Διάχυτη πολιτικὴ ρευστότης

Ἡ αἴσθηση τῆς πολιτικῆς ρευστότητος διαχέεται σὲ ὅλα τὰ κοινωνικὰ στρώματα καὶ ὑποχρεώνει ὅλο καὶ περισσότερους βουλευτὲς νὰ ἀποστασιοποιοῦνται ἀπ’ τὴν κυβερνητικὴ πολιτικὴ καὶ νὰ ἀναζητοῦν τοὺς ψηφοφόρους τους στὶς κινητοποιήσεις∙ παρόμοια διάλυση κυβερνήσεως δὲν ἔχει ξαναζήσει ἡ χώρα μεταπολεμικὰ καὶ μόλις τέσσερες μῆνες μετὰ τὴν δεύτερη ἐκλογική της νίκη. Ὁ Ναπολεοντίσκος τὸ δείχνει, καὶ μὲ τὴν στάση του στὸ Νταβός, ὅτι τὰ ἔχει παντελῶς χαμένα καὶ δὲν ἀπαντάει καὶ σὲ θέματα ποινικοῦ δικαίου, ὅπως οἱ μαγνητοφρωνήσεις τοῦ ὑπουργοῦ του, ἐνῶ οἱ σκληροὶ τῶν 53 δηλώνουν ὅτι θὰ ἀντιταχθοῦν στὸν ΟΛΠ καὶ στὶς Σκουριές∙ ἡ ἐρχόμενη ἑβδομάδα εἶναι ἡ κρίσιμη, διότι ὑποσχέθηκε συζήτηση στὴ Βουλὴ γιὰ τὸ ἀσφαλιστικό, τὸ ὁποῖο δὲν ὑπάρχει ὡς κείμενο, παρὰ μόνο ἁπλὲς προτάσεις καὶ χωρὶς ἀριθμούς, κάτι ποὺ ἔχει προκαλέσει τὴν ὀργὴ τῶν δανειστῶν. Ἡ ἐπετειακὴ ὁμιλία του, ἴσως δείξει πολλά, στὴν εἰδικὴ ἐκδήλωση τὴν Κυριακή…