Ἀτλαντιστές, εὐρωπαϊστὲς

Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, κατὰ τὴν ὁμιλία του στὸ πολιτικὸ μνημόσυνο τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ, ὑπογράμμισε μὲ ἔμφαση τὸν εὐρωπαϊκὸ προσανατολισμὸ τοῦ μεγάλου ἡγέτου, σὲ σαφῆ διάκριση ἀπ’ τὸν ἀτλαντικό• τὴν πολιτικὴ τῶν Σὰρλ Ντεγκὼλ καὶ Κόνραντ Ἀντενάουερ ἀκολούθησε καὶ ἐπέτυχε τὴν ἔνταξη τῆς Ἑλλάδος στὴν τότε Κοινὴ Ἀγορά, διευκρίνισε. Ἡ ἀναφορὰ δὲν γίνεται τυχαία καὶ συμπληρώνεται μὲ τὴν δέσμευσή του, ὅτι ἡ παράταξή του εἶναι ἡ γνήσια συνέχεια τῆς πολιτικῆς τοῦ Κωσταντίνου Καραμανλῆ, μὲ τὴν ἔκφραση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ• αὐτὸ σήμαινε, τό, «ἀνήκομεν εἰς τὴν Δύσιν», ἐπισήμανε. Ὁ θερμὸς ἐναγκαλισμὸς μὲ τὸν Κώστα Καραμανλῆ καὶ ἡ μεταξύ τους στιχομυθία εἶναι τὸ ἐπισφράγισμα τῆς πολιτικῆς τους ταυτίσεως.