Πιστὴ ἐξυπηρέτηση ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων

Ὁ Ἀμερικανὸς ὑφυπουργὸς Ἐνεργείας εἶχε συνομιλίες μὲ τὸν ὑπουργό μας, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν πρωθυπουργό, ἂν καὶ αὐτὸ κρατήθηκε μυστικό∙ τὸ θέματα ἦταν δύο, ἡ προώθηση τοῦ ΤΑΡ, χωρὶς καθυστέρηση, καὶ τῆς βορείου διακλαδώσεώς του πρὸς τὴν Βουλγαρία, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀγορὰ ὑγροποιημένου φυσικοῦ ἀερίου ἀπ’ τὴν Ἀμερική, μόλις ὁλοκληρωθοῦν οἱ ἐγκαταστάσεις στὴν Λουιζιάννα, ὡς συμπληρωματικὴ πηγή. Σκοπὸς εἶναι ὁ πλήρης ἀποκλεισμὸς τοῦ ρωσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου ἀπ’ τὴν Βαλκανική, ἀνεξαρτήτως τῆς δαπάνης∙ ὁ Ναπολεοντίσκος δέχθηκε, δηλαδὴ τόσο δέσμιος εἶναι, νὰ πληρώνουμε τὸ ἀμερικανικὸ φυσικὸ ἀέριο σὲ πολλαπλάσια τιμὴ ἀπ’ τὸ ρωσικό, διότι τὰ ἔξοδα μεταφορᾶς εἶναι πολλαπλάσια. Ἡ οἰκονομικὴ κρίση, ἡ ἐπιβάρυνση τῆς οἰκονομίας δὲν ὑπάρχουν στὴν σκέψη τους∙ σκέπτονται μόνο τὴν δουλικότητα ἀπέναντι στὴν Οὐάσιγκτον.

Ἀσφαλιστκὸ καὶ ἐπενδύσεις

Σὲ πλῆρες ἀδιέξοδο βρίσκεται ἡ κυβέρνηση στὰ δημοσιονομικά, καθὼς καὶ ἡ χθεσινὴ σύσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τοὺς ἁρμόδιους ὑπουργοὺς κατέληξε σὲ ναυάγιο∙ ἡ ἐσκεμμένη διαρροὴ τῶν σχεδίων γιὰ ἀπότομες περικοπὲς συντάξεων, μετὰ τὴν φοροκαταιγίδα, προκάλεσε θύελλα ἀντιδράσεων, ὄχι μόνο στὴν κοινὴ γνώμη καὶ στοὺς ἐνδιαφερομένους, ἀλλὰ καὶ στοὺς κυβερνητικοὺς βουλευτὲς οἱ ὁποῖοι βρέθηκαν ἀντιμέτωποι μὲ τὴν κατακραυγή, ἀκόμη καὶ τῶν συγγενῶν τους. Ἔτσι ὑποχρεώθηκε νὰ προβεῖ σὲ διορθωτικὲς δηλώσεις, ἀλλὰ τὸ δημοσιονομικὸ κενὸ διευρύνεται μὲ τὶς καθυστερήσεις∙ ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει ἀναλάβει δεσμεύσεις ἀπέναντι στοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους νὰ μὴν ἐπιτρέψει τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας∙ φαίνεται ὅτι τὸν κρατᾶνε χειροπόδαρα καὶ ἔτσι ὄχι μόνο καθυστερεῖ τὴν ἄντληση κοινοτικῶν πόρων, ἀλλὰ καὶ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις. Ἡ δήλωση γιὰ τὴν ἐξαίρεση τῆς ζώνης τοῦ Κερατσινίου ἀπ’ τὸν ΟΛΠ ἔχει προκαλέσει τὴν ὀργὴ τῶν ξένων κατόχων ποσοστῶν μειοψηφίας καὶ τῶν Κινέζων.

Κουαρτέτο, ἀμείλικτο πλέον

Τὸ κουαρτέτο ἀναμένεται ὅτι θὰ εἶναι ἀμείλικτο, ὅπως προειδοποιεῖ, πρὸς τὴν κυβέρνηση, διότι πιστεύουν ὅτι καθυστερεῖ ἀδικαιολόγητα, ὄχι μόνο στὴν ἐκπλήρωση τῶν προαπαιτουμένων –διότι μόνο τὴν ψήφιση τοῦ ἑνὸς τρίτου αὐτῶν προώθησε-, ἀλλὰ καὶ στὶς ἀποκρατικοποιήσεις∙ στὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἐπικρατεῖ ἔντονη ἀνησυχία, διότι αὐτοὶ δέχονται τὶς διαμαρτυρίες τῶν ξένων γιὰ τὶς καθυστερήσεις καὶ τὰ νέα ἐμπόδια, ὅπως μὲ τὸ Κερατσίνι, ἀλλὰ καὶ τῶν δανειστῶν οἱ ὁποῖοι τὶς θεωροῦν ὡς παραβίαση τοῦ τρίτου μνημονίου. Ὁ ὑπουργὸς διόρισε ὡς συμβούλους ὑπεύθυνους γιὰ τὸ χρέος δύο Ἑλληνοαμερικανοὺς προέδρους κερδοσκοπικῶν ἑταιρειῶν, ὅπως εἶχε κάνει καὶ ὁ Γιωργάκης πρὸ τετραετίας∙ στὶς Βρυξέλλες διερωτῶνται, ἂν πραγματικὰ ἡ κυβέρνηση ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία ἢ γιὰ τὰ ἀτλαντικὰ συμφέροντα. Ἄλλωστε οἱ ὑπουργοὶ Οἰκονομικῶν καὶ Οἰκονομίας εἶναι μεγαλομέτοχοι ἀμερικανικῶν τραπεζῶν∙ τὸ πῶς συμβιβάζουν τὰ συμφέροντά τους μὲ τὰ ἐθνικά, μόνο ὁ Ναπολεοντίσκος μπορεῖ νὰ ἐξηγήσει.

Κινητοποιήσεις τῶν ἀγροτῶν

Οἱ ἀγρότες καὶ οἱ κτηνοτρόφοι ἀποφάσισαν τὴν κάθοδό τους σὲ δυναμικὲς κινητοποιήσεις, ὡς διαμαρτυρία στὴν ἀσήκωτη φορολογία τους∙ στὴ σύσκεψη τῶν ἀγροτικῶν καὶ κτηνοτροφικῶν συλλόγων ὅλης τῆς χώρας στὴν Λάρισα ἀποφασίστηκαν μαζικὲς κινητοποιήσεις, μὲ ἀποκλεισμοὺς δρόμων μὲ τὰ ἀγροτικά τους μηχανήματα, ἂν δὲν ἄρει ἡ κυβέρνηση τὰ φορολογικὰ μέτρα, καὶ μὲ τὰ εἰδοποιητήρια νὰ καταφθάνουν στὰ χωριά τους. Οἱ ἀγρότες ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στὶς δύο προηγούμενες ἐκλογές, καὶ δὲν ἄκουσαν τὶς προειδοποιήσεις τῆς ἀντιπολιτεύσεως, γιὰ τὶς οὐρὲς τοῦ τρίτου μνημονίου∙ τώρα ὑφίστανται τὶς συνέπειες σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο, ἀλλὰ τὸ πρόβλημα εἶναι ἐθνικό. Ἡ κυβέρνηση ἀγνοεῖ ἐντελῶς τὰ προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς γεωργίας καὶ δείχνει ὅτι θέλει νὰ τὴν ἐξαφανίσει.

Βιαιότητες κατὰ ὑπουργῶν

Τὸ Σάββατο τὸ βράδυ πολλοὶ ἀναρχοαυτόνομοι ἐπιτέθηκαν σὲ ἑστιατόριο τῶν Ἐξαρχείων, ὅπου ἔτρωγε ὁ ὑπουργὸς Παραγωγικῆς Ἀνασυγκροτήσεως καὶ τὰ ἔκαναν γυαλιὰ καρφια∙ ὁ ὑπουργὸς πρόλαβε καὶ διέφυγε ἀπ’ τὴν πίσω πόρτα, ἀλλὰ καὶ καταδίκασε διακριτικὰ τὶς ἀπαράδεκτες βιαιότητες. Ἔχει τὴν ἐρμηνεία της ἡ στάση του, διότι οἱ καταστροφεῖς ἀναφέρονταν στὸ μικρό του ὄνομα, κατὰ τὴν ἐπιδρομή τους, καὶ ἔδειχναν ὅτι τὸν γνωρίζουν προσωπικά∙ μᾶλλον προέρχονται ἀπὸ ἐκείνους ποὺ χρησιμοποίησε ὁ ΣΥΡΙΖΑ σὲ ὅλες τὶς καταστροφικὲς ἐπιδρομές του, ἀπ’ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2008 κυρίως καὶ μετά. Περίμεναν ὅλοι αὐτοὶ ἄλλη πολιτικὴ ἀπ’ τὴν κυβέρνηση καὶ ἐξέφρασαν μὲ τὸν τρόπο τους, διότι δὲν γνωρίζουν ἄλλους τρόπους, τὴν ἀγανάκτησή τους.

Τὴν Περικέους πολιτείαν

Στὰ πολιτικὰ καὶ πολεμικὰ ἐπιτεύγματα τῶν Ἀθηναίων ἀναφέρεται ὁ Πλούταρχος στὴν μελέτη του, «πότερον Ἀθηναῖοι κατὰ πόλεμον ἢ κατὰ σοφίαν ἐνδοξότεροι»∙ στὴν ἐποχὴ τοῦ Αὐγούστου καὶ τῆς ἀκμῆς τῶν ῥωμαϊκῶν γραμμάτων, ἀνταγωνιστικῆς τῆς ἑλληνικῆς, τὰ μελετοῦσαν ἀρκετὰ αὐτά. «Ἄνελε τὴν Περικλέους πολιτείαν καὶ τὰ ναύμαχα πρὸς Ρίῳ Φορμίωνος τρόπαια καὶ τὰς περὶ Κύθηρα καὶ Μέγαρα καὶ Κόρινθον ἀνδραγαθίας Νικίου»∙ ἀμφισβήτησε τὴν πολιτεία τοῦ Περικλέους καὶ τὰ τρόπαια ναυμαχιῶν τοῦ Φορμίωνος στὸ Ῥίον, καὶ τὶς ἀνδραγαθίες τοῦ Νικίου στὰ Κύθηρα, Μέγαρα καὶ Κόρινθο. «Καὶ τὴν Δημοσθένους Πύλον καὶ τοῦ Κλέωνος τετρακοσίους αἰχμαλώτους καὶ Τολμίδαν Πελοπόννησον περιπλέοντα»∙ καὶ τοῦ Δημοσθένους στὴν Πύλο καὶ τοῦ Κλέωνος τοὺς τετρακόσιους αἰχμαλώτους καὶ τοῦ Τολμίδα τὸν περίπλου τῆς Πελοποννήσου. «Καὶ Μυρωνίδην νικῶντα Βοιωτοὺς ἐν Οἰνοφύτοις, καὶ Θουκυδίδης σοι διαγέγραπται»∙ καὶ τὸν Μυρωνίδη νὰ νικάει τοὺς Βοιωτοὺς στὰ Οἰνόφυτα, ὅπως τὰ κατέγραψε ὁ Θουκυδίδης.

Ἀλλαγὴ διεθνοῦς δυναμικῆς

Οἱ ρωσικὲς ἀεροπορικὲς ἐπιδρομὲς στὴν Συρία ἔφεραν ριζικὴ ἀνατροπὴ τῆς διεθνοῦς δυναμικῆς καὶ τὸ τέλος τῆς ἀμερικανικῆς κοσμοκρατορίας∙ ὁ μονοπολικὸς κόσμος δὲν ὑπάρχει πιά, διότι ὅλο καὶ περισσότερες χῶρες δὲν ἀναζητοῦν στὴν Οὐάσιγκτον προστασία ἢ διαμεσολάβηση γιὰ τὰ προβλήματά τους. Ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ τὸ ἔθεσε ξεκάθαρα, «δὲν μπορεῖ ἡ Εὐρώπη νὰ ἀκολουθεῖ πάντα τὴν ἀμερικανικὴ πολιτική», ἐνῶ καὶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ὑπογράμμισε στὸν Ταχὶπ Ἐρντογάν, ὅτι εἶναι ἀναγκαία ἡ προσωρινὴ συνεργασία μὲ τὸν Μπασὲρ Ἀσσάντ∙ οἱ Ρῶσοι μὲ τοὺς εἰκοσαήμερους βομβαρδισμούς τους προκάλεσαν σοβαρὰ πλήγματα στὸ χαλιφάτο, τὸ ὁποῖο ὑποχωρεῖ ἄτακτα μπροστὰ στὶς συριακὲς κυβερνητικὲς δυνάμεις. Ἐπὶ δύο χρόνια οἱ ἀμερικανικοὶ βομβαρδισμοὶ τὸ ἐνίσχυαν, ἀντὶ νὰ τὸ ἀποδυναμώσουν∙ ἀναφέρονται πολλοὶ μάλιστα στὴν ἀποστολὴ 43 τετρακινητηρίων Toyota στὶς ἰσλαμικὲς ὀργανώσεις ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανούς, τὰ ὁποῖα μόλις ἔφθασαν τὰ παρέλαβαν οἱ Τζιχαντιστές∙ στὴν Μόσχα προστρέχουν πολλοὶ στὴν περιοχή.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, πτωτικὲς στὸ Τόκυο καὶ σταθεροποιητικὲς στὴν Σαγκάη καὶ στὴν Εὐρώπη∙ ὅλα ὑποχώρησαν, εὐρώ, 1,1324 δολλάρια, καὶ 135,3350 γιέν, χρυσός, 1171,65, καὶ πετρέλαιο, 49,74. Ἡ διαμόρφωση τοῦ ρυθμοῦ ἀναπτύξεως τῆς Κίνας στὰ 6,9%, κάτω ἀπ’ τὸ 7% τοῦ προηγουμένου ἑξαμήνου, ἀλλὰ πάνω ἀπ’ τὸ ἀναμενόμενο, 6,8%, τῶν ἀναλυτῶν, ἔχει προκαλέσει κάποιους δισταγμοὺς στοὺς ἐπενδυτές∙ ἡ ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ Κινέζου προέδρου στὴν Βρεταννία καὶ ἡ παραμονή του στὰ ἀνάκτορα τοῦ Μπάκιγχαμ δὲν ἐνθουσίασε τοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, οἱ ὁποῖοι παρακολουθοῦν περισσότερο τὶς ἐξελίξεις στὴν Συρία καὶ τὴν ἀπροθυμία τῆς Οὐάσιγκτον συμβάλλειν στὴν ἐξεύρεση λύσεως. Οἱ ἴδιοι θεωροῦν ὅτι αἰτία εἶναι ἡ προστασία τοῦ ἀμερικανικοῦ γοήτρου, διότι, ἂν συμφωνήσουν, αὐτὸ θὰ θεωρηθεῖ ὡς ὁμολογία τέλους τῆς κοσμοκρατορίας καὶ τοῦ μονοπολικοῦ κόσμου∙ ὁπωσδήποτε οἱ ἐξελίξεις θὰ κρίνουν τὰ πράγματα, καθὼς οἱ Εὐρωπαῖοι πιέζουν γιὰ λύση καὶ στὴν Οὐκρανία.

Συγκρούσεις στὴν Παλαιστίνη

Οἱ συγκρούσεις στὴν Παλαιστίνη, μεταξὺ νεαρῶν Ἀράβων καὶ Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας, συνεχίζονται ἀμείωτες∙ οἱ διαδοχικὲς συνομιλίες τοῦ Τζὼν Κέρρυ μὲ τὸν Βενιαμὶν Νετανιάχου καὶ τὸν Μαχμοὺντ Ἀμπὰς δὲν εἶχαν κανένα ἀποτέλεσμα, ὁπότε καὶ δὲν ἐπετεύχθη ἐπανάληψη τῶν συνομιλιῶν. Ὁ ἀποκλεισμὸς ἀπ’ τοὺς Ἰσραηλινοὺς τῆς ἱερᾶς πόλεως στοὺς Μουσουλμάνους, γιὰ προσκύνημα στὰ τεμένη της, γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων, ἔχει προκαλέσει τὸν ἐμπρησμὸ ἀπὸ Ἄραβες τοῦ τεμένους τοῦ Ἰωσὴφ στὴν Ναμπλούς, ἀλλὰ καὶ ἐπίθεση σὲ σταθμὸ λεωφορείων σὲ πόλη τοῦ Νότου, μὲ ἕναν νεκρὸ καὶ ἕξι τραυματίες∙ οἱ ἀναλυτὲς στὴν Ἱερουσαλὴμ χαρακτηρίζουν τὴν κατάσταση τὴν χειρότερη τῆς τελευταίας δεκαετίας καὶ ὡς δεδομένη τὴν τρίτη ἰντιφάντα. Ὁ Ἰσραηλινὸς ὅμως πρωθυπουργὸς εἶναι δέσμιος τῶν ἀκροδεξιῶν στὴν κυβέρνησή του, διαφορετικὰ χάνει τὴν ἐξουσία, καὶ δὲν μπορεῖ νὰ κάνει παραχωρήσεις∙ ἐλάχιστοι πιστεύουν ὅτι εἶναι δυνατὴ ἡ ἐκτόνωση μὲ τὴν ἐκρηκτικὴ αὐτὴ κατάσταση.

Πρώτη θέση τοῦ στόλου μας

Ὁ ἑλληνόκτητος ἐμπορικὸς στόλος διατήρησε καὶ τὸ 2014 τὴν πρώτη θέση παγκοσμίως, μὲ 280 ἑκατομμύρια τόνους καὶ 16,1% παγκοσμίως∙ δεύτερη χώρα ἔρχεται ἡ Ἰαπωνία, 13,3%, τρίτη ἡ Κίνα, 9,1%, καὶ τέταρτη ἡ Γερμανία, 7,04%. Ὁ ὑπὸ ἑλληνικὴ σημαία στόλος ἀνέρχεται σὲ ἑβδομῆντα ἑκατομμύρια, ἀλλὰ καὶ προβλέπεται αἰσθητὴ ἡ μείωσή του φέτος, μὲ τὴν φορολόγηση τῶν ἐφοπλιστῶν ἀπ’ τὴν ἀριστερὴ κυβέρνηση, ἀλλὰ καὶ τὴν μεταφορὰ τῶν κεντρικῶν γραφείων πολλῶν ἑταιρειῶν σὲ ἄλλες χῶρες, μὲ πρώτη τὴν Κύπρο∙ ἡ αὔξηση τῆς φορολογίας εἶναι ἀδικαιολόγητη, διότι οἱ ἐφοπλιστὲς δὲν κερδίζουν λεφτὰ στὴν Ἑλλάδα, παρὰ μόνο φέρουν, ἐνῶ ἔχουν τὸ 25% τῶν πλοίων τους στὴν ἐθνικὴ σημαία, ὅταν στὴν Γερμανία εἶναι τὸ 12% καὶ στὴν Ἰαπωνία μόνο τὸ 8%.

Παρίσι, πεζοδρόμηση ὄχθης

Στὴν πεζοδρόμηση τῆς δεξιᾶς ὄχθης τοῦ Σηκουάνα, μετὰ ἀπὸ ἐκείνη τῆς ἀριστερᾶς, προχωράει ἀπ’ τὸ Νέο ἔτος ἡ δήμαρχος τῶν Παρισίων∙ ἡ πεζοδρόμηση καλύπτει διαδρομὴ ἑπτάμισυ χιλιομέτρων, ἀπ’ τὸν Κεραμεικὸ μέχρι τοὺς παλιοὺς στρατῶνες τῆς Βαστίλλης, καὶ δημιουργεῖ χῶρο πρασίνου καὶ ἀναψυχῆς. Ἡ Ἄννα Χιντάλγκο προτίθεται νὰ κάνει πολλὲς καινοτομίες στὴν γαλλικὴ πρωτεύουσα, μὲ κύριο ἄξονα τὸν αἰσθητὸ περιορισμὸ τῆς κυκλοφορίας τῶν αὐτοκινήτων καὶ τὴν ἐπέκταση τῶν δημοσίων μεταφορῶν μὲ ἁπαλὴ ἐνέργεια∙ ἔτσι στοὺς πεζοδρόμους θὰ κυκλοφορεῖ τράμ, τὸ ὁποῖο ἔχει καταργηθεῖ ἐδῶ καὶ ἕναν αἰῶνα, ἀπ’ τὴν γενίκευση τοῦ αὐτοκινήτου. Τὸ μέτρο θεωρεῖται κατάλληλο καὶ γιὰ τὴν μείωση τῆς αἰθαλομίχλης ποῦ πνίγει σὲ περιόδους ἄπνοιας τὴν πόλη τῶν φώτων∙ δύσκολα βρίσκονται ἄλλες λύσεις, ὁμολογεῖ ἡ δήμαρχος.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.