Πλήρης παράδοση στὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα

Στὴν πλήρη παράδοση τῆς χώρας στὰ ἀτλαντικὰ συμφέροντα προχώρησε ἡ κυβέρνηση, σὲ χαμηλοὺς τόνους, ἀλλὰ μὲ πολλαπλὲς δεσμεύσεις∙ ἡ Βικτώρια Νούλαντ, ἡ σκληρὴ ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ ἡ ὁποία εἶχε μεθοδεύσει τὴν ἀναταραχὴ στὴν Οὐκρανία, ἔγινε δεκτὴ ἀπ’ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ εἶχε συνομιλίες μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν. Στὶς δηλώσεις ὑπογράμμισαν τὴν ταύτιση ἀπόψεων στὴν ἐξωτερικὴ πολιτική, μὲ ἔμφαση στὸ Σκοπιανό, στὴν ἐνέργεια καὶ στὶς ἐπενδύσεις∙ εἶ ναι γνωστὸ ὅτι ἡ ὑφυπουργὸς ἐπιμένει στὴν λύση τοῦ προβλήματος τῆς ὀνομασίας καὶ τὴν ἔνταξη τοῦ κρατιδίου στὸ ΝΑΤΟ καὶ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἀλλὰ καὶ στὸν ἐφοδιασμό μας μὲ φυσικὸ ἀέριο ἀπ’ τὴν Ἀμερική. Τὴν παραμονὴ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Γάλλου προέδρου ἔγιναν αὐτά, τὸν ὁποῖον καὶ προκαταλαμβάνουν σὲ ὅλα.

Κουαρτέτο, πολιτικὸ χάος

Οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὸ κουαρτέτο ὁδηγοῦνται σὲ ἀδιέξοδο στὰ περισσότερα θέματα, καὶ μόνο ἡ ἐπίσκεψη Φρανσουὰ Ὁλλάντ, μὲ τὴν αὐτοκρατορικοῦ τύπου ὑποδοχή, καὶ ἡ διαβεβαιώση τοῦ Πιὲρ Μοσχοβισὶ ὅτι θὰ ἐγκριθεῖ ἡ δόση, δίδουν κάποια σημεῖα αἰσιοδοξίας, ἀλλὰ τὸ πολιτικὸ χάος δὲν ἀποκρύπτεται∙ ἡ ἐπανάληψη τῶν προειδοποιήσεων τοῦ πρωθυπουργοῦ, γιὰ ἐργασία τῶν ὑπουργῶν, συντονισμὸ μεταξύ των καὶ ἀποφυγὴ τῶν τηλεπαραθύρων, δὲν φαίνεται ὅτι ἔχουν ἀποτέλεσμα. Οἱ ὑπουργοὶ κάνουν τὶς δηλώσεις, λόγῳ κομματικῶν καὶ ἀτλαντικῶν ἐξαρτήσεων, καὶ τὴν ἑπομένη ἀνακαλοῦν, μὲ τὸ Μέγαρο Μαξίμου σὲ κατάσταση παραληρήματος∙ οἱ διαφωνίες γιὰ τοὺς πλειστηριασμοὺς πρώτης κατοικίας, τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὰ κανάλια, τὴν ἀπομάκρυνση τῆς Κατερίνας Σαββαΐδου, τὶς μεταρρυθμίσεις καὶ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν, θεωροῦνται δύσβατες, ἀλλὰ ἡ Ἐπιτροπὴ διαθέτει τὸ μεγάλο ὅπλο τῆς χρεωκοπίας ἐντὸς τῆς Εὐρωζώνης. Καὶ ὁ Γάλλος πρόεδρος ἔθεσε τὸ ζήτημα τοῦ χρέους τελευταῖο στὴν σειρά.

Προϋπολογισμὸς ὑφέσεως

Τὸ προσχέδιο τοῦ προϋπολογισμοῦ ἐπιβεβαιώνει τὴν ἐπιδείνωση τῆς ὑφέσεως κατήγγειλε ἡ ἀντιπολίτευση στὴν Βουλή, μὲ τοὺς ὑπουργοὺς νὰ ἀπολογοῦνται μὲ μισόλογα∙ ἀναγνώρισαν αὐτοὶ ὅτι οἱ ἐπενδύσεις μειώθηκαν κατὰ 10,5% τὸ 2015 καὶ προβλέπουν αὔξησή τους στὸ τέλος τοῦ 2016 ἤ τὸ 2017, ἐνῶ ἡ Ἐπιτροπὴ τὴν μεταθέτει γιὰ ἀργότερα στὸ μέλλον. Ὁ Χρῆστος Σταϊκουρας ὑπογράμμισε ὅτι ἡ Ἐπιτροπὴ προέβλεπε, πέρυσι τέτοια ἐποχή, ἀνάπτυξη 2,9% φέτος καὶ 3,5% τοῦ χρόνου καὶ τώρα βαδίζουμε σὲ ὕφεση δύο καὶ τεσσάρων μονάδων∙ δηλαδή, ἡ κυβέρνηση ἐπέτυχε ἱστορικὸ ἐπίτευγμα, ὕφεση 6% σὲ λιγώτερο ἀπὸ ἕναν χρόνο∙ οἱ ἐξελίξεις αὐτὲς ἔχουν ἐξαφανίσει τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν παραγωγικῶν κλάδων στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία, ὁπότε οἱ προοπτικὲς ἐπανεκκινήσεώς της δὲν διαγράφονονται πουθενὰ στὸν ὁρίζοντα καὶ ἡ κυβέρνηση δὲν δείχνει νὰ ἐνδιαφέρεται γι’ αὐτό. Ἄλλους σκοποὺς ὑπηρετεῖ ὁ Ναπολεοντίσκος, οἱ ὁποῖοι τώρα πλέον καθίστανται ἐμφανέστατοι, τὴν ἀποδιάλυση οἰκονομίας καὶ κοινωνίας.

Σκορποχῶρι στὴν κυβέρνηση

Σὲ σκορποχῶρι ἔχει μεταβληθεῖ ἡ κυβέρνηση, μὲ τοὺς ὑπουργοὺς νὰ κάνει ὁ καθένας τὸ δικό του, χωρὶς σχεδιασμὸ καὶ κεντρικὸ ἔλεγχο∙ ὁ ἕνας θεωρεῖ δικαιολογημένο βάρος τὸν ΦΠΑ στὴν ἰδιωτικὴ ἐκπαίδευση, ἀλλὰ διατηρεῖ καὶ τὴν δημόσια σὲ λανθάνουσα κατάσταση, ὁ ἄλλος πετσοκόβει ὅπως τοῦ ἔρθει τὶς συντάξεις καὶ ὁ τρίτος χαρίζει ἑκατομμύρια στοὺς ἐφοπλιστὲς ἀπ’ τὸ δημόσιο γιὰ τὴν μεταφορὰ τῶν προσφύγων. Τὸ Μαξίμου ἐκ τῶν ὑστέρων ἐξέφρασε τὴν δυσαρέσκειά του, ἀλλὰ τίποτε περισσότερο∙ οἱ ὑπουργοὶ παρελεύνουν πάλι στὰ τηλεπαράθυρα, παρὰ τὴν ἀπαγόρευση τοῦ πρωθυπουργοῦ∙ δείχνουν ὅτι δὲν τὸν λογαριάζουν, διότι ὅλοι τους τὸν ἀπειλοῦν μὲ ἀνεξαρτητοποίηση, ἐὰν ἀπομακρυνθοῦν, ὁπότε πέφτει ἡ κυβέρνηση. Ἀπὸ μιὰ κλωστὴ κρέμεται.

Παπποῦς, ρόλο ἐπικυριάρχου

Σὲ ρόλο ἐπικυριάρχου στὴν κυβέρνηση ἔχει μετατραπεῖ ὁ παπποῦς∙ παρέμεινε ὑπουργός, ὅπως λένε οἱ κακὲς γλῶσσες ἀπειλώντας ὅτι θὰ αὐτοκτονήσει καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος τὸν λυπήθηκε∙ ἔτσι τὸν ἔβαλε καὶ στὴν διαπραγματευτικὴ ὁμάδα μὲ τὸ κουαρτέτο, καὶ πῆγε μὲ μισὴ ὥρα καθυστέρηση, ἀλλὰ τοῦ εἶχε ἀναθέσει καὶ τὴν ἐπιλογὴ τῶν ἐφοπλιστῶν γιὰ τὴν μεταφορὰ τῶν προσφύγων, ἐνῶ βγαίνουν στὴν δημοσιότητα στοιχεῖα ὅτι ἡ ἐργολαβική του ἑταιρεία εἶχε ταμεῖο ἕνα ἑκατομμύριο εὐρὼ ἀπ’ τὸ 2011 καὶ μετά. Κανένας δὲν ἀπάντησε στὶς καταγγελίες αὐτές, ἀλλὰ καὶ οὔτε ἐπιχείρησε νὰ τὶς καλύψει, ὅπως ἔκανε στὴν Βουλὴ ὁ πρωθυπουργός∙ φαίνεται ὅτι οἱ ἐξαρτήσεις του ἀπ’ τὸν παπποῦ εἶναι βαθύτερες. Τὸν ἔχει δεμένο.

Ἀλλοτρίων γεγόνασιν ἔργων

Οἱ ἱστορικοὶ τῆς κλασικῆς ἑλληνικῆς ἐποχῆς ἦταν πολλοὶ στὶς μετέπειτα περιόδους τῆς ἱστορίας∙ ἀντλοῦσαν οἱ λαοὶ παραδείγματα καὶ προοπτικὲς γιὰ τὶς δικές τους χῶρες ἀπ’ τὴν πλούσια ἑλληνική ζωή. «Ἀλλοτρίων γεγόνασιν ἔργων ὥσπερ δραμάτων ὑποκριταί»∙ οἱ ἄλλοι ἱστορικοὶ παρουσίαζαν τὰ ἔργα ἄλλων ὅπως οἱ ὑποκριτὲς τῶν δραμάτων. «Τὰς τῶν στρατηγῶν καὶ βασιλέων πράξεις διατιθέμενοι καὶ ταῖς ἐκείνων ὑποδυόμενοι μνήμαις»∙ ἐξιστοροῦντες τὶς πράξεις τῶν στρατηγῶν καὶ τῶν βασιλέων καὶ ὑποδυόμενοι τὴν ἀναπαράσταση ἐκείνων. «Ἵν’ ὡς αὐγῆς τινος καὶ φωτὸς μετάσχωσιν»∙ γιὰ νὰ μετάσχουν σὲ κάποια αὐγὴ καὶ φωτοχυσία. «Ἀνακλᾶται γὰρ ἀπὸ τῶν πραττόντων ἐπὶ τοὺς γράφοντας καὶ ἀναλάμπει δόξης εἴδωλον ἀλλοτρίας»∙ διότι ἀντανακλᾶται ἀπ’ τοὺς πράττοντες στοὺς γράφοντες καὶ μεταλάμπει τὸ εἴδωλο τῆς ξένης δόξας. «Ἐμφαινομένης διὰ τῶν λόγων τῆς πράξεως ὡς ἐν ἐσόπτρῳ»∙ ἐμφανιζόμενης μὲ τὰ λόγια τῆς πράξεως ὅπως σὲ κάτοπτρο. Τὰ δικά του γραπτὰ ἐγκωμιάζει.

Ἐμπαιγμὸς τῶν Εὐρωπαίων

Οἱ Εὐρωπαῖοι πέρασαν στὸν ἐμπαιγμὸ ἀπέναντι στὸν πρωθυπουργό, γιὰ τὰ διαδραμισθέντα τὸ ἑπτάμηνο∙ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ τοῦ ἀποδίδει κυνικὴ νοοτροπία, διότι ἦταν κατόρθωμα τὸ νὰ δεχθεῖ πολὺ χειρότερη συμφωνία ἀπὸ τὴν δική του πρόταση∙ ὁ Πιὲρ Μοσχοβισὶ περιγράφει τὸ πῶς στὶς διαπραγματεύσεις παρέβαινε ὁ ὑπουργὸς Ἐπικρατείας καὶ ἔλεγε, «αὐτὸ νὰ μὴν τὸ δεχθεῖτε», ἀποχωροῦσαν ἀπ’ τὴν συνεδρίαση καὶ ἐπέστρεφε λέγοντας, «αὐτὸ δὲν γίνεται δεκό»∙ ὁ Βόλφγκανγκ Σώϋμπλε ὑποστηρίζει, ὅτι ἔλεγε συνεχῶς ἀνοησίες. Τὸ πολιτικὸ συμπέρασμα εἶναι ἕνα, ἔχουν ἀποφασίσει τὸν πλήρη ἐξευτελισμό του καὶ γι’ αὐτὸ ἀποκαλύπτουν τὰ ἄπλυτα τῶν διαπραγματεύσεων∙ αὐτὸ σημαίνει, ὅτι ἔχουν ἐξασφαλίσει τὴν παραμονὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωζώνη, μὲ τὸ τρίτο μνημόνιο καὶ τὸ σχέδιο χρεωκοπίας της ἐντὸς αὐτῆς, ὁπότε ἀποκαθηλώνουν κομμάτι κομμάτι τὸν Ναπολεοντίσκο. Εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ συνεργασθεῖ μαζί τους, διότι αὐτοὶ εἶναι ἡ κεφαλὴ τῆς Εὐρωζώνης καὶ λαμβάνουν τὶς ἀποφάσεις.

Συρία, πολιτικὴ διέξοδος

Σὲ πολιτικἢ διέξοδο ὁδηγεῖται τὸ Συριακὸ πρόβλημα, καθὼς στὸ ἔδαφος προελαύνουν οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις∙ ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν, μετὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Μπασὲρ Ἀσσάντ, τηλεφώνησε στὸν Σαουδαράβα καὶ Ἰορδανὸ βασιλέα, στοὺς Τοῦρκο καὶ Αἰγύπτιο πρόεδρο, ἐνῶ ὁ Σεργκέι Λαβρὼφ μίλησε μὲ τὸν Τζὼν Κέρρυ. Τὰ κέρδη τῶν κυβερνητικῶν, χάρις στοὺς ρωσικοὺς βομβαρδισμοὺς ὑποχρεώνουν τοὺς Τζιχανιστὲς σὲ ἀποχώρηση ἀπ’ τὴν Συρία, ὅπως ἀναφέρουν διπλωματικὲς πηγές, ἐνῶ καὶ ἡ Ἰρακινὴ Βουλὴ ζήτησε τὴν ἐπέκταση τῆς ρωσικῆς συνδρομῆς καὶ στὸ Ἰράκ∙ ἡ Οὐάσιγκτον ἑκοῦσα ἄκουσα ἀποδέχεται τὴν συμμετοχή της σὲ διαπραγματεύσεις, στὶς ὁποῖες μᾶλλον θὰ προστεθοῦν Ἰράκ, Συρία, Ἰρὰν καὶ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ὁ δρόμος γιὰ πολιτικὴ ἐπίλυση τοῦ προβλήματος καὶ ἐκεῖνο τῶν προσφύγων ἔχει ἀνοίξει, ἀλλὰ ὁπωσδήποτε προβλέπεται πολὺ μακρὺς ὅπως δείχνουν τὰ πράγματα∙ ἡ Μόσχα καθίσταται ὁ ρυθμιστὴς τῶν ἐξελίξεων στὴν περιοχή, μὲ προεκτάσεις πλέον πρὸς πολλὲς κατευθύνσεις.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ πτωτικὲς στὸ Τόκυο καὶ ἀνοδικὲς στὴν Εὐρώπη∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1319 δολλάρια καὶ 135,5950 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1166,45, μὲ τὸ πετρέλαιο σταθερό, 48,46. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα διατήρησε σταθερὰ τὰ βασικὰ ἐπιτόκια, ἂν καὶ μείωσε ἐλαφρὰ τὸ ὅρια τῶν πιστώσεων πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ οἱ ἐπενδυτὲς μελετοῦν τὶς ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὴν ἔκδοση ὁμολόγων σὲ ρεμίνμπι στὸ Σίτυ τοῦ Λονδίνου, καὶ νὰ παρουσιάζεται ἀρκετὸ ἐνδιαφέρον∙ ἡ Κίνα, μετὰ τὴν εἰσβολή της στὴν προηγμένη πυρηνικὴ τεχνοογία στὴν Βρεταννία, μὲ τὴν κατασκευὴ πυρηνικῶν σταθμῶν ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας στὴν Ἀγγλία, ἀνακοίνωσε ὅτι εἶναι ἕτοιμο τὸ ἐπιβατικὸ ἀεροπλάνο της C919, ἀνταγωνιστικὸ τοῦ A320 καὶ τοῦ Boeing737 καὶ ὅτι θὰ παρουσιασθεῖ στὸ κοινὸ στὶς 2 Νοεμβρίου. Τὸ Πεκῖνο εἰσέρχεται στὴν ἀγορὰ τῶν μεγάλων ἀεροσκαφῶν, ἐνῶ ἔχει συστήσει κοινὴ ἑταιρεία μὲ τὴν Μόσχα γιὰ παραγωγὴ μεγαλυτέρων.

Νετανιάχου, ἀθώωση Χίτλερ

Στὴν ἀθώωση τοῦ Χίτλερ προχώρησε ὁ Ἰσραηλινὸς πρωθυπουργός, ὑποστηρίζοντας σὲ σιωνιστικὸ συνέδριο, ὅτι ἤθελε μόνο νὰ στείλει στὸ ἐξωτερικὸ τοὺς Ἐβραίους καὶ ὅτι τὴν ἰδέα τῆς ἐξοντώσεως τοῦ τὴν ἔδωσε ὁ μεγάλος μουφτῆς τῆς Ἱερουσαλὴμ τῆς ἐποχῆς Χουσσεϊνί∙ ἡ δήλωση προκάλεσε θύελλα ἀντιδράσεων ἀπ’ τὴν ἀντιπολίτευση τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τοὺς ἱστορικούς του, μέχρι τοὺς Παλαιστινίους καὶ τοὺς ξένους πολιτικοὺς καὶ ἱστορικούς, ἐνῶ ἡ γερμανικὴ κυβέρνηση ἀνακοίνωσε, ὅτι τὴν εὐθύνη γιὰ τὸ Ὁλοκαύτωμα τὴν ἔχει ὁ Χίτλερ καὶ οἱ Γερμανοί. Μάλιστα χθὲς ὁ Ἰσραηλινὸς πρωθυπουργὸς ἐπισκέφθηκε ἐπισήμως τὴν Γερμανία καὶ γι’ αὐτὸ πρόλαβε τὴν ἀντίδρασή της ἡ καγκελάριος∙ ὁ μουφτῆς ἦταν φιλοναζιστὴς στὸν πόλεμο καὶ συνάντησε μὲ τὸν Χίτλερ τὸν Νοέμβριο τοῦ 1941, μετὰ τὴν ἔναρξη τοῦ Ὁλοκαυτώματος.

Ὁλλάντ, ὀφέλη ἀπὸ Ἑλλάδα

Σὲ σημαντικὰ πολιτικὰ καὶ οἰκονομικὰ ὀφέλη ἐλπίζει ὁ Γάλλος πρόεδρος ἀπ’ τὴν διήμερη ἐπίσκεψή του στὴν Ἀθήνα∙ πέραν τῶν καλῶν λόγων στὸν ἐπίσημο δεῖπνο τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καὶ τῆς ὑποστηρίξεώς μας γιὰ παραμονὴ στὴν Εὐρωζώνη, μαζὶ μὲ τὴν Ἰταλία καὶ τὴν Κύπρο, ἐλπίζει καὶ σὲ εὐνοϊκὴ ἀπήχηση στὴν γαλλικὴ κοινὴ γνώμη, ἡ ὁποία πάντοτε διάκειται φιλικὰ πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ σὲ τυχὸν προσέλκυση ἀριστερῶν στρωμάτων. Πάντως τὰ οἰκονομικὰ ἔχουν πρωτεύουσα σημασία, καθὼς οἱ Γάλλοι ἐνδιαφέρονται γιὰ τοὺς σιδηροδρόμους, τὴν ἐνέργεια καὶ τὰ πετρέλαια, πέραν τῶν ἐπενδύσεων στὸν τουριστικὸ τομέα∙ ἡ ἐπίσκεψη δίδει τὴν εὐκαιρία προβολῆς τῆς κυβερνήσεως, διότι εἶναι ὁ πρῶτος ἡγέτης μεγάλης εὐρωπαϊκῆς χώρας ποὺ ἐπισκέπτεται τὴν Ἑλλάδα τὸ 2015. Μετράει ἀρκετὰ αὐτό.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.