Εὐρωπαῖοι, σὲ τακτικὴ ἄκρας ἐγρηγόρσεως

Σὲ τακτικὴ ἄκρας ἐγρηγόρσεως βρίσκονται οἱ Εὐρωπαῖοι, ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα, ἕτοιμοι νὰ παρέμβουν γιὰ κάθε διολίσθηση τοῦ πρωθυπουργοῦ∙ ἡ Ἐπιτροπὴ καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα ἔχουν ἑτοιμάσει λεπτομερῆ σχέδια γιὰ κάθε ἐνδεχόμενο, μὲ μοναδικὸ σκοπὸ τὴν παραμονή μας στὴν Εὐρωζώνη καὶ τὴν ταχύτερη δυνατὴ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, ἑκούσης ἢ ἀκούσης τῆς κυβερνήσεως. Εἶναι ἐνήμεροι μέχρι τὴν τελευταία λεπτομέρεια γιὰ τὰ διαδραματιζόμενα στὴν κουνοβουλευτικὴ πλειοψηφία καὶ ἔχουν συνεχῆ ἐπικοινωνία μὲ ἡγέτες τῆς ἀντιπολιτεύσεως∙ ἕνα ἐγγυῶνται οἱ Εὐρωπαῖοι, τὸν ἀποκλεισμὸ ἐξόδου ἀπ’ τὸ εὐρὼ καὶ τὴν ταχύτερη δυνατὴ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης ἀπ’ τοὺς Ἕλληνες καὶ ξένους ἐπενδυτές. Εἶναι πεπεισμένοι ὅτι αὐτοὶ μόνο μποροῦν νὰ ἐγγυηθοῦν τὶς προϋποθέσεις αὐτές, παρὰ τὶς ὅποιες παρασπονδίες ἀπ’ τὴν τωρινὴ ἑλληνικὴ κυβέρνηση.

Ἐσωκομματικά, ἀκροβολισμοὶ

Σὲ ἀκροβολισμοὺς περιορίσθηκαν οἱ ἀντίπαλοι στὴν συνεδρίαση τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῶ ἡ ἐκστρατεία πολώσεως τῆς πολιτικῆς ζωῆς ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο δὲν εἶχε οὐσιαστικὸ ἀντίκρυσμα στὰ μέλη της καὶ περισσότερο στὴν κοινὴ γνώμη∙ τὰ περιθώρια ἐλιγμῶν τῆς κυβερνήσεως θεωροῦνται ἐλάχιστα, ὅπως τὸ παρδέχθηκε ὁ ἀντιπρόεδρός της ὁ ὁποῖος δὲν ἀπέκλεισε ἐπανάληψη τῶν φαινομένων τοῦ Ἰουλίου στὴν κοινοβουλευτικὴ πλειοψηφία. Τὸ πρόβλημα τώρα πιστεύεται στὴν κυβέρνηση ὅτι εἶναι χειρότερο, διότι ἡ ὁμάδα τῶν 53 δὲν ἀποκαλύπτει τὶς προθέσεις της γιὰ τὶς ψηφοφορίες στὴν Βουλή∙ πολλοὶ φοβοῦνται ὅτι μπορεῖ νὰ βρεθοῦν πρὸ ἐκπλήξεων, ἐνῶ οἱ ἔμπειροι πολιτικοὶ ἑρμηνεύουν τὴν ἄρνηση τόσων βουλευτῶν νὰ ὑπουργοποιηθοῦν ὡς προοίμιο ἀπροβλέπτων ἐξελίξεων. Οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι, ἀπ’ τὴν πλευρά τους, εἶναι περισσότερο ἐπιφυλακτικοί, διότι δὲν ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὸν Ναπολεοντίσκο καὶ στοὺς περισσότερους ὑπουργούς, ὅταν βλέπουν ὅτι ὅλοι τους σχεδὸν κινοῦνται γιὰ τὴν προσωπική τους ἐπιβίωση.

Δοκιμασία προαπαιτουμένων

Ἡ συζήτηση καὶ ἡ ψήφιση τῶν προαπαιτουμένων ἀρχίζει στὴν Βουλή, ἀπ’ τὴν Κοινοβουλευτικὴ Ἐπιτροπή, καὶ θεωρεῖται ἡ πρώτη σκληρὴ δοκιμασία τῆς κυβερνήσεως∙ ἡ φοροκαταιγίδα εἶναι ἄνευ προηγουμένου, ἐνῶ τὸ δεύτερο κύμα ἔρχεται σύντομα καὶ ἐξαφανίζει τὰ εἰσοδήματα τῶν Ἑλλήνων. Ὁ πρωθυπουργὸς δὲν εἶχε ἐνημερώσει προεκλογικὰ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ γιὰ τὶς φορολογίες, τὸ ἀντίθετο ὑποστήριζε ὅτι δὲν θὰ ὑπάρξουν νέες∙ τὰ νομοσχέδια τῶν διαψεύδουν, ἐνῶ ἔχει πλέον ἀντίθετη ὁλόκληρη τὴν ἀντιπολίτευση καὶ δὲν διασφάλισε τὴν ὁμόφωνη ὑποστήριξη τῆς Κοινοουλευτικῆς του Ὁμάδος στὴν συνεδρίαση τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς. Ἡ κατακραυγὴ τῶν λαϊκῶν τάξεων κλιμακώνεται καὶ πρῶτοι οἱ ἀγρότες ὀργανώνονται γιὰ κινητοποιήσεις, ἐνῶ δημόσιοι ὑπάλληλοι καὶ συνταξιοῦχοι ἀπειλοῦνται καὶ μὲ ὑποχρεωτικὴ χρήση πλαστικοῦ χρήματος∙ οὐδέποτε κυβέρνηση βρέθηκε τόσο ἀπομονωμένη ἀπ’ τὶς ἄλλες πολιτικὲς δυνάμεις καὶ τὸν κόσμο τρεῖς ἑβδομάδες μετὰ τὴν ἐκλογική της νίκη, ἀλλὰ καὶ τόσο εὐάλωτη στὴν ἐσωκομματική της συνοχή.

Προσωπολατρεία ὡς καταφυγὴ

Τὴν προσωπολατρεία ἐπιλέγει ὁ Ναπολεοντίσκος ὡς τελευταία καταφυγή, μὲ τὴν ἐλπίδα ἀποπροσανατολισμοῦ τῆς κοινῆς γνώμης καὶ πολώσεως τῆς πολιτικῆς ζωῆς∙ γνωρίζει ἄριστα δύο πράγματα, τὴν ἔκταση καὶ τὸ βάθος τῆς φοροκαταιγίδας, ὅπως καὶ τὸ τεράστιο κύμα τῶν πολιτικῶν καὶ κοινωνικῶν ἀντιδράσεων. Περισσότερο ὅμως φοβᾶται τὶς ἐσωκομματικὲς ἐκρήξεις καὶ γι’ αὐτὸ ἐξαγγέλλει τὴν ριζικὴ ἀναδιάρθρωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ σκοπὸ τὴν μετατροπή του σὲ προσωπικό του κόμμα∙ τὴν πρώτη ψυχρολουσία τὴν εἶχε στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπή, μὲ τὸ ἀπλανὲς καὶ ψυχρὸ βλέμμα τῶν μελῶν της ἀπέναντι στὶς ἀντιδεξιὲς κορῶνες του. Οἱ περισσότεροι τοῦ θύμισαν τὴν στάση τῶν συντρόφων του τῆς ἀριστερῆς πλατφόρμας στὴν προηγούμενη κυβέρνηση∙ μᾶλλον ξεφυτρώνουν καὶ νέες συνιστῶσες…

Παλαιστίνη, νέα ἰντιφάντα;

Οἱ συγκρούσεις στὴν Δυτικὴ ὄχθη νεαρῶν Παλαιστινίων καὶ Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας κλιμακώνονται, ἐνῶ ἡ Ἀεροπορία ἄρχισε τὶς ἐπιθέσεις στὴν Γάζα, σὲ ἀπάντηση ἐκτοξεύσεως ρουκετῶν∙ ἡ ἀφορμὴ εἶναι οἱ περιορισμοὶ στὴν προσέλευση τῶν Μουσουλμάνων στὰ ἱερά τους τεμένη στὴν Ἱερουσαλήμ, ἀλλὰ αἰτία ὁ ἐποικισμὸς καὶ ὁ ἀποκλεισμὸς τῶν Παλαιστινίων ἀπὸ πολλὰ ἐδάφη τους. Οἱ νεκροὶ εἶναι πολλοί, ἐνῶ τὶς ἐξελίξεις ἐπηρεάζουν καὶ οἱ ἀλλαγὲς στὸν πόλεμο τῆς Συρίας, ἀλλὰ καὶ ἀπ’ τὴν ἀκροδεξιὰ πτέρυγα τῆς ἰσραηλινῆς κυβερνήσεως∙ ὁ Βενιαμὶν Νετανιάχου εἶναι δέσμιος τῶν ψήφων τους, διαφορετικὰ χάνει τὴν πλειοψηφία. Ἡ ἀναγνώριση τῆς Παλαιστίνης ἀπ’ τὸν ΟΗΕ ἀποτελεῖ μεγάλο ὅπλο στὴν διεθνῆς ἀναγνώρισή της, καθὼς δὲν θεωρεῖται πλέον ὁ παρίας.

Ταῦτα μόνα παρῆν Ἀλεξάνδρῳ

Οἱ νίκες τῶν βαρβάρων ὀφείλονται περισσότερο στὴν τύχη ὑποστηρίζει ὁ Πλούταχος, ἐνῶ τῶν Ἑλλήνων στὴν δύναμή τους καὶ στὴν Ἀρετή τους∙ ἡ ἀξιολόγηση γίνεται ἐξιστορώντας τὸν σοβαρὸ τραυματισμὸ τοῦ βασιλέως, ὅταν πήδησε πρῶτος μέσα ἀπ’ τὰ τείχη πόλεως τῆς Βακτηριανῆς, καὶ σώθηκε ἀναίσθητος ἀπ’ τὴν παρέμβαση τῶν ἑταίρων του. «Ἂν δ’ οὗτοι κρατήσωσιν, Ἀρετὴ καὶ τόλμα καὶ φιλία καὶ πίστις ἐξοίσεται τὸ νικητήριον;» ἂν ὅμως ἐπικρατήσουν οἱ Ἕλληνες, ἡ Ἀρετὴ καὶ ἡ τόλμη καὶ ἡ φιλία καὶ ἡ πίστις θὰ εἶναι τὸ νικητήριον; «Ταῦτα γὰρ μόνα παρῆν Ἀλεξάνδρῳ, τῆς δ’ ἄλλης δυνάμεως καὶ παρασκευῆς στόλων»∙ διότι μόνα αὐτὰ συμπαραστέκονταν στὸν Ἀλέξανδρο, ἡ δὲ ἄλλη δύναμη καὶ προετοιμασία τῶν στόλων. «Καὶ ἵππων καὶ στρατοπέδων μέσον ἔθηκεν ἡ Τύχη τὸ τεῖχος»∙ καὶ ἵππους καὶ στρατόπεδα ὡς μέσον παρενέβαλε ἡ Τύχη τὸ τεῖχος. Παράδειγμα στοὺς στρατιῶτες του ἦταν συνέχεια.

Διεθνὴς παρουσία Εὐρωζώνης

Ἡ διεθνὴς παρουσία τῆς Εὐρωζώνης κρίνεται, μετὰ τὴν παρέμβαση τῆς Ρωσίας στὴν Συρία καὶ τὴν ἐκτόνωση τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως∙ ἡ Εὐρώπη εἶχε στηρίξει τὴν ἀμερικανικὴ πολιτικὴ στὴν Μέση Ἀνατολή, κυρίως ἡ Βρεταννία καὶ ἡ Γαλλία, ἐνῶ εἶχε ταυτισθεῖ σχεδὸν ἀπολύτως στὴν Οὐκρανία. Τώρα, ὅλοι ἀναγνωρίζουν, ὅτι ὁδήγησε σὲ ἀδιέξοδο ἡ πολιτικὴ ἐκείνη, μὲ τὸ προσφυγικὸ διαδραματίζειν σημαντικὸ ρόλο, καὶ ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἀλλαγὴ τῆς στάσεως ἀπέναντι στὴν Μόσχα∙ στὴν Συρία, Γερμανία, Ἰταλία, βλέπουν ὅτι οἱ ρωσικοὶ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ εἶναι ἀποτελεσματικοὶ καὶ ἀνοίγουν δρόμο γιὰ διέξοδο, ἔστω καὶ μὲ προσωρινὴ παραμονὴ τοῦ Μπασὲρ Ἀσσὰντ στὴν ἐξουσία, ἐνῶ οἱ ἀμερικανικοὶ ἐπὶ διετία καὶ ἡ ἐκπαίδευση καὶ χρηματοδότηση ἰσλαμικῶν ὁμάδων ὁδήγησαν στὴν ἐνίσχυστη τοῦ χαλιφάτου. Στὴν Οὐκρανία ἡ ἀποτυχία τοῦ Πέτρου Περουσένκο εἶναι ἀποδεκτή, μὲ τὴν ἀνεξέλεγκτη δράση τῶν ἀκροδεξιῶν, ὁπότε πιέζουν γιὰ συμβιβασμὸ μὲ τοὺς Ρωσόφωνους τοῦ Ντονμπάς.

Ἄγκυρα, ἑκατόμβη θυμάτων

Οἱ δύο ἐκρήξεις στὸ κέντρο τῆς Ἄγκυρας, μὲ 120 νεκροὺς καὶ 500 τουλάχιστον τραυματίες, ἔχουν συγκλονίσει τὴν παγκόσμια κοινὴ γνώμη∙ ἡ κυβέρνηση καταγγέλλει τὸ χαλιφάτο καὶ ἐμμέσως τοὺς Κούρδους καὶ αὐτοὶ τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες, μὲ σκοπὸ τὸν ἐκφοβισμὸ τοῦ κόσμου. Οἱ ἐκρήξεις ἔγιναν κατὰ τὴν ἔναρξη μεγάλης διαδηλώσεως καὶ ἐν ἐπιγνώσει ὅτι θὰ προκαλοῦσαν σφαγή∙ ἡ κυβέρνηση κήρυξε στὴν χώρα τριήμερο πένθος, ἐνῶ μεγάλες διαδηλώσεις κατὰ τῆς βίας ὀργανώθηκαν σὲ πολλὲς μεγάλες πόλεις, καὶ οἱ ξένοι ἡγέτες ἐξέφρασαν τὰ συλλυπητήριά τους. Ἡ Τουρκία ἔχει εἰσέλθει σὲ περίοδο ἐντόνου πολιτικῆς ἀσταθείας, καθὼς ἀκολουθοῦν οἱ ἐκλογὲς τὸν Νοέμβριο, ἀλλὰ καὶ τὰ κέρδη τοῦ συριακοῦ στρατοῦ σημαίνουν τὸ τέλος τῆς πολιτικῆς της στὴν Μέση Ἀνατολή, ἐπειδὴ εἶχε στηρίξει τὸ χαλιφάτο ἐναντίον τῶν Κούρδων καὶ τῆς Δαμασκοῦ∙ ἡ ἐπέμβαση τῆς Ρωσίας ἀλλάζει τὸν συσχετισμὸ δυνάμεων στὴν περιοχή, μὲ ἄγνωστες τὶς προεκτάσεις.

Συρία, κινήσεις ἀκριβείας

Ἡ ἐπέμβαση τῶν Ρώσων στὴν Συρία ἔχει προκαλέσει ριζικὴ ἀλλαγὴ στὴν ἰσορροπία δυνάμεων στὴν περιοχή, πέραν τῶν σημαντικῶν ἐδαφικῶν κερδῶν τοῦ κυβερνητικοῦ στρατοῦ∙ οἱ νατοϊκοὶ κύκλοι δὲν κρύβουν τὴν ἔκπληξή τους, γιὰ τὴν ταχύτητα τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐπίχειρήσεων καὶ τὴν ἀκρίβεια τῶν βομβαρδισμῶν, μὲ σοβαρώτατες ζημίες τῶν Ἰσλαμιστῶν, ποὺ εὔκολα πλήττει πλέον καὶ ὁ ἰρακινὸς στρατός. Οἱ ἴδιοι κύκλοι ἐκμυστηρεύονται ὅτι ἔχουν ἐντυπωσιασθεῖ ἀπ’ τὴν τελειότητα ἐφαρμογῆς τῶν ἀποφάσεων στὸ ρωσικὸ στρατό, ὅταν ἡ συμμαχία συζητάει μῆνες γιὰ ἁπλὴ ἐπιχείρηση, ἐνῶ ἔμειναν κατάπληκτοι ἀπ’ τὴν ἐκτόξευση πυραύλων σὲ 1500 χιλιόμετρα ἀπόσταση ἀπὸ πολεμικὰ 1000 τόνων στὴν Κασπία, ὅταν οἱ Ἀμερικανοὶ ἐκτοξεύουν τοὺς ἴδους πυραύλους ἀπὸ πλοῖα ἐκτοπίσματος 10000. Οἱ Δυτικοὶ προσαρμόζουν πλέον ἐπειγόντως τὴν πολιτική τους στὴν Μέση Ἀνατολή, ἐνῶ τὸ Πεντάγωνο βρίσκεται σὲ συνεχῆ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς Ρώσους γιὰ συντονισμὸ τῶν ἐπιχειρήσεων. Ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν ἐντυπωσίασε.

Ναπολεοντίσκος, πόλωση καὶ προσωπολατρεία

Στὴν προβολὴ τῆς πολώσεως καὶ τῆς προσωπολατρείας βρίσκει καταφυγὴ ὁ Ναπολεοντίσκος, γιὰ νὰ ἀμβλύνει τὶ ς λαϊκὲς ἀντιδράσεις καὶ νὰ ἁπαλύνει τὶς διαφωνίες στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ κόμματός του∙ ἡ προμελετημένη ὣς τὴν τελευταία λεπτομέρεια φωρογράφιση στὸ C130 καὶ ἡ ἑστίαση τοῦ φακοῦ ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὸ πρόσωπό του κατὰ τὴν ὁμιλία του στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπή, εἶναι ἀποδείξεις τῆς προσωπικῆς του προβολῆς ὡς μοναδικοῦ μέσου βομβαρδισμοῦ τῆς κοινῆς γνώμης. Οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἡ τακτικὴ αὐτὴ ἐπελέγη, μετὰ ἀπὂ συσκέψεις μὲ νεοϋρκέζους καὶ ἐπιχωρίους διαφημιστές, οἱ ὁποῖοι καὶ ἐπέμειναν στὴν ἀποσιώπηση τῆς καταστροφικῆς γιὰ τὴν χώρα παρουσίας του στὸ Ἵδρυμα Κλίντον καὶ στὴν ἑστίαση στὸ πρόσωπο τοῦ πρωθυπουργοῦ στὶς τυπικὲς συναντήσεις του στὴν ἀμερικανικὴ μεγαλούπολη∙ ἐπέτυχαν ἀπολύτως στὴν τακτική τους, διότι ἡ διαπλοκὴ ἀπέφυγε νὰ προβάλει τὶς ἐθνικὲς διαστάσεις τῆς ἐμφανίσεώς του, μὲ τὴν δήλωση ὅτι εἶναι διάχυτη ἡ διαφθορὰ στὴν χώρα καὶ μὲ τὴν ἐσκεμμένη, ὅπως ἀποδεικνύεται, ὑπονομευση τῶν ξένων ἐπενδύσεων. Αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται, διότι οἱ ἁρμόδιοι ὑπουργοὶ προβάλλουν συνεχῶς ἐμπόδια στὶς μεγάλες ξένες ἐπενδύσεις, ΟΛΠ, Ἑλληνικό, Ἀστέρας, Σκουριές, κάτι ποὺ θεωρεῖται ὅτι γίνεται σὲ συνεννόηση μὲ τὸ Μαξίμου∙ ἄλλωστε οἱ διαβεβαιώσεις γιὰ ἀριστερὴ πολιτικὴ πρὸς τοὺς 53 γίνονται ὑπογείως τουλάχιστον στοὺς περισσότερους.

Τὸ ἀπλανὲς καὶ παγερὸ βλέμμα τῶν βουλευτῶν καὶ τῶν μελῶν τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς χαρακτηρίζεται ὡς τὸ κριτήριο τῆς στάσεώς τους ἀπέναντι στὴν κυβέρνηση∙ ὅλοι παραδέχονται ὅτι οἱ 53 εἶναι πιὸ σκληροὶ καὶ πιὸ διαβασμένοι ἀπ’ τὴν ἀριστερὴ πλατφόρμα καὶ δὲν προτίθενται νὰ κάνουν τὰ λάθη της, καὶ κυρίως τὴν ἄσκοπη καὶ καταχρηστικὴ παρουσία τους στὶς τηλεοράσεις ποὺ ὀδήγησαν στὴν ἀπομόνωσή τους, ἀκόμη καὶ ἀπ’ τὰ κομματικὰ στελέχη. Τὸ κρίσιμο πολιτικὸ πρόβλημα στὶς μέρες μας εἶναι ἡ φοροκαταιγίδα καὶ ἡ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς, μὲ τὴν ἐκτίναξη τῆς ἀνεργίας∙ στοῦ Μαξίμου διαπιστώνουν, ἀπ’ τὴν νευρικότητα μέχρι τὴν ἐχθρότητα τῶν βουλευτῶν –εἶναι μοναδικὸ τὸ φαινόμενο στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία τόσοι βουλευτὲς νὰ ἀρνοῦνται ὑπουργοποίηση- καὶ τὶς προετοιμασίες πολλῶν κλάδων γιὰ διαδηλώσεις, ὅτι ὄχι μόνο δὲν ὑπάρχει περίοδος χάριτος στὴν κυβέρνηση, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἡ νίκη ἦταν ψῆφος ἀνοχῆς, μὲ σύντομη ἡμερομηνία λήξεως. Ἐσπευσμένα ἄλλαξαν τακτική, διότι τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα ἄλλα εἶχαν σχεδιάσει κατὰ τὴν ἐπίσκεψη στὴν Νέα Ὑόρκη∙ διαπιστώνουν ὅτι, ὄχι μόνο οἱ ξένοι μεγάλοι ἐπενδυτὲς οὔτε νὰ ἀκουσουν θέλουν γιὰ Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ οἱ Ἑλληνοαμερικανοὶ ἔχουν παραγγείλει ὅτι διακόπτουν κάθε ἐπαφὴ μὲ τὴν Ἀθήνα ὅσο παραμένει αὐτὴ ἡ κυβέρνηση∙ εἶχαν συμβάλει ὅλοι τους τὰ μέγιστα στὴν ἐθνικὴ πράγματι προσπάθεια τῆς Γιάννας Ἀγγελοπούλου, ἀλλὰ κατάλαβαν ὅτι προμελετημένα ὁ Ναπολεοντίσκος τοὺς πρόδωσε, μαζὶ καὶ τὴν Ἑλλάδα.

Στὸ ἐσωτερικὸ βρίσκεται πλήρως ἀπομονωμένος, ἐνῶ καὶ ὁ ἀκροδεξιὸς συνέταιρός του ἀντιμετωπίζει τὶς πρῶτες διαρροές∙ κανένα κόμμα δὲν πρόκειται νὰ στηρίξει τὴν φοροκαταιγίδα στὴν Βουλή, γιὰ λόγους αὐτοπροστασίας τουλάχιστον∙ προεκλογικὰ εἶχε δεσμευθεῖ ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἄλλα μέτρα, οὔτε μειώσεις στὶς συντάξεις, οὔτε αὔξηση ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν, οὔτε ἀλλαγὲς στὶς ἐργασιακὲς σχέσεις, παρὰ τὶς προειδοποιήσεις τοῦ Εὐάγγελου Μεϊμαράκη, ὅτι εἶναι πολλὲς οἰ οὐρές. Ἔτσι ἔκανε τὶς πρῶτες ὑποχωρήσεις καὶ εἰσηγεῖται τὸ νομοσχέδιο, ὡς παραχώρηση πρὸς τὴν ἀντιπολίτευση, μὲ τὴν διαδικασία τοῦ ἐπείγοντος καὶ σὲ πολλὰ ἄρθρα∙ ἀλλὰ αὐτὸ διογκώνει τὶς δυσκολίες, διότι διευκολύνει τὴν ἐμφάνιση τῶν διαφοροποιήσεων στὸν ΣΥΡΙΖΑ, ποὺ δὲν εἶναι καὶ λίγες. Ἀλλὰ διαπιστώνει ὅτι βρίσκεται ἐνώπιον ἀδιεξόδου, «μπρὸς βαθὺ καὶ πίσω ρέμμα»∙ μετὰ τὴν νίκη του, ποὺ ἀκόμη δὲν κατάλαβε ὅτι ἦταν πύρρειος, ἔκοψε ὅλες τὶς γέφυρες συνεννοήσεως μὲ τὴν ἀντιπολίτευση, ἀκόμη καὶ στὰ κρίσιμα θέματα μὲ τοὺς δανειστές, ὅπωσδήποτε γιὰ νὰ μὴν δείξει στοὺς ἐσωκομματικοὺς διαφωνοῦντες ὅτι ἔχει διάλογο μὲ τὴν δεξιά. Τώρα ὅμως βρίσκεται μπροστὰ στὸ πλῆρες ἀδιέξοδο, οἱ 53 δὲν ἔχουν καμμία ἐποικοινωνία μαζί του, ἀλλὰ καὶ δὲν ἀποκαλύπτουν τὶς προθέσεις τους, ἐνῶ ἡ ἀντιπολίτευση διακηρύσσει ὅτι δὲν ψηφίζει τὰ νέα μέτρα μὲ κανέναν τρόπο.

Τὸ χειρότερο γιὰ τὴν κυβέρνηση εἶναι ἡ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς στὴν ἀρχὴ τοῦ χειμῶνα, μὲ τὴν φοροκαταιγίδα νὰ ἐξανεμίζει τὰ ἐλάχιστα ἀποθέματα τῶν νοικοκυριῶν∙ ὅλοι βλέπουν ὅτι ἔρχεται μαῦρος χειμώνας, χειρότερος ἀπὸ κάθε ἄλλη χρονιὰ μεταπολεμικά, καὶ χωρὶς ἔστω καὶ τὸ ἐλάχιστο φῶς διεξόδου∙ οἱ λογαριασμοὶ δὲν βγαίνουν, ὅσες φορὲς κι ἂν τοὺς κάνουν, καὶ τὰ χρήματα στὰ σεντούκια τῶν παππούδων ἐξαντλήθηκαν πιά, ἐνῶ βλέπουν ὅτι καὶ αὐτοὶ θὰ χρειασθοῦν βοήθεια σὲ λίγο καιρό. Στὸν κόσμο τῆς ἀγορᾶς ἡ κατάσταση εἶναι χειρότερη, μὲ τὶς ἐλλείψεις σὲ ἀγαθὰ καὶ ἀνταλλακτικὰ νὰ διογκώνονται καὶ νὰ ὑποχρεώνουν σὲ ἀλλαγὲς προγραμματισμοῦ, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχουν πρῶτες ὕλες∙ στὶς εἰσαγωγὲς ἄρχισε ὁ διοικητικὸς προστατευτισμός, καθὼς πολλοὶ εἰσαγωγεῖς ἔχουν πάρει ἀπὸ τὴν τράπεζά τους μὲ χίλια βάσανα τὴν ἔγκριση πληρωμῶν προμηθευτῶν τους σὲ μέλη τῆς Εὐρωζώνης καὶ εἰδοποιοῦνται ὅτι ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, «ἀκυρώνει τὴν πίστωση γιὰ τεχνικοὺς λόγους». Οἱ ἐλλείψεις εἶναι περισσότερες στὸ σύστημα ὑγείας, γεγονὸς ποὺ ἀναγνώρισε καὶ ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός, ὅπου ἐλάχιστα νοσοκομεῖα καὶ ὀλιγώτερες συνέχεια περιπτώσεις δὲν ζητοῦν ἀπ’ τοὺς συγγενεῖς τῶν ἀσθενῶν φάρμακα καὶ ἀντισηπτηκὰ γιὰ διευκόλυνσή τους∙ «κι ὅταν πιάσουν τὰ κρύα, τί θὰ κάνουμε;» διερωτῶνται οἱ ἡλικιωμένοι μεταξύ τους. Ὅλα δείχνουν ὅτι ὁ πολιτικὸς χρόνος τῆς κυβερνήσεως εἶναι μετρημένος πιά.

Οἱ Εὐρωπαῖοι γνωρίζουν ἄριστα τὴν κατάσταση καὶ προετοιμάζονται γιὰ τὴν ἑπομένη μέρα∙ δὲν ἀποκλείουν καθόλου, ὅπως διαρρέουν στὰ παρασκήνια, τὴν καταψήφιση τῶν μέτρων ἢ τὴν ἀποδυνάμωση τῆς ἤδη ἰσχνῆς κοινοβουλευτικῆς πλειοψηφίας καὶ ἔχουν μελετήσει τὰ ἑπόμενα βήματα. Δὲν πρόκειται νὰ βρεθοῦν ἀδιάβαστοι, ὅπως εἶχε γίνει τὸ 2010∙ ἔχουν μελετήσει ὅλες τὶς ἐκδοχές, ὅπως εἶχαν κάνει τὸν Ἰούνιο, μὲ τὸ σχέδιο ἐξόδου ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ παροχῆς ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας στὴν χώρα∙ τὰ τωρινὰ προβλέπουν ἄλλα, τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας ἐντὸς τῆς Εὐρωζώνης, ἂν ἡ κυβέρνηση ἀποτύχει στὶς δεσμεύσεις της, δηλαδὴ στὴν ψήφιση καὶ ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων, χωρὶς δεύτερη συζήτηση. Πολλοὶ στὶς Βρυξέλλες διερωτῶνται τὸ ἂν τὸ κατάλαβε αὐτὸ ὁ Ναπολεοντίσκος, διότι γνωρίζουν πλέον ἄριστα ὅτι πηγαίνει ἀδιάβαστος στὰ συμβούλια καὶ ὅλο ζητάει χρόνο γιὰ διαβουλεύσεις μὲ τοὺς ἐπιτελεῖς του, ὅπως τὸν κατήγγειλε ὁ πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας προεκλογικά∙ οἱ εἰδικοὶ τῶν ἑλληνικῶν ζητημάτων γνωρίζουν ὅτι μόνο ὁ Γεώργιος Χουλιαράκης ἔχει σαφῆ καὶ πλήρη γνώση τῶν προβλημάτων, οἱ ἄλλοι πασαλείμματα ἔχουν, ἀκόμη καὶ οἱ ὑπουργοί, ἀλλὰ ὀ ὑπουργὸς αὐτὸς σπανίως βλέπει τὸν πρωθυπουργὸ καὶ μάλιστα πάντοτε ὑπὸ πίεση καὶ μὲ τοὺς παρατρεχάμενους νὰ τὰ ξέρουν ὅλα. Δὲν ἀποκλείουν τὸ ἀδιέξοδο στὴν Ἑλλάδα καὶ πιθανὸν πολὺ σύντομα∙ γι’ αὐτὸ καὶ ἔχουν λάβει προληπτικὰ πλέον τὰ μέτρα τους.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.