Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, πτωτικὲς στὴν Ἀσία καὶ ἀνοδικὲς στὴν Εὐρώπη, σὲ ἀντίδραση πρὸς τὴν προχθεσινὴ ἀπότομη ὑποχώρηση∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερό, στὰ 1,0908 δολλάρια καὶ 127,2150 γιέν, ἐνῶ ὁ χρυσὸς βελτιώθηκε ἐλαφρά, 1096,80, καὶ τὸ πετρέλαιο παρέμεινε σταθερό, 27,68. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοί, ἐνῶ καὶ στὸ Νταβὸς δὲν ἐπικρατεῖ αἰσιοδοξία, γιὰ τὴν παγκόσμια οἰκονομία∙ οἱ χαμηλὲς τιμὲς τοῦ πετρελαίου προκαλοῦν σοβαρὲς ἀναταράξεις, καθὼς ἀποδεσμεύονται πολλὰ κεφάλαια ἀπ’ τὸ κλάδο καὶ διοχετεύονται στὴν ἀγορά, χωρὶς νὰ βρίσκουν εὔκολες τοποθετήσεις, διότι μόνο οἱ Ἰνδίες καὶ ἡ Κίνα διατηροῦν ὑψηλοὺς ρυθμοὺς ἀναπτύξεως. Ἡ συζήτηση γιὰ τὸν διάδοχο τῆς Κριστὶν Λαγκὰρντ στὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο ἔχει ἀρχίσει, ἀλλὰ δὲν παρουσιάσθηκαν ἄλλοι ὑποψήφιοι καὶ ἡ ἴδια ἐμφανίζεται πρόθυμη γιὰ δεύτερη θητεία∙ οἱ ἀναδυόμενοι δὲν ἔχουν ἐκφράσει ἀκόμη γνώμη, γιὰ τυχὸν πρόταση δικοῦ τους οἰκονομολόγου. Ἔχουν ὅμως ἀρκετὸ καιρὸ μπροστά τους.