Κλιμάκωση τῆς συγκρούσεως

Σὲ κλιμάκωση ὁδηγεῖται ἡ σύγκρουση τῆς κυβερνήσεως μὲ ὅλες σχεδὸν τὶς παραγωγικὲς τάξεις, μὲ ἐμφανῆ τὸν τρόμο στὰ μάτια τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ οἱ ἀγρότες ἀρνοῦνται διάλογο, ἐκτὸς κι ἂν ἀποσυρθοῦν τὰ νομοσχέδια, καὶ οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες, ΓΣΕΕ καὶ ΑΔΕΔΥ ὀργάνωσαν χθὲς μεγαλειώδη διαδήλωση καὶ πάλι. Ἡ ἄγνοια τοῦ δημοκρατικοῦ διαλόγου καὶ τῆς διαχειρίσεως τῶν κρίσεων εἶναι τὸ χαρακτηριστικὸ τῆς κυβερνήσεως, ἀλλὰ καὶ ὁ πανικὸς μπροστὰ στὴν ἐμφανέστατη πλέον προοπτικὴ ἀπωλείας τῆς ἐξουσίας καὶ λογοδοσίας γιὰ ὅσες παρανομίες διέπραξαν τοὺς δώδεκα μῆνες∙ ἡ ὀργὴ τοῦ κόσμου ἐνισχύεται ἀπ’ τὴν παντελῆ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς καὶ τὸν φόβο τῶν μισθοδοτούμενων ὅτι μπορεῖ νὰ μὴν πληρωθοῦν οἱ συντάξεις καὶ οἱ μισθοί τους. Οἱ συγκρούσεις μεταξὺ τῶν ὑπουργῶν κορυφώνονται, ἐνῶ οἱ διαφωνοῦντες μὲ τὰ νομοσχέδια βουλευτὲς αὐξάνονται∙ στὰ μπλόκα ἐξελίσσονται σκηνὲς ἀπείρου κάλλους κατὰ βουλευτῶν καὶ στελεχῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ποὺ τόλμησαν νὰ ἐμφανισθοῦν.