Διεθνὴς ἐκπροσώπηση, ἀναπλήρωση ἀπὸ Μητσοτάκη

Στὴν ἀναπλήρωση, τῆς παντελῶς ἀπούσης κυβερνήσεως, στὴν διεθνῆ ἐκπροσώπηση τῆς χώρας ἐπιδίδεται συστηματικὰ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης∙ πέραν τῆς ἐπισκέψεώς του στὴν Ἀμερικὴ καὶ τῶν σημαντικῶν συνομιλιῶν του μὲ πολιτικοὺς καὶ οἰκονομικοὺς παράγοντες, μετέβη προχθὲς στὸ Κατάρ, τὸ ὁποῖο ἀσκεῖ οὐσιαστικὴ ἐπιρροὴ στὴν περιοχὴ καὶ ἔχει στενὲς σχέσεις μὲ τὴν Τουρκία, γι’ αὐτὸ καὶ ζήτησε τὴν παρέμβασή του γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση στρατιωτικῶν μας. Στὰ οἰκονομικά, ἡ ἐπένδυση τοῦ ἐμιράτου εἶναι ἕτοιμη καὶ ἡ ἄμεση προώθησή της μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει κέντρο ἕλξεως γιὰ ἄλλες πολὺ περισσότερες. Ἡ ἐκκίνηση ἀπὸ μία μόνο χώρα θεωρεῖται ὡς ἐφαλτήριο γιὰ τὴν μαζικὴ εἴσοδο πολλῶν ἄλλων∙ τὰ πλεονεκτήματα τῆς χώρας, σὲ τουρισμό, ναυτιλία καὶ ψηφιακὴ τεχνολογία εἶναι μοναδικὰ καὶ εὐπρόσδεκτα ἀπ’ ὅλους.

Σκοπιανό, ἑλληνουτουρκικὰ

Τὴν ἐντύπωση ὅτι, ἐπειχειρεῖ νὰ κλείσει μερικὰ θέματα, ὅπως τὸ Σκοπιανό, παρ’ ὅλο ὅτι φαντάζει ἀδύνατον, δίδει ἡ κυβέρνηση μὲ τὶς συναντήσεις τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν στὰ Σκόπια καὶ στὴν Βιέννη∙ φυσικὰ ἡ εἰκόνα τῆς διαλύσεως, κυρίως μὲ τὸν συνεταιράκια εἶναι διάχυτη, παρὰ τὴν χθεσινὴ συνάντησή του μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο. Ἀκόμη καὶ στὶς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες ὅλοι βλέπουν, ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ κάνει τίποτε ἡ ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση, μὲ χαρακτηριστικὸ δεῖγμα αὐτὸ τῶν ἐπικρίσεων τοῦ Μαργαρίτη Σχοινᾶ∙ ἔχουν βαθύτερο μήνυμα αὐτὲς καὶ μελετῶνται προσεκτικὰ ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους. Ὁ σουλτάνος, ἀπ’ τὴν ἄλλη, ἀπειλεῖ μὲ ἔρευνες στὴν κυπριακὴ ΑΟΖ, ἀφοῦ δὲν ἠδυνήθη παρεμποδίσαι τὶς γεωτρήσεις τῆς ΕΧΧΟΝ∙ ἡ ἑλληνικὴ θέση δὲν εἶναι τόσο ἄσχημα, ὅταν ἡ Εὐρώπη θέτει σὲ πρώτη μοῖρα τὴν προστασία τῶν συνόρων της κι ἑπομένως ἰσχυροὺς μηχανισμοὺς ἀμύνης. Ἡ κυβέρνησή μας εἶναι ἐνδοτικὴ ἕως καὶ μειοδοτικὴ ἀπέναντι στοὺς Τούρκους.

Ἀριστερόστροφη οἰκονομία

Τὴν ἀριστερόστροφη πολιτική της στὴν οἰκονομία ἐφαρμόζει ἐπισήμως ἡ κυβέρνηση, μὲ τὴν ἀπονέκρωση ἀπὸ ρευτότητα τῆς ἀγορᾶς καὶ τὸ αὐθαίρετο ἄνοιγμα τραπεζικῶν λογαριασμῶν ἐπισήμως, γιὰ νὰ ἔχει ἐπαρκῆ πλεονάσματα τὴν ὥρα τῶν ἐκλογῶν∙ οἱ ἔμπειροι οἰκονομικοὶ παράγοντες ὅμως ἔχουν ἀντιληφθεῖ ὅτι πρόκειται γιὰ ἄλλο ἕνα σχέδιο χρεωκοπίας τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ὅπως ἔγινε πρὸ τριετίας. Στὴν πράξη, ἐκεῖνο ποὺ κάνουν, καὶ τοὺς τὸ ἔχουν ἐπισημάνει παλιοὶ τραπεζικοί, εἶναι τὴν ἐκδίωξη καὶ τῶν τελευταίων καταθέσεων ἀπ’ τὶς τράπεζες, ὁπότε ἡ οἰκονομία μας ἐπιστρέφει στὴν περίοδο τοῦ ἀντιπραγματισμοῦ∙ κανεὶς δὲν πιστεύει ὅτι γίνεται αὐτὸ τυχαῖα, ἢ κατόπιν ἐντολῆς τῶν δανειστῶν καὶ κυρίως τῶν Εὐρωπαίων. Τὴν εἴσπραξη τῶν δανείων τῶν κακοπληρωτῶν ζητοῦν κι ὄχι κι ἐκείνων ποὺ ἀποδεδειγμένα δὲν ἔχουν∙ τὴν ρευστότητα στὶς τράπεζες τὴν διατηροῦν οἱ μικροκαταθέτες καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη ἀπέναντί τους κι ὄχι οἱ μεγάλοι, οἱ ὁποῖοι πάντα ἐξαιροῦνται συνήθως.

Δυσαρέσκεια τῶν Εὐρωπαίων

Ἡ διαμαρτυρία τοῦ Μαργαρίτη Σχοινᾶ, ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς δὲν ἔκανε ἀναφορὰ τῆς εὐρωπαϊκῆς χρηματοδοτήσεως τῆς ἡλεκτρικῆς διασυνδέσεως τῶν Κυκλάδων, ἐκφράζει τὰ βαθύτερα αἰσθήματα τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τῶν Εὐρωπαίων ἀπέναντι στὴν ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση∙ δείχνει ὅτι ἔχουν πλήρη γνώση τῶν ὅσων συμβαίνουν στὴν Ἑλλάδα καὶ τῶν βαθυτάτων ἐξαρτήσεων τοῦ Ναπολεοντίσκου, διότι δὲν τὸ θεωροῦν τυχαῖο γεγονός, τὴν ἀπόκρυψη τῆς συνεισφορᾶς τῆς Εὐρωζώνης στὴν οἰκονομία τῆς χώρας, ἢ καὶ τὴν ὑπόγεια ἀντιευρωπαϊκὴ προπαγάνδα, ἐνῶ ἐπισήμως ἐμφανιζόταν ὡς ἐκλεκτὸς τῆς Εὐρώπης. Τὰ αἴτια εἶναι βαθύτερα καὶ ἀνάγονται στὶς ἐξαρτήσεις του ἀπ’ τὴν πολιτική του ἐμφάνιση ἀπ’ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους∙ τώρα διαπιστώνει τὴν ἀπροθυμία τους νὰ τὸν στηρίξουν ἄλλο καὶ ἀναζητάει διέξοδο.

Γερμανία, ἔλεγχος πτήσεων

Ἡ παράταση ἀπ’ τὶς γερμανικὲς ἀρχές, τοῦ ἐλέγχου τῶν πτήσεων ἀπ’ τὰ ἑλληνικὰ ἀεροδρόμια, ἀποτυπώνει τὴν παντελῆ ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης πρὸς τὴν ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση∙ ἡ διαρροὴ μεταναστῶν καὶ τρομοκρατῶν μεταξύ τους εἶναι συνεχής, ἢ μᾶλλον εἶναι διαπιστωμένη ἡ ἀδυναμία ἢ ἀπροθυμία τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν ἀσκήσεως τοῦ κανονικοῦ ἐλέγχου, κατὰ τὴν Συνθήκη Σένγκεν. Ἄλλωστε, ὅλοι οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες, μὲ πρώτους τοὺς Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Ἐμμανουὲλ Μακρόν, ἐπιμένουν στὴν ἀνάγκη προστασίας τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων, ἐννοώντας φυσικὰ τὰ ἑλληνικά, διότι εἶναι τὰ μόνα ποὺ ἀπειλοῦνται∙ ἡ κυβέρνηση ὅμως τώρα θυμήθηκε τὴν παρέμβαση τῆς καγκελαρίου γιὰ τοὺς δύο στρατιωτικούς μας, ἐνῶ εἶχε καθυστερήσει πάρα πολὺ στὴν ἐνημέρωσή της, καὶ αὐτὸ μέτρησε ἀρκετά.

Σαφὴς δοκιμασία Εὐρώπης

Ὁ θρίαμβος τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν στὶς ρωσικὲς ἐκλογὲς καὶ ἡ εἰσβολὴ τῶν Τούρκων στὸ Ἀφρίν, μαζὶ μὲ τὶς ἀπειλές τους στὸ Αἰγαῖο καὶ στὴν Κύπρο, θέτουν σὲ ἄλλες διαστάσεις τὴν εὐρωπαϊκὴ πολιτική∙ ὁ Ρῶσος πρόεδρος ζήτησε διάλογο στὴν Εὐρώπη, γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων της, ἐνῶ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν ἀνταποκρίθηκαν ἀμέσως καὶ προβλέπεται στὸ αὐριανὸ Εὐρωσυμβούλιο νὰ συζητηθεῖ τὸ θέμα. Ὁ ρόλος τῆς Εὐρώπης ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη βαρύτητα, διότι τὰ σύνορά της ἅπτονται μὲ τὰ τουρκικά, ἐνῶ διαπιστώνει ὅτι ἡ ἀμερικανικὴ πολιτικὴ ἔχει σημαντικὰ διαφοροποιηθεῖ καὶ δὲν ἐκφράζει τὴν προηγούμενη ἑνιαία ἀντίληψή της∙ ἄλλωστε, στὸ θέμα τοῦ νευροδιαλυτικοῦ δηλητηρίου, οἱ 27 ἐξέφρασαν τὴν ἀλληλεγγύη τους πρὸς τὴν Βρεταννία, ἀλλὰ μὲ αἴτημα τὴν ἀποκάλυψη τῶν πραγματικῶν συνθηκῶν ἐφαρμογῆς του. Δὲν ἔχουν προχωρήσει στὴν ἐπιβολὴ κυρώσεων, παρ’ ὅλο ποὺ ἐπέμειναν τὸ Λονδίνο καὶ ἡ Οὐάσιγκτον, ἔστω καὶ τυπικά.

Τελικὴ συμφωνία γιὰ Brexit

Ἡ τελικὴ συμφωνία γιὰ τὸ Brexit ἔχει γίνει, μὲ δύο ἀμοιβαῖες ὑποχωρήσεις: ἡ Εὐρωζώνη ἀποδέχθηκε τὴν παράταση τῆς μεταβατικῆς περιόδου μέχρι τὸ 2020, ἀλλὰ καὶ ἡ Βρεταννία τὴν ἐλευθερία τοῦ ἐμπορίου μεταξὺ Νοτίου καὶ Βορείου Ἰρλανδίας. Ἀπομένουν φυσικὰ πολλά, οἱ λεπτομέρειες τῶν πολλαπλῶν σχέσεων καὶ τῆς πληρωμῆς ἀπ’ τὸ Λονδίνο τῆς ἀποζημιώσεως, ὕψους 45 ἕως 55 δις εὐρώ∙ ἡ ἀποκοπή της ἀπ’ τὴν Εὐρώπη εἶναι γεγονὸς γιὰ τὴν Ἀγγλία, ἔστω κι ἂν τώρα ἡ πλειοψηφία τοῦ ἀγγλικοῦ λαοῦ δὲν τὴν ἐπιθυμεῖ, τουλάχιστον στὸ σύνολο τῆς χώρας, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν περιοχῶν τῆς Meadengleand, τοῦ ἐσωτερικοῦ τῆς χώρας, ὅπου πιστεύουν ἀκόμη ὅτι ζοῦν στὴν ἐποχὴ τῆς βρεταννικῆς αὐτοκρατορίας, ἀλλὰ καὶ ὅπου ἐκλέγεται ἡ πρωθυπουργός. Οἱ οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις θεωροῦνται οἱ χειρότερες, ἐνῶ ἡ διεθνὴς παρουσία τῆς Βρεταννίας εἶναι πλέον ἀνύπαρκτη, καθὼς καὶ Παρίσι καὶ Βερολίνο δὲν τὴν συνεκτιμοῦν.

Μέτωπο ΗΠΑ ἐναντίον πάντων

Ἡ σύνοδος τῶν ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν τῶν Εἴκοσι Μεγάλων στὸ Μπουένος Ἄυρες ἐξελίχθηκε σὲ κοινὸ μέτωπο τῶν 19 κατὰ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν∙ ὁ Βρεταννὸς κάτι ψέλλισε πρὸς ὑποστήριξη, ἀλλὰ πνίγηκε κάτω ἀπ’ τὶς διαμαρτυρίες τῶν ἄλλων, μὲ κορυφαῖο τὸν Πῆτερ Ἀλτμάϊερ, γιὰ πλήρη σεβασμὸ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἐμπορίου. Ὁ Ἀμερικανὸς ἐπέμεινε στὶς θέσεις του, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν διεύρυνση τοῦ χάσματος καὶ τὴν παραπομπὴ στὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ἐμπορίου γιὰ τὰ ἐκκρεμῆ προβλήματα, ὅπως τὴν αὔξηση τῶν ἀμερικανικῶν δασμῶν στὶς εἰσαγωγὲς χαλυβουργικῶν καὶ προϊόντων ἀλουμινίου∙ τὸ συμπέρασμα εἶναι ὅτι ὁ κόσμος βαδίζει σὲ ἐμπορικὸ πόλεμο, μὲ ἀπρόβλεπτες τὶς ἐπιπτώσεις. Ὁπωσδήποτε μετράει τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἀμερικὴ εἶναι τρίτη δύναμις πλέον στὸ διεθνὲς ἐμπόριο, δηλαδὴ στὶς ἐξαγωγές, μετὰ τὴν Εὐρωζώνη καὶ τὴν Κίνα, ἐνῶ καὶ οἱ μεγάλες κεφαλαιαγορὲς βρίσκονται πλέον στὴν Ἀσία κι ὄχι στὸ Σίτυ καὶ στὴν Γουὼλ Στρήτ.

Ἐλαφρὰ ἀνοδικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐλαφρὰ ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, ἴσως διότι δὲν ἀναμένονται εὐρύτερες ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὸν ἐμπορικὸ πόλεμο ὅλων κατὰ τῆς Ἀμερικῆς∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,2284 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 130,8450 γιέν, ἐνῶ ἔπεσε ὁ χρυσός, 1312,75, καὶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 67,14. Ἡ ἀπόμονωση τῆς Ἀμερικῆς στὸν προστατευτισμό της ἔχει γίνει παραδεκτὴ ἀπὸ ὅλους καὶ γι’ αὐτὸ δὲν διαμαρτύρονται καὶ πολύ∙ ἡ Ἐπιτροπὴ ἑτοιμάζει τὴν φορολόγηση τῶν διεθνῶν ψηφιακῶν ἐπιχειρήσεων, ἐνῶ μελετᾶνε οἱ πάντες σοβαρὰ τὸν θάνατο μιᾶς πεζῆς στὸ Τέξας ἀπὸ αὐτοματοποιημένο αὐτοκίνητο UBER, ἡ ὁποία ἀμέσως διέκοψε τὰ σχετικὰ δρομολόγια. Στὸ Παρίσι ἡ κράτηση τοῦ Νικολὰ Σαρκοζύ, γιὰ τὴν χρηματοδότησή του ἀπ’ τὸν Καντάφι, ἔχει προκαλέσει σεισμό∙ ἐντὸς διημέρου θὰ κριθεῖ, ἐὰν θὰ παραμείνει φυλακισμένος. Εἶναι ὁ πρῶτος Γάλλος πρόεδρος ποὺ φυλακίζεται, γιὰ θέματα διαφθορᾶς καὶ παρεμβάσεως στὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς τοῦ 2012, ὅταν ἔχασε ὅμως.

Παγκόσμιος προβολὴ Κίνας

Ἡ τελευταία ὁμιλία τοῦ Ξὶ Τζιπὶνγκ στὴν Κινεζικὴ Ἐθνοσυνέλευση θεωρήθηκε, ὡς ἡ διακήρυξη τῆς χώρας ὡς παγκοσμίου ἐμβελείας δυνάμεως∙ ὁ Κινέζος πρόεδρος ἐγγυήθηκε τὴν ἑνότητα τοῦ κινεζικοῦ ἔθνους, ἐννοώντας ὅτι δὲν θὰ ἐπιτρέψει τὴν ἀποχώρηση ἀπ’ αὐτὸ τῆς Ταϊβὰν καὶ τοῦ Χὸνγκ Κόνγκ, ἀλλὰ καὶ τὴν εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια στὴν Ἀσία, ὅπως καὶ τὸ ἐλεύθερο ἐμπόριο παγκοσμίως. Ἡ δεύτερη ἐπανεκλογή του ἰσχύει ἰσοβίως, ἐκτὸς κι ἂν παραιτηθεῖ αὐτοβούλως, σύμφωνα μὲ τὸ νέο Σύνταγμα, ἐνῶ δεσμεύθηκε ὅτι προτεραιότητές του εἶναι, ἡ κοινωνικὴ ἰσότητα, μὲ τὴν ἀνάπτυξη στὶς καθυστερημένες περιοχὲς καὶ τὴν βελτίωση τῆς ζωῆς τῶν κατωτέρων στρωμάτων, καὶ ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας σὲ ὅλες τὶς ἐπαρχίες. Ὁ λόγος τοῦ προέδρου εἶχε πολλοὺς ἀποδέκτες στὸ ἐσωτερικὸ καὶ ἐξωτερικό.

Σκορποχῶρι στὴν κυβέρνηση

Σὲ κανονικὸ σκορποχῶρι κατέληξε ἡ κυβέρνηση, ἀκόμη καὶ γιὰ τὶς συναντήσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τοὺς ὑπουργούς του, ὅσους συναντάει δηλαδή, διότι τοὺς περισσότερους τοὺς ἀποφεύγει∙ ἔτσι ἀνακοίνωσαν ἀπὸ προχθές, ὅτι στὶς 12 θὰ γίνει συνάντηση μὲ τὸν συνεταιράκια, ἀλλὰ αὐτὸς εἶχε ἀνειλημμένη ὑποχρέωση στὴν Ἀνδραβίδα κι ἔτσι ἀναβλήθηκε γιὰ τὶς πέντε. «Ἐξ ὄνυχος τὸν λέοντα», ἀπ’ τὰ μικρὰ κρίνονται οἱ σχέσεις τῶν ἀνθρώπων∙ ὁμολογοῦν ἔτσι στὸ Μαξίμου, ὅτι δὲν ἔχουν συνεχῆ ἐπικοινωνία μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἀμύνης, ἐνῶ αὐτὸς εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ἄμυνα τῆς χώρας καὶ μάλιστα σὲ τόσο κρίσιμες στιγμὲς καὶ δευτερευόντως συνέταιρος τοῦ Ναπολεοντίσκου. Ἂν αὐτὸ συμβαίνει, καὶ συμβαίνει, στὰ καθημερινά, ἀντιλαμβάνεται κανεὶς τὸ τί γίνεται στὰ σοβαρὰ θέματα. Ὁ πρωθυπουργὸς ἐνημερώνεται μὲ ἀρκετὴ καθυστέρηση….

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.