Ἐπιτυχὴς διάσκεψη ΒΡΙΚΣ

Ἡ διάσκεψη κορυφῆς τῶν ΒΡΙΚΣ στὸ Ντάρμπαν τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς ἀποτελεῖ ὁρόσημο στὴν διεθνῆ ζωή• οἱ ἡγέτες, Βραζιλίας, Ρωσίας, Ἰνδιῶν, Κίνας καὶ Νοτίου Ἀφρικῆς συμφώνησαν στὴν παροχὴ βοηθείας τεσσαράκοντα δις δολλαρίων στὶς φτωχὲς χῶρες, στὴν προώθηση τῆς Ἀναπτυξιακῆς Τραπέζης καὶ στὴν σύσταση Ταμείου Νομισματικῆς Σταθερότητος μεταξύ τους, ὕψους ἑκατὸ δις. Στὴν πράξη κατέστησαν διεθνὴς θεσμός, κυρίως μὲ τὸ τελευταῖο, διότι παρακάμπτουν τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο στὶς νομισματικὲς συναλλαγές• ἀπὸ πενταετίας ζητοῦν τὴν ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος, ἀλλὰ οἱ Ἀμερικανοὶ ἀρνοῦνται πεισματικὰ καὶ ὑπαναχωροῦν στὶς δεσμεύσεις τους. Ἔχουν τὴν ἄνεση τῶν ὑψηλοτέρων συναλλαγματικῶν διαθεσίμων, ἐνῶ ἔχουν καθιερώσει τὶς μεταξύ τους συναλλαγὲς στὰ νομίσματά τους. Τέλος ἐγκαθιστοῦν καλώδιο 28400 χιλιομέτρων γιὰ τὶς ἐπικοινωνίες τους, ἀνεξαρτήτως τῶν δυτικῶν γραμμῶν.