Εὐρωζώνη, ἱστορικὴ καμπὴ

Τὴν ἱστορικὴ καμπὴ τῆς Εὐρωζώνης, μὲ τὴν ἀνάληψη τῆς προεδρίας της ἀπ’ τὸν Γέρουν Νταϊσλεμπλάουμ καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν κρισίμων προβλημάτων τῶν ὑπὸ τὸ Μνημόνιο χωρῶν, ἔθεσε τὸ Σύμβουλιο τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν, ἀλλὰ τὸν τόνο δίδει ἡ σημερινὴ γαλλογερμανικὴ συνάντηση κορυφῆς· ἡ Εὐρωζώνη, γιὰ πρώτη φορὰ τὴν τελευταία τριετία, συνέρχεται χωρὶς τὴν ἀγωνία τῶν ἐκρηκτικῶν προβλημάτων καὶ τῆς ἀπειλῆς ἑνὸς τῶν μελῶν της γιὰ ἔξοδο, ὅπως εἶχε καταφέρει ἡ σοσιαλιστική μας κυβέρνηση γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Στὸ Βερολίνο σήμερα ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ θὰ ἑορτάσουν τὴν ἐπέτειο τῶν πεντήκοντα ἐτῶν ἀπ’ τὴν ὑπογραφὴ τῆς γαλλογερμανικῆς φιλίας καὶ συνεργασίας, ἀπ’ τοὺς Κόνταντ Ἀντεάουερ καὶ Σὰρλ Ντεγκώλ, ἀλλὰ καὶ τοῦ δεκαετοῦς συντονισμοῦ τοῦ κυβερνητικοῦ ἔργου, ἀπ’ τοὺς Γκέχαρντ Σραῖντερ καὶ Ζὰκ Σιράκ· ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων παραμένει ἡ ἀτμομηχανὴ τῆς Ἑνιαίας Εὐρώπης καὶ ὁ πόλος ἕλξεώς της.