Εὐρωπαϊκὲς συνέπειες καταπατήσεως δημοκρατίας

Ἡ καταπάτηση τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν καὶ τῆς διακρίσεως τῶν ἐξουσιῶν ἀπ’ τὸν χαμερπῆ ὑπουργὸ καὶ ἡ κάλυψή του ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο μέτρησε πολὺ ἄσχημα, ὄχι μόνο στὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλες τὶς χῶρες τῆς Εὐρωζώνης∙ ἡ Φραγκφούρτη ἔστειλε σαφέστατο μήνυμα, ἔστω κι ἂν ἀπέφυγε τὴν δημοσιοποίησή του, ὅτι δὲν ἀνέχεται τὴν ἀπαξίωση τοῦ Διοικητοῦ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, ἐννοώντας ὅτι αὐτὸ θὰ συνεκτιμηθεῖ στὴν στάση της ἀπέναντι στὴν χώρα. Δηλαδή, διαμήνυσε, ὅτι ἡ ἐκταμίευση τοῦ ἑνὸς δις εὐρὼ κερδῶν τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν, τίθεται ὑπὸ ἀμφισβήτηση καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτόν, πέραν τῶν ἄλλων ἐκκρεμοτήτων μας∙ οἱ Εὐρωπαῖοι, διὰ λόγους ἀρχῆς, δὲν δέχονται παραχωρήσεις οὔτε στὴν Βρεταννία, μεγάλη χώρα, θὰ δεχθοῦν στὸν ἀνυπόληπτο λαϊκιστή.

Πρωτοπόροι στὸν λαϊκισμὸ

Τελικά, ὁ ἀριστερόστροφος φασισμὸς κατέλαβε τὴν δεύτερη θέση πανευρωπαϊκὰ σὲ ἕνα θέμα, στὸν λαϊκισμό -μετὰ τὴν πρώτη στὴν προδοσία τῶν ἐθνικῶν θεμάτων, ἀλλὰ αὐτὴν δὲν τὴνμετρᾶνε-, κατὰ τὸ Σουηδικὸ Ἰνστιτοῦτο∙ ἡ ἀπονομὴ μετράει μόνο στὸ ἐξωτερικό, ὅπου ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ εἶχε περὶ πολλοῦ τὸν Ναπολεοντίσκο, μέχρι λίγο καιρὸ πρίν. Στὸ ἐσωτερικό, τὸν ἔχουν καταλάβει οἱ πάντες ἀπὸ καιρὸ καὶ τὸ διαβάζει κι ὁ ἴδιος στὶς μυστικές του δημοσκοπήσεις, ἀλλὰ καὶ τὸ ζεῖ, μὲ τὸν πετροπόλεμο ὅπου ἐμφανισθεῖ∙ οἱ ἐπιχειρήσεις ἀντιπερισπασμοῦ μὲ τὸν χαμερπῆ ὑποτακτικό του, ὄχι μόνο δὲν ἀπέδωσαν, ἀλλὰ καὶ προκάλεσαν τὴν ἐκτίναξη τῆς ἐξεγέρσεως τοῦ λαοῦ, καθὼς δὲν κυκλοφορεῖ πλέον στὸν δρόμο κανένας κυβερνητικός. Στὶς λαϊκὲς συνοικίες τὰ πράγματα εἶναι ἀκόμη χειρότερα, διότι ἐκεῖ καὶ οἱ μετακλητοὶ ὑπάλληλοι τῶν ὑπουργῶν, ποὺ ἔστειλαν γιὰ ὑποψηφίους δημάρχους, ἀπολαμβάνουν μαζικὰ τὸν σαρκασμὸ καὶ τὶς ὕβρεις τοῦ «κόσμου» τους.

Ἀπόρριψη τῆς ἀποχαυνώσεως

Ἡ αὔξηση τῆς ἀνεργίας, κατὰ 34764 ἄτομα τὸν παρελθόντα μῆνα, παρὰ τὴν μαζικὴ μετανάστευση Ἑλληνοπαίδων, ἀποτελεῖ σαφέστατο μήνυμα, ὅτι ἡ χώρα εἰσῆλθε σὲ περίοδο ὑφέσεως∙ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα καταγράφουν οἱ ξένοι καὶ κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Ἀκόμη καὶ ὁ ἀτλαντόδουλος Ἐπίτροπος, ἀφοῦ ἐξύμνησε τὸν ὁμοϊδεάτην του Ναπολεοντίσκο, ἀλλάζει καὶ ἐπισημαίνει τοὺς κινδύνους ἀπ’ τὴν καθυστέρηση τῶν προαπαιτουμένων∙ ὅταν ἦταν καιρὸς τὸ Θέρος, περὶ ἄλλα τινα ἐτύρβαζε… Ὁ μαρξιστόπληκτος ὑπουργὸς τρέχει κι ἀνακαλεῖ δηλώσεις του, ὅτι ἔρχεται ὁ Μητσοτάκης στὴν ἐξουσία, διότι τὰ αὐτιά του σέρνονται στὸ πεζοδρόμιο∙ οἰκονομικὴ διέξοδος μὲ τὸν ἀριστερόστροφο φασισμὸ δὲν διαφαίνεται στὸν ὁρίζοντα, ἐπειδὴ τὸ πρόβλημα εἶναι καθαρὰ πολιτικό, δηλαδὴ ἐμπιστοσύνης καὶ μὲ τὶς ἐξαρτήσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ αὐτὴ δὲν ἀποκτᾶται. «Θέλει ἀρετὴν καὶ τόλμην ἡ ἐμπιστόσυνη» κι ὄχι τακτικὴ ἀποχαυνώσεως τοῦ λαοῦ, διότι βρίσκεται σὲ κατάσταση ἐξεγέρσεως κι ἀλοίμονο ὅποιον τὴν περιφρονεῖ.

Ἀποτυχία διαχύσεως κυνισμοῦ

Ἡ παταγώδης ἀποτυχία τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν διάχυση στὴν κοινωνία τῆς κυνικὴς νοοτροπίας τοῦ χαμερποῦς ὑπουργοῦ του ἦρθε ἀπ’ τὸ Ὑπουργικό του Συμβούλιο∙ κατηφὴς καὶ ἀσήκωτος ὁ ἴδιος, βαριεστημένο καὶ βουβὸ τὸ ἀκροατήριο, μὲ ἐλάχιστα χειροκροτήματα γιὰ τὴν τιμὴν τῶν ὅπλων, ἐνῶ στὴν τηλεθέαση ἦταν τελευταῖο, κανεὶς δὲν τὸ ‘βλεπε. Στοὺς μεγαλύτερους ὁ χαμερπὴς θυμίζει τὸν Μένιο, ἀλλὰ ἐκεῖνος εἶχε ἀκροατήριο κι εἶχε ἐπιδείξει ἔργο, πέραν τοῦ μαντρόσκυλου τοῦ σοσιαλισμοῦ∙ σήμερα ὅμως, ἀναζητοῦν ἀπεγνωσμένα διέξοδο καὶ δὲν βρίσκουν, ἐνῶ καὶ ἡ συγχαρητήρια ἐπιστολὴ τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ ἀποβαίνει εἰς βάρος τους. Ὁ καταποντισμὸς εἶναι δεδομένος, καθὼς ἐπιβεβαιώνεται ἀπ’ τὶς μυστικὲς δημοσκοπήσεις∙ ἡ ὑποστήριξη τοῦ ἀνθυπάτου ἔχει μετατραπεῖ σὲ ταφόπλακα.

Ἐξυπηρέτηση μεγαλεργολάβων

Ἡ ἐξυπηρέτηση τῶν μεγαλεργολάβων εἶναι σύμφυτη μὲ τὸν ἀριστερόστροφο φασισμό∙ οἱ ἄδειες στὰ δύο ξενοδοχεῖα, μὲ δέκα ὀρόφους μπροστὰ στὴν Ἀκρόπολη εἶναι ἁπτὸ παράδειγμα. Τὶς πέρασαν κρυφὰ καὶ ὕπουλα, ἀλλὰ ξεσηκώθηκαν οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς κι ὅλοι οἱ Ἀθηναῖοι καὶ ἔσπευσαν νὰ δικαιολογηθοῦν, ὅτι θὰ τὶς ἐπανεξετάσουν, διότι κάποιο λάθος ἔγινε∙ ἂς ψάξουν! καλὸ εἶναι, ἀλλὰ θὰ ἐπιβάλουν τὴν προβλεπόμενη τιμωρία στοὺς παρανομήσαντες; Αὐτὸ εἶναι τὸ ἐρώτημα, στὸ ὁποῖο περιμένει ἡ κοινὴ γνώμη ἀπάντηση∙ τὰ προηγούμενα μὲ τοὺς ἐργολάβους τῶν βοσκοτόπων πέρασαν ἀβρόχοις ποσίν, ὅπως καὶ οἱ καθυστερήσεις στὴν ἐθνικὴ ὁδό, Πατρῶν, Πύργου ἢ καὶ στὸν ΟΛΠ καὶ στὸ Ἑλληνικό. Ἡ χρεωκοπία τῆς χώρας, ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων προέχει!

Γαλλία, πρόστιμο σὲ UBS

Ἡ ἐπίβολὴ προστίμου, 3,7 δις εὐρώ, στὴν μεγάλη ἑλβετικὴ τράπεζα UBS, γιὰ ξέπλυμα μαύρου χρήματος καὶ παράνομες τραπεζικὲς ἐνέργειες, ἀποτελεῖ σταθμὸ στὴν Εὐρωζώνη∙ στὴν πράξη τὸ Γαλλικὸ Δικαστήριο ἐφάρμοσε τοὺς αὐστηροὺς εὐρωπαϊκοὺς κανονισμούς, γιὰ τὴν προστασία τῶν ἐλευθέρων συναλλαγῶν καὶ τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς ἀπ’ τὰ μεγάλα κερδοσκοπικὰ κεφάλαια, μὲ παγκόσμια δράση. Εἶναι γνωστὲς οἱ ἐπιδόσεις τους, μὲ τὴν ἐκμετάλλευση τοῦ τραπεζικοῦ ἀπορρήτου, τὸ ὁποῖο ἔχουμε πληρώσει κι ἐμεῖς ἄσχημα, ἐνῶ κάποιοι ὑπουργοὶ εἶναι διακοπές, ἄλλοι ἐν ἐνεργείᾳ ἀκολουθοῦν μᾶλλον∙ ἡ γαλλικὴ δικαιοσύνη ἀπέδειξε τὴν ἀνεξαρτησία της, ἀλλὰ καὶ προβάλλει ὡς παράδειγμα, γιὰ τὴν μίμησή της ἀπ’ τοὺς ἑταίρους. Ἄλλωστε, μὴν ξεχνᾶμε, ὅτι ἡ ἄρση τοῦ τραπεζικοῦ ἀπορρήτου ἀπ’ τὶς ἑλβετικὲς τράπεζες εἶχε γίνει πρὸ δεκαετίας, χάρις στὶς ἰσχυρὲς πιέσεις τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ καὶ τοῦ Νικολὰ Σαρκοζὺ ἐκείνη τὴν ἐποχή∙ τὸ ἐνδιαφέρον στὰ δικά μας ἐπείγει πλέον.

Μαίυ, Γιοῦνκερ, ἀδιέξοδο

Τὸ ἀδιέξοδο στὶς διαπραγματεύσεις Βρεταννίας καὶ Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐπιβεβαιώθηκε προχθὲς στὶς Βρυξέλλες∙ οἱ Τερέζα Μαίυ καὶ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ συμφώνησαν μόνο σὲ νέα συνάντησή τους τὴν ἄλλη ἑβδομάδα, ὁπότε καὶ οἱ κρίσιμες ἀποφάσεις∙ οἱ συναντήσεις μὲ τοὺς ἡγέτες τῶν μεγάλων χωρῶν, Ἀγκέλας Μέρκελ καὶ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν δὲν γίνονται, διότι ἔχουν βαρεθεῖ τὰ ἴδια κάθε φορὰ ἀπ’ τὴν Βρεταννίδα πρωθυπουργό. Ὁ συμβιβασμὸς ἔχει βρεθεῖ, ἡ παράταση τῆς ἐξόδου ἐπὶ δίμηνο, εἶναι ἡ ἀνώτερη παραχώρηση τῶν Εὐρωπαίων, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἀρκεῖ γιὰ τοὺς Ἄγγλους∙ θὰ ἤθελαν καὶ κάτι πρακτικό, ὅμως δὲν γίνεται. Ἡ παράταση κρίνεται ἀπαραίτητη καὶ γιὰ τὴν πληρέστερη προετοιμασία τῆς ἀτάκτου ἐξόδου, περισσότερο ἀπὸ βρεταννικῆς πλευρᾶς, ἐπειδὴ τώρα βλέπουν τὴν οἰκονομικὴ καταστροφὴ ποὺ ἔρχεται∙ οἱ Βρεταννοὶ μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπίσουν καὶ ἐλλείψεις σὲ καταναλωτικὰ ἀγαθά, πέραν τῶν παραγωγικῶν, ὅταν ἀρχίσει ἡ ἐφαρμογὴ τῶν τελωνειακῶν δασμῶν στὰ σύνορά τους.

Ἀμυντικά, ἀπάντηση Ποῦτιν

Ἡ προειδοποίηση τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν, ὅτι, ἐὰν ἐγκαταστήσουν οἱ Ἀμερικανοὶ πυραύλους μέσου βεληνεκοῦς στὴν Εὐρώπη, τότε ἡ Ρωσία θὰ θέσει, ὡς στόχο τῶν δικῶν της, τὴν Οὐάσιγκτον, πέραν τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, μέτρησε ἀρκετὰ στὴν διεθνῆ διπλωματία∙ οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν ἀπάντησαν, ὅπως ἔκαναν συνήθως σὲ κάθε ρωσικὴ δήλωση, ἐνῶ οἱ μεγάλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες, Γερμανία, Γαλλία, διαβεβαίωσαν κάθε πλευρά, ὅτι δὲν θὰ δεχθοῦν στὸ ἔδαφός τους πυρηνικὰ ὅπλα. Ἡ διεθνὴς ἰσορροπία ἔχει ἀλλάξει ἄρδην∙ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες δὲν ἔχουν τὴν ὑπεροπλία πλέον καὶ ὁ κόσμος εἶναι πολυπολικός, καθὼς πέρασε στὴν ἱστορία ὁ μονοπολικὸς τῆς ἀμερικανικῆς κοσμοκρατορίας. Ἡ Ρωσία προηγεῖται τῆς Ἀμερικῆς στὴν διαστημικὴ βιομηχανία, ἐνῶ καὶ ἡ Κίνα τὴν ἀνταγωνίζεται ἰσάξια, μὲ προεκτάσεις τῆς τεχνολογίας τους αὐτῆς καὶ στὸν στρατιωτικὸ τομέα∙ ἰσχύει ὅμως ἡ προειδοποίηση τοῦ Μιχαὴλ Γκορμπατσώφ, ὅτι πυρηνικὸς πόλεμος δὲν γίνεται, διότι τότε ἐξαφανίζεται ἡ ἀνθρώπινη ζωή…

Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, ἐν ἀναμονῇ τῶν σινοαμερικανικῶν ἐμπορικῶν διαπραγματεύσεων∙ ὅλα βελτιώθηκαν, εὐρώ, 1,1354 δολλάρια καὶ 125,6850 γιέν, χρυσός, 1345,25, πετρέλαιο, 67,03. Οἱ ἀντιδράσεις τῶν Εὐρωπαίων στὴν ρωσοαμερικανικὴ ἀναμέτρηση εὐνοεῖ τοὺς ἐπενδυτὲς καὶ αἴρει σὲ μεγάλο βαθμὸ τὶς ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὸ Brexit∙ ἡ χθεσινὴ δήλωση τοῦ Πῆτερ Ἀλτμάγιερ, ὅτι δὲν συμφωνεῖ τὸ Βερολίνο στὴν ἐπιβολὴ νέων κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας καὶ ὅτι ὁ ἀγωγὸς φυσικοῦ ἀερίου, Nordstream2, θὰ προχωρήσει κανονικά, ἐπέδρασε εὐνοϊκὰ στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους. Πάντως διεθνῶς συζητεῖται ἡ ἀσιατικὴ περιοδεία τοῦ διαδόχου τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, ὁ ὁποῖος στὶς Ἰνδίες ὑπέγραψε πέντε συμφωνίες συνεργασίας, ἑκατὸ δις δολλαρίων, ἐνῶ βρίσκεται στὴν Μαλαισία, μὲ συνέχεια στὴν Ἰνδονησία καὶ κατάληξη τὴν Τετάρτη, στὴν Κίνα∙ στὸ Πεκῖνο, ὅμως ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ δέχθηκε χθὲς τὸν πρόεδρο τῆς Περσικῆς Βουλῆς καὶ τὸν διαβεβαίωσε, ὅτι θὰ διατηρηθοῦν οἱ στρατηγικὲς σχέσεις τῶν χωρῶν τους.

Ρύθμιση δανείου ΣΥΡΙΖΑ

Ὁ Ναπολεοντίσκος κι ὁ χαμερπὴς βοηθός του ἔχουν ξεσαλώσει, μὲ τὶς καταγγελίες τους γιὰ τὰ κομματικὰ δάνεια ΠΑΣΟΚ καὶ Νέας Δημοκρατίας, τὰ ὁποῖα ἔχουν ρυθμισθεῖ κανονικὰ καὶ μὲ ἐπιβεβαίωση τῆς Βουλῆς∙ ἀλλὰ δὲν λένε λέξη γιὰ ἐκεῖνο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, καὶ φυσικὰ τὸ καταπίνει καὶ ἡ δουλικότατη διαπλοκή. Λοιπόν, ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει ἐκκρεμὲς δάνειο δέκα ἑκατομμυρίων εὐρὼ στὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα, τὸ ὁποῖο ρύθμισε τὸ 2017, μὲ ὑπογραφὴ τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα γιὰ μακροχρόνια ἐξυπηρέτηση καὶ ἐγγύηση τὶς κρατικὲς ἐνισχύσεις τοῦ κόμματος μέχρι τὸ 2023∙ τὸ ἐνδιαφέρον εἶναι, ὅτι τὸ 2014 ἔχει ψηφισθεῖ νόμος ποὺ ἀπαγορεύει τὴν ἐγγύηση μελλοντικῶν κρατικῶν ἐνισχύσεων γιὰ δάνεια κομμάτων. Οἱ ἁρμόδιοι τῆς τραπέζης εἶναι ὑπεύθυνοι καὶ θὰ κληθοῦν νὰ λογοδοτήσουν, γιατὶ ἔκαναν ἐξαίρεση στὸν πρωθυπουργό;

Κὶμ Γιόνγκουν, μὲ τραῖνο

Ὁ δικτάτωρ τῆς Βορείου Κορέας θὰ μεταβεῖ στὸ Βιετνάμ, γιὰ τὴν συνάντηση τὴν Τετάρτη μὲ τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο, σιδηροδρομικῶς∙ ὑπολογίζεται, ὅτι θὰ χρειασθεῖ πέντε μέρες, ὅπως ἔχει σχεδιασθεῖ, μὲ τὰ ἀπαραίτητα μέτρα ἀσφαλείας, ἀπ’ τοὺς Κινεζικοὺς σιδηρόδρομους. Στὰ σύνορα μὲ τὸ Βιετνὰμ θὰ πάρει τὸ θωρακισμένο ὑπερπολυτελὲς αὐτοκίνητό γιὰ τὸ Ἀνόι∙ ἡ συνάντηση προγραμματίζεται γιὰ τὸ Προεδρικὸ Μέγαρο τῆς χώρας, ἕδρα παλιὰ τοῦ Γάλλου κυβερνήτου γιὰ λόγους ἀσφαλείας. Πρόκειται γιὰ τὴν δεύτερη συνάντηση τῶν δύο, μετὰ ἀπὸ ἐκείνη πέρυσι στὴν Σιγκαπούρη∙ ἡ προετοιμασία εἶναι πολὺ προσεκτικὴ καὶ ἐλπίζεται νὰ ἀρθροῦν πολλὰ ἐμπόδια, γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν συστηματικῶν διαπραγματεύσεων ἐπὶ τῶν πρακτικῶν προβλημάτων τῶν σχέσεων Βορείου καὶ Νοτίου Κορέας. Οἱ ἐπενδύσεις τῶν Νοτίων στὸν Βορρᾶ ἀναμένονται ἐπειγόντως…

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.