Διακοπὴ τῆς ἐπικοινωνίας μας, λόγῳ τοῦ Θέρους, ὅπως συνήθως, κι ἐπανάληψή της τὴν Δευτέρα, στὶς 16 Σεπτεμβρίου 2024. Καλὲς διακοπὲς σὲ ὅλους μας.

Ἐπενδύσεις Masdar, Ἡνωμένων Ἀραβικων Ἐμιράτων

Ὁ ἐνεργειακὸς κολοσσὸς τῶν Ἡνωμένων Ἀραβικῶν Ἐμιράτων, Masdar, προβαίνει στὴν ἐξαγορὰ μεριδίου τῆς ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, ἔναντι 3,2 δις δολλαρίων, γιὰ συνεργασία τους στὴν ἀξιοποίηση τῶν ἀνανεωσίμων πηγῶν ἐνεργείας, στὶς δύο χῶρες καὶ στὴν Μέση Ἀνατολή· ἡ κίνηση σημαίνει τὴν ἀναγνώριση τοῦ διεθνοῦς ἀνταγωνιστικοῦ ρόλου τῆς ἑλληνικῆς ἑταιρείας στὸν κλάδο καὶ τοῦ ἐπιστημονικοῦ της δυναμικοῦ στὴν ἐποχὴ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας. Παρόμοιες κινήσεις γίνονται κι ἀπ’ τὸ Κατάρ, γιὰ συνεργασία μὲ ἄλλες ἑταιρεῖες μας, ὅταν ὁ τουρκικὸς τύπος διαμαρτύρεται πρὸς τὴν κυβέρνησή του, ὅτι ἀφέθηκε στὴν μεταφορὰ τοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ ἐμιράτου πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ ἐθεωρεῖτο προνμιακὸς φίλος της. Μετὰ τὴν ἐξυγίανση τῆς ΔΕΗ, ἀπὸ χρεωκοπημένη ἀπ’ τὸν Γεώργιο Στάση καὶ τὴν διεθνῆ ἐπέκτασή της, ἀκολουθοῦν πολλὲς ἑταιρεῖες.

Τὰ γραφειοκρατικὰ στεγανὰ

Στὴν πάταξη τῶν γραφειοκρατικῶν μας στεγανῶν καὶ στὴν ὑποταγὴ τοῦ βαθέως κράτους ἀπὸ αὐθαίρετες παρεμβάσεις του προχωράει ἡ κυβέρνηση, μὲ νέα νομοθετήματα ἀλλαγῆς στὴν δημοσιοϋπαλληλικὴ ἱεραρχία· οἱ περιπτώσεις τῶν καθυστερήσεων τῆς ἐγκρίσεως ἀπ’ τὸ ΑΣΕΠ τῶν τριῶν χιλιάδων νοσηλευτικῶν ἐπὶ τριετία καὶ τῆς συνεχοῦς κωλλυσιεργείας στὶς προκηρύξεις προμηθειῶν τοῦ δημοσίου, ὅπως γιὰ τὰ λεωφορεῖα Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης, ἀπετέλεσαν τὴν ἀφορμὴ τῆς περιχαρακώσεως γύρω ἀπὸ δικονομικὲς δικαιολογίες. Οἱ νόμοι θὰ ψηφισθοῦν σύντομα κι ἔτσι θὰ καταστεῖ δυνατὴ ἡ διάθεση στελεχῶν στὰ νοσοκομεῖα μας. Ὁ πρωθυπουργὸς ταυτοχρόνως ἐξήγγειλε τὴν ἔκτακτη φορολόγηση τοῦ ἑνὸς τρίτου τῶν κερδῶν τῶν ἐνεργειακῶν κολοσσῶν, ὕψους περίπου τριακοσίων ἑκατομμυρίων εὐρώ, καὶ τὴν διάθεσή του στὰ κατώτερα εἰσοδηματικὰ στρώματα· στὴν ἀντιπολίτευση συνεχίζονται οἱ διαμάχες στὰ δύο κόμματά της, ὡς ἀντανάκλαση τῆς ἀδυναμίας ἐκφράσεώς της καὶ τῆς ἀναζητήσεως ἡγετικῆς φυσιογνωμίας, ἀλλὰ μὲ ἀμερικανικὴ πάντα εὐλογία ὡς προϋπόθεση.

Νέα ἐγκώμια τῆς Ἐπιτροπῆς

Ἡ ἑξαμηνιαία ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας τῶν ἑταίρων εἶχε ἐγκώμια γιὰ Ἑλλάδα, Ἱσπανία καὶ Πορτογαλία, ἀλλὰ κι αὐστηρὲς ἐπικρίσεις, γιὰ Γαλλία, Ἰταλία, Μάλτα, Βέλγιο, Δανία, Σουηδία, γιὰ μεγάλα ἐλλείμματα· οἱ ἄλλοτε περιφρονημένοι τῆς Εὐρώπης συνεχίζουν ἀποτελεῖν πρότυπο πλέον γιὰ τοὺς βόρειους κι ἀνάχωμα στὴν ἐμβάθυνση τῆς κρίσεως. Στὸ Χρηματιστήριο παρουσιάσθηκε ρευστοποίηση κερδῶν κι ὑποχώρηση τοῦ γενικοῦ δείκτου, κατὰ 0,31%, συναλλαγές, 160 ἑκατομμύρια εὐρώ, τραπεζικός, 1,16%, 44, ἀλλὰ μεγάλα κέρδη τῶν ἐνεργειακῶν, παρὰ τὴν φορολόγησή τους· ἡ ρευστοποίηση τῶν κερδῶν ἦταν εὔκολη, ἀλλὰ μὲ ὑψηλὲς συναλλαγὲς κι ἔντονο ξένο ἐνδιαφέρον. Τὸ κύριο πρόβλημα τῆς οἰκονομίας παραμένει ἡ ἔλλειψη ἐργατικῶν χειρῶν, καθὼς ἡ εἰσαγωγὴ ὀργανωμένων μεταναστῶν ἀπὸ Αἴγυπτο, Βιετνὰμ καὶ Ἄρμενία καθυστερεῖ γιὰ διπλωματικοὺς λόγους, ἐπειδὴ χρειάζεται ἐπιλογὴ τῶν προσώπων ἀπὸ Ἕλληνες ἐκπροσώπους στοὺς τόπους καταγωγῆς τους. Ἡ συνεργασία ἀποδίδει πάντοτε σὲ μακροχρόνια προοπτική…

Κεντρομόλος ἀντιπολίτευση

Ἡ κεντροαριστερὴ ἀντιπολίτευση παραμένει κεντρομόλος στὴν τεσσαρακονταετία, ἀποκλειστικὰ στὶς ἀμερικανικὲς ἐξαρτήσεις της· ἀρχὴ οἱ ρίζες τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου, τοῦ διαδόχου του, τοῦ υἱοῦ του, κι οἱ χειρότερες τοῦ τραμποκομμουνισμοῦ, τοῦ κεκλασμένου, καὶ πλήρη ὑποταγὴ τῆς διαπλοκῆς. Ἀκόμη κι ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους ἔχουν ἐπιλέξει ὡς συνεργάτες, μόνο ὅσοι εἶναι δεδηλωμένοι ἀτλαντόδουλοι κι αὐτοὺς εἴδαμε στὸ διήμερο συνέδριο· ἕνα ἀπουσιάζει ἀπὸ ὅλους τους, πολιτικοὺς καὶ κονδυλοφόρους τους, ἡ γνήσια εὐρωπαϊκὴ φωνή. Στὰ πλαίσια αὐτὰ ὁ ἑλληνικὸς τύπος σχολίασε ὡς ἀποτυχία τὸ τελευταῖο Εὐρωσυμβούλιο, γιὰ τὴν ἐκλογὴ τῶν ἡγετῶν τῆς Εὐρώπης· ὁ πρωταγωνιστικὸς ρόλος τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη δὲν μνημονεύθηκε κἂν στὸν τύπο! Κι ἦταν ἡ πρώτη περίπτωση εἰσηγητοῦ πρωθυπουργοῦ μεσαίας χώρας.

«Τὰ παιδία παίζει» ἀσκόπως

Οἱ ἀντεγκλήσεις κι οἱ ἀκρότητες στὰ κόμματα τῆς κεντροαριστερᾶς θυμίζουν τὴν ἀρχαία ῥήση, «τὰ παιδία παίζει»· οἱ σοβαροὶ σχολιαστὲς ποὺ τοὺς παρακολουθοῦν τοὺς ἀντιμετωπίζουν εἰρωνικὰ καὶ σαρκαστικά. Δίδουν τὴν ἐντύπωση, ὅτι εἶναι τὸ κέντρο τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ κι ὅτι βρίσκονται στὸ κέντρο τοῦ κόσμου, ὡς γνήσιες φωνὲς τῶν ἀμερικανικῶν ἐντολῶν· ἑρμηνεύουν, ὅπως τοὺς βολεύει τὸ ἀποτέλεσμα τῶν εὐρωεκλογῶν καὶ μετὰ ἀλλάζουν ἀμέσως γνώμη κι ἀρχίζουν τὰ κονταροχτυπήματα. Ὁ κόσμος ἕνα καταλαβαίνει, ὅτι δὲν ἔχουν μυρουδιὰ ἀπ’ τὸ τί γίνεται στὴν σημερινὴ Ἑλλάδα καὶ μένουν ἐμπεπλησμένοι μὲ τὶς ὑπερατλαντικὲς ἐντολές· ἡ κατάρρευση παγκοσμίως τῆς ἀμερικανικῆς ἐπιρροῆς δὲν ὑπάρχει στὴν συλλογιστική τους, οὔτε οἱ ψηφιακὲς μεταρρυθμίσεις ὡς καθημερινότης…

Εὐρώπη, ἄρδην ἀλλαγές της

Ὁ οὐκρανικὸς πόλεμος κι ἡ βαθύτατη πολιτικὴ κρίση στὶς Γαλλία καὶ Γερμανία κυρίως ἔχουν προκαλέσει ἄρδην ἀλλαγὲς στὸ ἑνιαῖο εὐρωπαϊκὸ οἰκοδόμημα· ὁ ὁδηγός του, ἐπὶ ἑβδομῆντα σχεδὸν χρόνια, Γαλλογερμανικὸς Ἄξων βρίσκεται σὲ μόνιμη ἀγρανάπαυση ἐπὶ τριετία, μὲ σταδιακὴ ἀπαξίωσή του στοὺς ἑταίρους. Ἡ ἀπόλυτη ὑπακοὴ στὶς ἀμερικανικὲς ἐπιταγὲς εἶναι ἡ αἰτία, μὲ πολὺ ἀκριβὸ οἰκονομικὸ τίμημα κι ἀναδιάρθρωση τῆς παραγωγικῆς του δομῆς· ὁ πλούσιος Βορρᾶς διατρέχει περίοδο ὑφέσεως πρὸς κρίσιν, κι ὁ προβληματικὸς ἄλλοτε Νότος ἀποτελεῖ τὴν δυναμικὴ βάση του. Τὸ σημαντικότερο εἶναι ἡ διατήρηση ἢ καὶ ἐνίσχυση τῆς εὐρωπαϊκῆς συνοχῆς μεταξὺ τῶν λαῶν κι ἡ εὐπρόσδεκτη πρωτοβουλία ἀναθέσεως τῶν εἰσηγήσεων γιὰ τὰ νέα πρόσωπα τῶν ἡγετικῶν θεσμῶν σὲ μεσαίων χωρῶν πρωθυπουργούς, Πολωνίας κι Ἑλλάδος· οἱ λαοὶ δέχθηκαν εὐχαρίστως τὶς ἀλλαγές, ποὺ σημαίνουν μεταβίβαση εὐθυνῶν ἀπ’ τὰ μεγάλα σὲ μικρότερα κράτη. Αὐτὸ ἀντανακλᾶ ἰσχυρὴ πολιτικὴ συνοχή…

Ἀπολογισμὸς τέλος ἐκλογῶν

Ὁ ἀπολογισμὸς τῆς πορείας τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας θὰ γίνει μετὰ τὶς προεδρικὲς ἐκλογές, δηλαδὴ στὸ τέλος τοῦ ἔτους, προβλέπουν οἱ οἰκονομικοὶ ἀναλυτὲς κι ἐπιταχύνουν τὶς προσωπικές τους ἐπιλογές· σὲ μεγάλο βαθμὸ τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν Εὐρώπη, ἂν καὶ σὲ μικρότερη κλίμακα. Οἱ δύο ἡλικιωμένοι ἀντίπαλοι, ἀσχολοῦνται μὲ δύο πράγματα μόνο, τὶς σκληρὲς προσωπικὲς ἀντεγκλήσεις τους καὶ τὴν προσέλκυση τῆς ψήφου τῶν κεντροδυτκῶν πολιτειῶν, δηλαδὴ τῶν ὀπαδῶν τοῦ ἀπομονωτισμοῦ καὶ τοῦ ἀμερικανικοῦ μεγαλείου· οἱ διεθνεῖς ἐξελίξεις δὲν χωροῦν στὴν συλλογιστική τους καὶ δὲν καταγράφονται, ὅπως ἡ ἀποδολλαριοποίηση τῶν παγκοσμίων συναλλαγῶν κι ἡ ἀπειλὴ χρεωκοπίας τῆς χώρας, ὡς πρῶτο. Ἀλλὰ πολλὲς πολυεθνικές, ποὺ εἶχαν ἀποχωρήσει ἀπ’ τὴν Ρωσία μὲ τὶς κυρώσεις, ζητοῦν τὴν ἐπιστροφή τους κι ἔχουν ἀρχίσει τὶς πρῶτες ἐπαφές, ἂν κι ἡ Μόσχα δὲν ἐμφανίζεται πολὺ ἀνεκτική. Ὅλοι πιστεύουν ὅτι τὸ Φθινόπωρο θὰ εἶναι διαφορετικά…

Ἰσραήλ, ἐπέκταση πολέμου

Στὴν ἐπέκταση τοῦ πολέμου στὸν Νότιο Λίβανο, μὲ ἀπειλὲς γιὰ ἐξαφάνιση τῆς Χεζμπολλάχ, ἐπιδίδεται τὸ Ἰσραήλ, μὲ κύριο στόχο του τὸν ἐγκλωβισμὸ τῆς Ἀμερικῆς, στὴν κάλυψη τῆς στρατιωτικῆς της βοηθείας, τὴν ὁποία ἔχει περιορίσει ἀρκετά, μετὰ τὴν ἀπόρριψή του τῆς ἐκεχειρίας στὴν Γάζα· οἱ ἀμοιβαῖοι βομβαρδισμοὶ συνεχίζονται, ἐνῶ ὁ Χασὰν Νασράλλα, ἀπείλησε καὶ τὴν Κύπρο, ἐὰν συνεχίσει τὴν παροχὴ διευκολύνσεων στὸ Ἰσραήλ. Ὁ Νίκος Χριστοδουλίδης ἀπάντησε ὅτι ἡ Λευκωσία τηρεῖ καθεστὼς αὐστηρᾶς οὐδετερότητος κι ἐπέμεινε στὴν εἰρηνικὴ ἐπίλυση τῶν διαφορῶν. Τὸ πρόβλημα ἀφορᾶ καὶ τὴν ἐσωτερικὴ πολιτικὴ ζωὴ τῶν Ἑβραίων, ἐπειδὴ ὁ Βενιαμὶν Νετανιάχου διαπιστώνει, ὅτι τοὺς ἔχει κουράσει τὸ ἀδιέξοδο στὴν Γάζα κι ἐλπίζει, κατὰ τὸν περυσινὸ πρότυπο, στὴν ὑποχρεωτικὴ συσπείρωση τοῦ λαοῦ του, μὲ νέο πόλεμο· ἀλλὰ αὐτὸ θεωρεῖται δίκοπο μαχαῖρι, ἐπειδή, ὅπως ἔγινε καὶ μὲ τὴν συγκάλυψη τῆς παλαιστινιακῆς εἰσβολῆς, τὸ ἀντίθετο ἀποτέλεσμα ἐπίκειται.

Βιετνάμ, ἐπέκταση Ρωσίας

Στὴν ἐπέκταση τῆς ρωσικῆς ἐπιρροῆς στὴν Νοτιοανατολικὴ Ἀσία ἀποβλέπει ἡ διήμερη ἐπίσκεψη τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν στὸ Βιετνάμ· ὁ Ρῶσος πρόεδρος ἔφθασε στὸ Ἁνόι, μετὰ τὴν Πιόνγκγιανγκ, μὲ σκοπὸ τὴν ἐμβάθυνση τῶν πολιτικῶν κι οἰκονομικῶν σχέσεών τους. Ἄλλωστε, ὁ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος ἔχει σπουδάσει στὴν Μόσχα καὶ μιλάει τέλεια ρωσικά, ἐνῶ διατηρεῖται ζωντανὴ ἡ μνήμη τῆς σοβιετικῆς βοηθείας στοὺς πολέμους του κατὰ τῶν Γάλλων καὶ τῶν Ἀμερικανῶν· οἱ διμερεῖς οἰκονομικὲς σχέσεις εἶναι ἐλάχιστες, ἔναντι διακοσίων δις δολλαρίων μὲ τὴν Κίνα καὶ ἑκατὀ μὲ τὴν Ἀμερική. Τὸ Βιετνὰμ ἔχει ἐξελιχθεῖ σὲ ἀνερχόμενη οἰκονομία, μὲ ἔμφαση στὴν παραγωγὴ παραγωγικῶν ἀγαθῶν συμπληρωματικῶν τοῦ Πεκίνου καὶ τῆς Σεούλ, καὶ μὲ σημαντικὲς ἐπεκτάσεις στὶς γύρω χῶρες καὶ στὴν Εὐρώπη· ὁ κομμουνισμός του ἀκολουθεῖ τὰ κινεζικὰ βήματα καὶ προσαρμόζεται εὔκολα μὲ τὴν ταχεῖα ἀνάπτυξη καὶ τὸν καταναλωτισμὸ περισσότερο τῆς νέας γεννιᾶς του…

Σοβαρὴ ἀνάγνωση ἱστορίας

Ἡ σοβαρὴ ἀνάγνωση τῆς ἱστορίας βοηθάει ἀρκετὰ στὴν ἀξιολόγηση τῆς τρεχούσης πραγματικότητος πάντοτε· οἱ κεντροαριστεροὶ κόπτονται γιὰ τὴν ἑνότητά τους, μὲ πρότυπό τους τὸ 1961 καὶ τὴν ἵδρυση τῆς Ἑνώσεως Κέντρου. Ἔτσι καὶ τότε, οἱ Ἀμερικανοὶ τοῦ Τζὼν Κέννεντυ καθοδηγοῦσαν τὶς ἐξελίξεις, μὲ σκοπὸ τὴν ἀπώλεια τῆς ἐξουσίας ἀπ’ τὸν Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ καὶ τὴν προσέλκυση τῶν ἀριστερῶν ψήφων τῆς ΕΔΑ· ὀργάνωσαν τὴν βία καὶ νοθεία, ἀλλὰ ἔχασαν γιὰ δύο λόγους: πρῶτος, οἱ ἀριστεροὶ προτίμησαν τὸν Καραμανλῆ, ἐπειδὴ στὴν προηγούμενη ἑξαετία τοὺς εἶχε φερθεῖ καλύτερα ἀπ’ τοὺς Κεντρώους πρὸ δεκαετίας· δεύτερος, ἐπειδὴ ὁ κρατικὸς μηχανισμὸς τοὺς κυνηγοῦσε κι αὐτοὶ κατέληξαν στὴν ἄλλη ἄκρη, ὡς τὴν καλύτερη ἀσφάλειά τους.

Διάσκεψη Ἑλβετίας, σιωπὴ

Ἡ πολυδιαφημισμένη διάσκεψη τῆς Ἑλβετίας, γιὰ τὴν εἰρήνευση τῆς Οὐκρανίας, πέρασε στὴν σιωπή· οὐδεὶς πλέον ἀσχολεῖται μαζί της, ἐνῶ κι οἱ πρωταγωνιστές της δὲν τὴν ἀναφέρουν καθόλου καὶ μόνο στὸ Κίεβο οἱ ἐπικρίσεις κατὰ τοῦ προέδρου του εἶναι ἔντονες καὶ καθημερινές· οἱ Δυτικοί, μὲ τοὺς Ἀμερικανοὺς πρώτους, ἔχουν ἀντιληφθεῖ τὸ λάθος τους, ἀλλὰ δὲν δείχνουν νὰ ἔχουν καταγράψει τὶς διεθνεῖς διαστάσεις τῆς ψυχρολουσίας τους. Τὸ ἀνακοινωθὲν τὸ εἶχαν ὑπογράψει περίπου ἑβδομῆντα χῶρες, ἀλλὰ ἀπεῖχαν ἢ δὲν ὑπέγραψαν, Ρωσία, Κίνα, Ἰνδίες, Βραζιλία, Σαουδικὴ Ἀραβία κι ἄλλες μικρότερες οἱ ὁποῖες ἐμφανίζονται δικαιωμένες στοὺς μικροὺς λαούς· ἡ Δύση ἐξασφάλισε ἕνα μόνο, τὴν διεύρυνση τῆς ἀπομονώσεώς της στὸν ἀναδυόμενο κόσμο καὶ τὴν ἐνίσχυση τῆς προσδέσεώς του μὲ τοὺς ΒΡΙΚΣ καὶ τὸ ἐναλλακτικὸ οἰκονομικὸ κέντρο, ὁπότε καὶ τὴν ἀποδολλαριοποίηση τῶν διεθνῶν συναλλαγῶν.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.