Μπάιντεν σὲ ΟΗΕ, διαλλακτικός, ὄχι πειστικὸς

Ὁ Τζὸ Μπάιντεν, στὴν ὁμιλία του στὴν Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ, ἐμφανίσθηκε διαλλακτικὸς κι ἀπέκλεισε τὴν προσφυγὴ στὴν στρατιωτικὴ βία, ἐνῶ ζήτησε διάλογο καὶ συναίνεση μὲ τοὺς ἄλλους μεγάλους καὶ τοὺς συμμάχους∙ ἡ Ἀμερική, τόνισε, δὲν ἐπιθυμεῖ ἐπιστροφὴ σὲ συνθῆκες ψυχροῦ πολέμου, ἐνῶ ὑπογράμμισε τὴν στενὴ συνεργασία της μὲ τὸ ΝΑΤΟ καὶ ΑΣΕΑΝ, γιὰ τὰ πολιτικὰ θέματα καὶ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος. Ἀλλά, διαδέχθηκε στὸ βῆμα τὸν Χάικο Μάας, ὁ ὁποῖος προσέφερε πλήρη ὑποστήριξη στὴν Γαλλία, χαρακτηρίζοντας ἀπαράδεκτη τὴν συμφωνία τοῦ AUKUS καὶ ἐπιμένοντας στὴν ἀνάγκη ἰσχυροποιήσεως τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνότητος καὶ ἀποδοχῆς τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀμύνης∙ ἡ Εὐρώπη ἐπιβεβαίωσε τὴν ἑνότητά της, καθὼς ἡ Γερμανία προβάλλει σκληρὴ ἀπάντηση στὴν διάχυτη ἀτλαντοδουλικὴ προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς της.

Ἀπόδοση διεθνοῦς μας κύρους

Τὸ ἰσχυρὸ διεθνές μας κύρος ἐπιβεβαιώθηκε σὲ δύο πρόσφατα γεγονότα∙ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν προεξόφλησε συνάντησή του μὲ τὸν Κυριάκο Μηστοτάκη στὴν Νέα Ὑόρκη, ἐλπίζοντας, ὅτι ὁ πρωθυπουργός μας θὰ τὴν ἀποδεχόταν ἀσμένως καὶ θὰ ἄλλαζε τὸ δρομολόγιό του γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ μεγαλούπολη. Ὅταν ὅμως πῆρε ἀπάντησε, ὅτι δὲν ὑπάρχει παρόμοια πρόταση κι ὅτι, ἂν ὑποβληθεῖ θὰ ἐξετασθεῖ, χωρὶς ἀλλαγὴ τοῦ δρομολογίου τοῦ πρωθυπουργοῦ, ὁπότε ἀπόμεινε ἡ παράταση τῆς διαμονῆς τοῦ Τούρκου προέδρου στὴν Νέα Ὑόρκη, ὑποχώρησε∙ ἐπειδή, θεωρήθηκε ὅτι αὐτὸ θὰ ἀπέβαινε εἰς βάρος του στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Τουρκίας καὶ ἐγκαταλήφθηκε. Τὸ δεύτερο ἦταν ἡ παρενόχληση τοῦ γαλλικοῦ ἐρευνητικοῦ σκάφους, ἀπὸ τουρκικὸ πολεμικό, ὅτι βρίσκεται ἐντὸς τουρκικῶν ὑδάτων, ἀλλὰ ὁ κυβερνήτης του ἀπάντησε, ὅτι ἔλαβε τὴν ἄδεια νομίμως ἀπὸ ἑλληνικὲς ἀρχές, ὁπότε τοῦ ἀπόμεινει ἡ χρήση βίας, ἀλλὰ παρέπλεαν ἑλληνικὴ καὶ γαλλικὴ φρεγάτα σὲ κοντινὴ ἀπόσταση.

Ψηφιακά, κέντρο οἰκονομίας

Ὁ πρωταρχικὸς ρόλος τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας στὴν χώρα μας, ὅπως ἀποδείχθηκε μὲ τὸ σύστημα ἐμβολιασμοῦ, διοικητικῶν μεταρρυθμίσεων καὶ προσελκύσεως ὅλων τῶν μεγάλων παγκοσμίων ἑταιρειῶν τοῦ κλάδου, ἀποβαίνει τὸ ἀπόρθητο τεῖχος κατὰ τῶν διεθνῶν κρίσεων∙ ἡ εἰσροὴ ξένων ἐπενδύσεων ἐπιταχύνθηκε, δὲν ἀνεκόπη, στὴν πρόσφατη κρίση τῆς κινεζικῆς EVERGRANDE, μὲ ἐξαίρεση τὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν, τὸ ὁποῖο ὅμως ὑφίσταται τὴν πολεμικὴ τοῦ ἐπιχωρίου κρατικοδιαίτου κεφαλαίου, ὡς ἀπάντηση στὸν ἀποκλεισμό του ἀπ’ τὴν διαχείριση τῶν κονδυλίων τοῦ Ταμείου Ἀναπτύξεως. Ἀναδύθηκαν ὅμως νέοι ἐπιχειρηματίες, μὲ καθαρὰ μυαλὰ καὶ ὁλόλευκα χέρια, οἱ ὁποῖοι ἀναλαμβάνουν τὴν ἐφαρμογὴ τῶν προγραμμάτων κι ἔχουν ἀρχίσει ἤδη τὴν ἐκταμίευση τῶν πρώτων κονδυλίων∙ οἱ ἀλλαγὲς αὐτές, εὐδιάκριτες διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ, ἐκτιμῶνται ἀπ’ τὸ μεγάλο κεφάλαιο καὶ θεωροῦνται ὡς πόλος ἕλξεώς του, μὲ τὴν βοήθεια τῆς δημιουργικότητος τῶν Ἑλληνοπαίδων, χάρις στὴν γλῶσσα τους, δηλαδὴ στὴν γλῶσσα τῆς γιαγιᾶς…

Διεθνὲς παρουσία Εὐρώπης

Ἡ ἑστίαση τῆς συναντήσεως τῶν Εὐρωπαίων ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν, προχθὲς τὸ βράδυ στὴν Νέα Ὑόρκη, στὸ θέμα τοῦ AUKUS, προβλήθηκε ὡς ὁλόπλευρη στήριξη τῆς Γαλλίας, ἀπέναντι στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ στὴν Αὐστραλία, ἀλλὰ καὶ στὴν Μεγάλη Βρεταννία∙ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τους ποὺ οἱ Εὐρωπαῖοι, ἐκτὸς τῶν συνόρων τους καὶ μάλιστα στὴν ἕδρα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, στὴν ἀμερικανικὴ μεγαλούπολη, ποὺ λαμβάνουν ὁμοφώνως ἀντιαμερικανικὲς θέσεις. Ἄλλωστε, προηγουμένως ὁ παρὼν πρόεδρος τοῦ Εὐρωσυμβουλίου, Σὰρλ Μισέλ, εἶχε ἐκφράσει τὴν ἴδια ἄποψη, ὅπως καὶ ἡ Οὔρσουλα φὸν Ντερλάιεν ἀπ’ τὶς Βρυξέλλες. Πρόκειται γιὰ μεγάλο βῆμα πρὸς τὴν αὐτόνομη εὐρωπαϊκὴ ἐξωτερικὴ καὶ ἀμυντικὴ πολιτική∙ ἡ εὐρωπαϊκὴ ἑνότης προχωράει μὲ σταθερὰ βήματα…

Κινήσεις Ταχὶπ Ἐρντογὰν

Ἡ πρόταση τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογάν, γιὰ συνάντηση μὲ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη στὴν Νέα Ὑόρκη, θεωρεῖται διπλωματικὸς ἐλιγμός, μὲ τὴν ἐπίδειξη καλῆς διαθέσεως ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ τὴν ἴδια στιγμὴ συνεχίζει τὶς παραβιάσεις στὸ Αἰγαῖο, τὴν ἁλίευση σὲ ἑλληνικὰ χωρικὰ ὕδατα ἀπὸ ἁλιευτικά του, συνοδείᾳ πολεμικῶν πλοίων, ἀλλὰ καὶ τὶς παρενοχλήσεις τοῦ ἐρευνητικοῦ σκάφους, ἀνατολικὰ τῆς Κρήτης. Ὁ πρωθυπουργὸς ἀπάντησε πολὺ διπλωματικά, ἂν ὑποβάλει παρόμοιο αἴτημα καὶ συμπίπτουν οἱ χρόνοι μας στὴν ἀμερικανικὴ μεγαλούπολη, θὰ τὸ ἐξετάσουμε∙ δηλαδή, ὀφείλει ὁ Τοῦρκος πρόεδρος παρατείνειν τὴν διαμονή του, γιὰ νὰ γίνει ἡ συνάντηση κι ἂν προλαβαίνει νὰ προετοιμασθεῖ. Δύσκολη πολὺ ἡ ἀξιοποίησή της, ἀπ’ τὸν σουλτάνο στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Τουρκίας…

Σταθερὰ βήματα ἑνοποιήσεως

Ἡ κρίση τοῦ AUKUS καταγράφεται ὡς ἡ σπουδαιότερη γιὰ τὴν πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἑνοποίηση τῆς Εὐρώπης∙ στὴν πράξη πρόκειται, γιὰ ἀθέτηση ἀπ’ τὴν Αὐστραλία τῆς ἀγορᾶς ὑποβρυχίων ἀπ’ τὴν Γαλλία, ἀνέντιμο μέν, ἀλλὰ ὄχι καὶ τόσο σπάνιο, ὅταν ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ εἶχε ἀθετήσει πρὸ ἐτῶν τὴν πώληση δύο Μιστρὰλ στὴν Ρωσία. Ἐνόχλησε, ἡ μεθόδευσή του, μὲ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας ἀπ’ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, τὴν Βρεταννία, πέραν τῆς Αὐστραλίας, ἀλλὰ καὶ ἡ προβολὴ τῆς ἀντιευρωπαϊκῆς προπαγάνδας, ὅτι πιάσθηκε στὸν ὕπνο ἡ Εὐρώπη, φίλη καὶ σύμμαχος τοῦ ΝΑΤΟ∙ παρόμοια ἀπάτη δὲν ἔχει ξαναγίνει ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ συμμαχία στὰ ἑβδομῆντα χρόνια της. Ὁ ὕπουλος τρόπος ἔχει ἐξοργίσει τοὺς Εὐρωπαίους κι ὅλοι τους αἰσθάνθηκαν τὴν ἀνάγκη συμπαραστάσεως πρὸς τὴν Γαλλία, ἀλλὰ καὶ ἀποδοχῆς ἀπ’ τοὺς περισσοτέρους τῆς προτάσεως γιὰ δημιουργία εὐρωπαϊκοῦ στρατοῦ∙ θεωρεῖται δεδομένη ἡ ἐφαρμογή της στὸ σύντομο μέλλον…

Ἀμερική, δοκιμασία AUKUS

Ἡ ὑπόθεση AUKUS ἀποβαίνει στὴν χειρότερη δοκιμασία τοῦ Τζὸ Μπάιντεν, στὸν πρῶτο χρόνο τῆς ἐξουσίας του∙ δὲν εἶναι μόνο ἡ ἀπάτη κατὰ τῆς Γαλλίας καὶ ἡ προσπάθεια ἐξευτελισμοῦ τῶν Εὐρωπαίων, ὅτι δὲν ἔχουν δυνατότητες διεθνῶν παρεμβάσεων, ὅταν εἶναι συμφωνημένο, ὅτι αὐτὸ γίνεται ἑνιαία στὰ πλαίσια τοῦ ΝΑΤΟ, εἶναι καὶ οἱ σπασμωδικὲς στὴν συνέχεια κινήσεις τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου. Δήλωσε, ὅτι τιμᾶ καὶ σέβεται τὴν Γαλλία, πρώτη σύμμαχο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ἀλλὰ ἀνακοίνωσε, ὅτι θὰ μιλήσει τηλεφωνικὰ μὲ τὸν Ἐμμανουὲλ Μακρὸν κι αὐτὸ δὲν ἔγινε ἀκόμη∙ δηλαδή, τόσο ἀπασχολημένος εἶναι ὁ Γάλλος πρόεδρος, ὥστε θὰ γνωστοποιήσει στὴν Οὐάσιγκτον, πότε θὰ ἔχει ἐλεύθερο χρόνο, γιὰ τὴν συνομιλία τους; Δίδουν τὴν ἐντύπωση στὴν Οὐάσιγκτον, ὅτι ἐξαρτῶνται ἀπ’ τὸν Ἐμμανουὲλ Μακρόν, ὄχι ἡ Γαλλία ἀπ’ αὐτούς! Ἡ διεθνὴς εἰκόνα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἔχει ἀμαυρωθεῖ, ὅταν μάλιστα στέλνει μὲ ἀεροπλάνα τοὺς Ἀετινοὺς πίσω.

AUKUS, διεθνὴς οἰκονομία

Οἱ ἐπιπτώσεις τοῦ AUKUS στὴν παγκόσμια οἰκονομία προβλέπονται πολὺ σοβαρὲς καὶ μὲ ἄμεσες ἐπιπτώσεις∙ ἡ ἀπειλὴ χρεωκοπίας τῆς κινεζικῆς κτηματικῆς ἑταιρείας EVERGRANDE μᾶλλον ἀντιμετωπίζεται, καθὼς τὸ Πεκῖνο, δὲν ἐπιθυμεῖ τὴν δημιουργία σοβαροῦ προβλήματος στὴν χώρα. Ὁ ἀντίκτυπός της στὸ ἤδη ἐξασθενημένο δολλάριο προβλέπεται σοβαρός, ἀπ’ τοὺς ἔγκυρους ἀναλυτές∙ πολλοὶ Εὐρωπαῖοι πιστεύουν, ὅτι τὸ AUKUS μεθοδεύθηκε, μὲ σκοπὸ τὴν ἀποδυνάμωση τοῦ εὐρώ, καθὼς ἡ Εὐρωζώνη ἐμφανίζεται ἀνίσχυρη γιὰ τὴν διεθνῆ πολιτικὴ κάλυψή του, κι ἔτσι ἀπαξιώνεται ἡ ἀποδοχή του. Ἡ ὀξύτατη ἀντίδραση τοῦ Γάλλου προέδρου καὶ ἡ συνάντησή του αὐθημερόν, μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ τοὺς δύο ὑποψηφίους διαδόχους της, ἀπετέλεσε ἰσχυρὸ σῆμα, γιὰ τὴν κάλυψη τοῦ ἑνιαίου νομίσματος∙ ἄλλωστε, παρὰ προεκλογικὴ περίοδο στὴν Γερμανία -καθὼς πολλοὶ ἐκτιμοῦν, ὅτι ἐπίτηδες ἐπελέγη ἡ περίοδος αὐτή-, τὸ Βερολίνο ἔκανε αἰσθητὴ τὴν ἀλληλεγγύη του. Τὸ δολλάριο μένει χωρὶς οὐσιαστικὴ πολιτικὴ κάλυψη…

Ἡμιαγωγοὶ καὶ ἐπεξεργαστὲς

Τὰ διάφορα διεθνῆ πολιτικὰ γεγονότα ἔχουν ἀποσπάσει τὴν προσοχὴ τῆς κοινῆς γνώμης ἀπ’ τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα, ποὺ ἴσως ἀποδειχθοῦν σοβαρώτερα∙ ὁ τεχνολογικὸς ἀνταγωνισμὸς κλιμακώνεται, ἐπειδὴ συμπληρώνεται μὲ τὴν διασπορὰ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας καὶ τὴν διάθεση τῶν ἀναγκαίων συστατικῶν της. Ἡ ἔλλειψη ἡμιαγωγῶν καὶ ἐπεξεργαστῶν πλήττει καίρια τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ τὴν Εὐρώπη, καθὼς ἡ παραγωγή τους συγκεντρώνεται στὶς Ταϊβὰν καὶ Νότιο Κορέα, καὶ δευτερευόντως στὴν Κίνα∙ οἱ δύο πρῶτες εἶναι ὑπὸ ἀμερικανικὴ ἐπιρροή, ὁπότε καὶ προτιμᾶται στὶς ἐξαγωγές τους, ἂν καὶ δὲν συμβαίνει ἀκριβῶς αὐτό. Ἡ Εὐρώπη διαθέτει ἑκατὸ δις εὐρὼ γιὰ τὴν ἐπείγουσα ἐγκατάσταση ἐργοστασίων παραγωγῆς ἡμιαγωγῶν, καθὼς τὸ πρῶτο ἀρχίζει ἤδη τὴν παραγωγή του στὴν Αὐστρία, ἀλλὰ δὲν ἐπαρκεῖ γιὰ τὶς εὐρωπαϊκὲς ἀνάγκες, ἐνῶ καὶ στὴν Ἀθήνα προετοιμάζεται παρόμοιο ἐργοστάσιο. Ὁ δυτικὸς κόσμος τώρα ξύπνησε ἀπ’ τὸν μακρὸν ὕπνο του κι ἀντιδρᾶ μὲ σπασμωδικὲς κινήσεις.

Ρωσία, νίκη κόμματος Ποῦτιν

Στὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς τῆς Ρωσίας, ἡ Ἡνωμένη Ρωσία τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν, κέρδισε στὶς κάλπες, ἂν καὶ μὲ κατώτερο ποσοστὸ ἀπ’ τὶς προηγούμενες∙ στὰ τελικὰ ἀποτελέσματα λαμβάνει 48% περίπου καὶ βρίσκεται στὸ ὅριο τῆς πλειοψηφίας τῶν δύο τρίτων τῆς Δούμας∙ δεύτερο κόμμα ἔρχεται τὸ Κομμουνιστικό, μὲ 18%, ἐνῶ σὲ μερικὲς περιοχὲς τῆς Σιβηρίας πλειοψήφισε. Ἡ ἀντιπολίτευση τοῦ Ἀλέξη Ναβάλνι κατήγγειλε τὸ καθεστὼς γιὰ νοθεία, ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο∙ ὁ Ρῶσος πρόεδρος ἑρμηνεύει τὸ ἀποτέλεσμα ὡς ψῆφο ἐμπιστοσύνης στὸν ἴδιο, ἂν καὶ δὲν ἔχει ξεκαθαρίσει, ὅτι θὰ ἐπιχειρήσει τὴν ἀνανέωση τῆς θητείας του τὸν ἑπόμενο χρόνο. Οἱ φῆμες, ὅτι μᾶλλον θὰ ἀποχωρήσει καὶ θὰ παραμείνει ἐθνικὸ κεφάλαιο κυκλφοροῦν στὴν Μόσχα, χωρὶς ὅμως οὐδεμία ἐπιβεβαίωση. Προέχουν πανδημία καὶ ψηφιακὴ ὀργάνωση…

Ἐπίσκεψη, Ἐκμὲρ Ἰμάμογλου

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἐκμὲρ Ἰμάμογλου, δημάρχου Κωνσταντινουπόλεως, στὴν Ἀθήνα ἐκπέμπει πολλὰ μηνύματα πρὸς κάθε κατεύθυνση∙ προσκεκλημένος τοῦ Κώστα Μπακογιάννη, ἔγινε δεκτὸς ἀπ’ τὸν πρωθυπουργό, ἐνῶ ἐπισκέφθηκε τὴν Ἀκρόπολη, τὸ Σύνταγμα καὶ ὑπογράμμισε, ὅτι τὰ κοινὰ ἐνδιαφέροντα εἶναι περισσότερα ἀπ’ ὅσα μᾶς χωρίζουν. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε τὴν ἐπίσκεψη ὡς γέφυρα μεταξὺ τῶν δύο λαῶν∙ πάντως ἡ Ἄγκυρα αἰσθάνεται τὴν ἀπομόνωσή της, καθὼς ὁ κυβερνήτης τοῦ γαλλικοῦ ἐρευνητικοῦ σκάφους, ἀπάντησε στὸ μήνυμα τῆς τουρκικῆς φρεγάτας, ἀνατολικὰ τῆς Κρήτης, γιὰ ἀπομάκρυνσή του, ὅτι, «ἔχει πάρει ἄδεια ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση κι ὅτι βρίσκεται ἐντὸς ἑλληνικῆς θαλασσίας ζώνης». Ἡ Τουρκία βρίσκεται σὲ ἀδιέξοδο, ὁπότε δὲν ἔχει δυνατότητες παρεμβάσεως ἄλλες, παρὰ ἄσκηση βίας, ἀλλὰ καταδοκοῦν πρὸς προστασίαν ἑλληνικὲς καὶ γαλλικὲς φρεγάτες.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.