Ἔναρξη δυναμικῶν κοινωνικῶν διεκδικήσεων

Οἱ δυναμικὲς κοινωνικὲς κινητοποιήσεις ἄρχισαν ἤδη, μὲ ἀγρότες, φαρμακοποιοὺς καὶ δημοτικοὺς ὑπαλλήλους πρώτους∙ ἡ κυβέρνηση δείχνει ὁλοφάνερα ὅτι εἶναι ἀνέτοιμη νὰ ἀπαντήσει στὴν κοινωνικὴ ἔκρηξη, ἐνῶ ἡ παραφωνία στοὺς ὑπουργοὺς ὁδηγεῖ στὴν ἐπιδείνωση τῆς καταστάσεως. Ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν πείθει κανέναν, οὔτε στὶς διεθνεῖς συναντήσεις, καθὼς δίδει τὴν ἐντύπωση τοῦ πτωχοῦ συγγενοῦς, οὔτε στὶς ἐλάχιστες στὸ ἐσωτερικό∙ ἀποφεύγει τὴν δημοσιότητα, διότι γνωρίζει ὅτι δὲν ἔχει τίποτε νὰ πεῖ, ἐνῶ ὁ ὑπουργὸς Παιδείας τὸν χαρακτηρίζει εὔπορο καὶ πλούσιο καὶ ὁ Ἐργασίας ὅτι εἶναι ἀπαραίτητες οἱ περικοπὲς τῶν συντάξεων, ἀλλὰ καὶ ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς προειδοποιεῖ, ὅτι ἐπείγει ἡ ἀξιολόγηση καὶ ἀκολουθεῖ ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση, διαφορετικὰ ἐπιβάλλεται περικοπὴ τῶν καταθέσεων μέχρι τέλος τοῦ χρόνου∙ τὸ σκορποχῶρι ἐμπεδώνεται ὁριστικὰ στὴν κυβέρνηση.

Τυπικοὶ στὸν ἀντιπρόεδρο

Ὅλοι οἱ κυβερνητικοὶ ἦταν τυπικοὶ ἕως ὑποτακτικοὶ ἀπέναντι στὸν ἀντιπρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς∙ ὁ Βλάντις Ντεμπρόφσκις ἦταν αὐστηρότατος καὶ σαφέστατος, τὰ προβλήματα θὰ λυθοῦν, ἐὰν ἡ κυβέρνηση ἐκπληρώσει τρεῖς ὅρους, ἐπιδείξει πολιτικὴ βούληση γιὰ μεταρρυθμίσεις, δοικητικὴ ἱκανότητα στὴν ἐφαρμογή τους καὶ διαλλακτικότητα πρὸς τοὺς κοινωνικοὺς ἑταίρους. Ὁ νέος στὴν ἡλικία Λεττονὸς εἶναι ἄριστα διαβασμένος στὰ ἑλληνικὰ προβλήματα καὶ ἔθεσε τὸν δάκτυλον ἐπὶ τὸν τύπον τῶν ἥλων∙ οἱ τρεῖς ὅροι εἶναι τὰ ἀδύνατα σημεῖα τοῦ Ναπολεοντίσκου, διότι οὔτε πολιτικὴ βούληση δύναται ἐπιδεῖξαι ἀπέναντι στὴν κομματικὴ νομενκλατούρα καὶ στοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους, οὔτε διοικητικὴ ἱκανότητα, ἀφοῦ τὸ κράτος ἐλέγχεται ἀπολύτως ἀπ’ τὶς πασοκοαριστερὲς συντεχνίες, οὔτε διάλογο ἔχει τὴν δυνανότητα ἢ τὴν γνώση νὰ κάνει. Ὁ ἀντιπρόεδρος ὑπενθύμισε καὶ τὰ τεράστια κοινωνικὰ κονδύλια ποὺ μένουν ἀναξιοποίητα ἐπὶ δεκάμηνο καὶ ὑποσχέθηκε καὶ ἄλλες διευκολύνσεις γιὰ τὴν ἀπορρόφησή τους∙ ἐνδιαφέρθηκε γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη.

Περικοπὲς κατὰ ἀναπτύξεως

Ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει ἐγκλωβιστεῖ στὸν φαῦλο κύκλο τῆς ὑφέσεως καὶ τῆς ἀνικανότητος τῆς κυβερνήσεώς του∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπιμένουν στὴν ἀνάγκη ἐπιταχύνσεως τῆς ἀπορροφήσεως τῶν μυθικῶν διαστάσεων γιὰ τὴν χώρα μας κοινοτικῶν κονδυλίων καὶ τῶν ἀποκρατικοποιήσεων καὶ οἱ ὑπουργοὶ ἀσχολοῦνται μόνο μὲ φορολογίες καὶ περικοπὲς συντάξεων. Πρόκεται γιὰ δύο ἐντελῶς διαφορετικοὺς κόσμους, ποὺ φαίνεται ὅτι δὲν ἔχουν βρεῖ κοινὴ γλῶσσα ἐπικοινωνίας∙ οἱ Βρυξέλλες ὑποστηρίζουν ὅτι μόνο μὲ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπενδυτῶν θὰ ἔρθει ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ αὔξηση τῶν δημοσίων ἐσόδων, μὲ πρῶτα μέσα τὰ κονδύλια καὶ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις. Ἡ κυβέρνηση ἀσχολεῖται μόνο μὲ τὴν φοροκαταιγίδα, δηλαδὴ τὴν καλλιέργεια πνεύματος ἀπαισιοδοξίας μέχρις καταθλίψεως στὸν λαὸ καὶ φυγῆς τῶν ἐπενδυτῶν∙ δὲν γίνονται τυχαῖα αὐτά, παρὰ εἶναι, εἴτε προσχεδιασμένα εἴτε ἀποτελοῦν ἔκφραση ἄνωθεν δεσμεύσεων, καὶ αὐτοὶ δὲν εἶναι ἄλλοι ἀπ’ τούς, στενὰ συνδεδεμένους μαζί της, ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους.

Κατάθλιψη Ναπολεοντίσκου

Σὲ κατάσταση καταθλίψεως ἔχει σχεδὸν ἔχει περιέλθει ὁ Ναπολεοντίσκος, καθὼς σκέπτεται τὰ προβλήματα τῆς ἐπιβιώσεώς του στὸ Κοινοβούλιο∙ ἡ ψυχρολουσία τοῦ πρώτου συμβούλου του κατὰ τὴν συζήτηση στὴ Βουλὴ τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὰ κανάλια καὶ ἡ ἄγνοια τῶν διατάξεων τοῦ Συντάγματος, ἀπ’ τὸν καθηγητὴ τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαίου καὶ ὑπουργοῦ Ἐργασίας, εἶχε πολὺ ἄσχημο ἀντίκτυπο στοὺς κυβερνητικοὺς βουλευτές. Οἱ περισσότεροι εἶδαν τὴν ἀλαλία τῶν ὑπουργῶν ἀπέναντι στὸν βομβαρδισμὸ τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ ἔμειναν ἄναυδοι∙ «καλὰ ἔτσι νομοθετοῦμε», ἐκμυστηρευόταν ὁ ἕνας στὸν ἄλλον∙ «τὸ νὰ μὴν γνωρίζουν τὸ κοινοτικὸ δίκαιο, δικαιολογεῖται, ἔλεγε ἄλλος, ἀλλὰ ὄχι καὶ τὸ ἑλληνικό». Ἡ δυπιστία φώλιασε γιὰ καλὰ στὶς καρδιὲς ὅλων τους καὶ δὲν ξεριζώνεται εὔκολα.

Παράδοση στοὺς δανειστὲς

Τὴν ἄνευ ὅρων παράδοση τῆς κυβερνήσεως στοὺς δανειστές, ἐπικαλέσθηκε ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομίας στὸν πρόεδρο τῶν Φαρμακοποιῶν, καὶ δὲν γίνεται νὰ ἱκανοποιηθοῦν τὰ αἰτήματά τους∙ ὁ πρόεδρος τὰ ἀποκάλυψε στοὺς φίλους του, καὶ ὁμολόγησε ὅτι τὸν εἶχαν ἐξαπατήσει ἀπ’ τὸν Ἰανουάριο, ὅταν οἱ φαρμακοποιοὶ ἔδωσαν τὴν πλειοψηφία στὸν Ναπολεοντίσκο καὶ τὴν ἐπανέλαβαν τὸν Σεπτέμβριο. Τώρα διαμαρτύρονται, ἀλλὰ εἶναι ἀργά∙ ὁ ὑπουργὸς ἀσχολεῖται μὲ τὸ ἀδήλωτο ἑκατομμύριό του, κι ὄχι μὲ ψιλοπράγματα, διότι δὲν τὸ εἶχε δηλώσει καθόλου τὀ 2012, ὁπότε τὸν πιάνει ἡ τσιμπίδα∙ ὅσο γιὰ τὸν παπποῦ μεθοδεύει ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς τὴν ὑποβολὴ νέας δηλώσεως, ἐνῶ προχθὲς ἡ περιφερειάρχης γνωστοποίησε ὅτι ἐνεργάφη ἡ πώληση τῶν μετοχῶν…

Νικίας καὶ Ἀσκληπιόδωρος

Τοὺς μεγάλους ζωγράφους τῶν Ἀθηνῶν ἀπαριθμεῖ ὁ Πλούταρχος κατὰ τὴν κλασικὴ ἐποχή, ὡς συμπλήρωμα στοὺς μεγάλους στρατηγούς∙ καὶ ἀκολουθοῦν οἱ ἱστορικοί, οἱ μουσικοί, οἱ τραγικοὶ ποιητὲς καὶ οἱ φιλόσοφοι ποὺ κόσμησαν τὸν ἑλληνικὸ καὶ τὸν παγκόσμιο πολιτισμό. «Οὗ τοῖς ἔργοις ἐπιγέγραπται ‘’μωμήσεταί τις μᾶλλον ἢ μιμήσεται’’»∙ στὰ ἔργα τοῦ ὁποίου, ἐννοεῖ τοῦ ζωγράφου Ἀπολλοδώρου ποὺ πρῶτος ζωγράφισε τὴν φθορὰ τῆς εἰκόνος καὶ τὴν σκιά, ἀναγράφεται ‘’μωμήσεταί τις, σατιρίζει, κάποιος μᾶλλον ἢ μιμήσεται’’. «Καὶ Εὐφράνωρ καὶ Νικίας καὶ Ἀσκληπιόδωρος καὶ Πλεισταίνετος ὁ Φειδίου ἀδελφός»∙ καὶ ὁ Εὐφράνωρ, σύγχρονος τοῦ Πραξιτέλους καὶ ὁ Νικίας τὴν ἐποχὴ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καὶ ὁ Πλεισταίνετος ὁ ἀδελφὸς τοῦ Φειδίου. «Οἱ δὲ στρατηγοὺς ἔγραψαν νικῶντας, οἱ δὲ μάχας, οἱ δὲ ἥρωας»∙ ἄλλοι ζωγράφρισαν τοὺς στρατηγοὺς νικῶντας, ἄλλοι τὶς μάχες, ἄλλοι τοὺς ἥρωες. Εἶχαν προλάβει τὰ πίνακες τους ὁ Πλούταρχος καὶ τὰ εἶχε μελετήσει.

Τακτοποίηση στὸ προσφυγικὸ

Στὴν τακτοποίηση μερικῶν ἐκκρεμμοτήτων κατέληξε ἡ διάσκεψη κορυφῆς τῶν Βρυξελλῶν γιὰ τὸ προσφυγικό, ἀλλὰ ὄχι σὲ τολμηρὲς ἀποφάσεις∙ ὁ πρωθυπουργὸς τελικὰ δέχθηκε, παρὰ τὴν κυβερνητικὴ προπαγάνδα, τὴν πρόταση γιὰ τὴν ὑποδοχὴ 30000 μεταναστῶν, στὴν χώρα, καὶ γιὰ διευκόλυνση στὴν διάβασή τους ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα στὸ ἐξωτερικὸ ἄλλων 20000. Οἱ ἡγέτες δὲν συμφώνησαν σὲ ὅλα, ἐνῶ ἀπουσίαζε ἡ Τουρκία, ἀπ’ τὸ ἔδαφος τῆς ὁποίας διέρχονται οἱ πρόσφυγες καὶ καθημερινὰ φθάνουν χιλιάδες στὴν Λέσβο καὶ στὰ ἑλληνικὰ νησιά∙ ἀποφασίσθηκε ὅμως, ὅπως αὐξηθοῦν οἱ περιπολίες τῆς ΦΡΟΝΤΕΞ καὶ ὅπως ζητηθεῖ ἡ βοήθεια τῆς Ὑπηρεσίας Προσφύγων τοῦ ΟΗΕ, ἐπειδὴ ἔχει μακρὰ ἐμπειρία στὴν διαχείριση τῶν προβλημάτων τους. Πολλὲς χῶρες καὶ περισσότερο Σλοβενία, Οὐγγαρία δὲν δέχονται συνεργασία καὶ ἀπειλοῦν τὸ κλείσιμο τῶν συνόρων τους, ἐνῶ ἡ Ἑλλὰς ἀπέτρεψε παρόμοια πρόταση καὶ ἀπ’ τὰ Σκόπια∙ ἔχει συνέχεια καὶ μάλιστα μεγάλη τὸ προσφυγικὸ ζήτημα.

Συρία, παρασκηνικὲς ἐπαφὲς

Οἱ παρασκηνιακὲς διαπραγματεύσεις συνεχίζονται στὸ Συριακό, παρὰ τὴν ἀπόρριψη ἀπ’ τὶς φιλοδυτικὲς ἰσλαμιστικὲς ὀργανώσεις τῆς προτάσεως βοηθείας ἀπ’ τὴν Ρωσία∙ ἡ προέλαση ὅμως τῶν κυβερνητικῶν δυνάμεων συνεχίζεται , χάρις στοὺς ρωσικοὺς βομβαρδισμούς, καὶ ὁ ἀντίκτυπός τους φθάνει μέχρι τὸ Ἀφγανιστάν, τὸ ὁποῖο ἔκανε κρούσεις στὴν Μόσχα γιὰ τὴν προμήθεια πολεμικοῦ ὑλικοῦ, ὡς πρῶτο βῆμα γιὰ περαιτέρω συνεργασία. Ἤδη τὸ Ἰρὰκ ἔχει ζητήσει τὴν ἐπέκταση τῶν βομβαρδισμῶν του καὶ ἀναμένει ἀπάντηση, ἐνῶ καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ συνεχίζουν τὶς διαβουλεύσεις μαζὶ μὲ τοὺς Τούρκους καὶ τοὺς Σαουδάραβες∙ οἱ πιέσεις τῶν Εὐρωπαίων ἐντείνονται, διότι, ἐὰν δὲν τελειώσει ὁ πόλεμος, δὲν πρόκειται νὰ σταματήσει καὶ ἡ ροὴ τῶν προσφύγων. Ὁπωσδήποτε αὐτὸ δὲν θὰ γίνει αὐτομάτως, ἀλλὰ θὰ ἀνακοπεῖ τὸ ρεῦμα τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων φυγάδων∙ τὸ Συριακὸ ὁδηγεῖται πλέον σὲ διέξοδο, ἀλλὰ δὲν εἶναι εὔκολος ὁ δρόμος, καθὼς παρεμβαίνουν πολλὰ καὶ πολύπλευρα συμφέροντα.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ ἀνοδικὲς στὶς Σαγκάη, Τόκυο καὶ Φραγκφούρτη∙ ὑποχώρησαν, εὐρώ, 1,1020 δολλάρα καὶ 133,3650 γιέν, χρυσός, 1168,50, καὶ πετρέλαιο, 48,81. Οἱ καθυστερήσεις στὸν διάλογο γιὰ τὸ Συριακὸ καὶ οἱ φόβοι γιὰ ἐπέκταση τοῦ πολέμου ὑποχρεώνουν τοὺς ἐπενδυτὲς σὲ ἐπιφυλακτικὴ στάση, μαζὶ μὲ τὴν αὐστηρὰ περιοριστικὴ νομισματικὴ πολιτικὴ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ στὴν Κίνα ἡ Κεντρικὴ Τράπεζα ἀνακοίνωσε τὴν μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων, στὸ 4,25%, ποὺ εἶναι τὸ χαμηλότερο ἱστορικά . Ἡ ἀποφυγὴ δραστικῶν λύσεων γιὰ τὸ προσφυγικὸ ἐπηρεάζει ἀρκετὰ τοὺς κεφαλαιούχους, διότι φοβοῦνται ἐπανάληψη τῆς μακροχρονίου κρίσεως τὸν χειμῶνα∙ τὰ δειλὰ βήματα ἀνακάμψεως στὴν Εὐρώπη καὶ κυρίως στὴν Εὐρωζώνη, στὴν ὁποία μόνο ἡ Ἑλλὰς καταβυθίζεται στὴν ὕφεσή της, ἐπεκτείνονται, καὶ ὅλες ἔχουν εἰσέλθει σὲ φάση ἀναπτύξεως καὶ τὰ ἐπιτοκία τῶν ὁμολόγων νὰ κυαίνονται μεταξὺ μιᾶς καὶ δύο μονάδων. Τὰ δικά μας παραμένουν στὸ 10%.

Μπλαίρ, εὐθύνες εἰσβολῆς

Ὡς προεκτάσεις τῆς εἰσβολῆς στὸ Ἰρὰκ τὸ 2003 θεωρεῖ τὴν ἐμφάνιση τοῦ χαλιφάτου ὁ Τόνυ Μπλαίρ, σὲ μιὰ ὁμολογία ἐγκληματικοῦ λάθους∙ ὁ τότε Βρεταννὸς πρωθυπουργὸς εἶχε συμφωνήσει μὲ τὸν Τζὼρτζ Μποὺς γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ Σαντὰμ Χουσσεΐν, μὲ ψεύτικα στοιχεῖα, ὅτι διαθέτει ὅπλα μαζικῆς κιαταστροφῆς, τὰ ὁποῖα καὶ ποτὲ δὲν βρέθηκαν∙ ἐὰν διαφωνοῦσε τότε, ὅπως ἔκαναν ἡ Γαλλία καὶ ἡ Γερμανία, δὲν γινόταν ἡ εἰσβολὴ καὶ δὲν θὰ ἐμφανιζόταν ἡ ἀναζωπύρωση τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ καὶ τοῦ μίσους, ὡς ἀπόρροια τῶν τρομερῶν καταστροφῶν τοῦ πολέμου. Ἡ προέκταση τῆς ἐξεγέρσεως τῶν Ἀράβων ὁδήγησε στὸν θρησκευτικὸ πόλεμο τῶν ἡμερῶν μας καὶ στὴν ἐπέκτασή του στὴν Συρία∙ κάτι παρόμοιο ἔγινε καὶ πρὶν ἀπὸ πέντε χρόνια στὴν Λιβύη, μὲ τὰ ἴδια ἀποτελέσματα.

Πολωνία, ἐπιστροφὴ δεξιᾶς

Οἱ βουλευτικὲς ἐκλογὲς στὴν Πολωνία ἀνέδειξαν νικητὴ τὸ Δεξιὸ κόμμα, μὲ 39,1%, ἐνῶ τὸ κυβερνῶν ὑποχώρησε στὸ 23,4%∙ ὁ πρωθυπουργὸς παραδέχθηκε τὴν ἧττα του καὶ ἡ Μπεάτα Ζύντλο ἀναμένεται νὰ ἀναλάβει τὴν ἐξουσία τὶς ἑπόμενες μέρες. Ἡ χώρα ἀλλάζει ριζικὰ τὴν πολιτική της, μὲ στροφὴ πρὸς τὸν φιλοαμερικανισμὸ καὶ τὴν ἀντιπαλότητα μὲ τὴν Ρωσία, ἀλλὰ καὶ σὲ εὐρωσκεπτικισμὀ στὴν Εὐρώπη∙ στὸ προεκλογικό του πρόγραμμα τὸ κόμμα εἶχε ταχθεῖ κατὰ τῆς ἀποδοχῆς προσφύγων, διότι θὰ μετέδιδαν ἀσθένειες στοὺς Πολωνοὺς καὶ θὰ μόλυναν τὴν καθολική τους πίστη. Προβλέπεται ὅτι ἡ Εὐρώπη θὰ ἀντιμετωπίσει πολλὰ προβλήματα, παρὰ ὅλο ὅτι πρόεδρος τοῦ Εὐρωσυμβουλίου εἶναι ὁ Πολωνὸς Ντόναλντ Τούσκ∙ οἱ προοπτικὲς γιὰ ἔνταξὴ της στὴν Εὐρωζώνη, μᾶλλον ἀναβάλλονται γιὰ τὸ ἀπώτερο μέλλον.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.