Ἀνακύκλωση ἐσωτερικῶν Νέας Δημοκρατίας

Ἡ ἀνακύκλωση τῶν ἐσωτερικῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας ἦταν σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀναμενόμενη, μετὰ τὴν ἧττα της σὲ δύο βουλευτικὲς ἐκλογές, μὲ σοβαρὲς προεκτάσεις στὴν πολιτική μας ζωή∙ οἱ διεργασίες ἔχουν τὴν ἀρνητικὴ καὶ τὴν θετική τους ολευρά, διότι μέσα ἀπ’ τὴν ἀντιπαράθεση ἐπιχειρημάτων ἀναδεικνύονται τὰ προβλήματα καὶ ἀναζητοῦνται λύσεις. Οἱ τέσσερες ὑποψήφιοι γνωρίζουν ἢ ὀφείλουν νὰ γνωρίζουν ὅτι, κύριο πρόβλημα γιὰ τὴν χώρα σήμερα εἶναι ἡ καταστροφικὴ πολιτικὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ὄχι τὰ ἐσωτερικά τους∙ ὅποιος δὲν συνεκτιμήσει τὸν καθοριστικὸ αὐτὸν παράγοντα θὰ βρεθεῖ ἀποκομμένος ἀπ’ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ τὸν συντηρητικό του κορμό. Ἡ ρευστότης τῆς πολιτικῆς κατστάσεως εἶναι ἐμφανέστατη καὶ ἀποτελεῖ τὸ κύριο μέλημα τῶν Εὐρωπαίων∙ εἶναι ἀδιανόητο νὰ τὸ ἀγνοοῦν στὴν εὐρωπαϊκὴ παράταξη.

Καταιγιστικὸς βομβαρδισμὸς

Ὁ βομβαρδισμὸς τῆς κυβερνήσεως, κατὰ τοῦ νομοσχεδίου τῶν προαπαιτουμένων, εἶναι καταιγιστικὸς στὴν Βουλή, ὄχι μόνο ἀπὸ σύσσωμη τὴν ἀντιπολίτευση, ἀλλὰ καὶ ἀπ’ τοὺς ἐκπροσώπους τῶν παραγωγικῶν τάξεων στὶς Κοινοβουλευτικὲς Ἐπιτροπές∙ οἱ ὑπουργοὶ ἦταν ἀμήχανοι καὶ ἄβουλοι, μὲ ἐλάχιστες ὑποχωρήσεις, ἐνῶ ὅλα τὰ φόρτωναν στὸ κουαρτέτο, ἀκόμη καὶ ὅταν ἀποδεικνυόταν ὅτι συμπεριλαμβάνονται καὶ διατάξεις ἐκτὸς τῆς συμφωνίας. Δὲν ἔγινε γνωστὸ τὸ ἐὰν ὁ πρωθυπουργὸς θὰ μιλήσει στὴν μακρὰ συζήτηση∙ πάντως στὶς Ἐπιτροπὲς ψηφίσθηκε μόνο ἀπ’ τὸν κυβερνητικὸ συνασπισμό, μὲ τὰ κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως κατὰ καὶ τὴν Ἕνωση Κεντρώων ἐπιφυλαχθεῖσα γιὰ τὴν Ὁλομέλεια. Πάντως πολλοὶ κυβερνητικοὶ βουλευτὲς ἄσκησαν σκληρὴ κριτικὴ στὸ νομοσχέδιο καὶ ἀρκετοὶ ἀπ’ αὐτοὺς ἄφησαν νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι θὰ καταψηφίσουν∙ φυσικὰ ἡ ἀπόσταση εἶναι μεγάλη, ἀλλὰ τὸ πολιτικὸ κλίμα ἔχει δημιουργηθεῖ. Ἡ κυβέρνηση βρίσκεται σὲ ἀπομόνωση, μὲ χειρότερες τὶς ἀντιδράσεις στὶς ὅσες ἔχουν ἀπομείνει δικές της κομματικὲς ὀργανώσεις.

Πρωτοφανὴς φοροκαταιγίδα

Ἡ ἔκταση τῆς πρωτοφανοῦς φοροκαταιγίδος ἀποκαλύφθηκε κατὰ τὴν συζήτηση τῶν προαπαιτουμένων στὴν Βουλή∙ συνταξιοῦχοι, ἀγρότες, ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες, μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις ὑφίστανται ἀπότομες περικοπὲς στὰ ἔσοδά τους, πέραν τῶν ὅσων ἔχουν πετσοκοπεῖ τὴν πενταετία. Ἡ κυβέρνηση ὄχι μόνο δὲν πρόβαλε τὴν ἐλάχιστη ἀντίσταση στὶς ἐντολὲς τῶν δανειστῶν, ἀλλὰ καὶ ὑπερακόντισε στὴν φορολόγηση, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἔμμεση πλὴν σαφῆ διατύπωση πολλῶν ἐπιφυλάξεων ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπή∙ οἱ Εὐρωπαῖοι διερωτῶνται γιατὶ αὐτὴ ἡ τακτική, ἀπ’ τὴν αἰσχίστη περιφρόνηση γιὰ τὴν πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, μὲ τὰ κηρύγματα περὶ εὐρωπαϊκῆς ἐπαναστάσεως, τὸ ἑπτάμηνο, στὴν καταδίκη τῆς ἀγορᾶς σὲ ἄκρως ἀποπνικτικὴ ἀσφυξία. Αὐτὰ περιλαμβάνονταν στὴν ἀποστολὴ τοῦ Πιὲρ Μοσχοβισί, πρὶν ἀναβληθεῖ ἡ ἐπίσκεψή του, ἀλλὰ θὰ ἐπισημανθοῦν στὶς συναντήσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ Εὐρωπαίους ἡγέτες σήμερα καὶ αὔριο στὶς Βρυξέλλες∙ εἶναι ἀπολύτως πεπεισμένοι, ὅτι αὐτοὶ ἐνδιαφέρονται περισσότερο γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο.

Συγκράτηση τῶν βουλευτῶν

Ἡ συγκράτηση καὶ πειθάρχηση τῶν βουλευτῶν εἶναι τὸ κύριο μέλημα τῆς κυβερνήσεως αὐτὲς τὶς μέρες∙ ἤδη κατὰ τὴν συζήτηση τοῦ νομοσχεδίου στὶς Ἐπιτροπὲς ἀρκετοὶ βουλευτές, ὄχι μόνο ἐπέκριναν τὸν τρόπο ψηφίσεως τῶν προαπαιτουμένων, ἀλλὰ καὶ τὶς περισσότερες διατάξεις τους, πολλὲς ἀπ’ τὶς ὁποῖες δήλωσαν ὅτι θὰ τὶς καταψηφίσουν. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ἀπήχηση ποὺ εἶχε ἡ ὁμιλία τῶν βουλευτῶν αὐτῶν στοὺς συναδέλφους τους, ἀφοῦ καταχειροκροτήθηκαν, πολὺ περισσότερο καὶ ἀπ’ τοὺς ὑπουργούς∙ τὸ βράδυ τῆς Παρασκευῆς εἶναι ἡ κρίσιμη ὥρα, ὅταν ἀρχίσει ἡ ψηφοφορία. Ἡ συγκυβέρνηση, ἀριστερᾶς καὶ ἀκροδεξιᾶς, ἔχει μόνο 154 ψήφους, διότι ἤδη ἔχει δηλώσει ἀποχὴ ἕνας τῶν συνεργαζομένων∙ θὰ ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλοι; Θὰ τὸ δοῦμε.

Ἔντονη ἀνησυχία Εὐρωπαίων

Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔδειξαν τὴν ἔντονη ἀνησυχία τους γιὰ τὴν ψήφιση τῶν προαπαιτουμένων, παρὰ τὴν αἰφνίδια ἀναβολὴ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πιὲρ Μοσχοβισί, λόγῳ οἰκογενειακοῦ προβλήματος, στὴν Ἀθήνα∙ ἡ Ἐπιτροπὴ δὲν κρύβει τὴν ἀγωνία του γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ μνημονίου καὶ τῶν δεσμεύσεων τῆς χώρας ἀπέναντι στὴν Εὐρωζώνη. Γνωρίζουν ἄριστα στὶς Βρυξέλλες τὸ πόσο εὔθραυστη εἶναι ἡ κυβερνητικὴ πλειοψηφία καὶ λαμβάνουν ἐκ τῶν προτέρων τὰ μέτρα τους∙ δὲν θέλουν μὲ κανέναν τρόπο νὰ ἐπαναληφθεῖ ἡ περιπέτεια τοῦ Θέρους, μὲ τὸ παράνομο δημοψήφισμα καὶ τὶς ἄλλες φαιδρότητες, τὶς ὁποῖες ἔχει πληρώσει πολὺ ἀκριβὰ ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία καὶ κοινωνία. Δείχνουν ὅτι ἐνδιαφέρονται περισσότερο γιὰ τὴν τύχη μας ἀπ’ τὴν κυβέρνησή μας.

Ὑπὸ φλεγμονῆς τοῦ τραύματος

Ὁ Ἀλέξανδρος εἶχε μεταφερθεῖ ἀπ’ τοὺς ἑταίρους του ἐκτὸς τοῦ τείχους τῆς βακτηριανῆς πόλεως ἀναίσθητος, ἀπὸ βέλος καρφωμένο στὸ πλευρό του∙ οἱ γιατροὶ δὲν τολμοῦσαν νὰ κόψουν τὸ ξύλο τοῦ βέλους, μὴν τυχὸν καὶ αἱμορραγήσει, ὅταν ἀνέκτησε τὶς αἰσθήσεις του. «Πολλὴν δ’ ἀπορίαν καὶ διατριβὴν ὁρῶν αὐτὸς ἐπεχείρησεν ἐν χρῷ τοῦ σώματος ἀποτέμνειν τῷ ξιφιδίῳ τὸν οἰστόν»∙ καὶ βλέποντας μὲ πολλὴ ἀπορία καὶ καθυστέρηση ὁ ἴδιος ἐπεχείρησε στὸ γυμνὸ σῶμα του νὰ κόψει μὲ τὸ μαχαῖρι τὸ βέλος. «Ἠτόνει δ’ ἡ χεὶρ καὶ βάρος εἶχε ναρκῶδες ὑπὸ φλεγμονῆς τοῦ τραύματος»∙ ἀτονοῦσε ὅμως τὸ χέρι καὶ ἦταν βαρὺ ἀπ’ τὴν ἐπίδραση τοῦ τραυματισμοῦ. «Ἐκέλευεν οὖν ἅπτεσθαι καὶ μὴ δεδιέναι θαρρύνων τοὺς ἀτρώτους»∙ διέταξε τότε νὰ τὸ κόψουν καὶ νὰ μὴν φοβηθοῦν, ἐνθαρρύνων τοὺς γενναίους. Τὰ πολλὰ τραύματα προκάλεσαν ἐξασθένηση τοῦ ὀργανισμοῦ του καὶ ἔφεραν τὸν γρήγορο θάνατο.

Πρόσφυγες, Συρία, Οὐκρανία

Τὸ σημερινὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο θεωρεῖται ἀρκετὰ κρίσιμο γιὰ τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως∙ προσφυγικό, συριακὸ οὐκρανικὸ εἶναι τὰ κύρια θέματα, ἐνῶ ἐν παρόδῳ θὰ γίνει ἀναφορὰ καὶ στὴν χώρα μας, γιὰ τὴν πορεία ψηφίσεως τοῦ πολυνομοσχεδίου, ἀλλὰ καὶ στὴν κατάσταση στὴν Τουρκία. Οἱ Εὐρωπαῖοι φέρουν τὸ τεράστιο βάρος τῆς διαχειρίσεως τοῦ ἑνὸς ἑκατομμυρίου τῶν Σύρων προσφύγων, ἐξ αίτίας τοῦ ἐμφυλίου στὴν χώρα ποὺ προκλήθηκε ἀπ’ τὸν ἐξοπλισμὸ ἰσλαμιστικῶν ὀργανώσεων ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανούς∙ οἱ ρωσικοὶ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ προκάλεσαν ἀλλαγὴ στὴν κατάσταση καὶ ἐνίσχυση τοῦ Μπασὲρ Ἀσσάντ, μὲ αἰσθητὴ ἐξασθένιση τῶν Ἰσλαμιστῶν, ἐνῶ ἡ Οὐάσιγκτον ὑποχρεώθηκε στὴν συνεργασία μὲ τὴν Μόσχα σὲ στρατιωτικὸ ἐπίπεδο∙ ἡ διέξοδος ἀναζητεῖται πλέον στὴν εἰρήνευση, ὅσο δύσκολη κι ἂν εἶναι. Τὸ ἴδιο καὶ στὴν Οὐκρανία, ὅπου πολλοὶ ζητοῦν τὴν ἄρση τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας. Ἡ Εὐρώπη ὑποχρεοῦται πλέον σὲ ἔνδειξη δυναμικῆς παρουσίας.

Τουρκία, πρόθυρα ἐμφυλίου

Στὰ πρόθυρα ἐμφυλίου πολέμου βρίσκεται ἡ Τουρκία, προειδοποιοῦν ὅλοι οἱ ξένοι, μὲ συγκρούσεις στὶς μεγάλες πόλεις καὶ ἐκρηκτικὴ κατάσταση στὰ ἀνατολικὰ σύνορα, ἀλλὰ μὲ ἐκλογὲς τὴν 1η Νοεμβρίου∙ ἡ κυβέρνηση δείχνει ὅτι ἀδυνατεῖ νὰ ἐλέγξει τὴν κατάσταση, καθὼς εἶναι στὴν πράξη ὑπηρεσιακή, ἐνῶ καὶ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν εἶναι αἰσθητὰ ἀποδυναμωμένος. Οἱ Εὐρωπαῖοι ζητοῦν ἐπιμόνως τὸν ἔλεγχο τῆς ροῆς προσφύγων πρὸς τὸ Αἰγαῖο καὶ τὰ ἑλληνικὰ νησιά, ἀλλὰ δὲν ἔχουν οὐσιαστικὴ ἀπάντηση∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ θὰ συζητήσει τὸ πρόβλημα στὴν Ἄγκυρα τὴν Κυριακή, μετὰ καὶ τὸ τρέχον Εὐρωσυμβούλιο γιὰ τὸ ἴδιο θέμα∙ οἱ Κοῦρδοι ὀργανώνονται σὲ ἀνεξάρτητο κράτος στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες, σὲ συνεργασία μὲ τοὺς ὁμοεθενεῖς τους στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴν Συρία, ἐνῶ οἱ τουρκικοὶ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ δὲν τοὺς ἔχουν ἀποδυναμώσει καθόλου. Ἡ ἑκατόμβη τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων στὴν Ἄγκυρα ἐξελίσσεται πλέον στὴν κοινὴ γνώμη εἰς βάρος τῆς κυβερνήσεως.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, μετὰ τὶς πληροφορίες ὅτι ὁ ρυθμὸς ἀναπτύξεως στὴν Κίνα ὑποχώρησε στὸ 6,8%, τὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο ἀπ’ τὸ 2008∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1409 δολλάρια καὶ 136, 3450 γιὲν, ὁ χρυσὸς στὰ 1173,70, καὶ τὸ πετρέλαιο, 49,94. Οἱ ἐπιφυλάξεις τῶν ἐπενδυτῶν ἀπορρέουν ἀπ’ τὴν διακριτικὴ στάση τῶν Ἀμερικανῶν στὴ συνεννόηση μὲ τοὺς Ρώσους γιὰ τὴν ἐπίλυση τῆς κρίσεως στὴν Συρία∙ ἡ Οὐάσιγκτον ἀρνήθηκε συνάντηση μὲ τὸν Ρῶσο πρωθυπουργὸ γιὰ τὸ θέμα, παρ’ ὅλο ὅτι τὰ γενικὰ ἐπιτελεῖα διατηροῦν συνεχῆ ἐπικοινωνία γιὰ τοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμούς. Ἡ ὑποχώρηση ἀποδίδεται στὶς ἀντιδράσεις τῆς ἀμερικανικῆς κοινῆς γνώμης γιὰ προσέγγιση μὲ τὸ Κρεμλίνο∙ ὁ πρόεδρος διστάζει, ἂν καὶ διαπιστώνει ὅτι, χωρὶς τὴν ρωσικὴ παρέμβαση, τὸ ἀδιέξοδο εἶναι δεδομένο καὶ ἡ ἐξάπλωση τοῦ ἰσλαμισμοῦ προκαθορισμένη∙ οἱ ἀγορὲς ὅμως γνωρίζουν καλύτερα τὰ τεκταινόμενα στὰ ὑψηλὰ κυκλώματα τῆς ἀμερικανικῆς πολιτείας.

Ἀλ Κάιντα, ἱερὸς πόλεμος

Σὲ ἱερὸ πόλεμο κατὰ τῶν Ρώσων καὶ τῶν Ἀμερικανῶν κάλεσε τοὺς πιστούς της ἡ Ἀλ Κάιντα, γιὰ τὶς στρατιωτικὲς ἐπεμβάσεις τους στὶς ἀραβικὲς χῶρες∙ ἡ ἀπειλὴ εἶναι ἄμεση καὶ προκάλεσε τὸν συναγερμὸ τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῶν δύο μεγάλων, διότι φοβοῦνται τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις οἱαδήποτε στιγμή. Ἡ διακήρυξη τῆς ἰσχυρῆς ἰσλαμιστικῆς ὀργανώσεως ὑποχρεώνει Οὐάσιγκτον καὶ Μόσχα στὴν στενὴ συνεργασία τους, μετὰ τὴν συνεχῆ ἐπικοινωνία τῶν γενικῶν ἐπιτελείων γιὰ τοὺς βομβαρδισμοὺς στὴν Συρία καὶ στὸ Ἰράκ∙ ἔτσι ἐπανῆλθαν στὸν διάλογο, μετὰ ἀπὸ μακρὰ περίοδο ἀντεγκλήσεων καὶ διαξιφισμῶν γιὰ τὴν Οὐκρανία κυρίως. Οἱ διπλωματικοὶ κύκλοι θεωροῦν τὸ βῆμα σημαντικό∙ ὅσα δὲν ἐπέτυχαν οἱ παρεμβάσεις τῶν ἄλλων κυβερνήσεων, τὸ ἐπιτυγχάνει ἡ ἰσλαμικὴ τρομοκρατία καὶ μάλιστα πολὺ πιὸ ἀποτελεσματικὰ καὶ πιὸ γρήγορα.

Ἰσραήλ, ἀποκλεισμὸς πόλεων

Στὸν ἀποκλεισμὸ τῶν μεγάλων πόλεων ἀπ’ τοὺς ἀραβικῆς καταγωγῆς κατοίκους προχώρησε ἡ ἰσραηλινὴ κυβέρνηση, μετὰ τὶς συνεχεῖς συγκρούσεις μὲ νεκροὺς τῶν τελευταίων ἡμερῶν∙ ἡ κατάσταση εἶναι ἐκρηκτικὴ καὶ πολλοὶ τὴν θεωροῦν ὡς ἀπαρχὴ γιὰ τὴν τρίτη ἰντιφάντα. Οἱ νεαροὶ Παλαιστίνιοι ἔχουν ἀρχίσει τὸν πετροπόλεμο μὲ τοὺς Ἰσραηλινούς, ἐνῶ σημειώνονται καὶ πολλὲς ἐπιθέσεις, μὲ Ἐβραίους θύματα, στὰ μέσα συγκοινωνίας∙ ἡ Οὐάσιγκτον ζήτησε συγκράτηση ἀπ’ τὶς δύο πλευράς, ἀλλὰ δὲν φαίνεται νὰ γίνονται ἀποδεκτὲς οἱ συμβουλές της. Οἱ ἀκροδεξιοὶ συνέταιροι τοῦ πρωθυπουργοῦ ζητοῦν τὴν ἐπίδειξη πυγμῆς καὶ τὴν ἐπέκταση, γιὰ τὴν ἱκανοποίηση τῶν ψηφοφόρων τους, τοῦ ἐποικισμοῦ στὴν Δυτικὴ ὄχθη∙ ἀλλὰ ὁ ἐποικισμὸς ἀποτελεῖ τὴν κύρια αἰτία τῆς διαφορᾶς, μαζὶ μὲ τὶς συγκρούσεις στὴ Γάζα, τῶν τόσων αἱματηρῶν πολέμων.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.