Εὐρωζώνη, ἀντοχὴ ἐπενδυτῶν

Ἡ ἀντοχὴ τῶν ἐπενδυτῶν ἀπέναντι στὴν κατακλυσμιαία ἀτλαντικὴ προπαγάνδα καταστροφολογίας εἶναι τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐξελίξεων• ἡ ἐμπιστοσύνη τους πρὸς τὴν Γερμανία, τὶς χῶρες τοῦ σκληροῦ πυρῆνος τῆς Εὐρωζώνης καὶ τὰ εὐρωπαϊκὰ ταμεῖα ἐκφράζεται μὲ τὰ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια στὰ ὁμόλογά τους. Ἐπειδὴ δὲν μποροῦν νὰ σπάσουν τὸ μέτωπο αὐτὸ καταφεύγουν στὴν προβολὴ προβλημάτων μὲ τὶς νότιες χώρες καὶ τὴν δῆθεν Γερμανικὴ Εὐρώπη• ὁ κυρίαρχος ρόλος τῆς Γερμανίας κρίνεται ἀπ’ τὸ πληθυσμιακὸ καὶ οἰκονομικό της μέγεθος κι ἀπ’ τὴν φύση τοῦ οἰκονομικοῦ πολέμου εὐρὼ καὶ δολλαρίου. Ὁ κάθε πόλεμος κρίνεται ἀπ’ τὶς ἑτοιμοπόλεμες δυνάμεις τῶν ἀντιμαχομένων κι ἀπ’ τὶς ἐφεδρεῖες του• τὸ Βερολίνο διαθέτει τὴν ἰσχυρὴ οἰκονομία, τὶς ἑτοιμοπόλεμες δυνάμεις, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀποδοχὴ τῶν ἄλλων λαῶν, παρὰ τὴν πλύση ἐγκεφάλου τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς. Ὅπως συμβαίνει στὴν Ἑλλάδα καὶ Κύπρο, μὲ τὴν αἰσθητὴ αὔξηση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ.