Δικαστήριο, σκληροὶ διαξιφισμοὶ ἐπὶ τῆς ἕδρας

Οἱ διαφορὲς ἀξιολογήσεως, τῶν καταδικασθέντων τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ἐκδηλώθηκαν στὴν ἕδρα, μεταξὺ τῆς προέδρου καὶ τῆς εἰσαγγελέως∙ χθὲς ἡ Μαρία Λεπενιώτου ἀπάντησε στὶς προτάσεις τῆς Ἀδαμαντίας Οἰκονόμου, γιὰ ἀναγνώριση τῆς ἀναστολῆς σὲ ὅλους, πλὴν τοῦ δολοφόνου, μὲ τὸ αἰτιολογικό, ὅτι δὲν εἶχαν καταδικασθεῖ καὶ εἶχαν τηρήσει τοὺς περιοριστικοὺς ὅρους, γιὰ τὸ ἄν συνεκτίμησε τὶς καταδίκες γιὰ τὴν δολοφονία τοῦ Αἰγυπτίου ψαρρᾶ καὶ τὴν παραβίαση τῶν ὅρων ἀπ’ τὸν Γιάννη Λαγό. Ἡ εἰσαγγελεύς, ἀπάντησε, μὲ διάφορες δικαιολογίες, ἀλλὰ τὸ δικαστήριο διέκοψε γιὰ σήμερα, μὲ συνέχεια τῶν ἀγορεύσεων τῶν δικηγόρων∙ στοὺς διαδρόμους πολλὰ συζητοῦνται, ὅπως καὶ ἡ κάλυψη τῆς εἰσαγγελέως ἀπ’ τὴν «Ἕνωση Εἰσαγγελέων Ἑλλάδος», ἂν καὶ ἦταν γενικόλογη, χωρὶς ἀναφορὰ στὰ συγκεκριμένα καὶ ἐπίμαχα γεγονότα.

Διπλωματικὲς πρωτοβουλίες

Οἱ διπλωματικὲς πρωτοβουλίες τῆς κυβερνήσεως κατὰ τῆς Τουρκίας ἔχουν ἄμεσο ἀντίκτυπο κι τὴν ἀπειλοῦν μὲ χειρότερη διεθνῆ ἀπομόνωσή∙ ἡ Ἐπιτροπὴ σχολίασε θετικὰ τὴν πρόταση γιὰ ἀναστολὴ τῆς τελωνειακῆς συνδέσεώς της μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἐνῶ καὶ οἱ προμηθευτές της ὅπλισμοῦ αἰσθάνονται ἰσχυρὴ τὴν πίεση τῆς κοινῆς τους γνώμης καὶ τὸ Βερολίνο τὴν ἀποδοκίμασε πλήρως γιὰ ἔρευνα καὶ διάσωση. Ἀκόμη καὶ ἡ Ἀμερικὴ ἀντιμετωπίζει παρόμοια διλήμματα∙ ἡ πρόσφατη συμφωνία μας διμεροῦς ἀμυντικῆς συνεργασίας, προβλέπει τὴν ἀμοίβαια βοήθεια, στὴν περίπτωση ἐπιθέσεως ἢ προκλήσεων, ἀλλὰ ἡ Οὐάσιγκτον σιωπᾶ ἐπὶ δεκαήμερο. Οἱ παραχωρήσεις τῶν βάσεων θεωροῦνται δῶρο, χωρὶς ὑποχρεώσεις, κατὰ τοὺς πολιτικοὺς παρατηρητές∙ ἐὰν πράγματι ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος ὀφείλει πολλὰ στὸν Ταχὶπ Ἐρντογάν, εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ τὰ ἐκπληρώσει, ἀλλὰ αὐτὸ νὰ γίνει δημοσίως γνωστό, λίγες μέρες πρὸ τῶν ἐκλογῶν. Ὥστε καὶ οἱ Ἑλληνομερικανοὶ καὶ οἱ ἄλλοι συμπολῖτες τους γνωρίζειν τί ἀκριβῶς ψηφίζουν.

Πανδημία, ἐκρήξεις παντοῦ

Οἱ ἐκρήξεις τῶν κρουσμάτων τοῦ κορονοϊοῦ παρατηροῦνται παντοῦ, μὲ πολλὲς σὲ χώρους συνωστισμοῦ, ὁπότε καὶ εἶναι πολὺ δύσκολη ἡ ἰχνηλάτησή τους∙ χθὲς ἔφθασαν στὰ 667, 26469, θάνατοι, 8, 528, διασωληνωμένοι, 87, Ἀττική, 250, Θεσσαλονίκη, 125. Ἡ τέταρτη κατηγορία προαλείεται γιὰ ἄλλες πόλεις, ἐνῶ ἡ Θεσσαλονίκη παραμένει ἑστία γιὰ νέους∙ στὴν Λειβαδειὰ σημειώθηκαν 18 κρούσματα σὲ ἐκκοκιστήριο βάμβακος κι ἄρχισε ὁ ἔλεγχος τοῦ προσωπικοῦ, μὲ κλείσιμο τοῦ ἐργοστασίου, ἐνῶ Ἰωάννινα, Καστορία, Κοζάνη, Σέρρες βρίσκονται σὲ κατάσταση αὐστηρᾶς ἐπιτηρήσεως. Ἡ γενικὴ ἐπιβολὴ τῆς μάσκας μᾶλλον ἔρχεται γρήγορα, ἂν ὄχι καὶ αὐστηρότερος ἐγκλεισμὸς σὲ τοπικὲς περιοχές∙ ἡ οἰκονομία μᾶλλον προσαρμόζεται ὁμαλά, ἂν καὶ ἔχει μακρὺ δρόμο μπροστά της. Ἡ εἰσροὴ τῶν εὐρωπαϊκῶν πιστώσεων ἀρχίζει ἐντὸς τῶν ἡμερῶν, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση ἔχει ἀποφασίσει τὴν ἄντληση 2,5 δις εὐρὼ ἀπ’ τὶς ἀγορὲς καὶ μὲ πολὺ ἱκανοποιητικὰ ἐπιτόκια. Ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν ἀγορῶν βοηθάει…

Σωφροσύνη κι αὐτοπεποίθηση

Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἐπιδεικνύει ἀξιέπαινη σωφροσύνη καὶ αὐτοπεποίθηση, κατὰ τὴν γνώμη τῶν διπλωματικῶν παρατηρητῶν τῶν Ἀθηνῶν, ἀπέναντι στὴν περισσὴ προκλητικότητα τῆς τουρκικῆς∙ εἶναι σὲ ὅλους γνωστό, ὅτι ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἐπιδιώκει θερμὸ ἐπεισόδιο στὸ Αἰγαῖο, ἔστω κι ἂν αὐτὸ ἀποβεῖ εἰς βάρος του, καθὼς δὲν ἔχει ὑπεροπλία στὸ Ναυτικὸ καὶ στὴν Ἀεροπορία, μὲ μοναδικὸ σκοπὸ τὴν ἔναρξη διαλόγου, στὸν ὁποῖο θὰ θέσει τὶς ἐθνικιστικὲς διεκδικήσεις του. Ἡ Αθήνα ἀποφεύγει συστηματικὰ τὴν παγίδα κι ἐπιδιώκει τὴν ἔναρξη τοῦ διαλόγου, ἀλλὰ μετὰ τὸν τερματισμὸ τῶν προκλήσεων στὴν ἑλληνικὴ ὑφαλοκρηπίδα∙ ἀγώνας δρόμου σοβαρότητος καὶ λεπτῶν κινήσεων γίνεται, ἐνῶ ἡ Εὐρώπη ἔχει θέσει τὶς προθεσμίες της, τὶς ὁποῖες καὶ συντέμνει πλέον…

Ἐπίσκεψη ρωσικοῦ στόλου

Ἡ ἐπίσκεψη μοίρας τοῦ ρωσικοῦ στόλου στὸ λιμάνι τοῦ Πειραιῶς, μὲ συνέχεια ἐκείνη τοῦ Σεργκέι Λαβρὼφ τὴν Δευτέρα, ἔχουν ὕψιστη συμβολικὴ σημασία∙ ἡ Μόσχα δείχνει, ὄχι μόνο, ὅτι δὲν εἶναι ἀδιάφορη γιὰ ὅσα συμβαίνουν στὸ Αἰγαῖο, ἀλλὰ καὶ ἐπιδιώκει ἀποφυγὴ τῆς ἐντάσεως καὶ ἀποκατάσταση τῆς εἰρήνης, μὲ σεβασμὸ τοῦ διεθνοῦς δικαίου. Ἄλλωστε, ἔχει καταδικάσει ἐπανειλημμένως τὶς τουρκικὲς προκλήσεις στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Κύπρο, σὲ αὐστηρὸ τόνο ποὺ δὲν ἄρεσε καθόλου στὴν Ἄγκυρα∙ ἡ κυβέρνηση δείχνει, ὅτι ἀξιοποιεῖ ὅλες τὶς διεθνεῖς δυνατότητες, γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τοῦ ἀπευκταίου στὴν περιοχή. Ἡ Οὐάσιγκτον περιορίζεται σὲ φραστικὲς καὶ ἄσφαιρες διατυπώσεις, ἐνῶ στὴν πρόσφατη ἑλληνοαμερικανικὴ ἀμυντικὴ συμφωνία, ἄλλα περιλαμβάνονται. Τὰ ἀγνοεῖ μᾶλλον!

Κρίσιμη δοκιμασία Εὐρώπης

Στὴν κρισιμότερη δοκιμασία τῆς ἱστορίας της βρίσκεται ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἡ Εὐρωζώνη καλύτερα, μὲ τὶς τουρκικὲς προκλήσεις στὸ Αἰγαῖο καὶ τὴν ἀναβλητικότητά της στὴ λήψη ἀποφάσεων∙ τὸ βάρος πέφτει στὶς Γερμανία καὶ Γαλλία, ὅπως καὶ στὸ προεδρεῖο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου. Ἀποδείχθηκε, ὅτι οἱ φραστικὲς διατυπώσεις δὲν καταγράφονται κἂν στὴν Ἄγκυρα, ἐνῶ πολλοὶ ἑταῖροι τὴν διαβεβαιώνουν, ὅτι θὰ παρεμποδίσουν ὅσο μποροῦν τὶς κυρώσεις, ἀρκεῖ νὰ τοὺς παρέχει οἰκονομικὲς διευκολύνσεις∙ κι ἂν οἱ μικροὶ δὲν ἀντιλαμβάνονται τὶς ἐπιπτώσεις τῆς στάσεώς τους, ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων δὲν δικαιολογεῖται. Τὸ πρῶτο θύμα τῆς τακτικῆς αὐτῆς εἶναι τὸ εὐρώ, καθὼς πλήττεται στὴν καρδιά του, μὲ τὴν εὐθεῖα ὑπονόμευση τῆς διεθνοῦς ἀποδοχῆς του∙ δεύτερο, εἶναι τὸ παγκόσμιο κύρος τῆς Εὐρωζώνης καὶ ἡ ἐξαγγελθεῖσα ἑνιαία καὶ αὐτόνομη ἐξωτερικὴ καὶ ἀμυντικὴ πολιτική, μὲ προστασία τῶν ἑλληνικῶν συνόρων ὡς εὐρωπαϊκῶν∙ ἐὰν ὑποχωρήσει, τότε ἐκπίπχει σὲ περίγελω ὅλων…

ΗΠΑ, τηλεμαχία, ὑπὸ ἔλεγχο

Ἡ αὐριανὴ τηλεμαχία, τῶν δύο ὑποψηφίων γιὰ τὴν προεδρία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, συμφωνήθηκε νὰ διεξαχθεῖ ὑπὸ αὐστηρότατο ἔλεγχο τοῦ συντονιστοῦ, ἀκόμη καὶ μὲ κλείσιμο τοῦ μικροφώνου, ὅποιου παραβιάζει τοὺς κανόνες∙ ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ διαμαρτυρήθηκε ἔντονα, ἀλλὰ ἡ συμφωνία ἐπιβάλλεται, ὁπότε ἀναμένονται οἱ ἀντιδράσεις του. Οἱ δημοσκοπήσεις δείχνουν, ὅτι ὁ Τζὸ Μπάιντεν προηγεῖται μέχρι 20% τοῦ προέδρου, ἀκόμη καὶ στὶς μεσοδυτικὲς πολιτεῖες, στὶς ὁποῖες εἶχε ἐξασφαλίσει τὴν πλειοψηφία τῶν ἐκλεκτόρων τὸ 2016∙ ἡ στάση τῆς κυβερνήσεως στὸν κορονοϊὸ καὶ ἡ μεγάλη ὕφεση ποὺ προκάλεσε θεωροῦνται οἱ κύριες αἰτίες τῆς ἀποτόμου ὑποχωρήσεως τῆς προεδρικῆς δημοτικότητος. Ἡ τακτικὴ ἐξάρσεως τοῦ ἐθνικιστικοῦ πνεύματος, μὲ τὴν προβολὴ τοῦ ἀπομονωτισμοῦ καὶ τοῦ ἀμερικανικοῦ μεγαλείου, δὲν ἀπέδωσε∙ οἱ παρατηρητὲς ὑποστηρίζουν, ὅτι ἡ ἐθνικὴ ὁμογένεια, στὸν βαθμὸ ποὺ ὑφίσταται, εἶναι μειωμένης ἀπηχήσεως, ὅταν ἄλλοι παράγοντες, πανδημία, οἰκονομικὴ κρίση, παρεμβαίνουν, ἐπειδὴ ἀπουσιάζουν βαθειὲς ἱστορικὲς ρίζες.

Πανδημία, Ἀμερικὴ στὰ ὅρια

Στὰ ὅρια τῆς ἀντοχῆς τους βρίσκονται οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀπέναντι στὴν πανδημία, καθὼς συγκεντρώνουν τὸ ἕνα πέμπτο τῶν κρουσμάτων καὶ τῶν θυμάτων παγκοσμίως, ἐνῶ ἡ προεκλογικὴ ἐκστρατεία κορυφώνεται∙ ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ δὲν ἐμφανίζεται διατεθειμένος τοῦ ὑποχωρῆσαι στὴν τακτική του, διότι αὐτὸ θὰ θεωρηθεῖ ὡς ὁμολογία ἀποτυχίας καὶ αὔξηση τῆς διαφορᾶς ὑπὲρ τοῦ ἀντιπάλου του. Στὴν Εὐρώπη, ὁ ἐγκλεισμὸς τῶν Παρισίων καὶ ἄλλων πόλεων γίνεται ἀποδεκτὸς ἀπ’ τοὺς κατοίκους τους, ἀλλὰ στὴν Βρεταννία οἱ ἀντιδράσεις εἶναι πολλές∙ ὁ δήμαρχος τοῦ Μάντσεστερ διαφώνησε μὲ τὸ κυβερνητικὸ πρόγραμμα καὶ τὸ θέμα παρεπέμφθη στὸν πρωθυπουργό, γιὰ νὰ ἀποφασίσει. Στὴν μέση Ἀγγλία, ὅπου βρίσκεται καὶ ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν ὀπαδῶν τοῦ Μπόρις Τζόνσον καὶ τοῦ Brexit, δὲν ἀποδέχονται περιορισμούς, ἐπειδὴ τοὺς θεωροῦν καταπάτηση τῶν δημοκρατικῶν τους δικαιωμάτων! θεωρεῖται βέβαιο, ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς θὰ ἐπιβάλει τὰ μέτρα, καθὼς δὲν ὑπάρχει ἄλλη λύση.

Ἀνάμικκτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, κυρίως ἐξ αἰτίας τῶν καλῶν κινεζικῶν νέων∙ ὅλα βελτιώθηκαν, εὐρώ, 1,1811 δολλάρια καὶ 124,7500 γιέν, χρυσός, 1910, πετρέλαιο, 42,47. Ἡ Κίνα σημείωσε αὔξηση τοῦ ΑΕΠ της κατὰ 4,9% τὸ τρίτο τρίμηνο, χαράσσοντας ἔτσι καὶ ἐπισήμως τὸ τέλος τῆς ὑφέσεως, λόγῳ τῆς πανδημίας∙ ἡ ἀνταπόκριση στοὺς ἐπενδυτὲς ἦταν εὐχάριστη καὶ ἄμεση, ἐνῶ κατεγράφη καὶ αὔξηση τῶν ἐξαγωγῶν καὶ μεγαλύτερη τῶν εἰσαγωγῶν της. Ἀκόμη καὶ οἱ ναύλοι τῶν πλοίων ἔχουν πάρει τὴν ἀνιοῦσα, ἀγγίζοντας τὰ 30000 δολλάρια τὸν τόνο, γιὰ τὰ ξηρὰ φορτία∙ στὴν Εὐρώπη, ἡ Ἐπιτροπὴ ἐξέδωσε τὰ πρῶτα ὁμόλογα τοῦ ἀναπτυξιακοῦ της προγράμματος κι ἡ προσφορὰ εἶναι δεκαπενταπλάσια καὶ μὲ ἀρνητικὸ ἐπιτόκιο, ἀλλὰ κατώτερο ἐκείνου τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Γαλλίας. Δηλαδή, οἱ ἐπενδυτὲς ἔχουν ἀπεριόριστη ἐμπιστοσύνη στὴν Ἐπιτροπὴ καὶ σπεύδουν τοποθετῆσαι στὰ ὁμόλογά της τὰ κεφάλαιά τους, πληρώνοντας σὲ ἀντάλλαγμα καὶ τόκο.

Πολλὲς περιπλοκὲς Κυπριακοῦ

Τὸ Κυπριακὸ ἔχει εἰσέλθει σὲ περίοδο σοβαρῶν περιπλοκῶν, καθὼς ἡ νίκη τοῦ ἐκλεκτοῦ τῆς Ἄγκυρας προσδίδει ἄλλες διαστάσεις στὸ πρόβλημα∙ ὁ Ἐρσὶν Τατὰρ κέρδισε μὲ μικρὴ διαφορὰ ἀπ’ τὸν Μουσταφᾶ Ἀκιντζί, ὁ ὁποῖος εὐθέως κατηγόρησε τὴν Τουρκία γιὰ εὐθεῖα παρέμβαση στὶς κάλπες. Ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης συνεχάρη τὸν νικητὴ καὶ ζήτησε συνάντηση μαζί του, ἂν καὶ γνωρίζει ὅτι ἐκφράζει τὶς θέσεις τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογάν, γιὰ λύση συνομοσπονδίας, τὴν ὁποία ἀπορρίπτει διαρρήδην ἡ ἑλληνικὴ πλευρά∙ ταυτοχρόνως ἐνημερώθηκε ὁ ΟΗΕ γιὰ τὴν συνάντηση κι ἀναμένεται ὁ ὁρισμὸς τῆς ἡμερομηνίας. Ἀποδεικνύεται, ὅτι οἱ τουρκικὲς προκλήσεις εἶναι ἑνιαῖες καὶ ταυτόσημες σὲ Αἰγαῖο καὶ Κύπρο∙ τὸ πρόβλημα πλέον μεταφέρεται στὴν Εὐρώπη, καθὼς ἡ Ἀθήνα ζήτησε ἀναστολὴ τῆς τελωνειακῆς συμφωνίας, Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ Τουρκίας.

Καύκασος, κόλαφος Τουρκίας

Σὲ κόλαφο τῆς Τουρκίας ἐξελίσσεται ἡ ἔναρξη διαπραγματεύσεων, Ἀρμενίας καὶ Ἀζερμπαϊτζάν, μὲ τὴν μεσολάβηση τῆς Μόσχας καὶ γιὰ τερματισμὸ τῶν μεταξύ τους συγκρούσεων∙ ἡ ἀναβολὴ αὐτῶν κάποιες φορὲς τὶς προηγούμενες μέρες, μὲ τὴν παρέμβαση τῆς Ἄγκυρας στὸ Μπακοῦ, ἤρθη σὲ μεγάλο βαθμό, ἐνῶ καίριο θέμα αὐτῶν εἶναι ἡ ἀποστολὴ ἀπ’ τοὺς Τούρκους χιλίων Σύρων Ἰσλαμιστῶν στὸ Μπακοῦ. Ὁ κόλαφος ἀκολουθεῖ τὴν συντριβὴ τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογὰν στὴν Συρία καὶ τὴν πανωλεθρία στὴν Λιβύη, ἀπὸ ὅπου ἀπέσυρε τοὺς Ἰσλαμιστές, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀποτυχία προκαλέσαι θερμὸ ἐπεισόδιο στὸ Αἰγαῖο∙ ἡ Ρωσία πρωτοστατεῖ πρακτικὰ στὴν διεθνῆ ἀπομόνωσή του, καθὼς αὐτὴ κυρίως ἐπέβαλε τὴν ἐκεχειρία στὸν Καύκασο κι ἀνοίγει γέφυρες πρὸς τὴν Ἑλλάδα, καταδικάζουσα σφοδρῶς τὴν καταπάτηση τοῦ διεθνοῦς δικαίου στὸ Αἰγαῖο.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.