶ εὐθέως στὸ Γιούρογκρουπ∙ πέραν τῶν συμφωνηθέντων εἶναι ἀπαραίτητη ἡ λήψη προσθέτων μέτρων γιὰ τὴν ἐκταμίευση τῆς δόσεως. Ἤδη ὁ ὑπουργὸς Ἀνασυγκροτήσεως ἐπιχείρησε στὴν Βουλὴ νὰ ἀπολογηθεῖ γιὰ τὶς Σκουριὲς καὶ ζήτησε ἀπ’ τὴν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση προτάσεις∙ τὸ θέατρο στὴν Λέσβο, μὲ ἀπόκρυψη τῶν προσφύγων, δὲν ἔπεισε οὔτε τὸν Αὐστριακὸ καγκελάριο. Ἡ ἀγωνία τοῦ πρωθυπουργοῦ δὲν κρύβεται πλέον, διότι βλέπει ὅτι δύσκολα πολὺ ἐλέγχει τοὺς βουλευτές του∙ ἀκόμη χειρότερη ἔρχεται ἡ κοινωνικὴ κατακραυγή. Δὲν ὑπάρχει ἄλλη κυβέρνηση μὲ τέτοια ἀπαξίωση ἀπ’ τὶς προγραμματικὲς δηλώσεις.

Στὴν χρεωκοπία ἡ οἰκονομία

Στὴν χρεωκοπία ὁδηγεῖ τὴν χώρα ὁ Ναπολεοντίσκος, ὅπως φάνηκε ἀπ’ τὶς προγραμματικὲς δηλώσεις του, διότι, ναὶ μὲν προτίθεται νὰ ψηφίσει τὶς μεταρρυθμίσεις καὶ νὰ ἐπιβάλει φοροκαταιγίδα, ἄν τὸ πετύχει, ἀλλὰ δεσμεύεται ὅπως τὸ ἑπτάμηνο γιὰ ἄσκηση κρατικοῦ ἐλέγχου σὲ τράπεζες καὶ ἐπενδύσεις∙ ἐμφανίσθηκε χειρότερος κι ἀπ’ ὅτι στὸ Ἵδρυμα Κλίντον, ἐχθρικὸς πρὸς κάθε μορφὴ ξένου κεφαλαίου. Ὁ λόγος ἦταν ἐμφανέστατος, τὸ ἀπαθὲς καὶ παγερὸ βλέμμα τῶν βουλευτῶν του ἔδειχνε ὅτι αὐτοὶ δὲν πίστευαν λέξη ἀπὸ ὅσα ἔλεγε∙ ἔτσι τὸ γύρισε στὰ ἀκροαριστερά του καὶ ἐξασφάλισε ὀλίγα τινα χειροκρατήματα, σὰν ἀπὸ ὑποχρέωση. Ἕνα ἦταν τὸ συμπέρασμα ἀπ’ τὴν βαρετὴ καὶ μακρὰ ὁμιλία του, ὅτι δὲν εἶναι καθόλου σταθερὴ ἡ κυβέρνησή του καὶ πάμε μᾶλλον σὲ ραγδαῖες ἐξελίξεις.

Αὐτενέργεια τῶν ὑπουργῶν

Τὴν αὐτενέργεια τῶν ὑπουργῶν, στὰ κρίσιμα θέματα ἀποκρατικοποιήσεων καὶ προσέλκυση ξένων ἐπενδύσεων, ἐπιβράβευσε ὁ πρωθυπουργὸς μὲ τὶς προγραμματικές του δηλώσεις καὶ προσδιόρισε τὴν χώρα μας ὡς νεοκομμουνιστική∙ ἡ αἰτία γνωστή, ὁ φόβος τῆς καταψηφίσεως, ἂν ὄχι σήμερα στὶς προγραμματικὲς δηλώσεις, τότε στὰ φορολογικὰ νομοσχέδια καὶ στὶς μεταρρυθμίσεις. Οἱ ὑπουργοὶ ἦταν ὅλοι τους σχεδὸν μουτρωμένοι καὶ περισσότερο οἱ ἀκροδεξιοὶ καὶ οἱ τῆς ὁμάδος τῶν 53, οἱ ὁποῖοι εἶδαν τὴν ἀποδοκιμασία τους ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο εἴτε εὐθέως, ὅπως μὲ τοὺς ἐπιόρκους, εἴτε ἐμμέσως, μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας γιὰ τὶς Σκουριές. Οὔτε τὸ Ὑπουργικό του Συμβούλιο ἐλέγχει!

Τὸ τεῖχος ὑπερκαταβάντες

Ὁ Ἀλέξανδρος εἶχε πηδήσει μέσα ἀπ’ τὸ τεῖχος μόνος τους σὲ πόλη τῆς Βακτηριανῆς καὶ εἶχε πληγεῖ στὸ αὐχένα∙ εἶχε χάσει τὶς αἰσθήσεις του καὶ θὰ τὸν σκότωναν, ἂν δὲν ἔτρεχαν οἱ ἑταῖροι του. «Ἡ δ’ ἀρετὴ παρῆν, θάρσος μὲν αὐτῷ ῥώμην δὲ καὶ σπουδὴν τοῖς περὶ αὐτὸν ἐμποιοῦσα»∙ ἀλλὰ ἡ ἀρετὴ παρενέβη, τὸ θάρρος μὲν ἐμπνέουσα στὸν ἴδιο καὶ τὴν ρώμη καὶ τὴν σπουδὴ στοὺς ἑταίρους του. «Λιμναῖοι γὰρ καὶ Πτολεμαῖοι καὶ Λεοννάτοι, καὶ ὅσοι τὸ τεῖχος ὑπερκαταβάντες ἢ ῥήξαντες ἔστησαν πρὸ αὐτοῦ»∙ οἱ Λιμναῖοι καὶ Πτολεμαῖοι καὶ Λεοννάτοι, καὶ ὅσοι πήδησαν πάνω ἀπ’ τὸ τεῖχος ἢ τὸ γκρέμισαν καὶ στάθηκαν μπροστά του. «Τεῖχος ἀρετῆς ἦσαν, εὐνοίᾳ καὶ φιλίᾳ βασιλέως τὰ σώματα καὶ τὰ πρόσωπα καὶ τὰς ψυχὰς προβαλλόμενοι»∙ ἦταν τεῖχος ἀρετῆς, καὶ γιὰ ἀγάπη πρὸς τὸν βασιλέα τὰ σώματα, τὰ πρόσωπα καὶ τὶς ψυχὲς πρόβαλαν.

Εὐρωπαῖοι, ἐπιφυλακτικοὶ

Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔδειξαν στὸ Γιούρογκρουπ ὅτι εἶναι ἄκρως ἐπιφυλακτικοὶ ἀπέναντι στὴν κυβέρνηση καὶ γι’ αὐτὸ ἔθεσαν τόσο αὐστηροὺς ὅρους γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως καὶ τὴν ἐκταμίευση τῆς δόσεως∙ πέραν τῶν φορολογικῶν καὶ τῶν μεταρρυθμίσεων προστίθενται μέτρα γιὰ τὴν ἀγορὰ ἐργασίας, τὸ ἀσφαλιστικὸ καὶ τὶς συντάξεις. Φαίνεται ὅτι ἐπιβεβαιώθηκαν, διότι στὶς προγραμματικές του δηλώσεις ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπανῆλθε στὶς ἀριστερὲς θέσεις του τοῦ ἑπταμήνου, γιὰ νὰ καθησυχάσει τοὺς 53∙ ἀλλὰ γνωρίζουν οἱ ἑταῖροι ὅτι, μὲ ὑπαναχωρήσεις δὲν ἀσκεῖται πολιτικὴ ἐξόδου ἀπ’ τὴν κρίση καὶ ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας. Τὸ δημοσιονομικὸ ἔλλειμμα διογκώνεται πάλι καὶ ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος κόβει ἐμβάσματα πρὸς εὐρωπαϊκὲς χῶρες ποὺ ἔχουν ἐγκρίνει οἱ ἐμπορικὲς τράπεζες, ἐνῶ στὰ τελωνεῖα δὲν ἐκτελωνίζεται κανένα προϊόν, ἐλλείψει πληρωμῶν∙ οὔτε ξένες ἐπενδύσεις ἔρχονται ἔτσι, οὔτε οἱ ἑλληνικὲς γίνονται, ἐνῶ ὑπάρχει πλήρης ἔλλειψη ἀποθεμάτων στὴν βιομηχανία καὶ στὴν ἀγορὰ σπανίζουν πολλὰ ἀγαθά.

Συρία, ἐμπλοκὴ μεγάλων

Σὲ ἐμπλοκὴ τῶν μεγάλων ὁδηγεῖται ὁ πόλεμος στὴν Συρία, καθὼς οἱ Ἀμερικανοὶ ζητοῦν τώρα τὴν διακοπὴ τῶν ρωσικῶν ἀεροπορικῶν βομβαρδισμῶν, τοὺς ὁποίους εἶχαν ἐγκρίνει τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα∙ αἰτία εἶναι ἡ ἀνάδειξη τῆς Μόσχας σὲ κύριο παράγοντα τῶν ἐξελίξεων, καθὼς κερδίζουν ἔδαφος οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις καὶ ἀποδεικνύεται καθοριστικὴ ἡ ἐνεργότερη ἀνάμιξη τοῦ Ἰράν. Στὴν Οὐάσιγκτον ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἀδυνατοῦν διαδραματίσαι πλέον ἡγετικὸ ρόλο στὴν περιοχή, ἐνῶ ἐπιρρίπτουν τὶς εὐθύνες στὴν ἀφγανικὴ κυβέρνηση γιὰ τὸν βομβαρδισμὸ τοῦ νοσοκομείου τῶν «Γιατρῶν χωρὶς σύνορα» στὴν Κουντούζ∙ ἡ ὑπεκφυγὴἐπιβαρύνει τὸ ἀμερικανικὸ γόητρο στὴν Μέση Ἀνατολή, ἐνῶ καὶ οἱ Σαουδάραβες ἀναζητοῦν συνεννόηση μὲ τὸ Κρεμλίνο γιὰ ὁμαλοποίηση τῆς καταστάσεως∙ διαπιστώνουν ὅτι ὁ θρησκευτικὸς πόλεμος ὁδηγεῖ στὴν καταστροφὴ ὅλων καὶ ἀποδέχονται κάποιας μορφῆς ἀνοχῆς μὲ τὴν Τεχεράνη. Οἱ ἑπόμενες ἑβδομαδες θὰ δείξουν στὸ ἐὰν θὰ βρεθεῖ διέξοδος ἢ ἐὰν θὰ γενικευθεῖ ὁ πόλεμος στὰ μέτωπα.

Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, μετὰ τὶς προχθεσινὲς ἰσχυρὲς ἀνοδικὲς μὲ ρευστοποίηση κερδῶν∙ τὸ εὐρὼ διαμορφώθηκε στὰ 1,1226 δολλάρια καὶ 135.0550 γιέν, μὲ τὸν χρυσὸ ἐλαφρὰ ἀνοδικό, 1136,90, καὶ τὸ πετρέλαιο, 49,43. Ἡ συμφωνία Ἐλευθέρου Ἐμπορίου τοῦ Εἰρηνικοῦ δὲν φαίνεται νὰ ἐνθουσίασε καὶ πολὺ τοὺς ἐπενδυτές, διότι φοβοῦνται τὴν ἀπόρριψή της ἀπ’ τὸ Κογκρέσο∙ δείχνουν ὅτι δὲν ἔχουν καὶ πολλὴ ἐμπιστοσύνη στὴν ἀνάκαμψη τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας. Στὴν Εὐρώπη ἡ κίνηση ἦταν ἐλαφρῶς ἀνοδική, διότι ἀνακοινώθηκαν οἱ προβλέψεις τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ ἀνάπτυξη 1,6% φέτος καὶ κρίνεται εὔκολη ἀπορρόφηση τῆς ἀπάτης τῆς VW∙ οὔτε ἡ χειροδικία ἐργαζομένων τῆς AirFrance κατὰ τοῦ προεδρείου της, γιὰ ἀπόλυση χιλιάδων ἐργαζομένων, ἐπηρέασε ἀρνητικὰ τὶς ἀγορές∙ τὸ θεώρησε ἡ κυβέρνηση ἀμελητὲο γεγονὸς καὶ ἄφησαν τὴν ἑταιρεία νὰ τὸ ρυθμίσει μόνη της. Πάντως ἡ Κύπρος βγαίνει στὶς ἀγορὲς τὶς ἑπόμενες ἑβδομάδες καὶ τερματίζεται ἔτσι τὸ μνημόνιο.

Παλαιστίνη, νέα ἰντιφάντα

Πρὸς τρίτη ἰντιφάντα κινδυνεύει νὰ ὁδηγηθεῖ ἡ Παλαιστίνη, μὲ τὶς συγκρούσεις τῶν νεαρῶν Ἀράβων μὲ τὴν ἰσραηλινὴ Ἀστυνομία, τρεῖς ἔφηβους νεκροὺς καὶ τοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμοὺς στὴν Λωρίδα τῆς Γάζας∙ ἀφορμὴ στάθηκε ἡ ἀπαγόρευση προσκυνήματος ἀπ’ τοὺς Μουσουλμάνους, μὲ τὸν ἀποκλεισμὸ τῆς παλαιᾶς πόλεως καὶ τὸν λιθοβολισμὸ τῶν ἀστυνομικῶν ἀπ’ τοὺς νεαρούς, ἐνῶ ἔπεσαν στὸ Ἰσραὴλ καὶ ρουκέτες ἀπ’ τὴν Γάζα∙ αἰτία ὅμως εἶναι οἱ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ τοῦ χαλιφάτου ἀπ’ τοὺς Ρώσους καὶ ἡ ἀμεσότερη ἀνάμιξη τοῦ Ἰρὰν στὸν πόλεμο, ὅπως καὶ ἡ ἔπαρση τῆς σημαίας τῆς Παλαιστίνης στὸν ΟΗΕ, δηλαδὴ ἡ ἀναγνώρισή της ὡς ἀνεξαρτήτου κράτους. Οἱ ἀκροδεξιοὶ τῆς κυβερνήσεως φοβοῦνται ὅτι αὐτὸ θὰ ἔχει ἄμεση συνέχεια τὴν διεθνῆ ἀπομόνωση τῆς χώρας, καὶ ἀντιδροῦν μὲ σπασμωδικὸ τρόπο.

Συμφωνία χωρῶν Εἰρηνικοῦ

Ἡ συμφωνία Ἐλευθέρου Ἐμπορίου δέκα χωρῶν τοῦ Εἰρηνικοῦ, μὲ 40% τοῦ διεθνοῦς ἐμπορίου, θεωρεῖται μεγάλη ἐπιτυχία στὴν Οὐάσιγκτον∙ στὴν συμφωνία μετέχουν, ἐκτὸς Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ Ἰαπωνίας, Χιλή, Περοῦ, Μεξικό, Καναδᾶς, Φιλιππίνες, Αὐστραλία, Νέα Ζηλανδία, Βιετνάμ, Μπρουνέι καὶ Μαλαισία. Ἡ συμφωνία γιὰ νὰ ἐφαρμοσθεῖ πρέπει νὰ ἐπικυρωθεῖ ἀπ’ τὸ Κογκρέσσο, ἀλλὰ ἤδη πολλοὶ Ρεπουμπλικανοὶ ἐκφράζουν τὴν ἀντίθεσή τους∙ ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση ἐλπίζει ὅτι θὰ κερδίσει ἀρκετὰ στὴν διεθνῆ σκηνή, ἐνῶ καθυστερεῖ ἀκόμη ἡ ἀνάλογη συμφωνία μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ἡ Νότιος Κορέα ἐξετάζει τὴν ἐκδοχὴ συμμετοχῆς της στὴν συμφωνία, ἂν καὶ διατηρεῖ πολλὲς ἐπιφυλάξεις, διότι συμμετέχει στὴν ἀντίστοιχη συμφωνία τῆς Κίνας καὶ τῶν ὑπολοίπων ἀσιατικῶν χωρῶν∙ ὁ ἀνταγωνισμὸς μεταξὺ τῶν δύο αὐτῶν ὁμάδων θὰ ἐπηρεάσει τὴν ἀσιατικὴ οἰκονομία.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.