Ἀκροβολισμοὶ Εὐρώπης καὶ Τουρκίας στὴ Μεσόγειο

Οἱ ἀκροβολισμοὶ Εὐρώπης καὶ Τουρκίας συνεχίζονται στὴν Μεσόγειο, μὲ τὴν ἔρευνα σὲ τουρκικὸ φορτηγὸ ἀπ’ τὴν γερμανικὴ φρεγάτα «Ἁμβοῦργο», στὰ πλαίσια τῆς ἐπιχειρήσεως «Εἰρήνη», ἀλλὰ ἡ ὁποία διεκόπη, ἐπειδὴ δὲν ἔδωσε τὴν συγκατάθεσή της ἡ Ἄγκυρα∙ τὸ προσωπικὸ τῆς φρεγάτας ἔκανε τὴν ἔρευνα καὶ δὲν βρῆκε κάτι μεμπτό, ἀλλὰ ἡ ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας προϋποθέτει τὴν σύμφωνη γνώμη τῆς χώρας τοῦ φορτηγοῦ. Ὁ τουρκικὸς τύπος ἔρριξε τὶς εὐθύνες στὸν Ἕλληνα διοικητὴ τῆς «Εἰρήνης», ἀλλὰ αὐτὴ ἐδόθη στὰ πλαίσια τῶν ἐντολῶν πρὸς τὸν ἴδιο∙ πάντως ἡ Ἄγκυρα διατηρεῖ σὲ χαμηλοὺς τόνους τὶς προκλήσεις της, ἐπειδὴ βλέπει, ὅτι ἔρχεται ἡ ὥρα τῶν κυρώσεων καὶ ὅτι δὲν ἔχει δυνατότητες ἀναβολῆς τους. Ἡ διεθνὴς ἀπομόνωσή της εἶναι πλήρης.

Πρόγραμμα τῆς οἰκονομίας

Ἡ ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας θὰ γίνει μὲ τὴν αὔξηση τῆς παραγωγικότητος καὶ τὴν ἀξιοποίηση τῆς καινοτομίας, μετὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας, δήλωσε ὁ πρωθυπουργός, κατὰ τὴν παραλαβὴ τῆς ἐκθέσεως Πισσαρίδη, σὲ τηλεδιάσκεψη∙ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης εὐχαρίστησε τὸν Νομπελίστα οἰκονομολόγο καὶ τοὺς συνεργάτες του, ὑπογραμμίζοντας, ὅτι αὐτὴ ἔχει συμβουλευτικὸ χρακτῆρα πρὸς τὴν κυβέρνηση καὶ δὲν ἀποτελεῖ τὸ οἰκονομικὸ πρόγραμμά της. Θέτει ὅμως τοὺς βασικοὺς ἄξονες, ποὺ εἶναι, ἐνίσχυση τῆς ἀποδοτικότητος τῆς ἐργασίας, μὲ μείωση τῶν ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν, μείωση τῆς φορολογίας γιὰ τοὺς ἐπενδυτές, ψηφιοποίηση τοῦ δημοσίου καὶ ἰδιωτικοῦ τομέως, μὲ ἔμφαση στὴν ἀπονομὴ τῆς δικαιοσύνης, γιὰ ἐπιτάχυνση τῆς ἀπονομῆς της, δημιουργικὴ ἀξιοποίηση τῶν εὐρωπαϊκῶν κονδυλίων καὶ ριζικὴ ἁπλοποίηση τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος, μὲ τὶς ψηφιακὲς συναλλαγές, ὥστε νὰ ἐξυπηρετεῖ καλύτερα τὴν οἰκονομία. Ὁπωσδήποτε δὲν ἀποτελεῖ τυφλοσούρτη, ἀλλὰ τὸν πολύτιμο σύμβουλο, γιὰ τὶς ἀνάγκες ἀνακάμψεως καὶ ἀναπτύξεως τῆς οἰκονομίας μας.

Πανδημία, ἐπιπεδοποίηση

Πρὸς ἐπιπεδοποίηση βαδίζει ἡ πανδημία στὴν χώρα, καθὼς διατηροῦνται σὲ σταθερὰ ἐπίπεδα, θάνατοι καὶ διασωληνωμένοι, ἐνῶ ὑποχωροῦν τὰ κρούσματα∙ χθὲς σημειώθηκαν 13886, σύνολο, 93006, θάνατοι, 84, 1714, διασωληνωμένοι, 549. Ἡ Ἀναστασία Κοτανίδου ἐξήγησε, ὅτι ὁ ὑψηλὸς ἀριθμὸς θανάτων ὀφείλεται στὴν καθυστερημένη εἰσαγωγὴ στὸ νοσοκομεῖο, ὅσων ἔχουν προσβληθεῖ, καθὼς περιμένουν τὴν ἐπιδείνωση τῆς ὑγείας τους, γιὰ ἀναζήτηση ἰατρικῆς φροντίδος∙ στὴν Θεσσαλονίκη, οἱ δύο ἰδωτικὲς κλινικὲς δέχονται ἀσθενεῖς ἀπ’ τὸ ὑγειονομικὸ σύστημα, ἐνῶ ἑτοιμάζεται τὸ νοσοκομεῖο ἐκστρατείας. Στὰ πολιτικά, ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπέκρινε πάλι τὴν κυβέρνηση, γιὰ καθυστέρηση στὴν λήψη μέτρων, ἐνῶ οἱ ἰατροὶ βουλευτές, Χρῆστος Κέλλας, Κ. Μπλοῦχος, ΝΔ, Γιῶργος Λαμπρούλης, ΚΚΕ, ζήτησαν ἀπαλλαγὴ ἐκ τῶν καθηκόντων του, ἀπ’ τὸν πρόεδρο τῆς Βουλῆς, γιὰ ἐργασία στὰ νοσοκομεῖα. Ὁ Εἰσαγγελέας ὅμως Πρωτοδικῶν ζήτησε τὴν ἔκτακτη ἔρευνα, γιὰ τοὺς Ἀλέξη Τσίπρα, Δημήτρη Κουτσούμπα καὶ Γιάνη Βαρούφακη, γιὰ τὴν στάση τους στὸ Πολυτεχνεῖο.

Παρέμβαση τοῦ Εἰσαγγελέως

Ἡ παρέμβαση τοῦ Εἰσαγγελέως Πρωτοδικῶν, γιὰ παραβίαση τῶν κανόνων συνωστισμοῦ, ἀπ’ τοὺς Ἀλέξη Τσίπρα, Δημήτρη Κουτσούμπα καὶ Γιάνη Βαρουφάκη, μετὰ ἀπὸ καταγγελία δικηγόρου, συμπληρώνει ἐκείνη κατὰ τοῦ προέδρου τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν∙ οἱ ἀρχηγοὶ ἀντέδρασαν, κατηγορώντας τὴν κυβέρνηση, γιὰ αὐταρχισμὸ καὶ παραβίαση τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν. Ἡ ἐμφανισθεῖα πρόθεση Δημήτρη Βερβεσσοῦ γιὰ ὑπακοὴ στὴν ἐντολή, δὲν λέει πολλὰ πράγματα, αὐτονόητο εἶναι, ἐκτὸς κι ἂν πιστεύει, ὅτι ἔχει τὴν ἀνοχὴ τῆς κυβερνήσεως, ὅπως εἶχε μὲ τὴν προηγούμενη κι αὐτὸς τὴν ἀνταπέδιδε, μὲ τὴν ἄγνοιά του γιὰ τὴν ἰσχὺ στὴν χώρα τῆς ἀρχῆς διακρίσεως τῶν ἐξουσιῶν! Δὲν ἐξαιρεῖται τοῦ σεβασμοῦ τῶν νόμων οὐδείς, ἀλλὰ ἡ Βουλὴ θὰ κρίνει τοὺς ἀρχηγούς…

Ἐνδείξεις τῆς ὑποχωρήσεως

Οἱ ἐνδείξεις τῆς ὑποχωρήσεως τῆς πανδημίας, μικρᾶς ἢ μεγαλυτέρας, θὰ ἐπιβεβαιωθοῦν τὶς ἑπόμενες μέρες∙ πάντως ἡ αἰσθητὴ πτώση κρουσμάτων, ἀπὸ 2311 τὸ Σάββατο, σὲ 1388, σημαίνει διαφορά, 40%, ἐνῶ ἡ αὔξηση τῶν νεκρῶν καὶ τῶν διασωληνωμένων δικαιολογεῖται, ἐπειδὴ ὀφείλεται στοὺς ὑψηλότερους ἀριθμοὺς κρουσμάτων προηγουμένων ἡμερῶν. Ὁ κόσμος ἀντιλαμβάνεται καὶ ἀξιολογεῖ τὴν πορεία τοῦ κορονοϊοῦ σὲ κάθε του βῆμα∙ ἄλλωστε, ἡ προθυμία τῶν νοσηλευτριῶν καὶ τῶν ἰδιωτῶν καὶ συνταξιούχων ἰατρῶν, γιὰ συμβολὴ στὴν μάχη κατὰ τοῦ λοιμοῦ, δείχνει, ὅτι τὸ φιλότιμο διαπνέει ὁλόκληρο τὸν ἑλληνικὸ λαό∙ τὸ ἂν ὑπάρχουν ἀντίθετοι κλινικάρχες, αὐτὸ δὲν εἶναι παράξενο, ἐκφράζουν αὐτοὶ τὴν νοοτροπία τῆς ἀριστερᾶς στὴν Ἑλλάδα, ποὺ ἀμφισβητεῖ εὐθέως τὴν πανδημία!

Εὐρώπη, ἀνάληψη εὐθυνῶν

Τὸ σαφὲς μήνυμα τῆς ἀναλήψεως τῶν εὐθυνῶν της στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, ἀπέναντι στὶς παραβιάσεις τοῦ διεθνοῦς δικαίου ἀπ’ τὴν Τουρκία, ἔστειλε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωση, ἀπὸ Βερολίνο, Παρίσι καὶ Βρυξέλλες∙ οἱ μέρες εἶναι μετρημένες, γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῶν κυρώσεων, ἂν δὲν συμμορφωθεῖ πλήρως ἡ Ἄγκυρα. Ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν δείχνει, μὲ τὶς τελευταῖες δηλώσεις του, ἀρκετὰ πρόθυμος γιὰ διάλογο κι ὅτι ἡ χώρα του ἀνήκει στὴν Εὐρώπη, ἀφοῦ περιπλανήθηκε ἡ σκιά της ἐπὶ μακρὸ διάστημα στὸν ἰσλαμικὸ κόσμο∙ προβλέπονται κυρώσεις δύο εἰδῶν, περιορισμοὶ στὶς ἐπισκέψεις στὴν Εὐρώπη Τούρκων, σὲ καίριες θέσεις τοῦ κράτους καὶ τῆς οἰκονομίας, καὶ ἀπαγόρευση εἰσαγωγῶν καὶ ἐξαγωγῶν πρὸς αὐτὴν πολλῶν εὐρωπαϊκῶν προϊόντων, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ πολεμικῶν, καὶ τεχνολογίας. Τὸ πόσα θὰ ἐπιβληθοῦν εἶναι θέμα διαπραγματεύσεων μεταξὺ τῶν ἑταίρων, ἂν καὶ ἔχουν ἀποδυναμωθεῖ αἰσθητὰ οἱ φίλοι του στὶς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες. Εἶναι οἱ πρῶτες εὐρωπαϊκὲς κυρώσεις.

ΗΠΑ, πρὸς ὁμαλὴ μετάβαση

Πρὸς ὁμαλὴ μετάβαση τῆς ἐξουσίας στὸν Τζὸ Μπάιντεν βαίνουν οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἂν καὶ οὐδεὶς ἀποκλείει τὶς ἀντιδράσεις τοῦ Ντόναλντ Τράμπ∙ κρίσιμη θεωρεῖται ἡ συνεδρίαση τῶν ἐκλεκτόρων, στὶς 13 Δεκεμβρίου, γιὰ τὴν ἐπισημοποίηση τῆς ἐκλογῆς τοῦ νέου προέδρου, ὁπότε καὶ ἡ ὁρκωμοσία στὶς 20 Ἰανουαρίου, γίνεται ἐθιμοτυπική. Σήμερα ὁ νέος πρόεδρος ἀνακοινώνει τοὺς πρώτους ὑπουργούς του, μεταξὺ τῶν ὁποίων τὸν Ἄντονυ Μπλίνκεν ὡς Ἐξωτερικῶν∙ ἡ κίνηση ἀποβλέπει στὸν καθησυχασμὸ τῶν Ἀμερικανῶν, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ συμβεῖ τίποτε καὶ ἡ ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας του θὰ εἶναι κανονική∙ φυσικά, εἶναι πολλά, ὅσα ἐπιφυλάσσει ὁ ἀπερχόμενος στὴν Ἀμερικὴ καὶ στὸν κόσμο, ὅπως ἡ ἀποχώρηση ἀπ’ τὴν ρωσοαμερικανικὴ Συνθήκη Ἀνοικτῶν Οὐρανῶν, μὲ τὴν πρόφαση, ὅτι τὴν παραβιάζει ἡ Μόσχα. Τὸ Κρεμλίνο ἀπάντησε ὀργισμένα καὶ χαρακτήρισε πρόκληση τὴν ἀπόφαση, ἂν καὶ ἡ ἐφαρμογή της ἐναπόκειται στὸν ἑπόμενο πρόεδρο, ὡς καθῆκον του.

Πανδημία, πόλεμος ἐμβολίων

Σὲ πόλεμο ἐμβολίων μεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως καὶ τῶν φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν ἐξελίσσεται ἡ ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας, ἐνῶ ὑπαναχωροῦν κι ὅσες κυβερνήσεις, ὅπως ἡ σουηδική, δὲν πίστευαν στὴν δεινότητά της∙ στὴν τηλεδιάσκεψη τῶν Εἴκοσι μεγάλων, ἡ Ἄγκελα Μέρκελ κι ὁ Ἐμμανουὲλ Μακρόν, ἔθεσαν τὸ θέμα τῆς βοηθείας πρὸς τὶς φτωχὲς χῶρες, ὥστε νὰ ἀντεπεξέλθουν στὴν προμήθεια τῶν ἐμβολίων, ἀλλὰ δὲν ἐλήφθη ἀπόφασις. Ἡ PfizerBioNTech ἐλπίζει νὰ πάρει τὴν ἄδεια ἀπ’ τὶς ὑγειονομικὲς ἀρχὲς καὶ νὰ ἀρχίσουν σύντομα οἱ ἐμβολιασμοί, ἐνῶ ἀκολουθεῖ ἡ Moderna, ἀλλὰ ἡ AstraZeneka ἀνακοίνωσε, ὅτι ἡ ἀποτελεσματικότης τοῦ ἐμβολίου της εἶναι 70%∙ ἡ Μόσχα ἄρχισε ἤδη τὶς ἐξαγωγὲς τοῦ Σποῦτνικ5 σὲ πολλὲς χῶρες κι ἀναμένει τὴν ἔγκριση γιὰ τὴν ἐφαρμογή του, ἐνῶ ἕπεται καὶ τὸ δεύτερο, ὅπως καὶ τὰ δύο κινέζικα. Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες εἶναι μόνη χώρα, χωρὶς γενικὸ ἐγκλεισμό, καθὼς συμμορφώθηκε καὶ ἡ Σουηδία…

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐλαφρῶς ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, ἐν ὄψει τῆς ὁμαλῆς μεταβάσεως στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες στὸν νέο πρόεδρο∙ ὅλα ἐνισχύθηκαν, εὐρώ, 1,1899 δολλάρια καὶ 123,4240 γιέν, χρυσός, 1867, πετρέλαιο, 45,46. Οἱ ἐπενδυτὲς ἐμφανίζονται αἰσιόδοξοι γιὰ τὶς ἐξελίξεις στὴν Ἀμερικὴ καὶ ἀποκλείουν τὴν δημιουργία μείζονος προβλήματος, πλὴν κάποιων μερικῶν, ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ κρίσιμα∙ πάντως θεωροῦν σοβαρώτερο πρόβλημα τὴν καταπολέμηση τοῦ κορονοϊοῦ καὶ δὲν ἀποκλείουν τὴν ἔκρηξη δυσεπιλύτων καταστάσεων στὶς διάφορες πολιτεῖες. Ἡ ἀποκάλυψη τῶν ΝΥΤ, ὅτι βρίσκονται σὲ αὐτοκίνητα ψυγεῖα 650 σοροὶ κορονοϊοῦ ἀπ’ τὴν Ἄνοιξη συγκλόνισε τὴν ἀμερικανικὴ κοινὴ γνώμη∙ ἡ πολιτεία σύμβολο τῆς χώρας δὲν μπόρεσε νὰ τακτοποιήσει τὸ θέμα ἐπὶ δεκάμηνο κι ἀνακοίνωσε, ὅτι πρόκειται γιὰ ἀνθρώπους ποὺ δὲν παρουσιάσθηκε συγγενής. Ἡ αἰφνίδια ἐπίσκεψη τοῦ Βενιαμὶν Νετανιάχου στὸ Ριάντ, γιὰ συνομιλίες μὲ τὸν διάδοχο τοῦ θρόνου, θεωρεῖται ὡς ἱστορικὴ καμπὴ στὴν Μέση Ἀνατολή.

Μόσχα, ἀναγνώριση Μπάιντεν

Στὴν ἔμμεση, πλὴν σαφῆ, ἀναγνώριση τοῦ Τζὸ Μπάιντεν, ὡς νέου προέδρου τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, προχώρησε τὸ Κρεμλίνο, ἀνακοινώνοντας ὅτι ἀναγνωρίζει ὅποιον ἐκλεγεῖ∙ εἶναι γνωστὴ ἡ ἀνοχή του πρὸς τὸν Ντόναλντ Τράμπ. πέραν τῶν ὅσων ἀναποδείκτων καταγγέλλουν γιὰ προεκλογικὴ ἐνίσχυση, ἐκεῖνο ποὺ βάρυνε περισσότερο, κατὰ τοὺς διπλωματικοὺς παρατηρητές, εἶναι ἡ ἀποχώρηση τῆς Ἀμερικῆς ἀπ’ τὴν ρωσοαμερικανικὴ Συνθήκη Ἀνοικτῶν Οὐρανῶν. Δείχνουν, ὅτι οἱ σχέσεις τους ἦταν πράγματι λυκοφιλία, καθὼς ἡ ἀποχώρηση ἀκολουθεῖ τὴν καταγγελία τῆς Συνθήκης Πυραύλων Μέσου Βεληνεκοῦς, ὁπότε καὶ ἐπιταχύνει τὸν ἀνταγωνισμὸ τῶν ἐξοπλισμῶν, ἐνῶ ἡ σύναψη νέας προϋποθέτει τὴν ἔνταξη κι ἄλλων δυνάμεων σὲ αὐτή, ὅπως Κίνα, Ἰνδίες, Γαλλία. Ἕνα εἶναι δεδομένο, ἀνοίγει διάλογος τοῦ Τζὸ Μπάιντεν, μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν, κι αὐτὸ κρίνεται πολὺ θετικό.

ΗΑΕ, σὲ Ἀνατολικὴ Μεσόγειο

Ἡ ρήτρα πολιτικῆς καὶ ἀμυντικῆς συνεργασίας τῆς Ἑλλάδος μὲ τὰ Ἡνωμένε Ἀραβικὰ Ἐμιράτα, ποὺ ὑπεγράφη στὸ Ἀμποῦ Ντάμπι, παρουσίᾳ τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ διαδόχου τους, ἐπιφέρει ριζικὴ ἀλλαγὴ στὴν δυναμικὴ τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου∙ τὰ Ἐμιράτα εἶχαν καὶ τὸν Αὔγουστο δείξει τὴν ἀλληλεγγύη τους πρὸς τὴν χώρα μας, ὅταν εἶχαν στείλει σμῆνος μαχητικῶν στὴν Κρήτη, ποὺ συμμετεῖχε σὲ κοινὲς ἀσκήσεις. Θεωρεῖται, ὅτι διαθέτει τὸν ἰσχυρότερο στρατὸ στὸν Κόλπο, ἐνῶ διατηρεῖ προνομιακὲς σχέσεις μὲ τὴν Αἴγυπτο, ἡ ὁποία ἔχει παρόμοια συμφωνία μὲ τὴν Ἀθήνα∙ ἡ Ἄγκυρα ἀναγνωρίζει πλέον τὴν ἀλλαγὴ καὶ σπεύδει ἐπιδεῖξαι διάθεση διαλόγου μὲ τὴν Εὐρώπη, ἔστω καὶ καθυστερημένα, ἀλλὰ χωρὶς πειθώ, ἀφοῦ συνεχίζει τὴν ὠμὴ παραβίαση τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων της, στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Κύπρο

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.