Οἱ θερινὲς διακοπὲς ἐπιβάλλουν τὴν ἀναστολὴ τῆς ἐπικοινωνίας μας, ὅπως κάνουμε κάθε χρόνο. Σᾶς εὐχόμαστε καλὴ ξεκούραση κι ἐμεῖς θὰ τὰ ξαναποῦμε τὴν Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο, παλαιοὶ καὶ νέοι ἑταῖροι

Τὸ κύριο πρόβλημα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, στὴν πιο κρίσιμη καμπὴ τῆς συντόμου ἱστορίας του, ἀφορᾶ τὶς σχέσεις τῶν παλαιῶν καὶ νέων μελῶν του· οἱ ἀρχικοὶ ἑταῖροι εἶναι πιὸ εὐέλικτοι στὶς εὐρωαμερικανικὲς διασυνδέσεις καὶ προσαρμόσιμοι στὴν διεθνῆ συγκυρία· οἱ νέοι τῶν πρώην κομμουνιστικῶν χωρῶν διέπονται ἀπ’ τὸν βαθύτατο ἀντιρωσισμὸ τῆς προσφάτου ἱστορίας τους καὶ τὸν ἐφιάλτη ἀναβιώσεώς του, ὁπότε κι ἀναζητοῦν προστασία στὴν ἀμερικανικὴ κάλυψη, μὲ βοήθειά τους τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ στὴν διαπασῶν, ἀλλὰ τὰ πράγματα δὲν εἶναι τόσο ἁπλᾶ κι ἀπαιτεῖται προσεκτικὴ ἀξιολόγηση τῶν διεθνῶν ἐξελίξεων. Οἱ παλαιοί, καὶ ὅλοι τους τὸ ὁμολογοῦν εὐθέως, ἀναγνωρίζουν, ὅτι δὲν εἶναι μονοπολικὸς ὁ σημερινὸς κόσμος, ἀλλὰ οἱ νέοι δυσκολεύονται πολύ, μὲ τὴν παρέμβαση καὶ τῶν ἀγλλοσαξωνικῶν δυνάμεων.

Αὐστηρὸ μήνυμα σὲ Τουρκία

Τὸ αὐστηρὸ μήνυμα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου πρὸς τὴν Τουρκία, στὸ ἐπίσημο ἀνακοινωθέν του, μᾶς καλύπτει ἀπολύτως κι ἐλπίζω ἡ Ἄγκυρα νὰ τὸ λάβει σοβαρὰ ὑπ’ ὄψιν της, ἐπισήμανε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στὶς ἐργασίες του· ἡ πορεία τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων, καὶ τῶν εὐρωτουρκικῶν, ἐξαρτᾶται πλέον ἀποκλειστικὰ ἀπ’ τὴν στάση τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογάν. Ἡ Εὐρώπη δὲν εἶναι διατεθειμένη νὰ ἀνεχθεῖ ἄλλο ἕνα μέτωπο στὸ ἐσωτερικό της καὶ μάλιστα μὲ μέλος της, ποὺ σημαίνει τὴν ἐνεργὸ ἀνάμιξή της· ἄλλωστε, καὶ ὁ θερμὸς ὑποστηρικτής του Γραμματέας τοῦ ΝΑΤΟ ἔχει χαμηλώσει ἀρκετὰ τοὺς τόνους του καὶ κρατάει ἀποστάσεις ἀσφαλείας ἀπ’ τὸν Τοῦρκο πρόεδρο, γεγονὸς ποὺ σημαίνει, ὅτι μεταφέρει ἀντίστοιχες ἀλλαγὲς στὸ βαθὺ ἀμερικανικὸ κράτος. Φυσικά, αὐτὸ δὲν σημαίνει ριζικὴ ἀλλαγὴ τῆς στάσεώς του, ἀλλὰ ἴσως προσαρμογὴ πρὸς τὴν γραμμὴ τοῦ ὑπουργοῦ του Ἀμύνης, ποὺ μᾶλλον ἀντανακλᾶ τὶς ἐναλλακτικὲς θέσεις τους…

Οἰκονομία, δύσβατος δρόμος

Σὲ δύσβατο δρόμο βρίσκεται ἡ διεθνὴς οἰκονομία καὶ περισσότερο ἡ δυτική, ἑπομένως καὶ ἡ ἑλληνική, ἂν καὶ διαθέτει κάποιες ἐφεδρεῖες· ἡ ἐνεργειακὴ κρίση ἔφερε τὸν πληθωρισμὸ καὶ τὴν ὕφεση, ἀλλὰ μὲ διαφορετικὴ ἔνταση κατὰ χώρα. Στὴν Ἑλλάδα τρεῖς παράγοντες, τουρισμός, ναυτιλία καὶ ψηφιακὴ τεχνολογία, μετατρέπονται σὲ οὐσιαστικὸ ἀντίβαρο, καθὼς καὶ τὸ μέγεθός της εἶναι μικρὸ καὶ προσιτὸ στὶς παρεμβάσεις τους· αὐτὸ φαίνεται στὴν αἰσθητὴ αὔξηση τῶν δημοσίων ἐσόδων, γεγονὸς ποὺ ἐπιτρέπει τὶς παροχὲς πρὸς τὶς κατώτερες εἰσοδηματικὲς τάξεις, γιὰ ἄμβλυνση τῶν ἀρνητικῶν ἐπιπτώσεών τους, ἀλλὰ καὶ ἐνίσχυση τῆς ζητήσεως, μὲ τὰ πολλαπλασιαστικὰ φαινόμενα στὸ σύνολο τῆς οἰκονομίας. Οἱ ἐφοπλιστές, μὲ τὴν μεταφορὰ τῶν γραφείων τους στὴν Ἑλλάδα αὐξάνουν τὴν ἀπασχόληση καὶ σὲ προσωπικὸ ἐδάφους, ἐνῶ οἱ πολυεθνικὲς ψηφιακὲς ἐπιλέγουν τὴν χώρα μας, γιὰ τὴν δημιουργικὴ σκέψη τῶν νέων μας, δηλαδὴ τὴν ἱκανότητα συνθέσεως τῆς μοναδικῆς ἑλληνικῆς γλώσσης.

Προτεραιότης στὰ ψηφιακὰ

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης προχθὲς μίλησε στὴν ἡμερίδα πενῆντα προέδρων ψηφιακῶν ἑταιρειῶν τῆς Νοτίου Καλιφοόρνίας, οἱ ὁποῖοι βρίσκουν ὅτι οἱ δυνατότητες ἐπενδύσεών τους στὴν Ἑλλάδα εἶναι πολλὲς καὶ διερευνοῦν τοὺς κλάδους ἐπιλογῆς ἑκάστου· ὁ πρωθυπουργὸς τοὺς εὐχαρίστησε γιὰ τὴν παρουσία τους στὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς διαβεβαίωσε, ὅτι ἡ ψηφιοποίηση προχωρεῖ μὲ γοργοὺς ρυθμούς, ὅπως καὶ οἱ μεταρρυθμίσεις τοῦ κράτους, ὁπότε εἶναι εὐπρόσδεκτοι στὶς ἐπενδύσεις τους. Στὴν Νότιο Καλιφόρνια βρίσκεται ἡ Σίλικον Βάλλεϋ ἡ ὁποία ὅμως ἀντιμετωπίζει οἰκονομικὰ προβλήματα τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ οἱ ἑταιρεῖες τους ἀναζητοῦν χῶρες μὲ ὑψηλὴ ἀπόδοση στὶς ψηφιακὴ τεχνολογία· μὲ τὴν ψηφιοποίηση τῆς τριετίας ἔχουμε μετατραπεῖ σὲ πόλο ἕλξεώς τους, χάρις στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα…

Ἀπάντηση Σακελλαροπούλου

Ἡ ἀπάντηση τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας στὴν προκλητικὴ ἐρώτηση Τούρκου βουλευτοῦ, στὴν Κοινοβουλευτικὴ Συνέλευση τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, ἦταν ἀποστομωτικὴ κι ἀποκάλυψε τὴν σαθρότητα τῶν τουρκικῶν ἐπιχειρημάτων· ὁ βουλευτὴς ρώτησε, τὸ πῶς ἐξηγεῖται ἡ στρατιωτικοποίηση τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου, μὲ τὴν πρόταση προσφυγῆς στὸ Δικαστήριο τῆς Χάγης, γιὰ ρύθμιση τῶν διαφορῶν μας. Ἡ Κατερίνα Σακελλαροπούλου ἦταν σαφέστατη, ἀντιστρέφεται καὶ πάλι τὴν πραγματικότητα, ἡ Ἑλλὰς ἔχει ἀναγνωρίσει τὸ δίκαιο τῆς θαλάσσης καὶ τὴν Χάγη, ἀλλὰ ἐσεῖς ὄχι, ὁπότε μὴν ψεύδεστε, ἐπειδὴ ὅλοι γνωρίζουν τὸ ποιὰ εἶναι ἀκριβῶς ἡ πραγματικότητα. Ἡ Ἄγκυρα βλέπει τὴν αὐξανόμενη διεθνῆ ἀπομόνωσή της κι ἐπιδίδεται σὲ ἀπεγνωσμένες κινήσεις, ἀλλὰ αὐτὲς τὴν ὁδηγοῦν στὴν ὁλοφάνερη ἐπιδείνωσή της.

Εὐρώπης σκληρὴ δοκιμασία

Τὴν σκληρότερη δοκιμασία τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης, στὴν σύντομη ἱστορία της καλεῖται ἀντιμετωπίσαι τὸ τρέχον Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο· οἱ ἡγέτες της ἔχουν περάσει τὸ τελευταῖο τετράμηνο, ἀπ’ τὴν εὐφορία τῆς βεβαίας χρεωκοπίας τῆς Ρωσίας, ἐντὸς δύο ἑβδομάδων, κατὰ τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο, καὶ τὴν ὑποταγή τους στὴν ἀτλαντικὴ ἀγκάλη, στὸν ἐφιάλτη τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καὶ τῆς ἀναζητήσεως τῆς ὑπάρξεώς τους στὴν διεθνῆ σκηνή. Οἱ ψευδαισθήσεις ἔπεσαν στὶς μεγάλες δυνάμεις της, Γαλλία, Γερμανία, Ἰταλία κι ἄλλες, Ἑλλάς, Ἱσπανία, Αὐστρία, Ἰρλανδία, κι ἄρχισε ἡ ἀναζήτηση διεξόδου, ἀλλὰ πολὺ δύσκολη· ἡ ἐκτόξευση τῶν ὑδρογονανθράκων φέρει, ὄχι μόνο πληθωρισμὸ καὶ ἀνεργία, ἀλλὰ ὑποσκάπτει τὴν ἀνταγωνιστικότητα τῆς βαρειᾶς της βιομηχανίας καὶ τῆς διεθνοῦς ἀποδοχῆς τοῦ εὐρὼ τοῦ ὁποίου ἀποτελεῖ τὸν ἀκρογωνιαῖο λίθο. Ἡ σύγκληση τῶν ἀπόψεων δὲν εἶναι καθόλου εὔκολη, ἀλλὰ ἡ ἐξερεύνηση λύσεως εἶναι κατεπείγουσα. Ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων ἀποκλειστικὰ φέρει τὴν κυρία εὐθύνη.

Ἄσχημο τέλος ψευδαισθήσεων

Ὁ δυτικὸς κόσμος, μὲ πρώτη τὴν Εὐρώπη, βρίσκεται σὲ περίοδο τέλους τῶν ψευδαισθήσεών του, λόγῳ τοῦ οὐκρανικοῦ πολέμου· ἀντιμετώπισε, ἀλλὰ μᾶλλον τὴν μεθόδευσε, τὴν ρωσικὴ εἰσβολή, ὡς ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἐπιβεβαίωση τῆς παγκοσμίου κυριαρχίας του καὶ τῆς καθυποτάξεως τῆς Ρωσίας, μὲ τὶς αὐστηρότατες οἰκονομικὲς κυρώσεις. Διαπιστώνουν οἱ Εὐρωπαῖοι, ἐπειδὴ οἱ Ἀμερικανοὶ ὑστεροῦν ἀρκετά, τρία πράγματα, τὴν ἀποτυχία τῆς ρωσικῆς χρεωκοπίας, ἀλλὰ τὴν δυτικὴ οἰκονομικὴ κρίση, ὅπως συνοδεύεται μὲ προβλήματα στὴν παραγωγική της διάρθρωση, καὶ τὴν ἀπώλεια τῆς ἀνταγωνιστικότητος τῆς βαρειᾶς βιομηχανίας της, ἐνῶ πανίσχυρο ἐμφανίζεται τὸ μέτωπο τῶν Ἀναδυομένων. Πολλοὶ ἐπισημαίνουν, ὅτι ἔχουν συμπεριφερθεῖ ὡς μαθητευόμενοι μάγοι, δουλικότατοι στὸ δόγμα τῆς ἀνωτερότητος τῆς δυτικῆς κοινωνίας, μὲ κορυφή της τὴν ἀμερικανική· ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὸν εἰκονικό τους κόσμο δὲν εἶναι εὔκολη, ἀλλὰ εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητη, γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς Εὐρώπης, ὡς αὐτοδυνάμου παράγοντος στὴν τόσο σκληρὴ διεθνῆ σκηνή.

Οὐκρανία, προώθηση Ρώσων

Ἡ προώθηση τῶν Ρώσων στὴν Οὐκρανία, μὲ τὸν ρυθμό τους, γίνεται μᾶλλον ἀποδεκτὴ, ἐνῶ ἡ δυτικὴ κοινὴ γνώμη ἔχει περιορίσει τὸ ἐνδιαφέρον της γιὰ αὐτήν, καθὼς ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἀπορροφᾶ τὴν προσοχή της· ἦρθε μᾶλλον καὶ ἡ κρίσιμη στιγμή, ὅπως συνήθως συμβαίνει στὴν ἀνθρώπινη συμπεριφορά. Ὁ Οὐκρανὸς πρόεδρος φέρεται ὡς ὁ χαμένος, μαζὶ μὲ τὴν χώρα του· ὁ χρόνος γιὰ σύναψη ἐκεχειρίας στενεύει ἀρκετὰ κι ἡ διεθνὴς συγκυρία ἀποβαίνει κατὰ τῶν Ἀμερικανῶν. Τὸ θέμα εἶναι ὅτι, αὐτὸς δὲν ὑπάρχει χωρὶς τὴν ἀμερικανικὴ στήριξη, ὁπότε εἶναι ἀβέβαιο τὸ μέλλον του· διέξοδος δὲν διαφαίνεται, οὔτε στὴν ἐπισιτιστικὴ κρίση, καθὼς οἱ Οὐκρανοὶ δὲν ἀποναρκοθετοῦν τὰ λιμάνια τους, ἐνῶ οἱ πληροφορίες, γιὰ ἐξαγωγὲς σιτηρῶν ἀπ’ τὴν Ρουμανία εἶναι προπαγάνδα. Στὴν πράξη οἱ Ρῶσοι ἐφαρμόζουν τὸ σχέδιό τους, καταλαμβάνουν ὅσες περισσότερες περιοχὲς μποροῦν πλέον καὶ τὶς ἐνσωματώνουν αὐτὲς σταδιακὰ στὴν χώρα τους.

ΒΡΙΚΣ, πομπώδης παρουσία

Ἡ χθεσινὴ ἐπανεμφάνιση τῶν ΒΡΙΚΣ στὴν διεθνῆ σκηνὴ ἦταν πομπώδης, καθὼς δὲν περιορίσθηκε μόνο στὴν διαδικτυακὴ διάσκεψη τῶν ἡγετῶν τῆς Βραζιλίας, Ρωσίας, Ἰνδιῶν, Κίνας καὶ Νοτίου Ἀφρικῆς, ἀλλὰ συνοδεύθηκε καὶ ἀπὸ πληθώρα τηλεοπτικῶν συζητήσεων στὸ Πεκῖνο, γιὰ ὅσα θέματα τοὺς ἀπασχόλησαν· ἡ στήριξη στὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν ἦταν ὁλόπλευρη καὶ δυναμική, καθὼς ζήτησαν τὴν ἀποδοχὴ ἐκεχειρίας, γιὰ ἐπίλυση τοῦ Οὐκρανικοῦ μέσῳ διαπραγματεύσεων, ἀλλὰ καὶ κατηγόρησαν τοὺς Ἀμερικανούς, ὅτι εὐθύνονται γιὰ τὸν πόλεμο καὶ τὴν ἐνεργειακὴ κρίση, ἐπειδὴ τὰ ἐπέβαλαν ἐλπίζοντες στὴν χρεωκοπία τῆς Ρωσίας καὶ στὴν ἐπιβολὴ τοῦ μονοπολικοῦ κόσμου, ὑπὸ τὴν κυριαρχία τους. Οἱ ΒΡΙΚΣ διακήρυξαν ὅτι ὁ κόσμος εἶναι πολυπολικὸς κι ὅτι αὐτοὶ εἶναι στὴν διάθεση τῶν Ἀναδυομένων γιὰ οἰκονομικὴ βοήθεια καὶ εἰρηνικὴ ἐπίλυση τῶν τυχὸν διαφορῶν τους· κύριο ὅπλο τους ἡ οἰκονομικὴ ἀλκὴ τῆς Κίνας καὶ ἡ δυνατότης της, γιὰ ἄμεση παρέμβαση, μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους.

Γελοιοποίηση μὲ ἀπειλὲς

Ἡ Τουρκία διαπιστώνει πλέον τὴν πλήρη γελοιοποίησή της, μὲ τὶς ἀπειλές της κατὰ τῶν νησιῶν μας, κατὰ παράβαση τοῦ διεθνοῦς δικαίου· ἡ συνετὴ καὶ ἀποφασιστικὴ στάση τῆς κυβερνήσεώς μας τοὺς ὁδηγεῖ σὲ κατάσταση παρακρούσεως, ἐπειδὴ ἤλπιζαν στὴν ἔναρξη διαλόγου, γιὰ τὰ προβαλλόμενά τους, ὁπότε καὶ κέρδιζαν ἀρκετὰ διεθνῶς. Ἡ διεθνὴς ἀπομόνωση τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογὰν εἶναι πλήρης πλέον, καθὼς ἐκτὸς ἀπ’ τὴν ἀποτυχία του στὰ ἑλληνοτουρκικὰ ὑπέστη καὶ ψυχρολουσία στὴν Συρία· εἶχε προαναγγείλει τὴν εἰσβολὴ τῶν στρατευμάτων του, ἀλλὰ συνάντησε τὴν κατηγορηματικὴ ἄρνηση Ρώσων καὶ Ἀμερικανων κι ἀνέκρουσε πρύμναν. Σὲ αὐταρχικὸ ἡγέτη αὐτὰ ἀντιστοιχοῦν μὲ συντριπτικὴ ἧττα καὶ χωρὶς δυνατότητες διορθώσεώς της, καθὼς ἡ οἰκονομικὴ κρίση βαθαίνει κι ὁ πληθωρισμὸς καλπάζει. Λέγεται ὅτι δὲν ἔχει περιθώρια διορθώσεως.

Μακρόν, ἀναμονὴ στὸ χρόνο

Ὁ Ἐμμανουὲλ Μακρόν, στὸ πρῶτο διάγγελμά του, μετὰ τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ δευτέρου γύρου τῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν, ἔδειξε ὅτι ἐλπίζει πολλὰ στὸν πανδαμάτορα χρόνο· ἀναγνώρισε, ὅτι τὸ ἀποτέλεσμα ἐπιβάλλει ἄλλη πολιτικὴ δυναμικὴ στὴν Γαλλία, ἀλλὰ ἐπέμεινε, ὅτι οἱ μεταρρυθμίσεις εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητες, ἂν θέλει ἡ χώρα νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς προκλήσεις τῆς ἐποχῆς μας. Ἡ διάρθωση δυνάμεων στὴν Ἐθνοσυνέλευση εἶναι πολύπλοκη, καθὼς ὁ Ζὰν Λὺκ Μελενσὸν βλέπει τὸν κατατεμαχισμὸ τῆς δυνάμεώς του, ἀφοῦ Οἰκολόγοι, Σοσιαλιστὲς καὶ Κομμουνιστὲς ζητοῦν τὴν αὐτόνομη παρουσία τους, ὁπότε γίνεται τρίτο κόμμα καὶ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση ἡ Μαζὶ Λεπέν· ἡ προοπτικὴ αὐτὴ προβληματίζει πολλούς. Ὁ πρόεδρος τῶν Ρεπουμπλικανῶν ἀρνήθηκε πάλι τὴν κυβερνητικὴ συνεργασία, προσθέτοντας ὅμως πολλά, «Ναὶ μέν, ἀλλά», ὁπότε τίποτε δὲν ἀποκλείεται στὸ τέλος…

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.