Διεθνὴς παρουσία Εὐρώπης, βαθύτατες ἀποκλίσεις

Οἱ βαθύτατες διαφοροποιήσεις στὴν ἑνιαία ἐξωτερικὴ καὶ ἀμυντικὴ πολιτικὴ τῆς Εὐρώπης καταγράφονται στὴν κυπριακὴ ΑΟΖ, δηλαδὴ στὴν προστασία τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων, ἤτοι τῶν ἑλληνικῶν, καθὼς εἶναι τὰ μόνα ποὺ ἀπειλοῦνται. Ἡ Γαλλία ἔσπευσε ὑπογράψαι ἀμυντικὴ συμφωνία μὲ τὴν Κύπρο καὶ ἀποστεῖλαι τὸν στόλο της στὴν περιοχή, ἐνῶ ἡ Βρεταννία ἐπιμένει στὴν πολιτική της, ἀμφιβολιῶν γιὰ τὴν ΑΟΖ τῆς μεγαλονήσου∙ Παρίσι, Βερολίνο καὶ Βρυξέλλες συμφωνοῦν πλέον, ὅτι δὲν ὑπάρχει κοινὴ γλῶσσα στὰ διεθνῆ θέματα μὲ τὸ Λονδίνο∙ ἄλλωστε καὶ στὴν ὑπόθεση τοῦ Nordstream2, ἡ Μπούντεστανγκ ἀπάντησε στὸ Κογκρέσσο, ὅτι ἡ κατασκευή του εἶναι ἐσωτερικὴ γερμανικὴ καὶ εὐρωπαϊκὴ ὑπόθεση κι ὅτι δὲν εἶναι αὐτὲς ἀμερικανικὴ ἀποικία. Οἱ Ἄγγλοι οὐδέποτε στήριξαν τὸν ἀγωγό∙ ἀντιθέτως πρωτοστατοῦν στὴν πρόκληση ἐμποδίων.

Ἀποδοκιμασία ἀπὸ Εὐρώπη

Στὴν ἄμεση καὶ εὐθεῖα ἀποδοκιμασία τῶν παροχῶν προχώρησε τὸ Γιούρωγκρουπ, στὴν χθεσινὴ συνεδρίασή του, μὲ τὸν Ὄλαφ Σὸλτζ προειδοποιεῖν νὰ μὴν διαταραχθεῖ ἡ ἔξοδος στὶς ἀγορές∙ ἀλλὰ αὐτὴ ἔχει ἤδη ἀναβληθεῖ, ἐνῶ καὶ ὁ τσιπρόπληκτος Ἐπίτροπος ἐπισήμανε τὶς ἐπιπτώσεις στὴν δημοσιονομικὴ σταθερότητα. Στὴν Βουλὴ ὅμως ἔβρεχε τροπολογίες, μὲ παροχὲς σὲ ὅποιον τὶς ζητοῦσε καὶ στὴν Θεσσαλονίκη ἐγκαινιάσθηκαν οἱ συρμοὶ τοῦ μετρό, μὲ βόλτες τῶν ἐπισήμων ἐν ἀκινησίᾳ∙ ἡ ἀποκήρυξη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπὸ ὑποψήφιους δημάρχους πολλαπλασιάζεται, ἐνῶ τὸ ζητούμενο στὶς λαϊκὲς συνοικίες κυρίως εἶναι ἡ παρουσία τους στὶς πλατεῖες καὶ στὰ καφενεῖα, καθὼς καὶ τὰ περισσότερα ἐκλογικὰ κέντρα εἶναι κλειστά, ἀκόμη καὶ τὰ βραδάκια∙ γιὰ τὶς εὐρωεκλογὲς ἡ ἐξαφάνιση εἶναι γενική, ἐκτὸς ἀπ’ τὶς ἐμφανίσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου σὲ κάποια νυκτερινὰ κέντρα, μὲ «ἐκλεκτὴ» πελατεία, ἀλλὰ καὶ διαρροὴ τῶν τυχὸν τρίτων, μόλις διαπίστωσαν τὴν εἰσβολὴ τῶν ἀνδρῶν ἀσφαλείας του.

Προεκτάσεις παρακρατικῶν

Οἱ προεκτάσεις τῶν παρακρατικῶν ἔχουν καταθορυβήσει τὸ Μέγαρο Μαξίμου καὶ τὸν ἀνθύπατο∙ διαπιστώνουν ὅτι, ὁ ἀντίκτυπός τους εἶναι πολὺ ἀρνητικός, μὲ τὴν ἐξαγρίωση τῶν νομίμων πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι οὐδέποτε ἀνέχθηκαν παρόμοια παραβίαση τῶν δημοκρατικῶν δικαιωμάτων καὶ ἐπὶ δικτατορίας. Ὅλοι ἔχουν πεισθεῖ πλέον, ὅτι οἱ διακλαδώσεις τῆς τρομοκρατίας κινοῦνται ἀπ’ τοὺς παρακρατικοὺς καὶ διαθέτουν προσβάσεις στὶς ἀμερικανικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες∙ ὁ ἀνθύπατος ἔσπευσε χθὲς διευκρινίσαι, ὅτι, «ὁ Κουφοντίνας δὲν εἶναι Ρομπὲν τῶν δασῶν», ἀλλὰ οἱ ὑποστηρικτές του Ρουβίκωνες καὶ παιδιαρίζοντες τῆς πρεσβείας, τί εἶναι; Δὲν τὸ διευκρίνισε, διότι, λέγεται, ὅτι οἱ ἐπικρίσεις ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον ἦταν πολὺ αὐστηρές. Καλά, θεμιτὴ εἶναι ἡ στήριξη τῆς πιὸ ἀμερικανόδουλης κυβέρνησης στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία, ἀλλὰ χρειάζεται καὶ ἡ ἀξιολόγηση τῶν ἀντιδράσεων τῶν Ἑλλήνων∙ δὲν εἶναι ὅλοι τους τόσο δουλικοί, ὅσο ὁ Ναπολεοντίσκος. Ἔχουν πλήρη συναίσθηση τῆς ἐθνικῆς προδοσίας στὴ Μακεδονία καὶ ἀπέναντι στὴν Τουρκία.

Πλήρης στήριξη ἀνθυπάτου

Ὁ ἀνθύπατος ἔχει ἀποδυθεῖ σὲ πολύπλευρο ἀγῶνα γιὰ τὴν στήριξη τοῦ Ναπολεοντίσκου, ὥστε νὰ ἐξασφαλίσει ἀνεκτὴ ἧττα στὶς κάλπες, ὅπως ἐκμυστηρεύονται στὸ Κολωνάκι πολλοὶ «εἰδήμονες» τῶν πολιτικῶν πραγμάτων∙ ἡ δήλωσή του δικαιολογίσεως τῆς ἐπιθέσεως τῶν Ρουβικώνων κατὰ τῆς οἰκείας του μπορεῖ νὰ ἑρμηνευθεῖ ὡς πράσινο φῶς στὶς ἀντίστοιχες κατὰ τῶν πολιτικῶν ἐκδηλώσεων τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ ὡς ἀνοχὴ στὰ ἄντρα τῶν παρακρατικῶν μηχανισμῶν στὰ Ἐξάρχεια καὶ στὰ Πανεπιστήμια. Στοὺς διπλωματικοὺς κύκλους συζητήθηκε εὐρύτατα καὶ δὲν βρῆκε εὐμενῆ ἀπήχηση∙ πολλοὶ διπλωμάτες διερωτῶντο, ἂν θὰ ἔκανε τὴν ἴδια δήλωση, γιὰ ἀντίστοιχη ἐπίθεση σὲ πρεσβεία στὴν Οὐάσιγκτον, ἐκτὸς κι ἄν, λέγανε, ἔχει ἄλλη κυβέρνηση ἡ Ἑλλάδα, μὲ ἀνοχὴ σὲ ὅλα.

Προειδοποιήσεις Στουρνάρα

Οἱ προειδοποιήσεις τοῦ Γιάννη Στουρνάρα, γιὰ τὸν κίνδυνο ἐκτροπῆς ἀπ’ τὴν δημοσιονομικὴ σταθερότητα, σχολιάσθηκαν εὐμενῶς ἀπ’ τοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, καθὼς παρόμοια ἦταν τὰ σχόλια καὶ τοῦ ΣΕΒ, ἐνῶ αὐστηρότερες ἦταν οἱ παρατηρήσεις στὸ Γιούρωγκρουπ∙ ὁ κεντρικὸς τραπεζίτης γνωρίζει καλύτερα ἀπὸ κάθε ἄλλον τὴν κατάσταση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ὅπως καὶ τὶς ἀπόψεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης, ἐνῶ ἔχει συγκρουσθεῖ ἐπανειλημμένα μὲ τὴν κυβέρνηση γιὰ τὴν οἰκονομική της πολιτική, καὶ περισσότερο κατὰ τὸ πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ 2015 καὶ τὴν ὑπονόμευση τοῦ τρίτου μνημονίου ποὺ ἡ ἴδια ἔχει ὑπογράψει. Εἶναι ἐμφανέστατο, ὅτι οἱ παροχὲς δὲν δίδονται μόνο πρὸς ἄγρα ψήφων, ἀλλὰ κυρίως, γιὰ τὴν ναρκοθέτηση τῆς οἰκονομικῆς ἀνατάσεως τῆς χώρας μας.

Εὐρωεκλογές, νέα δυναμικὴ

Οἱ εὐρεκλογὲς δίδουν ἄλλη δυναμικὴ στὴν Εὐρώπη, πρὸς τὴν πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἑνοποίησή της, παρὰ τὰ ἀρνητικά, ὅπως τὸ Brexit, ποὺ ἴσως ἀποβεῖ εὐμενὴς παράγων∙ ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων διατηρεῖ τὴν συνοχή του, ἀλλὰ καὶ δίδει τὸ παράδειγμα πρὸς τοὺς ἑταίρους, ὅτι μέσα ἀπ’ τὶς διαφωνίες τους σὲ ἐπὶ μέρους θέματα, ὁδηγοῦνται σὲ πιὸ στέρεες συμφωνίες, ὅπως ὑπογράμμισε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ. Ἡ μεγάλη κατάκτηση εἶναι τὸ εὐρώ, τὸ ὁποῖο ἔχει γίνει ἀποδεκτὸ κι ἀπ’ τοὺς λαϊκιστές, ἀκροδεξιᾶς καὶ ἀκροαριστερᾶς∙ σχεδὸν καμμία πολιτικὴ ὁμάδα τώρα δὲν ἀμφισβητεῖ τὴν Εὐρωζώνη, ὅταν στὶς προηγούμενες ἦταν πολλὲς καὶ πομπώδεις∙ τὸ δεύτερο εἶναι ἡ παράκαμψη τοῦ ρατσισμοῦ, καθὼς καὶ οἱ ἀκροδεξιοὶ ἔχουν ἁπαλύνει ἀρκετὰ τὰ συνθήματά τους∙ τὸ τρίτο, ἡ πεποίθηση ὅλων, στὴν ἀνάγκη ἀποδοχῆς τῆς ἑνιαίας ἐξωτερικῆς καὶ ἀμυντικῆς πολιτικῆς, μὲ ἐμφανῆ τὴν διεθνῆ παρουσία τῆς Εὐρωζώνης καὶ τὴν προστασία τῶν συνόρων.

Σινοαμερικανικῶν συνέχεια

Ἡ συνέχεια τοῦ σινομαερικανικοῦ ἐμπορικοῦ πολέμου κλιμακώνεται, μὲ τὴν ἀπαγόρευση τῆς χρήσεως τῶν δικτύων fg, πέμπτης γενιᾶς, τῆς Huawei στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ ἡ συνταγματικότης τοῦ προεδρικοῦ διατάγματος ἀμφισβητεῖται καὶ ὁ κινεζικὸς κολοσσὸς δεσμεύθηκε, ὅτι θὰ προσφύγει στὰ δικαστήρια, ἐνῶ καὶ οἱ ἀμερικανικοὶ οἰκονομικοὶ παράγοντες εἶναι ἀντίθετοι. Ἡ Huawei εἶναι ἡ μόνη ψηφιακὴ ἑταιρεία ἡ ὁποία προσφέρει ταχύτητες σαράντα μὲ πενῆντα φορὲς μεγαλύτερες τῶν ἀνωτέρων σημερινῶν καὶ δυνατότητες χρήσεώς τους στὴν καθημερινὴ ζωή, ἀπ’ τὴν ἐπικοινωνία, στὴν διασκέδαση, στὶς οἰκιακὲς καὶ κοινωνικὲς ἀνάγκες καὶ μέτρα προστασίας∙ ἡ νοικοκυρὰ παρακολουθεῖ τὴν κουζίνα της ἀπὸ μακρυά, εἰδικὰ δίκτυα συνδέουν τὸ κινητὸ μὲ τὰ νοσοκομεῖα καὶ ἐπιτρέπουν τὴν πρώτη διάγνωση μιᾶς ἐνοχλήσεως, μὲ ἄμεση εἰδοποίηση γιὰ τὴν ἰατρικὴ βοήθεια. Ἡ ἀμερικανικὴ τεχνολογία ὑστερεῖ ἀρκετὰ στοὺς κλάδους αὐτούς, ὁπότε ἡ οἰκονομία της χάνει σὲ ἀνταγωνιστικότητα∙ αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ἀποδοχῆς των ἀπὸ ὅλους.

Ἰράν, σταδιακὴ ἐκτόνωση

Σὲ σταδιακὴ ἐκτόνωση βαίνει ἡ κατάσταση στὰ στενὰ τοῦ Ὁρμούζ, μετὰ τὶς συναντήσεις στὸ Σότσι τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν μὲ τὸν Ρῶσο πρόεδρο∙ οἱ δύο μεγάλοι συμφώνησαν στὴν ἀποφυγὴ τοῦ πολέμου, ἂν καὶ ἡ Ἀμερική, μὲ τὴν Γερμανία καὶ Ὁλλανδία στὴν συνέχεια, δέχθηλαν τὴν ἀποχώρηση, ὡς μέτρο προλήψεως, τοῦ μὴ ἀναγκαίου στρατιωτικοῦ τους προσωπικοῦ ἀπ’ τὸ Ἰράκ. Γεγονὸς ὅμως εἶναι, ὅτι Κίνα, Εὐρώπη, Ἰνδίες καὶ Πακιστὰν ἦταν ἀντίθετες στὴν ἔνταση στὴν περιοχή, ἂν καὶ τὴν εὐνοοῦσαν Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ Ἡνωμένα Ἀραβικὰ Ἐμιρᾶτα∙ ἡ πυρηνικὴ συμφωνία διατηρεῖται, ἔστω καὶ χωρὶς τὴν συμμετοχὴ τῆς Ἀμερικῆς, ἂν καὶ ὅλοι πιστεύουν, ὅτι χρειάζεται κάποιες διορθώσεις καὶ μᾶλλον σὲ αὐτὲς θὰ στηριχθεῖ ἡ ἀλλαγὴ τῆς ἀμερικανικῆς στάσεως. Ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ διαπιστώνει, ὅτι, ἔχει μὲν ἀπήχηση ὁ προστατευτισμὸς καὶ ἡ πόλωση διεθνῶς στὸ ἐσωτερικό, μὲ διατήρηση τῆς δημοτικότητός του, ἀλλὰ αὐτὸ θεωρεῖται μόνο προσωρινό.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς σημειώθηκαν ἀνοδικὲς τάσεις, μετὰ ἀπὸ ἀρκετὲς μέρες, μὲ ἐξαίρεση τὸ Τόκυο∙ ὅλα βελτιώθηκαν, εὐρώ, 1,1204 δολλάρια καὶ 122,8550 γιέν, χρυσός, 1298,90, πετρέλαιο, 72,42. Οἱ ἐπενδυτὲς ἐλπίζουν σὲ κάποια συμφωνία μεταξὺ Ἀμερικανῶν καὶ Κινέζων, ἂν καὶ δὲν διαφαίνεται στὸν ὁρίζοντα∙ ὁ προστατευτισμὸς στὶς εἰσαγωγὲς καὶ ὁ ψηφιακὸς πόλεμος μᾶλλον θὰ συνεχισθεῖ, διότι ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ ἀντιλαμβάνεται τὴν διεθνῆ οἰκονομία, μὲ τοὺς ὅρους τῶν ἀρχῶν τοῦ παρελθόντος αἰῶνος καὶ τὴν Ἀμερικὴ κυρίαρχη∙ τὸ Πεκῖνο ὅμως, δὲν εἶναι μόνο ἀνταγωνιστικὸ σὲ ὅλους τοὺς κλάδους, ἀλλὰ καὶ στὸν ψηφιακό, μὲ τὴν πρωτοπορία του σὲ νέα προϊόντα, ὅπως στὰ δίκτυα τῆς πέμπτης γενιᾶς. Ταυτοχρόνως, ἡ Κεντρικὴ Τράπεζα τῆς Κίνας ἔχει στὰ χαρτοφυλάκια της τὰ περισσότερα ἀμερικανικὰ ὁμόλογα, 1,135 τρις δολλάρια, μὲ 1,078 τῆς ἰαπωνικῆς∙ οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες γνωρίζουν, ὅτι, ἐὰν κλιμακωθεῖ ὁ ἐμπορικὸς πόλεμος, μποροῦν νὰ τὰ χρησιμοποιήσουν οἱ Κινέζοι.

Κουκουλοφόροι, ὑπὲρ ΣΥΡΙΖΑ

Στὴν ἀπροκάλυπτη στήριξη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ προβαίνουν πλέον οἱ κουκουλοφόροι, μὲ τὶς ἐπιθέσεις τους κατὰ ἐκδηλώσεων τῆς Νέας Δημοκρατίας, καὶ τὴν ἄνεση τῶν πανεπιστημιακῶν ὀχυρῶν τους∙ ὁ Ναπολεοντίσκος εὐνοεῖ τὶς ἐπιχειρήσεις αὐτές, μὲ φραστικὴ καταδίκη τῶν ὑπουργῶν του, ἀλλὰ χωρὶς τὴν δικαστικὴ παρέμβαση γιὰ τὴν βία κατὰ πολιτῶν σὲ δικές του ὁμιλίες, ὅπως στὴν Λευκάδα. Ἡ ὠμὴ συμπαράσταση τοῦ ἀνθυπάτου δὲν ἐκπλήσσει κανέναν, ἂν καὶ σχολιάζεται ὁ ἀρνητικός της ἀντίκτυπος, καθὼς παράγοντες τῆς πρεσβείας ἐπιχείρησαν ἁπαλύνειν τὸ νόημά της∙ ἡ λογική, ὅτι οἱ παρακρατικοὶ μηχανισμοὶ στρέφονται καὶ κατὰ ἀμερικανικῶν στόχων, μόνο σαρκαστικὰ σχόλια προκαλεῖ. Ὁ ἀριστερόστροφος φασισμὸς εὐνοεῖται ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον, ὅπως καὶ ἡ χούντα στὶς μέρες της∙ καλύτερη ἐξυπηρέτηση τῶν συμφερόντων τους δὲν θὰ εὕρισκαν ποτέ.

Ὁμολογία ἀπὸ Βρεταννοὺς

Ἡ δήλωση τοῦ Βρεταννοῦ ὑφυπουργοῦ Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων, ὅτι εἶναι ἀμφισβητούμενη ἡ κυπριακὴ ΑΟΖ, ἀποκάλυψε τὶς γνήσεις προθέσεις τῆς χώρας του, ἀλλὰ καὶ τὸ χάσμα τους μὲ τὴν Εὐρώπη∙ ἀπέναντι ἀκριβῶς στὴν φιλοτουρκικὴ πολιτική τους, ἡ Γαλλία ὑπέγραψε συμφωνία ἀμυντικῆς συνεργασίας μὲ τὴν Κύπρο, μὲ ἔμφαση στὸν ναυτικὸ τομέα. Τὸ Παρίσι ἐκφράζει ὁλόκληρη τὴν Εὐρωζώνη, διότι εἶναι ὁ μόνος ἑταῖρος, μόνιμο μέλος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, καὶ μὲ τὴν TOTAL, μὲ παραχωρήσεις γιὰ ἔρευνες στὰ οἰκόπεδα τῆς μεγαλονήσου∙ ἄλλωστε, πολεμικά της βρίσκονται συνέχεια στὴν περιοχή, ὡς ἔνδειξη εὐρωπαϊκῆς παρουσίας. Τὸ Λονδίνο ἔδειξε, ὅπως σχολιάζεται στὶς Βρυξέλλες καὶ στὶς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες, ὅτι δὲν μετέχει τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνιαίας ἐξωτερικῆς καὶ ἀμυντικῆς πολιτικῆς∙ ταυτίζεται, ἀπολύτως σχεδόν, μὲ τὴν ἀμερικανικὴ στὰ κρίσιμα θέματα.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.