Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, σταθεροποιητικὲς στὴν Δύση καὶ ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,0810 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 128,2050 γιέν, ἐνῶ αὐξήθηκαν, χρυσός, 1103,70, καὶ πετρέλαιο, 31,36. Ἡ διατήρηση τοῦ μαύρου χρυσοῦ στὰ τριάντα δολλάρια προκαλεῖ ποικίλες ἀντιδράσεις∙ οἱ ἑταιρεῖες τῆς Βορείου θαλάσσης προγραμματίζουν διακοπὴ ἐξορύξεώς του, διότι ἔχουν κόστος ἄνω τῶν πενῆντα δολλαρίων, ἐνῶ τὸ ἴδιο κάνουν καὶ οἱ ἀμερικανικὲς ἑταιρεῖες τοῦ Κόλπου τοῦ Μεξικοῦ καὶ τῶν σχιστολιθικῶν πετρωμάτων∙ ὅλες τους ἔχουν κάνει σημαντικὲς οἰκονομίες καὶ μεγάλες ἀπολύσεις προσωπικοῦ. Ἡ ρωσικὴ οἰκονομία ἐπίσης εἶχε ὕφεση 3,7% πέρυσι, κυρίως ἐξ αἰτίας τοῦ πετρελαίου καὶ ὑποχρεώθηκε στὴν ἀναθεώρηση τοῦ προϋπολογισμοῦ καὶ τὴν κατάστρωση προγράμματος γιὰ τὴν στροφὴ πρὸς ἄλλους κλάδους∙ ἡ εἴσοδος ἀπ’ τὴν ἄλλη τῆς παραγωγῆς τοῦ Ἰρὰν στὴν ἀγορὰ σημαίνει νέες πιέσεις στὴν τιμή, ἐπειδὴ ἡ Τεχεράνη ἐπείγεται γιὰ ἔσοδα στὸ ἄμεσο μέλλον.