Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις ἐξ αἰτίας τῆς ἀπογοητεύσεως ἀπ’ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Ὁμποσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,0960 δολλάρια καὶ 129,6250 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1119, καὶ πετρέλαιο, 33,47. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀνέμεναν κάποια κίνηση ἀνακουφίσεως τῆς ἀγορᾶς ἀπ’ τὴν πρόεδρο τοῦ FED, ἀλλὰ ἡ Τζάνετ Γέλεν τοὺς ἀπογήτευσε, μὲ τὴν διατήρηση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων σταθερά∙ ἐπίσης οἱ διαφωνίες, γιὰ τὸ ποιοὶ θὰ συμμετέχουν στὴν διάσκεψη γιὰ τὴν Συρία, προκαλεῖ ἀνησυχίες στοὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες, διότι αὐτοὶ γνωρίζουν ὅτι ὁ πόλεμος τελειώνει καὶ ἂν δὲν συμφωνήσουν, θὰ εἶναι ἀπόλυτος κύριος ὁ πρόεδρός της. Πάντως τὸ μεταναστευτικὸ συζητεῖται εὐρύτατα, διότι διαπιστώνουν, ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ εἰρήνευση στὴν Συρία, γιὰ τὴν διακοπὴ τοῦ ρεύματος καὶ τὴν ἐπιστροφὴ στὶς ἑστίες τους∙ ἀλλὰ ὁ ρόλος τῆς Εὐρώπης στὴν εἰρηνευτικὴ διαδικασία εἶναι περιορισμένος καὶ μόνο σχέδια διαχειρίσεως τῆς ἐπιτρέπειται νὰ ὑποβάλει.