Ἄρδην ἀνακατατάξεις πολιτικῆ μας δυναμικῆς

Ἡ δουλικότης τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀπέναντι στὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο, καὶ ἡ γελοιοποίηση τῆς χώρας, ἔχουν προκαλέσει ἄρδην ἀνακατατάξεις στὴν πολιτική μας δυναμική, ἐνῶ ἡ στάση τῶν ἄλλων κομμάτων ὑφίσταται βασανιστικὴ κριτική∙ οἱ ἐπικρίσεις συμπυκνώνονται σὲ δύο ἐπίπεδα: Στὸ διεθνές, οὐδέποτε Ἕλλην πρωθυπουργὸς ἦταν τόσον δουλοπρεπὴς καὶ τόσον ἀγενὴς στὴν στάση του∙ δὲν μετέβη ὡς ἄτομο στὴν Οὐάσιγκτον, ἀλλὰ ὡς ἐκπρόσωπος τῆς χώρας καὶ τῆς ἱστορίας της καὶ βαθμολογήθηκε ὑπὸ τὸ μηδέν. Ἐξύμνησε ὡς δημοκρατικὸ τὸν πιὸ ὁλοκληρωτικῆς νοοτροπίας πρόεδρο τῆς Ἀμερικῆς, ἐναντίον τοῦ ὁποίου ἔχουν ἀρχίσει μαζικοὺς ἀγῶνες οἱ Ἀμερικανοί∙ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς εἶναι ἀντιμερικανικὸς κατὰ τῶν ἡγετῶν ὁλοκληρωτικῆς νοοτροπίας καὶ μόνο. Τὰ ἄλλα κόμματα ἐτήρησαν χαμηλοὺς τόνους, πλὴν τῆς Νέας Δημοκρατίας, καὶ ὑφίστανται τὶς συνέπειες…

Ἀξιολόγηση, μεγάλα ἐμπόδια

Τὰ μεγάλα ἐμπόδια στὴν ἀξιολόγηση ἐμφανίζονται, ἐνῶ παρακάμπτεται ἡ αἰσιοδοξία καὶ στὴν κυβέρνηση ὁμιλοῦν τουλάχιστον γιὰ Ἰανουάριο∙ τέσσερα εἶναι τὰ προβλήματα: τὸ κοινωνικὸ μέρισμα ἑνὸς δις εὐρώ, δὲν τὸ συζητοῦν οἱ θεσμοί, ἡ δαπάνη 2,4 δις γιὰ τὰ ἀεροσκάφη, ἀναμένεται ἡ ἀπάντηση, ἡ ὑστέρηση τῶν ἐσόδων κατὰ 2,9 δις, ποὺ προβλέπεται νὰ κλιμακωθεῖ τὸ τρίμηνο, καὶ ὁ ρυθμὸς ἀναπτύξεως, ποὺ μειώνεται στὸ 1% καὶ ἴσως ἀκόμη περισσότερο. Οἱ πιστωτὲς ἔχουν τὴν προηγούμενη πικρὰν ἐμπειρίαν, καθὼς ἔχουν χορτάσει ἀπὸ ψέμματα τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἀλλὰ καὶ γνωρίζουν ὅτι ἔχει ἐξαντληθεῖ ἡ φοροδοτικὴ ἱκανότης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁπότε δὲν διακρίνουν ἀνάκαμψη καὶ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση∙ τὸ χειρότερο εἶναι οἱ καθυστερήσεις στὴν ἐκπλήρωση τῶν προαπαιτουμένων, μὲ μόνο 20%, δηλαδὴ τὸ 80% θὰ ὁλοκληρωθεῖ σὲ λίγες μέρες; αὐτὸ θὰ εἶναι θαῦμα. Ὅλοι ἀναγνωρίζουν ὅτι οἱ πολιτικὲς πιέσεις εἶναι ἀφόρητες καὶ δύσκολα ἀμβλύνονται.

Κλιμάκωση ἐνδοκομματικῶν

Ἡ κλιμάκωση τῶν ἐνδοκομματικῶν στὸν ΣΥΡΙΖΑ κορυφώνεται, ἀλλὰ ὄχι μὲ τὴν γνωστὴ μορφὴ τῆς ἀντιπαλότητος διαφόρων τάσεων, διότι δὲν ὑπάρχουν στὴν πράξη, ἀλλὰ δυσκολεύουν πολὺ τὸν ἔλεγχο τῆς καταστάσεως ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ τὴν ἀποφυγὴ ραγδαίων πολιτικῶν ἐξελίξεων∙ κομματικὸς μηχανισμός, μὲ τὴν γνωστὴ μορφή, δὲν ὑπάρχει, διότι ὅλα τὰ στελέχη ἔχουν ἐξαφανισθεῖ, ἀκόμη καὶ τὰ μισθοδοτούμενα τῆς Κουμουνδούρου, ἐπειδὴ δὲν πληρώνονται κι ἔχουν οἰκογένεια νὰ θρέψουν… Οἱ ἀντεγκλήσεις στὴν κορυφή, μεταξὺ πρώην καὶ νῦν ὑπουργῶν, ἔχουν τὴν μορφὴ τῆς συγκρατήσεως σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο, ὅσων στελεχῶν δύναται ἕκαστος∙ ἔτσι ὁ παιδοβούβαλος βάλλει κατὰ τῆς συμφωνίας γιὰ τὰ ἀεροσκάφη, ἐλπίζων ὅτι θὰ διασφαλίσει τὴν ἐπανεκλογή του στὴν Β’ Ἀθηνῶν, ἐνῶ ὁ ἀπαντῶν ὑπουργὸς εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι ἐκτελεῖ ἄνωθεν ἐντολάς. Οἱ πιέσεις γιὰ κάλπες ἦταν ἀφόρητες πρὸς τὸν πρωθυπουργό, ἀμέσως μόλις ἐπέστρεψε, διότι ἀργότερα δὲν θὰ βρίσκει οὔτε τὴν ψῆφο του…

Καθαρτήριο Ναπολεοντίσκου

Σὲ καθαρτήριο εἶχαν βάλει τὸν Ναπολεοντίσκο στὸ προχθεσινὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο, ὅλοι οἱ ἡγέτες∙ ἀπέφυγαν ἀκόμη, ὅσο μποροῦσαν, καὶ τὴν ἀνταλλαγὴ χαιρετισμοῦ μαζί του στοὺς διαδρόμους. Μοναδικὴ συνάντηση, ἦταν μὲ τὸν ἡγέτη τῶν Ἐργατικῶν τῆς Βρεταννίας, ἀλλὰ ἡ χώρα του εἶναι ὑπὸ ἀναχώρηση καὶ ἡ πρωθυπουργός του διακοσμητικὸ ρόλο διαδραματίζει πλέον∙ μόνο ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ τὸν δέχθηκε, ἀλλὰ μαζὶ μὲ τὸν Βούλγαρο πρωθυπουργό, γιὰ τὴν ἔνταξη στὸ ὁμώνυμο πρόγραμμά του τῆς σιδηροδρομικῆς συνδέσεως τῶν δύο χωρῶν. Ἄλλωστε ἀπέφυγε καὶ τὴν καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, ἔστω κι ἂν ἔλειψαν οἱ Ἕλληνες δημοσιογράφοι γιὰ ἐρωτήσεις… Ἡ δὲ ἀναφορά του γιὰ συμμετοχὴ τῶν λαῶν στὴν συζήτηση γιὰ ἑνοποίηση, μόνο ὡς διακωμώδηση ἐκλήφθηκε.

Πρὸς πλήρη ἀποφτωχοποίηση

Τὸ κλείσιμο τῆς ἱστορικῆς βιομηχανίας ΠΙΤΣΟΣ, μὲ ἀνεργία τῶν 250 ἐργαζομένων -γνωστῆς στοὺς παλαιότερους ἀπ’ τὶς γκαζιέρες της-, μετὰ ἀπὸ τόσες ἄλλες, ἀπεικονίζει τὴν ἐξαθλίωση τοῦ λαοῦ∙ ἤδη τὰ ἐλλείμματα στὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα αὐξήθηκαν ἀπὸ ἕνδεκα δις εὐρὼ τὸ 2014 σὲ 31 τὸ 2017, ἐνῶ στὴν ἴδια περίοδο μειώθηκαν κατὰ ἕξι δις οἱ κοινωνικὲς δαπάνες πρὸς τὶς κατώτερες τάξεις καὶ ἡ χώρα μας ἔχει τὸ 35,6% τοῦ πληθυσμοῦ της κάτω ἀπ’ τὸ ὅριο τῆς φτώχειας, δηλαδὴ 3,8 ἑκατομμύρια πολῖτες ἔναντι 28,1% τὸ 2008 καὶ 23% στὴν Εὐρώπη. Αὐτὰ πρὸς ἀπάντηση στὴν ἀκροδεξιὰ ἡ ὁποία δὲν βλέπει ἀνθρώπους ἀναζητᾶν στὰ σκουπίδια τροφή, τοὺς ταΐζει πουτίγκα ὁ ἀρχηγός της.

Ἀναβαλλόμεθα τοὺς πολέμους

Στοὺς Ἕλληνες τοῦ τετάρτου π.Χ. αἰῶνος ἦταν διάχυτη ἡ πεποίθηση ὅτι ὁ μεγάλος πόλεμος μὲ τοὺς Πέρσες θὰ ἐρχόταν ὁπωσδήποτε∙ ἡ Ἀνταλκίδειος εἰρήνη καὶ ἡ ὑπαγωγὴ καὶ τῆς κυρίως Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν περσικὴν κηδεμονίαν εἶχε ἐμπεδώσει ἀκόμη περισσότερο τὴν πεποίθηση αὐτή. «Νῦν μὲν γὰρ μάτην ποιούμεθα τὰς περὶ τῆς εἰρήνης συνθήκας»∙ ἐπὶ ματαίῳ τώρα ἔχουμε συνάψει τὶς περὶ τῆς εἰρήνης συνθῆκες, δηλαδὴ τὴν Ἀνταλκίδειο εἰρήνη. «Οὐ γὰρ διαλυσόμεθα τοὺς πολέμους ἀλλὰ ἀναβαλλόμεθα»∙ διότι δὲν θὰ καταργήσουμε τοὺς πολέμους, γράφει μὲ πικρία ὁ Ἰσοκράτης, ἀλλὰ θὰ τοὺς ἀναβάλουμε. «Καὶ περιμένομεν τοὺς καιροὺς ἐν οἷς ἀνήκεστόν τι κακὸν ἀλλήλους ἐργάσασθαι δυνησόμεθα»∙ καὶ θὰ περιμένουμε τὸν καιρὸ κατὰ τὸν ὁποῖο κάποιο ἀναπόφευκτο κακὸ θὰ μᾶς ὑποχρεώσει στὴν ὁριστικὴ σύγκρουση. Τὸ γνώριζε ὁ φιλόσοφος καὶ ἦταν ἡ ἀποστολὴ τῆς μακεδονικῆς ήγεμονίας γιὰ τὴν ἐκδίκηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀπέναντι στὰ δεινὰ τῶν Περσῶν.

Ἐπιτυχία Εὐρωσυμβουλίου

Ἡ ἐπιτυχία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου καταδεικνύεται ἀπ’ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ὑπῆρχαν οἱ ἀντιρρήσεις τῶν πρώην ἀτλαντόστροφων μελῶν του, στὴν διαδικασία ἑνοποιήσεως∙ οἱ 27 συμφώνησαν καὶ ὑπέβαλαν καὶ γραπτὲς προτάσεις στὸ προεδρεῖο, ἐνῶ ὁ Ντόναλντ Τοὺσκ ἐπισήμανε ὅτι στὸν διάλογο μετέχουν καὶ οἱ ἐκτὸς Εὐρωζώνης. Οἱ ἑταῖροι ἔκαναν τὸ ἀποφασιστικὸ βῆμα, γιὰ τὴν πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἑνοποίησή τους, μὲ ἔμφαση στὴν ἑνιαία ἀμυντικὴ καὶ ἐξωτερικὴ πολιτική∙ οἱ διεθνεῖς ἐξελίξεις τοὺς πείθουν, ὅτι μόνο μὲ τὴν ἑνιαία παρουσία τους εἶναι δυνατὴ ἡ διασφάλιση τῶν συμφερόντων τους καὶ ἡ προστασία τῶν συνόρων τους, μὲ ἔμφαση στὴν Νοτιοανατολικὴ πτέρυγά τους, δηλαδὴ στὴν Ἑλλάδα, χωρὶς τὴν ὁποία ἡ Εὐρώπη παραμένει ἡμιτελής. Ὁ Ναπολεοντίσκος ὄχι μόνο ἔλαμψε διὰ τῆς ἀπουσίας οἱασδήποτε ἐγκαίρου ἐγγράφου προτάσεως, ἀλλὰ καὶ προφορικῶς μίλησε περὶ διαγραμμάτων∙ οἱ διπλωματικοὶ κύκλοι πιστεύουν ὅτι αὐτὸ σημαίνει σαφῆ ἐπιδίωξη ὑπονομεύσεως τῆς διαδικασίας ἑνοποιήσεως.

Καταλωνία, ὑπόθεση χρόνου

Μὲ τὸν χρόνο καὶ τὴν οἰκονομία ὡς σύμμαχό του, ἐλέγχει τὸ πρόβλημα τῆς Καταλωνίας ὁ Μαριάννο Ραχόυ∙ ἔθεσε σὲ ἐφαρμογὴ τὸ ἄρθρο 155 τοῦ Ἱσπανικοῦ Συντάγματος, ποὺ προβλέπει τὴν λήψη μέτρων σὲ περίπτωση ἀπειλῆς τῆς ἑνότητος τῆς χώρας, ἀλλὰ ὄχι ἀμέσως, διότι ἀναμένει τὴν ἀπόφαση τῆς Γερουσίας τὴν Παρασκευή. Ὁ Σὰρλ Πουτζντεμὸντ ἀπάντησε μὲ μισόλογα∙ ὀργανώθηκε τεράστια συγκέντρωση στὴν Βαρκελώνη κατὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ κυρίως κι ὄχι τῆς Ἱσπανίας, ἀλλὰ δὲν κήρυξε τὴν ἀνεξαρτησία τῆς ἐπαρχίας, παρὰ περιορίσθηκε σὲ διαμαρτυρίες, διότι δὲν δέχεται διάλογο ἡ κεντρικὴ κυβέρνηση∙ τὰ προβλήματά του εἶναι, πέραν τῆς ἰσχυρᾶς μερίδος τῶν Καταλανῶν ποὺ ἐπιθυμοῦν τὴν παραμονὴ στὴν Ἱσπανία: πρῶτον, ἡ διαρροὴ ἄνω τῶν 1200 ἐπιχειρήσεων ποὺ ἔχουν μεταφέρει τὴν ἕδρα τους σὲ ἱσπανικὲς πόλεις καὶ ἡ ἐσπευσμένη φυγὴ τῶν τουριστῶν, μαζὶ μὲ τὴν ματαίωση κρατήσεων∙ δεύτερον, ἡ παντελὴς ἔλλειψη διεθνοῦς ὑποστηρίξεως τῆς ἀνεξαρτησίας.

Ἄγκυρα, πρὸς ἀπομονοτισμὸ

Τὸν δρόμο τοῦ ἀπομονωτισμοῦ βαδίζει ἡ Ἄγκυρα, καθὼς δείχνει ὅτι δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἐπιδείνωση τῶν σχέσεών της μὲ τοὺς μεγάλους∙ μὲ τὴν Ἀμερικὴ ἔχει προβλήματα, λόγῳ πραξικοπήματος καὶ πολλῶν συλλήψεων, ὅπως καὶ μὲ τὴν Εὐρώπη, διότι φυλακίζει Εὐρωπαίους ποὺ ἔχουν καὶ τουρκικὴ ὑπηκοότητα, ἐνῶ τίθεται σὲ ἀμφισβήτηση ἡ μεγάλη βάση τοῦ Ἰτσιρλίκ. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ζήτησε τὴν διακοπὴ τῆς εὐρωπαϊκῆς βοηθείας, ἐνῶ ἡ Οὐάσιγκτον ἀναζητάει ἐναλλακτικὴ λύση στὴν Σούδα ἀπ’ τὸ Ἰντσιρλίκ∙ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν βρίσκεται σὲ πολὺ δύκολη θέση, ἐπειδὴ ἡ ὕφεση στὴν οἰκονομία συνεχίζεται καὶ τὰ προβλήματα μὲ τοὺς Κούρδους πολλαπλασιάζονται. Ἡ εἰσβολὴ στὴν Συρία καὶ ἡ κατοχὴ τοῦ Ἰντλὶμπ δὲν θεωρήθηκε λύση, καθὼς οἱ Κοῦρδοι τῆς χώρας ζητοῦν διάλογο μὲ τὴν Δαμασκὸ καὶ παραμονὴ ἐντὸς τῆς χώρας∙ ἄλλωστε οἱ κουρδικὲς δυνάμεις ἔχουν ὑψηλὸ ἠθικό, μετὰ τὴν κατάληψη τῆς Ράκκας. Θεωροῦνται σοβαρὴ στρατιωτικὴ δύναμη.

Ἀπ’ τὴν γελοιοποίηση στὴν ἀνώμαλη προσγείωση

Ἀπ’ τὴν πλήρη γελοιοποίησή του, τοῦ ἰδίου τοῦ Ναπολεοντίσκου -ἀλλὰ αὐτὸ δὲν μετράει πολύ, γιατὶ ξέρουμε ποιὸς εἶναι- καὶ τῆς χώρας στὴν ἀνώμαλη προσγείωσή του στὶς Βρυξέλλες τὰ ἔκανε πάλι θάλασσα, ἐπιταχύνοντας ἔτσι τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις∙ μὲ ὅ,τι κι ἂν ἀσχολεῖται πέφτει ἔξω, ἀλλὰ καὶ ζημιώνει ἀφάνταστα τὴν Ἑλλάδα. Στὴν Ἀμερική, δὲν κατάλαβε ὅτι καὶ ὁ ἀλλοπρόσαλλος πρόεδρός της τὸν εἰρωνευόταν καὶ ἀπολάμβανε τὰ μαργαριτάρια τῶν ἀγγλικῶν του, ἀλλὰ ἐπέβαλε τὴν πλήρη ὑποταγὴ τῆς χώρας στὴν κηδεμονία του καὶ τὴν διαφοροποίησή της ἀπ’ τὴν πολιτικὴ ἑνοποίηση τῆς Εὐρώπης∙ εἶναι κοινὸ μυστικὸ στοὺς διπλωματικοὺς κύκλους ὅτι ἡ ἐσπευσμένη ἐπίσκεψη ὀργανώθηκε ὡς ἀπάντηση στὴν πολιτικὴ ἑνιαίας ἀμύνης τῆς Εὐρωζώνης, ὅπως τὴν προτείνει ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων. Στὶς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες πιστεύουν ὅτι δὲν αἰφνιδιάσθηκε ἡ ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση, ἀλλὰ πῶς ὅλα ἦταν ἐκ τῶν προτέρων σχεδιασμένα, ἀκόμη καὶ τὰ 2,4 δις δολλάρια γιὰ τὰ πολεμικὰ ἀεροσκάφη∙ γνωρίζουν οἱ εἰδικοί, ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν ἡ βελτίωση τῶν ὀργάνων τῶν πεπαλαιωμένων ἀεροπλάνων νὰ ἀνταγωνισθεῖ τὰ ὑπερσύγχρονα τουρκικά. Ὁ πρωθυπουργὸς παραιτήθηκε συνειδητὰ ἀπ’ τὸ δόγμα τῆς ἰσορροπίας ἑπτὰ πρὸς δέκα στὸ Αἰγαῖο καὶ δέχθηκε τὰ εἰρωνικὰ σχόλια ἀδιαμαρτύρητα καὶ τὴν παράκαμψη ἀκόμη καὶ τοῦ ΝΑΤΟ. Ἡ ἀσφάλειά μας προστατεύεται πλέον μόνο, σὲ συνεργασία μὲ τὸ ΝΑΤΟ, ἀπ’ τὴν ἑνιαία εὐρωπαϊκὴ ἀμυνα.

Ἡ ὁλοκληρωτικὴ ἀποξένωση ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, μὲ πλήρη ἀπουσία ἀπ’ τὶς διαδικασίες ἑνοποιήσεώς της, θεωρεῖται δεδομένη στοὺς εὐρωπαϊκοὺς παράγοντες∙ ἔπειτα αὐτὴν τὴν ἑρμηνεία ἔδωσαν στὴν φράση του, «ἀλλάζουμε ἢ χανόμαστε», ἀλλὰ ἀλλάζουμε πρὸς ποία κατεύθυνση; πρὸς τὸ συνοθύλευμα τῆς ἀριστερῆς ἰδεολογίας τὸ ὁποῖο ἀπέρριψαν ὅλοι οἱ εὐρωπαϊκοὶ λαοί; Εἶναι σαφέστατο ὅτι, οἱ δηλώσεις αὐτές, μαζὶ μὲ τὴν ὁλικὴ παράδοση τῆς Ἑλλάδος στὴν Ἀμερική, σημαίνουν ὅτι δὲν μετέχει στὸ διάλογο ἑνοποιήσεως, παρὰ ὅτι ἐπιδιώκει ἄλλες λύσεις∙ ἐπίσης ἔχουν ἐνταχθεῖ στὴν ἴδια λογικὴ καὶ οἱ δηλώσεις πολλῶν κυβερνητικῶν παραγόντων ὑποστηρίξεως τῶν Καταλανῶν αὐτονομιστῶν, ἐν ὀνόματι κάποιας θολούρας τῆς αὐτοδιαθέσεως τῶν λαῶν. Τὰ βήματα πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ εἶναι διστακτικὰ γιὰ δύο λόγους: πρῶτον, ἔχει ἀνάγκη τὴν Εὐρωζώνη γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἐπιβίωσή μας, ἀφοῦ ὁ νέος Ἀμερικανὸς πρόεδρος, ὅπως καὶ ὁ προηγούμενος, παρ’ ὅλο ὅτι μᾶς ἀγαπᾶνε τόσο πολύ, δὲν πληρώνουν τὰ χρέη, ἀλλὰ στέλνουν τὸν λογαριασμὸ στὸ Βερολίνο, ἁπλοχέρηδες εἶναι∙ δεύτερον, ὅτι βρέθηκε ἐντελῶς ἀπομονωμένος στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας, μὲ μοναδικὴ ἔμμεση στήριξη ἀπ’ τὴν Χρυσῆ Αὐγή, τὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα λειτούργησαν ἀποτελεσματικά. Οἱ ἐξαρτήσεις ἀνάγονται μᾶλλον καὶ στὶς οἰκογενειακὲς καταβολές∙ οἱ ἐργολαβίες τῆς χούντας καὶ οἱ ἀποχαρακτηρισμοὶ κάποτε ἐξοφλοῦνται, δὲν τὰ ξεχνοῦν οἱ μεγάλοι αὐτά.

Στὸ ἐσωτερικὸ βρέθηκε κυριολεκτικὰ μετέωρος στὸ κενό, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς δουλικότατης διαπλοκῆς∙ κανεὶς σχεδὸν δὲν ἔγραψε γιὰ τὶς βαθύτερες καὶ παλαιότερες ἐξαρτήσεις, ἀλλὰ ὅλοι πλέκουν τὸ ἐγκώμιο τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου καὶ τῆς δημοκρατικότητός του, τὰ ὑπόλοιπα ἀπολησμονοῦνται. Δηλαδή, εἶχε ἐπιτυχία στοὺς αἰθέρες, ἀλλὰ κάτω στὴν γῆ διαδραματίζονται τὰ πραγματικὰ γεγονότα καὶ στὴν ἐπιφάνειά της κρίνεται ἡ πολιτική του ἐπιβίωση∙ ἔτσι, διάφοροι ἀριστερίζοντες στὰ λόγια, διότι στὴν πράξη ἐξαφανίσθηκαν ἀπὸ καιρό, μίλησαν γιὰ φραστικὲς διατυπώσεις σὲ ἐπίσημες συνομιλίες, δηλαδὴ πιστεύει ὁ Ναπολεοντίσκος ὅτι εἶναι ἀκροδεξιὸς ὁ Ντόναλντ Τράμπ, ὁπότε τυχαῖα πάει μαζί του, ὅπως μὲ τὸν συνεταιράκια του. Τὰ λένε, ἀλλὰ αὐτὰ δὲν φτάνουν οὔτε μέχρι τὴν Κουμουνδούρου, διότι καὶ τὰ ἐλάχιστα τελευταῖα ἐναπομείναντα στελέχη ἐλάκισαν δρομαίως∙ οἱ ἀριστεροί, καὶ περισσότερο οἱ ἀριστεριστές, διέπονται ἀπὸ μονοσήμαντη λογική, εἶναι ἡ γνήσια συνέχεια τοῦ μανιχαϊσμοῦ, τὸ καλὸ καὶ τὸ κακό, ἐνδιάμεση κατηγορία δὲν ἀντιλαμβάνονται. Εἶναι οἱ μαχητικοὶ διαδηλωτές, πέραν τῶν στρατευμένων στὸ παρακράτος κορυφαίων τους, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίσθηκαν στοὺς δρόμους γιὰ τὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὸν ἔφεραν στὴν ἐξουσία∙ ἀποτελοῦν στὴν πράξη συνέχεια τῆς νοοτροπίας τῶν Ρώσων ποὺ ἔκλαιγαν γιὰ τὸν θάνατο τοῦ καλοῦ πατερούλη Στάλιν. Δύσκολα αὐτοὶ ἀλλάζουν ἄποψη∙ τώρα κατατάσσουν καὶ τὸν Ναπολεοντίσκο στοὺς ἀμερικανόδουλους.

Ἡ ἀποκοπὴ ἀπ’ τὶς ἄλλες πολιτικὲς δυνάμεις -ἂν καὶ μισόλογα διατύπωσαν ὅλες τους, μὲ ἐξαίρεση τὴν θαρραλέα ἀπάντηση τῆς Νέας Δημοκρατίας-, μετὰ τὴν ἔκδηλη ἀμερικανολαγνεία του εἶναι γεγονός∙ πρακτικά, χάνει καὶ τὴν δυνατότητα τῆς προβολῆς συνεργασίας του μὲ ἄλλο κόμμα, μόνο ὅμως ὡς προπαγάνδα καὶ ποτὲ ὡς πραγματικὴ ἐπιδίωξη. Ἡ δημοτικότητά του ἔχει καταρρεύσει ἤδη στὰ Τάρταρα κι αὐτὸ καταγράφεται στὶς γνήσεις δημοσκοπήσεις τὶς ὁποῖες παρακολουθεῖ ἀνελλιπῶς∙ ὁ διψήφιος ἀριθμὸς ἔχει χαθεῖ ἀπὸ καιρὸ καὶ ὅλοι οἱ σοβαροὶ ἀναλυτές του τοῦ προτείνουν ἐκλογὲς πρὶν ἀπ’ τὶς γιορτές, ἂν θέλει νὰ ἀγωνισθεῖ γιὰ τὴν δεύτερη ἢ μᾶλλον τὴν τρίτη θέση, ἀλλὰ διστάζει, δειλία γάρ. Σὲ σπάνιες περιπτώσεις, ἐνώπιον δύο τριῶν τῆς ἄκρας ἐμπιστοσύνης του -ἀλλὰ στὴν Ἑλλάδα δὲν ὑπάρχει μυστικό!- ὁμολόγησε ὅτι κακῶς δὲν ἔκανε ἐκλογὲς ἀπ’ τὸ περυσινὸ Θέρος, ὁπότε θὰ διατηροῦσε ποσοστὸ γύρω στὸ 20%, μὲ ἀρκετὲς πιθανότητες ἀνακάμψεώς του στὸ μέλλον∙ τώρα οἱ ἴδιοι τὸν συμβουλεύουν ἀποφυγεῖν τὴν κάθοδό του στὰ ἱστορικὰ ποσοστὰ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἢ καὶ ἀκόμη χαμηλότερα. Τὸ ἰσχυρότερο ἐπιχείρημά τους εἶναι, ὅτι ἡ λαϊκὴ κατακραυγὴ ἀπογειώνεται, μὲ ἀπρόβλεπτες προεκτάσεις∙ αὐτὰ ποὺ γίνονται στὶς περιοδεῖες του, ἔστω κι ἂν δὲν πατάει Ἑλλάδα, εἶναι ἁπαλὰ χάδια, τοῦ λένε, σὲ σύγκριση μὲ ὅσα προβλέπονται μέσα στὸν χειμῶνα…

Στὸν ἁπλὸ κόσμο, στὰ καφενεῖα, στὶς πλατεῖες καὶ στὴν ἀγορά, συζητεῖται εὐρύτατα ἡ διαφορὰ στὴν ὑποδοχὴ τοῦ Κυριάκου Μηστοτάκη σὲ σύγκριση μὲ ἐκείνη τοῦ πρωθυπουργοῦ∙ ὁ πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας κινεῖται ἄνετα μεταξὺ τῶν κατοίκων, χωρὶς νὰ ἔχει κάνει καμμία κομματικὴ κινητοποίηση, τρέχουν οἱ ἄνθρωποι τῶν καταστημάτων, τῆς γειτονιᾶς καὶ τὸν χαιρετοῦν τοῦ λένε τὰ παράπονά τους, συζητοῦν μαζί του∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει δύο χρόνια νὰ πατήσει χῶμα ἑλληνικό, ὅπου κι ἂν πηγαίνει τρέχουν οἱ γυναῖκες μὲ τὴν σκούπα καὶ τὸν κυνηγᾶνε. Χειρότερα μάλιστα μετὰ τὴν καταγραφὴ στὸ κόσμο, ὅτι προκάλεσε τὴν γελοιοποίηση καὶ τῆς χώρας στὴν Ἀμερικὴ κι ὄχι μόνο τοῦ ἰδίου∙ ποτὲ Ἕλληνας πρωθυπουργὸς δὲν ἔκανε τέτοια ἐμφάνιση, ἀφοῦ δὲν ξέρει ἀγγλικά, ἂς ἔπαιρνε τὴν διερμηνέα, αὐτὸς θὰ τοῦ διόρθωνε καὶ πολλὰ ἀπ’ τὰ μαργαριτάρια του. Ὄχι μόνο ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς καὶ ὁ Γεώργιος Ράλλης, ἀλλὰ καὶ οἱ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης, Κώστας Καραμανλῆς, Ἀντώνης Σαμαρᾶς, παρ’ ὅλο ὅτι γνωρίζουν ἄριστα ἀγγλικὰ καὶ γαλλικά, οἱ δύο τελευταῖοι τουλάχιστον, ἔπαιρναν πάντα διερμηνέα στὶς κρίσιμες συναντήσεις∙ ὁ λόγος εἶναι γνωστὸς, ἔχουν τὴν ἄνεση νὰ σκεφθοῦν τὸ θέμα κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μεταφράσεως καὶ νὰ ἀνταλλάξουν ἀπόψεις μὲ τὸν συνεργάτη τους, διότι πάντα ἔπαιρναν κορυφαῖο διπλωμάτη γιὰ μεταφραστή. Ὅταν δὲν γίνεται αὐτό, τότε ἔχουμε συνειδητὸ ξεπούλημα τῆς χώρας.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.