Νταβός, ὑποτονικὸ κλίμα

Σὲ ὑποτονικὸ κλίμα ἀρχίζει τὸ παγκόσμιο οἰκονομικὸ Φόρουμ τοῦ Νταβός, λόγῳ τῆς νέας διεθνοῦς πολιτικῆς δυναμικῆς∙ ἡ παρέμβαση τῶν Ρώσων στὴν Συρία καὶ ἡ ὑποχώρηση τοῦ χαλιφάτου, μὲ ὁρατὴ πλέον τὴν ἧττα του, καὶ ἡ εἴσοδος τοῦ Ἰρὰν στὴν παγκόσμια ἀγορά, δημιουργοῦν ἄλλες συνθῆκες, μὲ σαφῆ τὴν ἀποδυνάμωση τοῦ ἀγγλοσαξωνικοῦ κυριάρχου προηγουμένως παράγοντος. Ἡ ἀποχώρηση εἴκοσι μεγάλων κινεζικῶν ἑταιρειῶν ἀπ’ τὴν Γουὼλ Στρὴτ καὶ ἡ στροφὴ τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας πρὸς τὴν Ρωσία καὶ Κίνα θεωροῦνται σημαντικὲς ἐξελίξεις διεθνῶς∙ οἱ ἡγέτες τῶν ἀραβικῶν θρησκευτικῶν κρατῶν δείχνουν ὅτι δὲν αἰσθάνονται πλέον ἀσφαλεῖς μὲ τὴν ἀμερικανικὴ προστασία καὶ ἀναζητοῦν διεξόδους, στὴν Μόσχα γιὰ στρατιωτικὸ ὑλικὸ καὶ στὸ Πεκῖνο γιὰ οἰκονομικὴ κάλυψη. Μὲ τὸ πετρέλαιο στὰ τριάντα δολλάρια δὲν ἔχουν πλέον τὴν παλαιὰ οἰκονομικὴ ἄνεση καὶ ἄρχισαν ἢδη τὴν ἐπιβολὴ περικοπῶν στὶς δημόσιες δαπάνες τους, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τους.