Ἐνίσχυση ρευστότητος ἀγορᾶς καὶ Κατὰρ

Ἡ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος στὴν ἀγορὰ ἄρχισε, καθὼς οἱ τράπεζες, χάρις στὴν ἐπιστροφὴ τῶν καταθέσεων, προβαίνουν στὴν χορήγηση δανείων στὶς ἐπιχειρήσεις, στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ, ἐνῶ ἡ κλιμακούμενη καταβολὴ τῶν ὀφειλῶν τοῦ δημοσίου στοὺς ἰδιῶτες προσφέρει μᾶλλον περισσότερα στὴν ρευστότητα• ἡ σύσταση τοῦ Κοινοῦ Ταμείου δύο δις συνολικά, ἀποβλέπει στὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση προτίθεται διεκδικῆσαι τὴν ἁπάλυνση τῶν κοινοτικῶν ὅρων γιὰ ξένες ἐπενδύσεις. Ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν ξένων πρὸς τὴν χώρα μας ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὴν προσφορὰ τριπλασίων κεφαλαίων στὰ ὁμόλογα τοῦ ΟΤΕ, ἀλλὰ καὶ ἡ γενικὴ συνέλευση τῆς τραπἐζης ΑΛΦΑ ἐνέκρινε τὴν ἔκδοση ὁμολόγων δύο δις εὐρώ• οἱ παράγοντες τῆς ἀγορᾶς προβλέπουν εὔκολη στὸ πολλαπλάσιο κάλυψη τῶν ὁμολόγων, μὲ ἐνδιαφέρον ἀπ’ τὸ ἐξωτερικὸ περισσότερο.