Συνωστισμὸς πολλῶν στὸν χέρσο ἀριστερὸ τόπο

Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν Θεσσαλονίκη σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως, μὲ τὴν ἐμμονή του στὴν ἀριστερά, καὶ μὲ ἀνοίγματα πρὸς κέντρο· ὁ λόγος εἶναι ἁπλός, ἡ διεύρυνση πρὸς τοὺς ψηφοφόρους του τοῦ 31,5%, γιὰ ἐγγραφή τους στὸν ΣΥΡΙΖΑ, ὄχι μόνο ἀπέτυχε, ἀλλὰ συνοδεύθηκε κι ἀπ’ τὴν διαρροὴ τῶν παλαιῶν πιστῶν τοῦ 3%. Ἔτσι, ἄλλαξαν τὰ σχέδια κι ἀπ’ τὴν πρόβλεψη 180000 νέων μελῶν ἔπεσαν στοὺς 70000 κι ἀπ’ αὐτοὺς στὴν συγκράτηση τῶν 30000 βετεράνων· ἀλλὰ δὲν ἐπέτυχαν τὴν στεγανοποίηση τῶν διαρροῶν κι ἔτσι καταφεύγουν στὴν ἠλεκτρονικὴ ἐπικοινωνία. Ἀλλά, στὸν ἴδιο χῶρο ψαρεύουν καὶ τὰ ἄλλα κεντροαριστερὰ κόμματα, δηλαδή, κάνουν πὼς ψαρεύουν, γιατὶ δὲν πιάνουν τίποτε, λόγῳ τῆς ἐξαφανίσεως τῆς ἀριστερᾶς, οὔτε ἡ λέξη της δὲν πιάνει…

Συνωστισμὸς πολλῶν στὸν χέρσο ἀριστερὸ τόπο

Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν Θεσσαλονίκη σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως, μὲ τὴν ἐμμονή του στὴν ἀριστερά, καὶ μὲ ἀνοίγματα πρὸς κέντρο· ὁ λόγος εἶναι ἁπλός, ἡ διεύρυνση πρὸς τοὺς ψηφοφόρους του τοῦ 31,5%, γιὰ ἐγγραφή τους στὸν ΣΥΡΙΖΑ, ὄχι μόνο ἀπέτυχε, ἀλλὰ συνοδεύθηκε κι ἀπ’ τὴν διαρροὴ τῶν παλαιῶν πιστῶν τοῦ 3%. Ἔτσι, ἄλλαξαν τὰ σχέδια κι ἀπ’ τὴν πρόβλεψη 180000 νέων μελῶν ἔπεσαν στοὺς 70000 κι ἀπ’ αὐτοὺς στὴν συγκράτηση τῶν 30000 βετεράνων· ἀλλὰ δὲν ἐπέτυχαν τὴν στεγανοποίηση τῶν διαρροῶν κι ἔτσι καταφεύγουν στὴν ἠλεκτρονικὴ ἐπικοινωνία. Ἀλλά, στὸν ἴδιο χῶρο ψαρεύουν καὶ τὰ ἄλλα κεντροαριστερὰ κόμματα, δηλαδή, κάνουν πὼς ψαρεύουν, γιατὶ δὲν πιάνουν τίποτε, λόγῳ τῆς ἐξαφανίσεως τῆς ἀριστερᾶς, οὔτε ἡ λέξη της δὲν πιάνει…

Λογοδοσία καὶ δημοκρατία

Ἕνας ἀπ’ τοὺς βασικοὺς δημοκρατικοὺς θεσμούς, ἀπ’ τὴν ἐποχὴ τοῦ Κλεισθένους καὶ τῆς ἀμέσου δημοκρατίας, εἶναι ἡ λογοδοσία· οὐδεὶς παρέδιδε τὴν ἀνατεθεῖσα ἀπ’ τὸν λαὸ ἐξουσία, ἂν δὲν προέβαινε καὶ στὴν λογοδοσία του, δηλαδή, καὶ στὴν δημόσια ἀπολογία του, ὅτι τήρησε τοὺς δημοκρατικοὺς θεσμοὺς καὶ τὴν χρηστὴ διαχείριση τῶν οἰκονομικῶν. Οἱ μεγάλοι ἡγέτες της, Θεμιστοκλῆς, Ἀριστείδης, Κίμων, Περικλῆς προέβαιναν αὐτοβούλως στὴν λογοδοσία τους, ὅπως ὅλοι οἱ πολῖτες. Σήμερα τὴν ἔχουν διαστρεβλώσει, κυρίως οἱ ἀριστεροί, λέγοντας, ὅτι, «ἐὰν σὲ ἐπανεκλέξει ὁ λαός», σημαίνει ὅτι ἔκανες τὴν λογοδοσία σου· τὰ ἔλεγαν αὐτὰ καὶ τότε, ἀλλὰ ποιοί, οἱ δημαγωγοὶ καὶ οἱ ὑπονομευτὲς τῆς δημοκρατίας, ὅπως ὁ Ὑπέρβολος. Ὁ ἱδρυτὴς τοῦ ΠΑΣΟΚ ἀπηλλάγη τῶν κατηγοριῶν, ἐλλείψει ἐπαρκῶν στοιχείων, ἀλλὰ συνέχισε τὴν δημαγωγία του· προϊόν του εἶναι ὁ τέως πρωθυπουργός, μὲ τὴν ἐπίκληση τῆς ὁμαλότητος. Οἱ ὑπονομευτὲς τὸν στηρίζουν, ὡς συνοδοιπόροι του…

Δουλικότατη πάλιν διαπλοκὴ

Ὁ Ναπολεοντίσκος, χάρις στὶς ἀτλαντικές του διασυνδέσεις, ἐξασφάλισε τὴν ἀνοχὴ καὶ τὴν στήριξη τῆς διαπλοκῆς στὴν Θεσσαλονίκη· ὅλες οἱ ἐρωτήσεις ἦταν εὐνοϊκὲς γιὰ τὸν ἴδιο καὶ οὐδεμία τὸν ἔφερε σὲ δύσκολη θέση. Οἱ 102 νεκροὶ στὸ Μάτι ξεχάσθηκαν, ὁπότε δὲν ἀκούσθηκε λέξη γιὰ τὴν ἱεροσυλία του ἀπέναντί τους καὶ τὴν ποινικὴ εὐθύνη του γιὰ βαρὺ κακούργημα, ἡ Novartis ἔμεινε στὸ φαρμακευτικὸ σκέλος καὶ ἀπεκρύβη ἡ μεγαλύτερη σκευωρία κατὰ πολιτικῶν ἀντιπάλων στὴν ἱστορία μας, ἡ διαχείριση τῶν μεταναστευτικῶν κονδυλίων ἐξανεμίσθη, ὅπως καὶ τὰ σχετικὰ μὲ τὸν συνεταιράκια, ἐνῶ ἀκούσθηκαν οἱ εὐαισθησίες του γιὰ τὴν οἰκολογία -μὲ πρωτοβουλίες στὴν Εὐρώπη!-, ἀλλὰ ἡ ἀπραξία στὴν Φυλὴ ἐπὶ πενταετία ἐχάθη παντελῶς…

Ἀντιμετώπιση τῶν πυρκαϊῶν

Οἱ πυρκαϊὲς φέτος ἦταν περισσότερες ἀπὸ διπλάσιες ἀπὸ πέρυσι καὶ διάσπαρτες σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα· ἡ Πυροσβεστικὴ Ὑπηρεσία, ἡ Ἀστυνομία, ἡ κρατικὴ μηχανή, οἱ ἐθελοντὲς κι ὁ Στρατὸς ὅπου χρειάσθηκε ἐπιτέλεσαν ἐπαξίως τὸ καθῆκον τους καὶ τὶς κατέσβεσαν ἐγκαίρως. Εἶναι τὸ ἴδιο ἀκριβῶς προσωπικὸ μὲ πέρυσι, ἀλλὰ ἡ πολιτική τους καθοδήγηση εἶναι ἄλλη, δὲν ὑπάρχει κομματοκρατία οὔτε ἐπιλογὴ ἡμετέρων· τὸ προσωπικὸ κάνει τὴν δουλειὰ ποὺ ξέρει καὶ τὴν κάνει ἀποτελεσματικά. Ὀφείλουμε ὅλοι ἀναγνωρίσαι τὴν προθυμία τους καὶ τὴν αὐτοθυσία τους πολλὲς φορές· αὐτοὶ ἀποτελοῦν τὴν κρατικὴ μηχανὴ τῆς Ἑλλάδος καὶ εἶναι ὑπόδειγμα στὸ καθῆκον τους· ἦταν ἀρκετὴ ἡ πολιτικὴ ἀλλαγὴ καὶ ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τὸν ἀριστερόστροφο φασισμό…

Αὐτόνομος ρόλος Εὐρωζώνης

Ὁ αὐτόνομος πολιτικὸς ρόλος τῆς Εὐρωζώνης ἀναδεικνύεται, καθὼς προετοιμάζεται ἡ ἀνάληψη τῶν καθηκόντων τῆς νέας Ἐπιτροπῆς· ἡ διεθνὴς συγκυρία εἶναι εὐνοϊκὴ κι αὐτὴ ἐπέτρεψε στὴν Οὔρσουλα φὸν ντὲρ Λάϊεν θέσαι τὸ πολιτικό της πρόγραμμα. Ὁπωσδήποτε δὲν ἔχει τὰ σοβαρὰ προβλήματα τῆς προηγουμένης, ὅταν ἡ ἄνοδος τοῦ Ναπολεοντίσκου προϊδέαζε τὴν ἔξοδο τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ τὴν ἑνιαία ἀγορά, ἔστω κι ἂν γνώριζαν ὅτι αὐτὸ γινόταν ἐντολῇ τῶν ἀτλαντικῶν κέντρων, ἀλλὰ ἀρκετοὶ στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Ἐπιτροπῆς, ὅπως ὁ ἁρμόδιος Γάλλος Ἐπίτροπος, ἦταν γνωστοὶ ἀτλαντόδουλοι, ἐνῶ καὶ πολλοὶ ἄλλοι δὲν εἶχαν ἀντιληφθεῖ τὸ βάθος τῆς συνωμοσίας· τὰ πράγματα σήμερα εἶναι ἐντελῶς διαφορετικά, ἀκόμη καὶ τὰ ἀκροδεξιὰ καὶ ἀκροαριστερὰ σχήματα ἔχουν ἀποδεχθεῖ τὸ εὐρώ, ἐνῶ ἡ περιπέτεια τοῦ Brexit, ἔχει ἀποδιαλύσει τὸν ἀμερικανικὸ βραχίονα, μὲ κινητήριο μοχλὸ τὴν Βρεταννία. Ἡ πενταετία αὐτὴ ἀποδεικνύεται περίοδος σοβαρᾶς ἐνδοσκοπήσεως καὶ βαθυτάτου διαλογισμοῦ ὅλων τῶν Εὐρωπαίων.

Πετρέλαια Σαουδικῆς Ἀραβίας

Ὁ βομβαρδισμὸς μὲ τηλεκατευθυνόμενα ἀεροσκάφη τῶν μεγάλων διυλιστηρίων τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν μείωση κατὰ τὸ ἥμισυ τῆς παραγωγῆς των, προκάλεσε τὴν ἄνοδο τῶν διεθνῶν τιμῶν τοῦ ἀργοῦ καὶ ἔντονες ἀνησυχίες στὴν οἰκονομικὴ κοινότητα· οἱ Ἀμερικανοὶ κατηγόρησαν τὸ Ἰρὰν ὡς πολιτικὸ ὑπεύθυνο τῶν βομβαρδισμῶν, οἱ Σαουδάραβες τοὺς Χούτσις τῆς Ὑεμένης, ἀλλὰ οἱ ἴδιοι ἀνακοίνωσαν ὅτι δὲν ἐξαπελύθησαν ἀπ’ τὴν Ὑεμένη τὰ σκάφη. Ἡ οἰκονομικὴ πλευρὰ εἶναι πρώτη, μὲ τὴν ἀναταραχὴ στὶς ἀγορές· ἡ πολιτικὴ εἶναι ἡ κύρια. Τὸ θεοκρατικὸ βασίλειο δαπανᾶ γιὰ τὴν ἄμυνά του τὰ περισσότερα κονδύλια, μετὰ τὴν Ἀμερικὴ κι ἔχει στὴν διάθεσή του τὰ τελειότερα συστήματα πυραύλων καὶ ραντάρ· ἂν αὐτὰ δὲν δύνανται ἀποτρέψαι τὴν ἐπίθεση ἀκραίων ὀργανώσεων, τότε αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸ ὅλο σύστημα ἐξουσίας εἶναι διάτρητο. Οἱ μεγάλες δυνάμεις καὶ οἱ γειτονικὲς χῶρες ἐπανεξετάζουν τὴν πολιτική τους στὴν εὐαίσθητη αὐτὴ περιοχή.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, ἐξ αἰτίας τοῦ σινοαμερικανικοῦ ἐμπορικοῦ πολέμου, τοῦ Brexit καὶ τῆς κρίσεως πετρελαίου· τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1032 δολλάρια καὶ 118,8950 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκαν, χρυσός, 1503,30 καὶ πετρέλαιο, 166,64. Ὁ Βρεταννὸς πρωθυπουργὸς στὶς Βρυξέλλες δὲν ἐξασφάλισε τὴν στήριξη τῶν Εὐρωπαίων, γιὰ τροποποίηση τῆς συμφωνίας ἐξόδου, παρὰ ἄκουσε τὶς προειδοποιήσεις τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, ὅτι δὲν ἔχει τηρήσει ἡ χώρα τους τὶς ὑποχρεώσεις της καὶ ὅτι ἡ ἔξοδος θὰ ἔχει καταστρεπτικὲς συνέπειες στὴν Βρεταννία καὶ πολὺ λιγώτερες στὴν Εὐρώπη, διότι ἔχουν λάβει ἤδη ἐπαρκῆ μέτρα προστασίας· ὁ ἰδιόρυθμος πολιτικὸς δὲν φάνηκε νὰ ἐνοχλεῖται καὶ πολύ, ἀντιθέτως δείχνει, ὅτι τὸ ἀδιέξοδο τὸν εὐνοεῖ στὴν πολιτική του, γιὰ ἄτακτο Brexit καὶ ἄμεση προσφυγὴ στὴν συνέχεια στὶς κάλπες, τὶς ὁποῖες ἐλπίζει ὅτι θὰ κερδίσει. Στὸ Λονδίνο ἡ ἀντιπολίτευση ὀργανώνεται ἐπειγόντως πρὸς ἀποφυγὴν τῆς οἰκονομική τους τουλάχιστον καταστροφῆς.

Ἐσωτερικὰ τῆς Ἀμερικῆς

Τὰ ἐσωτερικὰ στὴν Ἀμερικὴ ἐπιδεινώνονται, καθὼς ἄρχισε ἡ προεκλογικὴ ἐκστρατεία, ἐνῶ διαφαίνονται ἐνδείξεις γιὰ ὑποχώρηση τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητος· οἱ μεγάλοι οἰκονομικοὶ κύκλοι προειδοποιοῦν, ὅτι οἱ καλὲς μέρες τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ ἔχουν τελειώσει κι ἀρχίζουν τὰ δύσκολα προβλήματα. Οἱ ὑποχωρήσεις στὸν σινοαμερικανικὸ ἐμπορικὸ πόλεμο δὲν θεωροῦνται ἐπαρκεῖς γιὰ τὴν ἀποκατάσταση κλίματος ἐμπιστοσύνης, ἐνῶ οἱ ἀπειλὲς γιὰ ἐπιβολὴ δασμῶν σὲ εὐρωπαϊκὰ προϊόντα προκαλοῦν ἔντονες ἀνησυχίες στὴν οἰκονομικὴ ἡγεσία· ἡ αἴσθηση ὅτι ὁ πρόεδρος αὐτοσχεδιάζει εἶναι διάχυτη πλέον κι αὐτὸ εἶναι ὅτι χειρότερο γιὰ τὴν οἰκονομία. Ἡ ἀποπομπὴ τοῦ Τζὼν Μπόλτον εὐχαρίστησε τοὺς φιλελεύθερους Ἀμερικανούς, ἀλλὰ προκάλεσε τὴν ἐνίσχυση τῶν φόβων, ὅτι δὲν ὑπάρχει μακροχρόνια πολιτικὴ στὸν Λευκὸ Οἶκο· χειρότερα ἀνησυχοῦν οἱ ἀντίπαλες χῶρες, διότι δὲν γνωρίζουν μὲ ποιὸν θὰ συνομιλήσουν αὔριο. Ὁ ἐκκεντρικὸς πολιτικὸς δείχνει ὅτι ψάχνει ἀπεγνωσμένα τὴν πολιτική του, γιὰ τὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς τοῦ προσεχοῦς ἔτους.

Ἔκδηλη ἀγωνία γιὰ ἀποβολὴ τῆς φραγκολαγνείας

Τὸν τελευταῖο καιρὸ τὰ ἐναγωνίου μορφῆς ἄρθρα ἐπωνύμων συγγραφέων, γιὰ τὴν ἀποβολὴ τῆς φραγκολαγνείας ἀπ’ τὸν ἑλληνικὸ λαό, πληθαίνουν· ἀφορμὴ ἔχουν βρεῖ τὸν ἑορτασμὸ τῶν διακοσίων ἐτῶν τῆς ἐπαναστάσεως, τό, «ποιὸς θὰ μὲ γλυτώσει ἀπ’ τὸ νέο ’21», ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπογοήτευσή του, ἄλλου, ὅτι, «ἡ Ἑλλάδα ἀργεῖ νὰ πεθάνει» καὶ ἄλλα πολλά. Ἡ ἀρθρογραφία ἔχει συζητηθεῖ πολλαπλῶς στὴν πρωτεύουσα καὶ στὴν ἐπαρχία, ἀκόμη καὶ στὰ χωριά, μὲ ἐξαίρεση τὴν Φραγκία, ὅπου ἔτυχε ἀνεκτοῦς ὑποδοχῆς· ἄλλωστε οἱ πνευματικοὶ ἡγέτες, ἀπ’ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀποδέχθηκαν τὴν ὑποταγή τους στὸν ἀριστερὸ ὁλοκληρωτισμό, ἔχουν χάσει τὴν ἱκανότητα ἐλευθέρας σκέψεως καὶ κριτικῆς, ὅταν ὡς ἐφόδιό τους ἔχουν, τὸν χαρακτηρισμό, «εἶναι ἀριστερός», ἑπομένως εἶναι καλὸς ἄνθρωπος καὶ λογοτέχνης· δὲν κρίνουν τὶς πράξεις του, τὴν καθημερινότητά του, τὰ γραπτά του, παρὰ μόνο τὴν κομματική του προσήλωση. Κι ἔχουμε πολλὰ παραδείγματα, συγγραφέων ποὺ ἔχουν ἀπαρνηθεῖ ἔργα τους ἢ ἔχουν ἀλλάξει τὸν τίτλο ἄλλων κι ἔχουν βραβευθεῖ καὶ μὲ τὴν προεδρία τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν· ἡ διερεύνηση τοῦ θέματος ἐπιβάλλει τὴν συζήτησή του ἀπ’ τὶς κύριες πολιτικὲς πτυχές του. Ὄχι, ὅτι θὰ ἀλλάξουν αὐτοί, ἀλλὰ πρὸς τιμὴν τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν ἀγώνων τους. Ἕνα εἶναι δεδομένο, δὲν γίνονται τυχαῖα ὅλα αὐτά, τουλάχιστον ὅπως ἐμφανίζονται.

Οἱ περισσότεροι ἀπ’ αὐτούς, ἂν ὄχι ὅλοι τους, ἔχουν βαθειὲς ρίζες στὶς μαῦρες μέρες τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ στὴ χώρα μας· ὁ ἕνας εἶχε διαπρέψει ὡς διαφημιστὴς τῶν συνταγματαρχῶν, ὁ ἄλλος ἀντιλήφθηκε ὅτι ὑπάρχει καὶ πολιτικὴ ζωή, ἀφοῦ τακτοποιήθηκε σὲ πανεπιστημιακὴ ἕδρα, ἐνῶ ἔχει ἐκφράσει ἐνθέρμως τὴν προσωπολατρεία του πρὸς τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ τὴν ὁμάδα του. Οἱ ἀναφορὲς αὐτὲς εἶναι ἀρκετές, διότι ἀποτυπώνουν τὴν προσήλωση πρὸς ὁλοκληρωτικὰ πρόσωπα μὲ εὔλογο τρόπο· κατὰ τὸν Σωκράτη αὐτοὶ εἶναι βάρβαροι στὸ ἦθος τους, ἄλλωστε δὲν ἦταν φυλετικὴ διάκριση ὁ βάρβαρος, τουλάχιστον ἀπ’ τὸν πέμπτο αἰῶνα, παρὰ κυρίως πολιτική· ὅποιος γινόταν τύραννος ἢ τυφλὸς ὀπαδὸς τυράννου ἐθεωρεῖτο βάρβαρος. Ἡ ἰδιότης αὐτοῦ τοῦ βαρβάρου καὶ τοῦ προδότου ἐνσωματωνόταν μὲ τὴν μία, ἅπαξ, ἐκδήλωσή της· ὁ Καλλίξενος, συκοφάντης στὴν δίκη τῶν δέκα στρατηγῶν, πέθανε ἀπὸ ἀσιτία, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν τριάκοντα τυράννων, ἐπειδὴ κανεὶς δὲν τὸν ἀνεχόταν. Οἱ πιστοὶ τῶν ὁλοκληρωτικῶν προσώπων ἀφομοιώνουν τὴν τυραννικότητα μέσα τους, «ἐλευθερίας καὶ φιλίας ἀληθοῦς τυραννικὴ φύσις ἀεὶ ἄγευστος», λέει ὁ Πλάτων· ἀναζητοῦν τὴν δικαίωσή τους στὴν ἀπαξίωση τῆς κοινότητός τους, διότι ἀπέβαλε τὸ ἴνδαλμά τους. Θεωροῦν ὡς προσωπικὴ δικαίωσή τους, μόνο τὴν ἀναγνώριση ἀπ’ τὴν κοινότητα τῆς δικῆς τους ἐξαχρειώσεως. Κι ἐπειδὴ δὲν τὴν βρίσκουν, στρέφονται κατὰ τῆς κοινότητος καὶ τῶν ἱερῶν καὶ ὁσίων της.

Οἱ παρωπίδες τους δὲν τοὺς ἐπιτρέπουν ἀξιολογῆσαι καὶ τὴν ἱστορία μας, τὴν ὁποία, ὁπωσδήποτε τὴν γνωρίζουν· ἔτσι χαρακτηρίζουν, «βδέλυγμα σὲ τόπο ἱερό», τὴν ἀνάδειξη σὲ δημόσιες θέσεις, «πεινασμένων, λόγῳ τῶν συνθηκῶν, καὶ συμπλεγματικῶν χωριανόπουλων», κυρίως ἱερατικές. Μᾶς λένε δηλαδή, ὅτι, ὅποιος εἶχε τὴν τύχη μετὰ τὴν Κατοχὴ νὰ γίνει δεκτὸς στὴν «Ζωὴ» καὶ στὰ Μίσσιονς, τὶς Προτεσταντικὲς Θρησκευτικὲς Ἀποστολές, καὶ νὰ εὐνοηθεῖ ἀπ’ τὶς ὑποτροφίες τους στὸ ἐξωτερικό, εἶναι ὁ καλὸς καὶ ἐμπνευσμένος γιὰ τὰ δημόσια καὶ ἱερατικὰ ἀξιώματα· φυσικά, δὲν ἀναφέρει ὅτι οἱ εὐλογίες του ἀπ’ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ ἡ ἀπονομὴ ἀξιωμάτων ἀπ’ τὸ Οἰκουμενικὸ πατριαρχεῖο, γίνεται ἀπὸ συμπλεγματικὰ χωριανόπουλα… Ἀλλά, ἐπιστρέφει στὴν Ἑλλάδα μὲ ὕμνους πρὸς τὴν Τουρκία καὶ τὸν τουρκικὸ λαό! Οἱ θέσεις τους αὐτὲς εἶναι δικαιολογημένες καὶ ἡ κριτικὴ δὲν ἀφορᾶ τὴν διατύπωσή τους, παρὰ τὴν πληρέστερη διερεύνηση τοῦ χαρακτῆρος του· ὅλοι ὑφίστανται τὴν κριτική, ἀνεξαρτήτως τῆς θέσεώς των, ἀπομένει ὁ ἐντοπισμὸς τῶν κινήτρων τους. Μέχρι τὴν δεκαετία τοῦ 1970 ἡ πλειονότης τῶν Ἑλληνοπαίδων ἦταν χωριανόπουλα καὶ κατακτοῦσαν τὶς πρῶτες θέσεις στὴν εἰσαγωγή τους στὰ Πανεπιστήμια, ἐνῶ διακρίθηκαν σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ἐπαγγελματικῆς τους σταδριοδρομίας. Στὴν Κατοχὴ καὶ ἀρκετὰ ἀργότερα ἔτρεφαν καὶ τὰ ἀθηναιόπουλα μὲ τὰ καλάθια ἀπ’ τὰ χωριά τους…

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.