Φέτος θὰ ἀρχίσουμε τὶς διακοπὲς γιὰ τὴν Λαμπρή, μία ἑβδομάδα πρίν. Σᾶς εὐχόμαστε Καλὸ Πάσχα καὶ Χαρμόσυνη Ἀνάσταση. Ἐμεῖς θὰ τὰ ξαναποῦμε τὴν Δευτέρα, 6 Μαϊου 2019.

Ἀποξένωση τῶν γυρολόγων τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς

Ἡ προσπάθεια τοῦ γυρολόγου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, πρώην ΠΑΣΟΚ, γιὰ προβολή του, μὲ γνωστὸ ἀκροδεξιὸ μητροπολίτη ἀποδίδει τὴν πραγματικὴ κατάσταση στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ἀριστερόστροφου φασισμοῦ∙ στὴν πράξη ἐπιστρέφουν στὶς ρίζες τους, διότι βλέπουν ὅτι τὸ παιχνίδι μὲ τὴν γνωστὴ στὴν Ἑλλάδα ἀριστερὰ καὶ τοὺς ἀδιάσπαστους ἀτλαντικοὺς δεσμούς της ἀποκαλύπτεται ἀπὸ κάθε πλευρά. Ἡ ἑπόμενη κίνηση ἴσως εἶναι ἡ ἐπίσημη ἔκκληση πρὸς τὸν ψυχοπαπποῦ του∙ ἀλλὰ ὁ χείμαρρος ξεχείλισε καὶ δὲν ἀνακόπτεται πιά. Οἱ βρώμικες μεθοδεύσεις, ἀκόμη καὶ μὲ τὶς παραπομπὲς στὴν Βουλὴ γιὰ δικαστικὲς ὑποθέσεις, γιὰ ἕνα μόνο πείθουν, ὅτι εἶναι ἀδίστακτοι καὶ πανικόβλητοι∙ ἀγνοοῦν τὶς κατηγορίες γιὰ τοὺς ὑπουργούς τους καὶ προωθοῦν μόνο ἐκεῖνες κατὰ τῶν πολιτικῶν ἀντιπάλων τους. Ἀλλὰ δὲν σώζονται πλέον.

Ἐπιχειρήσεις συσκοτίσεως

Ἡ ἐπιχείρηση τῆς Ἀστυνομίας στὰ Ἐξάρχεια ἀπέβλεπε στὴν συσκότιση τῶν πραγματικῶν γεγονότων καὶ στὸν καθησυχασμὸ τῶν Ἀθηναίων γιὰ τὸ κράτος ἐν κράτει∙ ἡ Νέα Δημοκρατία ἐπισήμανε, ὅτι ἀπεδείχθη τὸ τί μπορεῖ νὰ κάνουν οἱ Ἀστυνομικοί, ὅταν ἀφεθοῦν ἐλεύθεροι νὰ κάνουν τὴν δουλειὰ ποὺ τόσο καλὰ τὴν ξέρουν. Ὁ πανικὸς τοῦ Ναπολεοντίσκου γίνεται παράκρουση, διότι δίδει ἀντιφατικὲς ἐντολές, ἀναλόγως πρὸς τὴν πληροφόρηση τῆς στιγμῆς κι ἐνῶ ὁ κενός του ἐγκέφαλος δὲν τοῦ ἐπιτρέπει πολυσύνθετες σκέψεις καὶ ἡ ἔμφυτη δειλία του τὸν ἐξωθεῖ σὲ σπασμωδικὲς κινήσεις∙ ἡ ἄλλη πλευρά, ὅμως, ἔχει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον, ἐπειδὴ φανερώνει τὴν σύγκρουσή του μὲ τὸ παρακράτος. Οἱ παρακρατικοὶ μηχανισμοὶ ἔχουν ὁλοφάνερα ἀποδεσμευθεῖ πλέον, ἂν τοὺς ἤλεγχε ποτέ, ἐνῶ τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα ἀνζητοῦν ἄλλον ἀρχηγὸ γιὰ τὴν μετασυριζαϊκὴ ἐποχή∙ τὰ παιχνίδια τοῦ μαρξιστίζοντος καὶ ἀγγλοσαξωνίζοντος λένε πολλά. Χρειάζεται σοβαρὴ μελέτη τους, ἂν τὴν μπορεῖ τὸ Μαξίμου.

Τέλος διεθνοῦς προστασίας

Οἱ ἐκθέσεις τοῦ ΟΟΣΑ καὶ ἄλλων διεθνῶν ὀργανισμῶν, γιὰ τὴν ἐπιδείνωση τῆς οἰκονομίας μας, δὲν δημοσιεύονται τυχαῖα∙ ὅλοι τους καταγράφουν τὴν κατάπτωση τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τὴν πλήρη ἀπαξίωσή του, ἀλλὰ καὶ ἀπομόνωσή του στοὺς Εὐρωπαίους. Ὁ ΟΟΣΑ ἐπισημαίνει, ὅτι ἡ αὔξηση τῆς κάθε μορφῆς φορολογίας τὴν τετραετία κατὰ 70% ἐπιβαρρύνει τοὺς μισθωτοὺς καὶ συνταξιούχους μὲ μείωση τοῦ εἰσοδήματός τους κατὰ 30%∙ οἱ ἐκτιμήσεις τῆς Ἐπιτροπῆς προδιαγράφουν ὑποχώρηση τῆς ἀναπτύξεως κάτω τοῦ 2%. Ὁ πρωθυπουργός, τὸ ἀντιλαμβάνεται κι ὁ ἴδιος, χάνει τὴν ἀτλαντικὴ προστασία, μὲ τὴν ὁποία ἀνέβηκε, ὅταν πρὸ πενταετίας καὶ ἡ χειρότερη βλακεία του χαιρετιζόταν ὡς μεγάλη εἴδηση∙ ἂς μὴν ξεχνᾶμε τὴν ἀμερικανικὴ ὑποστήριξη τοῦ πρώτου ἑξαμήνου καὶ τὴν ἀντιευρωπαϊκή τους ὑστερία. Ἄλλαξαν, ὅταν εἶδαν ὅτι δὲν γίνεται ἀλλιῶς. Σήμερα ἡ Οὐάσιγκτον εἶναι αἰσθητὰ ἀποδυναμωμένη ἀπέναντι στὴν Εὐρωζώνη, ὅταν μάλιστα καὶ ἡ Βρεταννία εἶναι στὸ περιθώριο.

Κλιμάκωση ἀποδοκιμασιῶν

Οἱ ἀποδοκιμασίες κατὰ τῶν ὑπουργῶν κλιμακώνονται, ὅπου κι ἂν ἐμφανισθοῦν πέραν τῶν Θερμοπυλῶν τουλάχιστον∙ προχθὲς ἀποδέκτης ἦταν ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν στὴν Θεσσαλονίκη καὶ χθὲς ὁ Κρητίκαρος Ὑγείας στὴν Ἀρναία. Ἔχει δευτερεύουσα πλέον σημασία, τὸ πόσοι ἀκροατὲς πᾶνε στὶς ὁμιλίες, διότι καὶ στὴν εἴσοδο γίνεται ἔλεγχος πολιτικῶν φρονημάτων ἀπ’ τοὺς «κλητῆρες»∙ ἄλλωστε, ἔχουν συνηθίσει στὰ ἄδεια καθίσματα καὶ φαίνεται ὅτι αὐτὰ τοὺς ἐμπνέουν, στὴν ἔκδοση δελτίων τύπου, μὲ τὴν δουλικότατη διαπλοκὴ προβάλλειν αὐτὰ ἀφειδῶς. Ἕνα πρᾶγμα ἀντιλαμβάνονται ὅλοι τους τώρα, ὅτι, κάτω ἀπ’ αὐτὲς τὶς συνθῆκες δὲν διεξάγεται προεκλογικὸς ἀγώνας, μὲ τὴν δεδομένη ὄξυνση τῆς ἀντιπαραθέσεως, ὅπως συμβαίνει πάντα∙ προστίθεται κάτι ὅμως, ἡ κατὰ Ναπολεοντίσκον πόλωση ναυαγεῖ ὁριστικὰ πιά.

Χρηματοδότηση Κώστα Γαβρᾶ

Ὁ διαστημικὸς ὑπουργὸς ἐνέκρινε τὴν κρατικὴ χρηματοδότηση τῆς ταινίας τοῦ μεγάλου, ἀδιαμφισβητήτως πάντως, Ἕλληνος σκηνοθέτου, γιὰ τὸ πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ 2015 καὶ μὲ βάση τὸ βιβλίο τοῦ κουρεμένου∙ ὁ Κώστας Γαβρᾶς ἔχει στηρίξει ἐπανειλημμένως τὴν συριζαϊκὴ κυβέρνηση, καὶ κατὰ τῶν Εὐρωπαίων καὶ τῶν Γερμανῶν περισσότερο, ὡς κυρίων ὑπευθύνων τῆς λιτότητος στοὺς λαοὺς τῶν νοτίων χωρῶν τῆς Εὐρωζώνης. Ὁπωσδήποτε, εἶναι ἄποψή του αὐτή, ὅσο κι ἂν διαφωνοῦν πολλοί, μὲ πρῶτο τὸν Ναπολεοντίσκο τώρα∙ τὸ κριτήριο εἶναι ἄλλο, θὰ ἀκολουθήσει στενὰ στὸ σενάριο τὸ βιβλίο ἢ θὰ περιλάβει καὶ τὰ ἄλλα πεπραγμένα τοῦ ἑξαμήνου, τὴν δέσμευση ὅλων τῶν ἀποθεματικῶν τῶν ὀργανισμῶν καὶ τὸ κλείσιμο τῶν τραπεζῶν. Σὲ αὐτὰ κρίνεται…

Θλιβερά, ἑπομένη Brexit

Ἡ ἑπομένη τῆς συμφωνίας γιὰ τὸ Brexit εἶναι ἄκρως θλιβερὰ γιὰ τὴν Βρεταννία, ἀλλὰ ὄχι καὶ ἱκανοποιητικὴ μέρα γιὰ τοὺς 27 τῆς Εὐρώπης∙ ἡ πρωθυπουργός της ἀνέμενε ἐπὶ ὀκτάωρο τὸ ἀποτέλεσμα τῆς μαραθωνίου διαβουλεύσεως τῶν 27 ἡγετῶν, χωρὶς οὐδεμία ἀνάμιξη τῆς ἄλλοτε κραταιᾶς Ἀλβιώνος. Τὸ Λονδίνο ἔθαψε κυριολεκτικὰ τὴν πολιτική του ὑπόσταση στὴν γηραιὰ ἤπειρο, μετὰ τὴν δεσπόζουσα θέση του ἐπὶ δύο αἰῶνες, μετὰ τὸ Βατερλώ∙ ἡ προσγείωση εἶναι δύσκολη, διότι καὶ στὶς τρέχουσες ὑποθέσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως δὲν δύναται ἔχειν βαρύνοντα λόγον, ἢ ἔστω καὶ συμβουλευτικὸ ρόλο. Στὴν πράξη ἡ Εὐρωζώνη καθίσταται πλέον ὁ καθοριστικὸς παράγων τῆς γηραιᾶς ἠπείρου στὰ προβλήματά της, ὅπως στὸν εὐρωαμερικανικὸ ἐμπορικὸ πόλεμο, στὴν ἑνιαία ἐξωτερικὴ καὶ ἀμυντικὴ πολιτικὴ καὶ στὰ ἄλλα κρίσιμα διεθνῆ θέματα∙ ὁ ἐπείγων χαρακτὴρ αὐτῶν καὶ ἡ καθημερινότης τους εἶναι τὸ κρίσιμο ζήτημα κι ὄχι ἡ τυπικότης τους.

Εὐρωαμερικανικὴ ἀναμέτρηση

Ὁ εὐρωαμερικανικὸς ἐμπορικὸς πόλεμος κλιμακώνεται ἐκ μέρους τῆς Οὐάσιγκτον, καθὼς μετὰ τὴν αὔξηση τῶν δασμῶν σὲ ἠλεκτρονικὰ καὶ βιομηχανικὰ προϊόντα, ὡς ἀντίμετρο γιὰ τὶς ὑποτιθέμενες ἐπιδοτήσεις στὴν Airbus, προχώρησε στὸν χαρακτηρισμὸ καταλόγου 37 ἐπιχειρήσεων, ὅτι παραβιάζουν τὶς κυρώσεις κατὰ τοῦ Ἰρὰν καὶ τῆς Ρωσίας∙ οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν ἀπάντησαν ἀμέσως, μᾶλλον διότι εἶχαν τὸ πρόβλημα τοῦ Brexit, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ ἀποφεύγουν τὴν ἐν θερμῷ ἀντίδρασή τους. Ὁ ἐμπόρικος πόλεμος γενικεύεται, καθὼς περιλαμβάνει καὶ θυγατρικὲς εὐρωπαϊκὲς ἐπιχειρήσεις σὲ τρίτες χῶρες, Ἰράν, Μαλαισία, Ἡνωμένα Ἀραβικὰ Ἐμιρᾶτα, καὶ προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας∙ πέραν τῶν εὐρωατλαντικῶν ἡ Ἀμερικὴ βρίσκεται σὲ ἐμπορικὸ πόλεμο καὶ μὲ τὴν Κίνα, στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν ὁποία, ὅλο καὶ σημειώνεται πρόοδος καὶ ὅλο καὶ δὲν καταλήγουν σὲ συμφωνία. Φαίνεται, ὅτι ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ ἐπιθυμεῖ τὴν καλλιέργεια τῆς ἀναμετρήσεως μὲ ὅλους, μὲ μοναδικὸ σκοπὸ τὴν διάχυση τῆς ἐθνικιστικῆς πολιτικῆς στὸ ἐσωτερικό.

Ἐλαφρὲς ἀνοδικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐλαφρὲς ἀνοδικὲς τάσεις, ἐξ αἰτίας τῆς παρατάσεως τοῦ Brexit∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1268 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 125,4850 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1301,85, καὶ πετρέλαιο, 71,35. Οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ὅτι εὐελπιστοῦν πῶς δὲν θὰ ἔχει δραματικὲς ἐπιπτώσεις ὁ εὐρωαμερικανικὸς ἐμπορικὸς πόλεμος, παρὰ τὴν αὔξηση τῶν ἀμερικανικῶν δασμῶν σὲ κρίσιμα εὐρωπαϊκὰ προϊόντα καὶ στὸν χαρακτηρισμὸ 37 εὐρωπαϊκῶν ἐπιχειρήσεων∙ οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι εὔχονται ἡ ἔξοδος τῆς Βρεταννίας νὰ ἔρθει, ὅσο πιὸ ὁμαλὰ γίνεται, ἂν καὶ ἡ κατάσταση στὴν Βουλὴ τῶν Κοινοτήτων δὲν ἔχει ἀλλάξει. Τὸ μεγάλο κεφάλαιο συνηθίζει πλέον μὲ τὸ Σίτυ σὲ δευτερεύουσα θέση καὶ τὴν Ἀγγλία σὲ τριτεύουσα στὴν διεθνῆ σκηνή∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες καὶ οἱ διπλωμάτες σχολίασαν σκωπτικὰ τὴν παρατήρηση τοῦ Ναπολεοντίσκου, γιὰ ἀνάκληση τοῦ Brexit. Ὅλοι θυμήθηκαν τὴν κωλοτοῦμπα του καὶ τὴν ἀπουσία σοβαρότητος ἀπ’ τὸν ἴδιο, τὸν παίρνουν στὸ ψιλό.

Φοιτητικὲς ἐκλογές, τάρταρα

Τὰ ἀποτελέσματα τῶν φοιτητικῶν ἐκλογῶν ἔχουν προκαλέσει παράκρουση σὲ ΣΥΡΙΖΑ καὶ Μαξίμου περισσότερο∙ δὲν εἶναι τόσο τὸ 50% σχεδὸν τῆς ΔΑΠ, ἀλλὰ τὸ 1% τῶν Συριζαίων, μὲ ἕναν ἢ δύο ψήφους κατὰ σχολή, δηλαδή, οὔτε οἱ ὑποψήφιοι τῶν συνδυασμῶν δὲν ψήφισαν τὸν ἑαυτό τους. Ὅλοι κατηγοροῦν ἀνοικτὰ πλέον τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ τὸ κόμμα, ὅτι δὲν ἔχουν ὑποψιασθεῖ κἂν τὶς βαθύτατες ἀλλαγὲς τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ τὴν ἐξαγρίωσή της, γιὰ ὅλα σχεδὸν τὰ πεπραγμένα τῆς τετραετίας∙ τὸ παλιὸ σύνθημα, ὅτι ἡ νεολαία εἶναι μὲ τὴν ἀριστερά, δὲν ἴσχυε στὴν πράξη, μόνο ἔπαιζε στὴν δουλικότατη διαπλοκή. Τώρα, ἀποδεικνύεται, ὅτι ἡ νεολαία πρωτοστατεῖ στὴν ἐξέγερση καὶ μάλιστα μὲ ἐπιταχυνόμενους ρυθμούς∙ ὅσοι ἤλπιζαν στὴν καμαρίλα, ὅτι ἦταν εὔκολη ἡ ἀναστροφὴ τοῦ κλίματος, διαπιστώνουν ὅτι ἔχουν χάσει κατὰ κράτος. Ἕνα τοὺς ἀπασχολεῖ πλέον, ἡ μοναξιά, πολὺ καταθλιπτικὴ καὶ περισσότερο στοὺς αἰσθανόμενους ἐνόχους.

Διάχυτος φόβος λογοδοσίας

Ὁ φόβος τῆς λογοδοσίας εἶναι διάχυτος πλέον στὰ κυβερνητικὰ στελέχη καὶ κυρίως σὲ ὅσους ἔχουν λερωμένη τὴν φωλιά τους∙ ὁ πρώην ὑπουργὸς Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καὶ ἐμπνευστὴς τῆς Γραμματείας Σχεδιασμοῦ Λιμένων καὶ τῶν καθυστερήσεων στὴν ἔγκριση τῆς κινεζικῆς ἐπενδύσεως στὸν ΟΛΠ, χαρακτήρισε ὡς μὴ πολιτικὴ τὴν ἀπειλὴ τῆς φυλακῆς στὸν πολιτικὸ διάλογο. Μᾶλλον, δὲν ἐννοοῦσε τὸν Κρητίκαρο, οὔτε τὸ κόμμα του τῆς προεκλογικῆς περιόδου∙ ἄλλο ἐννοεῖ, τὴν πρόληψη τῆς παραπομπῆς σὲ λογοδοσία ὅλων τους γιὰ τὰ πεπραγμένα τῆς τετραετίας∙ γνωρίζουν ἄριστα ὅλοι τους τὰ ὅσα ἔχουν κάνει καὶ γνωρίζουν καὶ κάτι ἄλλο, ὅτι ὅλα αὐτὰ ἔχουν διοχετευθεῖ σὲ πολιτικὰ γραφεῖα τῆς ἀντιπολιτεύσεως γιὰ χρήση τους. Οἱ πληροφορίες αὐτὲς τοὺς ἔχουν πανικοβάλει καὶ δὲν βρίσκουν ἡσυχία. Ὅλα ἐδῶ πληρώνονται…

Καταγραφὴ μαύρης τρύπας

Ἡ καταγραφή, μὲ τὴν συνεργασία ἑπτὰ μεγάλων τηλεσκοπίων σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο, μαύρης τρύπας θεωρεῖται μεγάλη ἐπιστημονικὴ κατάκτηση∙ στὶς ὀθόνες ὅλοι εἴδαμε τὸ φωτεινὸ κυκλικὸ στέμμα γύρω ἀπ’ μία στρογγυλὴ μαύρη τρύπα. Βρίσκεται στὸν γαλαξία Μessier 87, ἔχει διάμετρο περίπου 40 δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων (τρία ἑκατομμύρια φορές μεγαλύτερη ἀπό τὴν Γῆ) καὶ σὲ ἀπόσταση 500 ἑκατομμυρίων τρισεκατομμυρίων χιλιομέτρων, κοντά μας δηλαδή. Ἡ μαύρη τρύπα κατεγράφη, ἐπειδὴ οἱ ἀέριες μᾶζες γύρω της τρέχουν μὲ ἀστρονομικὴ ταχύτητα νὰ ἀπορροφηθοῦν ἀπ’ αὐτήν, ὁπότε συγκρούονται μεταξύ τους κι ἀφήνουν φῶς νὰ τρέξει πρὸς κάθε κατεύθυνση∙ τὰ ἐπίπεδα βαρύτητος εἶναι τόσο μεγάλα, ποὺ ἀπορροφοῦν ὁλόκληρα ἡλιακά συστήματα καὶ γαλαξίες, ἐνῶ δὲν μπορεῖ νὰ «ἀποδράσει» οὔτε τὸ φῶς, κι ἔτσι δὲν διακρίνεται ἐντός αὐτῆς.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.