Μεϊμαράκης, ἐγγύηση στὰ ἐθνικά μας θέματα

Τὴν ἐγγύηση γιὰ τὰ ἐθνικά μας θέματα καὶ τὴν αὐστηρὰ προειδοποίηση πρὸς τοὺς ὅποιους τρίτους ἔδωσε ὁ Εὐαγγελος Μεϊμαράκης, μὲ ὁμιλία του στὴν Ἔδεσσα∙ ὁ πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας, ὑπογράμμισε μὲ ἔμφαση ὅτι, οἱ ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν τοῦ 1992 γιὰ τὰ Σκόπια, ἰσχύουν, ὅπως καὶ τοῦ Συμβουλίου τοῦ ΝΑΤΟ στὸ Βουκουρέστι, καὶ νὰ προσέξει ἡ κυβέρνηση στοὺς χειρισμούς της, διότι ἐγγυητὴς εἶναι ἡ συντηρητικὴ παράταξη∙ παρόμοια προειδοποίηση ἀπηύθυνε καὶ γιὰ τὸ Αἰγαῖο καὶ τὸ Κυπριακό, μὲ ἔμφαση στὴν προστασία τῶν θαλασσίων συνόρων. Ἡ σκληρὴ παρέμβαση ἔγινε, διότι εἶναι διάχυτη ἡ ἐντύπωση στοὺς διπλωματικοὺς κύκλους, ὅτι πολλὰ κυοφοροῦνται στὸ γραφεῖο τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, μὲ ἀφετηρία τὶς ἐπαφὲς τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Νέα Ὑόρκη.

Αὐστηρὸς ἔλεγχος δανειστῶν

Ὁ αὐστηρὸς ἔλεγχος τῶν δανειστῶν ἀρχίζει μὲ πολλὲς ἀπαιτήσεις καὶ περισσότερες πιέσεις∙ ἡ ψήφιση τῶν προαπαιτουμένων θεωρεῖται μικρὸ πρῶτο βῆμα, ἐνῶ ἀπαιτεῖται τὸ δεύτερο κύμα τὴν ἄλλη ἑβδομάδα, μὲ τὸ ἀσφαλιστικὸ καὶ τὸ συνταξιοδοτικό, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐφαρμογή τους, πρὶν ἀπ’ τὴν ἔγκριση τῆς δόσεως. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἀπογυμνώνεται πλήρως ἀπ’ τὸ ἀντιμνημονιακό του προσωπεῖο καὶ περιβάλλεται τὴν φοροκαταιγίδα καὶ τὴν ἀπόγνωση τοῦ κόσμου γιὰ τὴν ἐπιβίωσή του∙ οἱ συνθῆκες εἶναι χειρότερες ἀπ’ τοὺς προηγούμενους χειμῶνες∙ οἱ λογαριασμοὶ δὲν βγαίνουν, ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ ἀνώτερα σκαλιὰ τῶν συνταξιούχων, ἀφοῦ οἱ περικοπὲς προβλέπονται ἀπ’ τὶς ὀνομαστικὲς ἀποδοχὲς τοῦ 2009, ὁπότε στὰ χαμηλότερα στρώματα ἡ κατάσταση εἶναι τραγική. Οἱ δανειστὲς δὲν ἔχουν καμμία ἐμπιστοσύνη, διότι γνωρίζουν τὸ τί ὑπεφεραν τὸ ἑπτάμηνο, ἀλλὰ καὶ τὴ διγλωσσία τοῦ πρωθυπουργοῦ ἀπ’ τὰ ἐσωτερικὰ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ∙ εἶναι διατεθειμένοι ὅμως νὰ μᾶς κρατήσουν στὴν Εὐρωζώνη.

ΣΥΡΙΖΑ, ἐκρηκτικὸ κλίμα

Ἡ ἐκρηκτικὴ ἀτμόσφαιρα στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνησυχεῖ ἰδιαιτέρως τὸ Μέγαρο Μαξίμου, ἀφοῦ ἀκόμη καὶ στὸν περίγυρό του παρουσιάσθηκαν φαινόμενα ἀνυπακοῆς∙ ἡ μεγάλη ἀνησυχία εἶναι γιὰ τὴν ψήφιση τοῦ δευτέρου κύματος τῶν προαπαιτουμένων τὴν ἄλλη ἑβδομάδα, μὲ τοὺς λογαριασμοὺς τῆς Ἐφορίας στὰ νοικοκυριὰ καὶ τὶς περικοπὲς στὶς συντάξεις βεβαιωμένες. Οἱ σύμβουλοι τοῦ Ναπολεοντίσκου τοῦ μεταφέρουν τὴν ἄποψη ὅτι οἱ ἀντιδράσεις σὲ ἐπίπεδο βουλευτῶν δὲν εἶναι πλέον ἐλέγξιμες, ἐνῶ στὶς κομματικὲς ὀργανώσεις ἄρχισε ἤδη ἡ ἀνυπακοή, μὲ πολλαπλάσιες πιέσεις πρὸς τοὺς βουλευτές∙ ἄλλωστε ἡ στήριξη πρὸς τοὺς φοροφυγάδες ὑπουργοὺς ἔγινε, διότι ἀπειλοῦσαν μὲ ἀνεξαρτητοποίηση στὴν Βουλή, ἀλλὰ προκάλεσε ὀξύτατες ἐπικρίσεις τῶν περισσοτέρων βουλευτῶν, ἐπειδὴ αὐτοὶ ἀντιμετωπίζουν τὴν κατακραυγὴ τῆς κοινῆς γνώμης, διότι ὑπερέβη κάθε ὅριο ἀνοχῆς ἡ παραβίαση τῆς διακρίσεως τῶν ἐξουσιῶν. Στὴν ἀγορὰ ἡ κατάσταση παραμένει παγωμένη καὶ οἱ προοπτικὲς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας παραπέμπονται στὸ ἀπώτερο μέλλον.

Ἐνδοτικοὶ στὰ ἐθνικὰ θέματα

Ἡ ἐνδοτικότης τῆς κυβερνήσεως στὰ ἐθνικὰ θέματα ἐπιβεβαιώθηκε μὲ τὴν ἐπιστολὴ τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν πρὸς τοὺς πολιτικοὺς ἀρχηγοὺς γιὰ τὸ θέμα τῶν Σκοπίων∙ ὁ πρόεδρος τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς» παρουσίασε τὴν ἐπιστολὴ στὴν Βουλὴ καὶ τὸν κατήγγειλε γιὰ παραχωρήσεις στὸ Μακεοδινικό. Ὁ ὑπουργὸς ἀπάντησε ὅτι κακῶς δημοσιοποίησε τὴν ἐπιστολή, διότι εἶναι ἄκρως ἀπόρρητη, ἀλλὰ δὲν ἦταν διαβαθμισμένη∙ ὁ Ἀνδρέας Λοβέρδος τὸν κατήγγειλε ὅτι παίζει ἐπικίνδυνα μὲ τὰ ἐθνικὰ θέματα, ἀλλὰ ὁ ὑπουργὸς δὲν ἀπάντησε ἐπὶ τῆς οὐσίας. Ὁ Εὐάγγελος Μεϊμαράκης παρενέβη καὶ προειδοποίησε τὴν κυβέρνηση, ὁτι ἰσχύει ἡ ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν τοῦ 1992, ὅπως καὶ τοῦ ΝΑΤΟ στὸ Βουκουρέστι, ἀλλὰ πάλι ἐσιώπησε ὁ ὑπουργός.

Παρέμβαση στὴ δικαιοσύνη

Ὁ Ναπολεοντίσκος προχώρησε σὲ ὠμὴ παρέμβαση στὴν δικαιοσύνη μὲ τὴν κατάργηση τῆς διακρίσεως τῶν ἐξουσιῶν, λέγοντας στὴν Βουλή, ὅτι δὲν ὑπάρχει πρόβλημα μὲ τοὺς δύο ὑπουργούς του γιὰ τὸ «πόθεν ἔσχες»∙ ὁ Εὐάγγελος Μεϊμαράκης τὸν κατηγόρησε γιὰ ἀνοικτὴ ὑπονόμευση τοῦ ἔργου τῆς δικαιοσύνης, «ποῦ τὸ ξέρει αὐτός; διάβασε τοὺς φακέλους καὶ δὲν τοὺς παρουσιάζει σὲ ἐμᾶς;» Ἀλλὰ ὁ πρωθυπουργὸς ἔφυγε ἀπ’ τὴν αἴθουσα τῆς Ὁλομέλειας καὶ δὲν ἀπάντησε∙ τοὺς ἔχει ἐνοχλήσει πάρα πολὺ ἡ ὑπόθεση, διότι γκρεμίζεται τὸ ἐπιχείρημά τους γιὰ ἠθικὴ ἀνωτερότητα τῆς ἀριστερᾶς. Στὰ παρασκήνια ὅμως κρίνεται ἡ κοινοβουλευτικὴ πλειοψηφία, ἐπειδὴ ἀμφότεροι οἱ ὑπουργοὶ ἔχουν διαρρεύσει ὅτι θὰ ἀνεξαρτητοποοιηθοῦν, ἂν δὲν τοὺς καλύψει ἡ κυβέρνηση.

Καὶ τὴν Ἑλλάδα ἐλευθερώσας

Ἡ μελέτη τοῦ Πλουτάρχου, γιὰ «τὴν σύγκριση τῶν Ἀθηναίων εἰς τὸ κατὰ πόσον ἦταν ἐνδοξότεροι στὸν πόλεμο ἢ στὴν σοφία», εἶναι ἐνδεικτικὴ τῶν ἀναζητήσεων ἐπὶ ῥωμαιοκρατίας∙ ἡ μίμηση τῶν Ἑλλήνων ἦταν τὸ μέλημα τῶν Ῥωμαίων. «Ταῦτ’ ὀρθῶς μὲν ἐκεῖνος εἶπε πρὸς τοὺς μεθ’ ἑαυτὸν στρατηγούς»∙ αὐτὰ μὲν καλῶς εἶπε, ἔχει χαθεῖ ὅμως ἡ ἀρχὴ τοῦ κειμένου ἀλλὰ ἀναφέρεται στὸν Θεμιστοκλῆ, πρὸς τοὺς στρατηγούς του. «Οἷς πάροδον ἐπὶ τὰς ὕστερον πράξεις ἴδομεν ἐξελάσας τὸν βάρβαρον καὶ τὴν Ἑλλάδα ἐλευθερώσας»∙ πρὸς τοὺς ὁποίους ἔδωσε ἀφορμὴ γιὰ τὶς μετέπειτα πράξεις του, ἀφοῦ ἔδιωξε τὸν βάρβαρο, τοὺς Πέρσες, καὶ ἐλευθέρωσε τὴν Ἑλλάδα. «Ὀρθῶς δ’ εἰρήσεται καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς λόγοις μέγα φρονήσας»∙ καλῶς δὲ θὰ λεχθεῖ, γιατὶ καὶ στὴν ὁμιλία διακρίθηκε. «Ἂν γὰρ ἀνέλῃς τοὺς πράττοντας, οὐχ ἕξεις τοὺς γράφοντας»∙ ἐὰν λοιπὸν ἐξοντώσεις τοὺς πράττοντες δὲν ἔχουν ἀντικείμενο οἱ γράφοντες.

Δουλικότατος πρὸς Μέρκελ

Ὁ Ναπολεοντίσκος ὑπέβαλε δουλικότατη καὶ ἄκρως ταπεινωνικὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα παράκληση πρὸς τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ∙ ὁ Εὐάγγελος Μεϊμαράκης κατήγγειλε στὴν Βουλή, ὅτι ζήτησε ἀπ’ τὴν καγκελάριο τὴν παρέμβασή τους γιὰ τὴν ψήφιση τοῦ πολυνομοσχεδίου καὶ αὐτὴ τὴν μεταβίβασε στὸν πρόεδρο τῆς Νέας Δημοκρατίας. «Ζήτησε ἀπ’ τὴν Μέρκελ νὰ μᾶς κάνει ντά!» εἶπε χαρακτηριστικά. Δὲν ἀπάντησε ὀ πρωθυπουργός, στὴν ἄνευ προηγουμένου προσβλητικὴ γιὰ τὴν ἐθνική μας ἀνεξαρτησία ἐνέργειά του∙ ὅσο συγκαταβατικὴ κι ἂν εἶναι πρὸς τὴν χώρα μας ἡ Γερμανίδα καγκελάριος, αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι μετατρέπεται καὶ σὲ διαιτητὴ τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς, διότι ὅποιος τὸ ζητάει προδίδει τὴν Ἑλλάδα. Ὁ Ναπολεοντίσκος ὅμως ζήτησε τὴν παρέμβαση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, ἔγινε δηλαδὴ «Μερκελιστής»∙ ὅσο κι ἂν εἶναι ἀνεπίδεκτος μαθήσεως στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ καὶ στὴν διπλωματία, αὐτὰ δὲν εἶναι λάθη, ἀλλὰ ὑπονοοῦν τὴν ἀγωνία καὶ τὴν φοβία του γιὰ τὴν πολιτική του ἐπιβίωση.

Συρία, Μέρκελ στὴν Τουρκία

Στὴν Συρία οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις κερδίζουν ἔδαφος γύρω ἀπ’ τὸ Ἀλέπι καὶ βαδίζουν γιὰ τὸν πλήρη ἔλεγχο τῶν στρατηγικῆς σημασίας γιὰ τοὺς Τζιχαντιστὲς βορειοδυτικῶν περιοχῶν∙ οἱ Ἀμερικανοὶ ἀναγνωρίζουν τὶς ἐπιτυχίες τῶν ρωσικῶν ἀεροπορικῶν βομβαρδισμῶν, ἐνῶ ἐπὶ δυόμισυ χρόνια οἱ δικοί τους δἐν εἶχαν κανένα ἀποτέλεσμα καὶ ἀποδέχονται τὴν ἔναρξη διαπραγματεύσεων γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος, ἐνῶ οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες διαπιστώνουν ὅτι τὸ χαλιφάτο προβαίνει σὲ ἀλλαγὴ πολιτικῆς γιὰ ἀποχώρηση ἀπ’ τὴν Συρία. Πάντως τὸ θέμα συζητήθηκε χθὲς στὴν Κωνσταντινούπολη ἀπ’ τοὺς Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Ταχὶπ Ἐρντογάν, μὲ τὸν δεύτερο ἁπαλύνειν τὴν στάση του ἀπέναντι στὴν Δαμασκό∙ πάντως προέχον ἦταν τὸ προσφυγικὸ καὶ ἡ συμμόρφωση τῆς Ἄγκυρας μὲ τὶς προχθεσινὲς ἀποφάσεις τοῦ Εὐρωσυμβουλίου, γιὰ ἔλεγχο τῆς ροῆς τῶν προσφύγων, καὶ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ ἑνὸς δις εὐρώ. Φυσικὰ μετροῦν καὶ οἱ ὑποχρεώσεις τῆς Τουρκίας πρὸς τὴν Κύπρο.

Σχέσεις, Κίνας, Βρεταννίας

Ὁ Κινέζος πρόεδρος ἐπισκέπτεται ἀπὸ σήμερα ἐπισήμως τὴν Βρεταννία καὶ τοῦ παραχωρεῖται ἀπ’ τὴν βασίλισσα διαμονὴ στὰ ἀνάκτορα τοῦ Μπάκιγχαμ∙ ἡ τιμὴ θεωρεῖται ἐξαιρετική, ἀλλὰ τὸ Λονδίνο ἀναμένει πολλὰ ἀπ’ τὸν Ξὶ Τζιπὶνγκ γιὰ διεύρυνση τῶν οἰκονομικῶν σχέσεων καὶ μετατροπή του στὸν πρῶτο ἐμπορικὸ ἑταῖρο του στὴν Εὐρώπη. Ὁ Κινέζος πρόεδρος καλλιεργεῖ τὶς ἀγγλικὲς προθέσεις, καθὼς εἶναι πρόθυμη ἡ μεγάλη χώρα γιὰ ἐπέκταση τῶν συναλλαγῶν της μὲ τοὺς Δυτικούς∙ ἄλλωστε κατὰ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἐπικράτησε τὸ ἴδιο εὐνοϊκὸ κλίμα, ἀλλὰ ἀμέσως μετὰ ξανάρχισαν τὰ πολιτικὰ προβλήματα. Ἤδη ἡ Οὐάσιγκτον προειδοποίησε ὅτι θὰ ἀποστείλει τὸν στόλο της στὰ κοραλλιογενῆ νησιὰ τῆς Νοτίου Σινικῆς θαλάσσης, στὰ ὁποῖα τὸ Πεκῖνο ἔχει κατασκευάσει ναυτικὲς καὶ ἀεροπορικὲς βάσεις, ἀλλὰ ἡ κινεζικὴ κυβέρνηση ἀπάντησε, ὅτι δὲν θὰ έπιτρέψει παραβίαση τῶν ἐδαφῶν της∙ τὸ ἀμερικανικὸ γόητρο στὶς γειτονικὲς χῶρες διακυβεύεται.

Ναπολεοντίσκος, βαρύτατα τραυματισμένος

Ὁ Ναπολεοντίσκος βγῆκε βαρύτατα τραυματισμένος ἀπ’ τὴν Βουλή, κατὰ τὴν ψήφιση τοῦ πολυνομοσχεδίου∙ δὲν εἶναι μόνο ἡ διαρροὴ τῶν δύο ψήφων ἀπ’ τὴν πλειοψηφία του, ὅπως κι ἂν τοὺς βαφτίσει ἡ διαπλοκή, κατόπιν ἐντολῆς του, οὔτε ἡ ὠμὴ παραβίαση τῆς διακρίσεως τῶν ἐξουσιῶν γιὰ τοὺς δύο ὑπουργούς του καὶ ἡ προσβολὴ τῆς ἐθνική μας ἀνεξαρτησίας μὲ τὴν παράκλησή του γιὰ παρέμβαση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ στὴν Νέα Δημοκρατία, ἀλλὰ περισσότερο ἡ αἴσθηση τῆς ἀπολογίας καὶ τῆς πολιτικῆς ὑποχωρήσεως ποὺ ἔδωσαν αὐτὸς καὶ οἱ ὑπουργοὶ στὶς ὁμιλίες τους∙ δὲν ὑπάρχει προηγούμενο στὴν Ἑλληνικὴ Βουλὴ κυβέρνηση νεοκλεγεῖσα νὰ ἔχει τόσο ἡττοπαθῆ παρουσία στὸ πρῶτο νομοσχέδιό της. Συνέπεσε μάλιστα νὰ δημοσιευθοῦν καὶ οἱ προθέσεις της γιὰ κατακόρυφη περιοκοπὴ τῶν συντάξεων πέραν τῆς φοροκαταιγίδας τοῦ νομοσχεδίου∙ οἱ ὑπουργοὶ ἔδωσαν τὴν ἐντύπωση ὅτι εἶναι προσωρινοὶ στὶς καρέκλες τους καὶ ὅτι ἐκτελοῦν ἄνωθεν ἐντολάς. Ὁπωσδήποτε ἐκτελοῦν τὶς ἐντολὲς τοῦ κουαρτέτου, ἀλλὰ μὲ τόσο προκλητικὸ τρόπο δὲν ἔχει ξαναγίνει στὴν πενταετία τῶν μνημονίων, ἀλλὰ οὔτε καὶ στὴν πρώτη μεταπολεμικὴ περίοδο μὲ τὸν Πιουριφόι∙ ἕνα γνωρίζουν στοῦ Μαξίμου, ὅτι τὰ ψέμματα τελείωσαν καὶ ἢ συμμορφώνονται μὲ τὶς ἐπιταγὲς τοῦ τρίτου μνημονίου ἢ ὁδηγεῖται ἡ χώρα σὲ χρεωκοπία ἐντὸς τῆς Εὐρωζώνης καὶ ἡ κυβέρνηση ρίχνεται στὰ σκυλιά.

Ἡ φοροκαιταιγίδα καὶ ὁ μπαλτᾶς στὶς συντάξεις εἶναι ἀπόρροια τῆς πολιτικῆς ἀντιλήψεως τῆς κυβερνήσεως γιὰ τὰ οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικά μας προβλήματα∙ τὰ ἐλλείμματα εἶναι τεράστια, στὸ δημοσιονομικὸ καὶ ἀσφαλιστικό, καὶ ἔχουν ἀφορμὴ τὶς ὑψηλὲς δημόσιες δαπάνες καὶ συντάξεις∙ τὰ αἴτιά τους ὅμως εἶναι ἡ ὕφεση ἡ ὁποία ἐπιδεινώνεται συνέχεια καὶ ἡ συνεπακόλουθη ἀπουσία ἐπενδύσεων, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν μείωση ἐσόδων καὶ τὸν γνωστὸ φαῦλο κύκλο τῆς κρίσεως. Ἡ κυβέρνηση δὲν ἀσχολεῖται, παρὰ περιστασιακὰ καὶ ὅσο τὴν πιέζουν οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ τὰ αἴτια∙ δείχνει σὰν νὰ μὴν ὑπάρχουν στὴν οἰκονομικὴ ζωή, καὶ ρίχνει τὸ βάρος της στὴν ἀφορμή, στὶς περικοπὲς τῶν πάντων. Ἐπειδὴ εἶναι πολὺ δύσκολο τὸ νὰ πιστέψει κανεὶς ὅτι ἔχουν τόση ἄγνοια τῶν οἰκονομικῶν νόμων, ὅταν μάλιστα μερικοὶ ὑπουργοὶ ἔχουν διαπρέψει ὡς καθηγητὲς στὴν Ἑσπερία καὶ ἔχουν κερδίσει ἀρκετὰ ἑκατομμύρια, ὥστε νὰ ξεχνοῦν νὰ δηλώσουν μερικά, ἑπομένως εἶναι ἄλλα τὰ κίνητρα τῶν ἐνεργειῶν τους∙ ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι τὸ ἑπτάμηνο ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ βροντοφώναζε γιὰ 35 δις εὐρὼ ἀδιάθετα κονδύλια στὶς Βρυξέλλες καὶ ὀ Ναπολεοντίσκος δὲν ἀνέφερε λέξη στὶς ὁμιλίες τους∙ δὲν ἔγιναν τυχαῖα αὐτά, ὅταν μάλιστα καὶ μετὰ τὶς δεύτερες ἐκλογές, ἀκόμη δὲν ἄρχισαν οἱ διαδικασίες γιὰ ἀπορρόφησή τους. Ὅλα αὐτὰ δείχνουν τὶς πραγματικές τους προθέσεις γιὰ χρεωκοπία τῆς χώρας.

Τὸ μεγάλο πρόβλημα μὲ τὴν κυβέρνηση εἶναι, τὸ ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι γνωρίζουν πλέον ἄριστα τὶς πραγματικές τους προθέσεις καὶ ἔχουν λάβει τὰ μέτρα τους, πολὺ πιὸ αὐστηρὰ ἀπὸ ὅτι τὸ ἑπτάμηνο∙ φυσικὰ σὲ αὐτὸ μετρᾶνε καὶ οἱ ἀλλαγὲς στὴν εὐρύτερη περιοχὴ μὲ τὴν παρέμβαση τῶν Ρώσων στὴν Συρία. Ὅσο κι ἂν ἐπιδίωκαν οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι τὴν χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, ἔχουν ἐγκαταλείψει πλέον τὰ σχέδιά τους, λόγῳ τῆς αὐστηρᾶς ἐντολῆς τῆς Οὐάσιγκτον ἡ ὁποία ἀναγνωρίζει τώρα ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἑνιαία Εὐρωζώνη, ἔστω καὶ ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴ τῆς Γερμανίας∙ ἄλλωστε τὸν τελευταῖο καιρὸ τὰ πασίγνωστα κύμβαλα ἀλαλάζοντα τῶν κερδοσκόπων ἔχουν σιωπήσει καὶ ἔχουν σταματήσει τὶς ἐπιθέσεις τους κατὰ τῆς Γερμανίας καὶ τῆς καγκελαρίου της, τὶς προβλέψεις τους γιὰ χρεωκοπία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ἐνῶ συνεχίζουν νὰ μὴν σχολιάζουν τὰ ἔργα τῶν Τζιχαντιστῶν. Δίδουν τὴν ἐντύπωση ὅτι τὰ ἔχουν κι αὐτοὶ χαμένα, ὅπως καὶ ἡ κυβέρνησή μας. Τυχαῖο εἶναι αὐτὸ ἢ ἀποκαλύπτει τὰ ὑπόγεια ρεύματα; Ἔτσι ὅ,τι γίνεται στὴν χώρα γίνεται μόνο μὲ τὴν παρέμβαση τῶν Εὐρωπαίων, οἱ ὁποῖοι ἀφήνουν τὴν κυβέρνηση νὰ κατατρώγεται μὲ τὰ φορολογικὰ καὶ συνταξιοδοτικά, ἂν καὶ δείχνουν ὅτι δὲν πιστεύουν στὴν ἐπιτυχία τους,
ἀλλὰ προωθοῦν τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν.

Τὸ δεύτερο ποὺ γνωρίζουν οἱ Εὐρωπαῖοι εἶναι ὅτι μερικοὶ κλάδοι τῆς οἰκονομίας μας ἄντεξαν παρὰ τὴν λοιμικὴ τῆς ἀριστερᾶς∙ ὁ τουρισμὸς πῆγε καλὰ καὶ ἄφησε σημαντικὰ ἔσοδα -ἄλλο ἂν θὰ εἶχε κάνει ἄλμα, ἂν δὲν εἴχαμε ψηφίσει τὸν ΣΥΡΙΖΑ-, ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία τρέχει καλπάζοντας καὶ μερικοὶ κλάδοι προηγμένης τεχνολογίας, συνδεδεμένοι μαζί της, ἐπίσης. Ἑπομένως προωθοῦν τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν γιὰ τὴν διευκόλυνση τῶν κλάδων αὐτῶν καὶ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, ἀνεξαρτήτως τῶν προθέσεων τῆς κυβερνήσεως∙ αὐτὴν τὴν ἔννοια ἔχει ἡ δήλωση τοῦ Μάριο Ντράγκι, ὅτι ἡ ἀνακεφαλακοποίηση πρέπει νὰ προχωρήσει ἀνεξαρτήτως τῆς ἀξιολογήσεως. Ἡ φοροκαταιγίδα καὶ οἱ περικοπὲς στὶς συντάξεις ἔχει τριπλὸ πολιτικὸ ἀποτέλεσμα, τὴν ἀποκοπὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπ’ τὶς συμπαγεῖς τάξεις τῶν ψηφοφόρων του, δημοσίων ὑπαλλήλων, συνταξιούχων καὶ ἀγροτῶν, τὴν πρόκληση ρηγμάτων στὸ ἐσωτερικό του, χειρότερων ἀπὸ ἐκεῖνα τοῦ ἑπταμήνου μὲ τὴν ἀριστερὴ πλατφόρμα, καὶ τὴν διεύρυνση τοῦ χάους μεταξὺ τῆς συμπλιτεύσεως καὶ τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Ὁ Ναπολεοντίσκος καθιστὰ σαφῆ τὴν ἀδυναμία του τοῦ νὰ ἐπεξαργασθεῖ ἄλλη πολιτικὴ πέραν τῆς πολώσεως, ὅπως τὸ ἔδειξε καὶ μὲ τὴν ὁμιλία του στὴν Βουλή∙ οἱ λίγες φωνὲς στὸ ἐσωτερικὸ τῆς κυβερνήσεως γιὰ διαλλακτικὴ τουλάχιστον στάση δὲν εἰσακούονται. Ἀντίθετα φαίνεται ὅτι ἐπικρατοῦν οἱ ἀκραῖες φωνές∙ οἱ παροικοῦντες ἐν Ἱερουσαλὴμ γνωρίζουν ὅτι εἶναι οἱ φωνὲς τῶν ὑπογείων ρευμάτων.

Τὸ πολιτικὸ γεγονὸς εἶναι, ἡ πλήρης πεποίθηση ἀκόμη καὶ μερικῶν ὑπουργῶν, ὅτι «δὲν περνάει στὴν Βουλὴ τὸ δεύτερο κύμα προαπαιτουμένων» στὶς ἑπόμενες ἑβδομάδες∙ ἄλλωστε ἡ κυβέρνηση ἔχει μείνει μὲ πλειοψηφία 153 βουλευτῶν, ὁπότε δύο τρεῖς τὴν στέλνουν σπίτι της, χωρὶς διέξοδο πλέον δημοψηφίσματα καὶ ἐκλογές. Ὅταν αὐτὸ ἀποτελεῖ ἀντικείμενο τῶν συζητήσεων στοῦ Μαξίμου, ὅπως ἐκμυστηρεύονται οἱ ἴδιοι στοὺς στενούς τους κύκλους, τὸ ἐρώτημα εἶναι, γιατὶ ἐπιμένει ὁ πρωθυπουργὸς στὴν ἴδια πολιτική; αὐτοὶ οἱ κύκλοι δὲν δίδουν ἀπάντηση, ἢ μᾶλλον ἀφήνουν νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι δὲν πιστεύουν μὲ τὴν ἑρμηνεία τῶν γεγονότων ποὺ οἱ ἴδιοι ἀντιλαμβάνονται. Ἡ κυβέρνηση ἔχει μόλις ἕνα μῆνα ζωῆς καὶ οἱ περισσότεροι ὑπουργοὶ ἀσχολοῦνται σχεδὸν ἀποκλειστικὰ μὲ τὰ προσωπικά τους ρουσφέστια κι ὅταν ξεχνιοῦνται πιάνουν καὶ καμιὰ κρατικὴ ὑπόθεση∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ὅμως ἔχουν διορίσει σὲ κάθε ὑπουργεῖο ἀπὸ ἕναν ἐπιθεωρητὴ καὶ τὸν Ὁλλανδὸ ἀνθύπατο ἐπικεφαλῆς τους, ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται καθημερινὰ στὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ∙ δὲν περιμένουν δηλαδὴ τοὺς ἐλεγκτὲς τῆς τρόϊκας γιὰ νὰ ἐνημερωθοῦν. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἔχουν πλήρη καὶ αὐτόματη γνώση τῆς διαχειρίσεως τῶν ὑπουργῶν κι ὄχι ἔμμεση, ὅπως τὴν πενταετία∙ αὐτὸ εἶναι τὸ μοναδικὸ μεγάλο ἐπίτευγμα τοῦ Ναπολεοντίσκου, μᾶς κατέστησε κανονικὴ ἀποικία, χωρὶς καμμία δυνατότητα ἐλιγμῶν. Αὐτὸ ὅμως γίνεται καὶ ὁ βρόγχος στὸν λαιμό του.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.