Προσφυγικό, διεθνὴς αὐτονόμηση Εὐρωζώνης

Στὴν διεθνῆ αὐτονόμηση τῆς Εὐρωζώνης ὁδηγεῖ ἡ προσφυγικὴ κρίση καὶ οἱ ἐπιθέσεις τῆς ἰσλαμικῆς τρομοκρατίας στὸ Παρίσι∙ οἱ Εὐρωπαῖοι στὸ δίμηνο μετὰ τὴν σφαγὴ ἔλαβαν μέτρα ἐνισχύσεως τῆς ἐσωτερικῆς τους ἀσφάλειας, ὅπως ἑνοποιήσεως τῶν μυστικῶν τους ὑπηρεσιῶν, ποὺ ἦταν ἀδιανόητο τὰ ἑξῆντα χρόνια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Τὴν ἑνοποίηση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ρόλου τῆς Φρόντεξ τὶς ἀπαιτοῦν οἱ ἁπλοὶ πολῖτες, διότι θέλουν νὰ κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα στὶς πόλεις τους∙ οἱ παλιὲς ἐθνικὲς ἐπιφυλάξεις ἔχουν παραμερισθεῖ καὶ παρατηροῦνται σὲ ἐκτὸς τῆς Εὐρωζώνης χῶρες, ποὺ οἱ περισσότερες δὲν μετέχουν στὴν Συνθήκη Σένγκεν. Διαμορφώνεται ἑνιαία εὐρωπαϊκὴ συνείδηση ἀπὸ κάτω, ἀπ’ τὴν ἀλληλεγγύη τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν, γιὰ θέματα καθημερινότητος καὶ διεθνοῦς παρουσίας∙ εἶναι πολὺ ἰσχυρότεροι αὐτοὶ οἱ δεσμοὶ.