Στρατηγοὺς καὶ ἁρμοστὰς

Ὁ Πελοπίδας ἀναχώρησε μὲ τοὺς τραικόσιους ἱππεῖς ἐναντίον τοῦ τυράννου τῶν Φερῶν Ἀλεξάνδρου γιὰ τὴ ἀπελευθέρωση τῶν θεσσαλικῶν πόλεων• θεωροῦσε ὑποχρέωσή του τὸν ἀγῶνα αὐτόν. «Ἐπιθυμοῦντα καὶ φιλοτιμούμενον ἐν οἷς χρόνοις Λακεδαιμόνιοι»• τὸ εἶχε ἐπιθυμία καὶ διακαῆ πόθο τὸν καιρὸ ποὺ οἱ Λακεδαιμόνιοι. «Διονυσίῳ τῷ Σικελίας τυράννῳ στρατηγοὺς καὶ ἁρμοστὰς ἔπεμπον»• στὸ Διονύσιο τὸν μικρὸ τὸν τύραννο τῆς Σικελίας ἔστελναν στρατηγοὺς καὶ ἁρμοστάς. «Ἀθηναῖοι δὲ μισθοδότην Ἀλέξανδρον εἶχον καὶ χαλκοῦν ἵστασαν ὡς εὐεργέτην»• καὶ οἱ Ἀθηναῖοι παίρνανε χρήματα ἀπ’ τὸν Ἀλέξανδρο καὶ τοῦ στήσανε χάλκινο ἀνδριάντα ὡς εὐεργέτη. «Τότε τοῖς Ἕλλησιν ἐπιδεῖξαι Θηβαίους μόνους ὑπὲρ τῶν τυραννουμένων στρατευομένους»• τότε μόνοι οἱ Θηβαῖοι στοὺς Ἕλληνες ἐκστράτευαν κατὰ τῶν τυραννουμένων. «Καὶ καταλύοντας ἐν τοῖς Ἕλλησι τὰς παρανόμους καὶ βιαίους δυναστείας»• καὶ κατέλυαν τὶς μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων παράνομες καὶ βίαιες δυναστεῖες. Ἧταν ἡ ἔκπτωση τῆς ἀμέσου δημοκρατίας κυρίως εἰς Ἀθήνας.