Ἄρδην ἀνατροπὴ τῆς πολιτικῆς μας δυναμικῆς

Ἡ ἄρδην ἀνατροπὴ τῆς πολιτικῆς μας δυναμικῆς θεωρεῖται δεδομένη ἀπ’ τοὺς ἔγκυρους παρατηρητές∙ ἡ ἐξέγερση προσλαμβάνει εὐρύτατες διαστάσεις καὶ ἀπειλοῦνται ἐκρηκτικὰ γεγονότα, καθὼς στὶς ἀριστερὲς συνοικίες βρίσκεται σὲ κατάσταση ἀγανακτήσεως καὶ ὀργῆς ὁ κόσμος, ὅσο ποτὲ ἄλλοτε στὴν μεταπολεμικὴ ἐποχή, θυμοῦνται οἱ μεγαλύτεροι. Ἡ ὁμολογία τοῦ λάθους πρὸ τριετίας μετράει, «ἕνα ἀπ’ τὰ εἴκοσι νὰ ἔκανε», λέει ἕνας τους, κι ἀπαντάει ὁ ἄλλος, «ἔκανε σαράντα χειρότερα ἀπ’ τὴν προηγούμενη κυβέρνηση»∙ ὅλοι θεωροῦν τελειωμένο τὸν Ναπολεοντίσκο κι ὅτι, «πρέπει νὰ πληρώσει, αὐτὸς κι οἱ ἄλλοι», συμπληρώνουν. Ἡ ἀναγνώριση, ὅτι πήγαινε καλύτερα πρὶν ἡ χώρα τοὺς φέρει ὅλους πρὸς τὴν Νέα Δημοκρατία, ἐνῶ οἱ ὡριμότεροι ἀναγνωρίζουν, ὅτι ἔχει δίκαιο ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης μὲ τοὺς χαμηλοὺς τόνους…

Κλιμάκωση τῶν παρακρατικῶν

Οἱ παρακρατικοὶ μηχανισμοὶ κλιμακώνουν τὶς τελευταῖες μέρες τὶς ἐπιθέσεις τους, μὲ σαφῆ στόχο τὴν κυβέρνηση∙ εἶναι πολλὲς οἱ ἐνδείξεις, ὅτι αὐτὴ τὴν φορὰ δὲν ἐλέγχει ὁ Ναπολεοντίσκος τὴν δράση τους, διότι δείχνουν ὅτι ἐπιθυμοῦν ἀποδεῖξαι πὼς ἡ χώρα εἶναι ἀκυβέρνητη. Οἱ πράξεις βίας εἶναι καθημερινές, μέρα μεσημέρι κατὰ τραπεζῶν, κρατικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ γραφείων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Οἱ παρεμβάσεις τῆς Ἀστυνομίας ἀποβλέπουν περισότερο στὴν κατατρομοκράτηση τοῦ κόσμου, παρὰ στὸν ἔλεγχο τῶν κουκουλοφόρων, ἐνῶ καὶ οἱ Σύλλογοι τῶν Ἀστυνομικῶν καταγγέλλουν, ὅτι ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τοὺς ἔχει δεμένα τὰ χέρια∙ ἡ αἴσθηση τῆς ἀκυβερνησίας εἶναι γενικευμένη καὶ ἡ ἐξέγερση τοῦ ἁπλοῦ κόσμου ἐπίσης. Στὰ μαγαζιά, στὰ καφενεῖα, στὶς πλατεῖες, ὅλοι ὁμολογοῦν, ὅτι, «εἶναι ἀνυπόφορη ἡ κατάσταση»∙ ἂς ἐπιχειρήσει ὁ πρωθυπουργὸς ἐπίσκεψη σὲ μία ἀριστερὴ συνοικία, ὅπου ἔλαβε ὑψηλὰ ποσοστά, νὰ δεῖ τὸ πῶς θὰ τὸν πάρουν οἱ γυναῖκες μὲ τὶς σκοῦπες…

Ποδοσφαιρικά, ἐγκατάλειψη

Στὴν ἐγκατάλειψη τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀπ’ τοὺς βασικοὺς ὑποστηρικτές του, ἀτλαντικοὺς καὶ ἐπιχωρίους, ὁδηγοῦν οἱ συνεχεῖς πανωλεθρίες του, μὲ ἀποκορύφωση τὸν Ρωσοπόντιο∙ ἡ συγκάλυψη τῶν γεγονότων τῆς Τούμπας ἦταν παιδικὸ κρυφτοῦλι κι ὅλοι τὸν ἐπικρίνουν, διότι δείχνει, παντελῆ ἔλλειψη πολιτικῆς σκέψεως καὶ ἐπαφῆς μὲ τὴν Ἑλλάδα, «δὲν πατάει χῶμα ἑλληνικό». Ὁπωσδήποτε ὁ μεγαλοπαράγων τὸν ἐκβιάζει καὶ λέγεται πολὺ ἄσχημα, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς παραδόσεώς του στὸν ἐκβιαστὴ παλαιότερα∙ ἀφοῦ δὲν ἔχει οὔτε τόση ἐλάχιστη πολιτικὴ πρόνοια, τότε ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ προδοσία του στὰ ἐθνικὰ θέματα. Ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι, τόσον ὀλίγος καὶ περισσότερον μικρόνους, σχολιάζουν οἱ πολιτικοὶ κύκλοι∙ ἡ ἀμφοσβήτηση ἐπεκτείνεται στὸ κυβερνητικὸ στρατόπεδο, κυρίως μεταξὺ ὅσων ἐλπίζουν στὴν ἐπανεκλογή τους, ἀνεξαρτήτως σχήματος, διότι ἀρκετοὶ θεωροῦν τελειωμένον τὸν ΣΥΡΙΖΑ κι ἀναζητοῦν διέξοδο. Ἄλλωστε, ἡ ἐπικοινωνία τους μὲ τὶς περιφέρειές τους γίνεται μόνο τηλεφωνικὰ καὶ μὲ ἐλαχίστους μόνο ἀπ’ αὐτούς.

Κοροϊδία μὲ παρακρατικοὺς

Ἡ κοροϊδία τοῦ Ναπολεοντίσκου μὲ τοὺς παρακρατικούς -διότι αὐτὸς δίδει τυπικὰ τουλάχιστον τὶς ἐντολές, ἔστω κι ἂν στὴν πράξη εἶναι ἐλεγχόμενος τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων οἱ ὁποῖοι ἀποδεδειγμένα θέτουν σὲ πρώτη μοῖρα τοὺς κουκουλοφόρους-, εἶναι ἐμφανέστατη∙ ἐξαγγέλλει ὁ ἄκαπνος στρατηγὸς διαταγὲς γιὰ ἐκκένωση τῶν καταχομένων ἀπ’ τοὺς ἄπλυτους κτιρίων, ἀλλὰ τὴν ἑπομένη οἱ ἴδιοι ἐπανέρχονται τροπαιοφόροι καὶ συνεχίζουν τὴν διαβίωσή τους στὰ σπίτια τῶν κακόμοιρων ἰδιοκτητῶν. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἕνα: αὐτὰ γίνονται γιὰ λόγους προπαγάνδας, διότι ἡ δουλικότατη διαπλοκὴ μεταδίδει πομπωδῶς τὶς ἐπιχειρήσεις ἐκκενώσεως, ἀλλὰ λέξη δὲν ἀναφέρει γιὰ τὴν ἐπάνοδο τῶν παρακρατικῶν∙ παραμένει δέσμιος τῆς γκαιμπελικῆς λογικῆς, «λέγε, λέγε πάντα κάτι μένει στὸ τέλος», εἶναι γνωστὰ αὐτά…

Δεσμοφύλακες ὑπὸ διωγμὸν

Ἡ πληροφορία ὅτι Ἀλβανοὶ φυλακισμένοι κράτησαν δέσμιο καὶ βασάνισαν δεσμοφύλακα στὶς φυλακὲς Κορυδαλλοῦ, εἶναι ἀπ’ τὰ ἀνήκουστα∙ τὸ γεγονὸς ἔγινε γνωστὸ τυχαῖα, δεκαπέντε μέρες μετὰ καὶ τὸ ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης κάτι ψέλλισε, ἐνῶ τὸ ἀπέκρυψε καὶ ἡ δουλικότατη διαπλοκή. Τὸ ὅτι στὶς φυλακὲς τὰ διάφορα κυκλώματα κάνουν ἔλεγχο εἶναι γνωστό, ἀλλὰ ὄχι μέχρις αὐτοῦ τοῦ σημείου! Ὁ ὑπουργὸς δὲν ἀνακοίνωσε τὸ τί ἔγινε στὴν συνέχεια, ἂν ἐλήφθησαν μέτρα καὶ ποιὰ εἶναι αὐτά∙ ἕνα εἶναι δεδομένο, ὅτι ἡ συνεργασία τοῦ παρακράτους μὲ τοὺς κρατουμένους εἶναι στενότατη καὶ ἀδιάσπαστη∙ κάποιες πληροφορίες λένε, ὅτι ὁ ἄτυχος δεσμοφύλακας ἀρνιόταν νὰ ἐξυπηρετεῖ δουλικὰ τοὺς Ἀλβανοὺς ποινικοὺς κι αὐτοὶ τὸν περιποιήθηκαν. Ὁ ὑπουργὸς συναίνεσε…

Σχέσεις Εὐρώπης, Τουρκίας

Ἡ σκληρότατη ἐπίθεση τοῦ Τούρκου προέδρου κατὰ τῆς Εὐρώπης ἀποδεικνύει τὴν ἔντονη ἀνησυχία του γιὰ τὶς παρεμβάσεις της στὴν πολιτική του∙ ἡ Ἄγκυρα ἔχει πλουσίαν πεῖραν τῶν διαβημάτων τῶν Βρυξελλῶν καὶ Βερολίνου, Παρισίων, γιὰ τὶς προκλήσεις της στὸ Αἰγαῖο καὶ στὴν κυπριακὴ ΑΟΖ, ἐνῶ γνωρίζει, ὅτι ἡ ὁρκωμοσία τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ ὡς καγκελαρίου σημαίνει τὴν ἐνεργὸ ἀνάμιξή της στὰ πλαίσια τῆς αὐτονόμου διεθνοῦς παρουσίας τῆς Εὐρώπης καὶ ἀποτελεσματικῆς προστασίας τῶν συνόρων της. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος τῆς συγκρίσεως τῆς βοηθείας πρὸς τὴν Ἑλλάδα καὶ ἐκείνης πρὸς τὴν χώρα του∙ ξεχνάει, ὅτι ἡ χώρα μας εἶναι πλῆρες μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἀπὸ τεσσαρακτοναετίας καὶ τῆς Εὐρωζώνης ἀπ’ τὴν ἀρχή, ἐνῶ καὶ ὡς συνδεδεμένο μέλος τῆς Κοινῆς Ἀγορᾶς πρὸ ἑξηκονταετίας περίπου ἔγινε ἡ Τουρκία, ἐπειδὴ εἶχε προηγηθεῖ ἡ Ἑλλάδα. Τέλος, δὲν ἐφαρμόζει στὸ ἐσωτερικὸ καμμία ἀρχὴ τοῦ κράτους δικαίου.

Ψυχροπολεμικὲς καταστάσεις

Σὲ ψυχροπολεμικὲς καταστάσεις ἐπιστρέφει ἡ Δύση, καθὼς ἡ Οὐάσιγκτον ἐπέβαλε μέτρα ἐναντίον 19 Ρώσων καὶ τριῶν ὑπηρεσιῶν, ἀλλὰ καὶ Τράμπ, Μέρκελ καὶ Μακρὸν τάσσονται ἀλληλέγγυοι πρὸς τὴν Μαίυ γιὰ τὸ νευροδιαλυτικὸ δηλητήριο∙ ὁπωσδήποτε Βερολίνο καὶ Παρίσι δὲν ἐπέβαλαν μέτρα, ἂν εἶναι ἴσως θέμα ἀναμονῆς, ἐνῶ ἡ βρεταννικὴ κυβέρνηση δὲν παρουσίασε ἀποδείξεις, ἐκτὸς ἀπ’ τὶς γενικὲς κατηγορίες, ὅτι τὸ σοβιετικῆς κατασκευῆς δηλητήριο εἶναι τὸ παλιό. Στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας μάλιστα παρεμπόδισε ἡ Ἀγγλία ἀπόφαση γιὰ τὴν ἐξέταση τῶν δειγμάτων ἀπὸ τὴν Εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ ΟΗΕ, ἐνῶ δὲν τὴν στήριξαν οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ οἱ Γάλλοι∙ ἡ ὑπόθεση ἴσως ἐξελιχθεῖ σὲ φιάσκο τῆς πρωθυπουργοῦ, διότι ἤδη τὴν κατηγοροῦν, οἱ Ἐργατικοὶ ὅτι εἶναι ἀνύποστατες οἱ κατηγορίες, ἡ Μόσχα, ὅτι, πλησίον τοῦ δυστυχήματος μὲ τοὺς πράκτορες, βρίσκεται ἀγγλικὸ ἐργοστάσιο χημικῶν οὐσιῶν, ἐνῶ ἀποχωροῦν μαζικὰ ἀπ’ τὸ Σίτυ οἱ μεγάλες ρωσικὲς ἑταιρεῖες, ὅπως ἡ Γκάζπρομ.

Ἐμπορικὸς πόλεμος μὲ Κίνα

Στὸν ἐμπορικὸ πόλεμο μὲ τὴν Κίνα καταφεύγει ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος, μετὰ τὴν ἀποτυχία του στὴν ἐπιβολὴ δασμῶν στὰ χαλυβουργικὰ καὶ προϊόντα ἀλουμινίου, ὁδηγώντας σὲ βαθειὰ ἀναταραχὴ τὴν παγκόσμια οἰκονομία∙ ὁ Νόναλντ Τρὰμπ ζήτησε τὴν μείωση κατὰ ἑκατὸ δις δολλάρια, τοῦ ἐμπορικοῦ ἐλλείμματος μὲ τὸ Πεκῖνο, ἀπὸ τετραπλάσιο περίπου τὴν τελευταία δεκαετία, σὰν νὰ εἶναι ὑπόθεση διοικητικῶν μέτρων τὸ διεθνὲς ἐμπόριο. Τὸ ἔλλειμμα ὀφείλεται σὲ τρεῖς μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, χαλυβουργικὰ καὶ μὴ σιδηρὰ μέταλλα, εἴδη οἰκιακῆς χρώσεως καὶ προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας∙ σὲ αὐτὰ ἡ ἀμερικανικὴ οἰκονομία καὶ ἀδυνατεῖ νὰ ἀνταποκριθεῖ στὶς ἀνάγκες της, διότι ἔχουν κλείσει καὶ ἀπαξιωθεῖ οἱ παραγωγικές της ἐγκαταστάσεις. Οἱ ἔγκυροι οἰκονομικοὶ παράγοντες σαρκάζουν μὲ τὶς ἀποφάσεις αὐτές, διότι ἀποδεικνύουν, ὅτι δὲν ἔχει οὐδεμία ἐπαφὴ ὁ Λευκὸς Οἶκος μὲ τὴν διεθνῆ πραγματικότητα καὶ τὴν ἐσωτερική, ἀκόμη περισσότερο. Ζοῦν στὴν ἐποχὴ τοῦ προπαρελθόντος αἰῶνος, ἐξομολογοῦνται.

Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, παρὰ τὸ ψυχροπολεμικὸ κλίμα στὴν Δύση∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,2344 δολλάρια καὶ 130,7650 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκαν, χρυσός, 1323,35, καὶ πετρέλαιο, 65. Οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ὅτι δὲν ἀνησυχοῦν πολὺ ἀπ’ τὴν ἔνταση στὶς σχέσεις τῶν Ἀτλαντιστῶν μὲ τὴν Ρωσία καὶ ὅτι ἐλπίζουν, ὅτι σύντομα θὰ ἐκτονωθεῖ ἡ κατάσταση∙ στὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες τὸ πρόβλημα εἶναι τὸ κατὰ πόσον ἡ Εὐρωζώνη θὰ ἀποδεχθεῖ τὶς ἀγγλικὲς καὶ ἀμερικανικὲς κατηγορίες καὶ θὰ ἐπιβάλει μέτρα κατὰ τῆς Μόσχας. Στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους σχολιάζεται ἡ ἀποφυγὴ ἀλληλεγγύης ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ καὶ ἡ καθυστέρηση Βερολίνου καὶ Παρισίων στὴν ἐπιβολὴ κυρώσεων∙ ὅλοι τους δείχνουν ὅτι τηροῦν ἀποστάσεις ἀσφαλείας. Ἡ ἀπειλὴ τοῦ Ταχὶπ Ἑρντογάν, ὅτι ἐπίκειται τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, ἐξ αἰτίας τῆς κρίσεως στὴν Συρία, δὲν λαμβάνεται σοβαρὰ ὑπ’ ὄψιν∙ οἱ ἐξελίξεις στὴν χώρα τὸν προλαβαίνουν. Στὸ Ἀφρὶν τὰ στρατεύματά του παραμένουν καθηλωμένα.

Γέφυρα Κριμαίας, ἐκλογὲς

Ὁ Ρῶσος πρόεδρος, τέσσερες μὲρες πρὶν ἀπ’ τὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς τῆς Κυριακῆς καὶ τὴν βέβαιη ἐπανεκλογή του γιὰ τέταρτη φορά, εὐχήθηκε μέσα στὸ Καλοκαῖρι νὰ ἐγκαινιασθεῖ ἡ γέφυρα τῆς Κριμαίας∙ πρόκειται γιὰ τεράστιο ἔργο, μήκους 18 χιλιομέτρων, τοῦ ὁποίου ἄρχισε ἡ κατασκευὴ τὸ 2016, μετὰ τὴν προσάρτηση τῆς χερσονήσου στὴν Ρωσία∙ φέτος προγραμματίζεται ἡ ἔναρξη τῆς ὁδικῆς κυκλοφορίας μὲ τὴν δυνατότητα 40000 ὀχημάτων ἡμερησίως καὶ τοῦ χρόνου τῆς σιδηροδρομικῆς. Συνδέει τὴν ἀνατολικὴ ἀκτὴ τῆς χερσονήσου μὲ τὴν ρωσικὴ πλευρὰ καὶ γεφυρώνει τὴν εἴσοδο τῆς Ἀζοφικῆς θαλάσσης∙ ἡ Μόσχα χαρακτηρίζει τὴν κατασκευὴ ὡς ἱστορικὸ ἔργο καὶ ὁριστικὴ σύνδεση τῆς Κριμαίας μὲ τὴν μητέρα Ρωσία, ἐνῶ καὶ ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν δήλωσε ἐμφανέστατα, ὅτι ἀποκλείεται ἡ ἐπιστροφή της στὴν Οὐκρανία.

Ἀμερική, ἀπεργία μαθητῶν της

Σὲ πανεθνικὴ ἀπεργία, γιὰ 17 λεπτὰ τῆς ὥρας, κατέβηκαν οἱ μαθητὲς ὅλων τῶν ἀμερικανικῶν Λυκείων καὶ Γυμνασίων, σὲ ἐκδήλωση συμπαραστάσεως πρὸς τοὺς νεκροὺς συμμαθητές τους στὴν Φλώριδα, πρὶν ἀπὸ λίγες ἑβδομάδες∙ ἡ συνοχὴ καὶ ἡ ἀποφασιστικότης τῶν μαθητῶν ἦταν τὸ σημαντικὸ γεγονός. Ἔδειξαν ὅτι ἔχουν περισσότερη εὐαισθησία γιὰ τὴν προστασία τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἀσφαλείας τους ἀπ’ τοὺς γονεῖς τους καὶ τὴν πολιτική τους ἡγεσία∙ τὸ κινητὸ τηλέφωνο τοὺς προσέφερε τὴν ἐξυπηρέτηση, διότι μποροῦσαν νὰ ἐπικοινωνοῦν μεταξύ τους στὶς διάφορες πολιτεῖες. Ταυτοχρόνως ἀποδεικνύει ὅτι δημιουργεῖται νέα πολιτικὴ δυναμική, διότι ἦταν ἀδιανόητη ἡ κινητοποίηση αὐτὴ στὶς προηγούμενες ἐποχές∙ οἱ μαθητὲς ζοῦν στὴν ψηφιακὴ ἐποχὴ κι ἔχουν ἐνσωματώσει τὶς δυνατότητές της, ὡς ἀναπόσπαστο πλέον κομμάτι τῆς ζωῆς τους.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.