Τρόμος μπροστὰ στὸν ἐνδεχόμενο λογοδοσίας

Ὁ Ναπολεοντίσκος ἀποδεικνύει καθημερινὰ ὅτι τὸν ἔχει καταλάβει τρόμος μπροστὰ στὸ ἐμφανέστατο πλέον ἐνδεχόμενο λογοδοσίας γιὰ τὰ πεπραγμένα τοῦ ἔτους τῆς ἐξουσίας του καὶ παρατείνει ὅσο γίνεται τὴν παραμονή του στὸ Μέγαρο Μαξίμου, ἐνῶ ἡ προσπάθεια πολώσεως ναυάγησε πρὶν ἀρχίσει∙ γνωρίζει πλέον ἄριστα, ὅτι ὅσα εἶχε ἀποκρύψει ἀπ’ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ τὸ Θέρος κι ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους αὐτὸ τὸ διάστημα ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ. Δὲν εἶναι μόνο τὰ ὅσα ὁ κουρεμένος ἐξομολογεῖται γιὰ ἄλλους λόγους κάθε τόσο, οὔτε ὅσα ἐμφανίζονται στὸν τύπο, γιὰ τὶς συνεργασίες μὲ ξένους οἴκους συμβούλων, ἀλλὰ καὶ ἡ στάση του στὰ θέματα ἑνοποιήσεως τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ συνεργασίας μὲ τὴν Φρόντεξ στὸ τρομοκρατικὸ καὶ στὸ μεταναστευτικό∙ ἄλλωστε ἡ ἔστω καὶ τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία του μὲ τοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες ἔχει σχεδὸν διακοπεῖ, διότι ὅλοι γνωρίζουν, ὅτι τουλάχιστον τὸ θέμα τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν εἶναι ἁρμοδιότης τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ ὀφείλει νὰ τὴν ἀσκεῖ∙ ἂν δὲν τὴν ἀσκεῖ, ὅπως φαίνεται μὲ τὸν δικό μας, τότε πάει σπίτι του ἢ καὶ ὅπου καταλήξει ἡ λογοδοσία. Εἶναι κοινὸ μυστικὸ πλέον στὶς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες ὅτι ὑπάρχει κενὸ ἐξουσίας στὴν Ἀθήνα, ἀφοῦ κανένα θέμα δὲν προχωράει ἡ κυβέρνηση, ἐνῶ ἀσχολεῖται ἀποκλειστικὰ μὲ τὴν συγκάλυψη τῶν σκανδάλων καὶ τῶν τρομοκρατικῶν διασυνδέσεων στελεχῶν της.

Τὸ κύριο πρόβλημα τοῦ πρωθυπουργοῦ ἀποδεικνύεται ἡ πλήρης διάλυση τοῦ κομματικοῦ του μηχανισμοῦ καὶ ἡ διαφοροποίηση ὅλο καὶ περισσοτέρων βουλευτῶν ἀπ’ τὶς κυβερνητικὲς θέσεις∙ στὸν ἑορτασμὸ τῆς ἐπετείου τοῦ ἔτους τὴν τελευταία στιγμὴ τηρήθηκαν τὰ προσχήματα, ἀλλὰ ἡ παγερὴ ἀτμόσφαιρα κέρδισε τὶς ἐντυπώσεις. Καμπὴ ἀπετέλεσε ἡ κάθοδος τῶν ἀγροτῶν, σὲ βαθμὸ ποὺ ἐξέπληξε καὶ τοὺς ὀργανωτές της, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προσλάβει κανονικὰ χαρακτῆρα ἐξεγέρσεως∙ δὲν εἶναι πλέον στοὺς δρόμους τὰ κόμματα καὶ οἱ Ἐπιτροπές, ἀλλὰ ὁ ἀνώνυμος ἀγροτικὸς κόσμος ὁ ὁποῖος γνωρίζει ὅτι δὲν ἔχει περιθώρια ἐπιβιώσεως,
ἀλλὰ καὶ αἰσθάνεται προδομένος ἀπ’ τὰ ψέμματα τοῦ Ναπολεοντίσκου. Τὰ περιθώρια ἐλιγμῶν εἶναι ἐλάχιστα πλέον καὶ ἀπαιτοῦν δύο πράγματα, τὴν ἐπίδειξη θάρρους καὶ τόλμης ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, γιὰ εἰλικρινῆ διάλογο καὶ γιὰ συνεννόηση μὲ τὶς ἄλλες πολιτικὲς δυνάμεις, γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἀντιμετώπιση ὅλων τῶν προβλημάτων, διότι τὸ ἀγροτικὸ ἀποτελεῖ ἁπλῶς τὴν κορυφὴ τοῦ παγόβουνου. Ἡ λιποταξία τῶν κομματικῶν στελεχῶν φαίνεται κι ἀπ’ τὴν ἀνυπαρξία τους ὄχι μόνο στὰ ἀγροτικὰ μπλόκα, ἀλλὰ καὶ στὶς κινητοποιήσεις τῶν γραβατωμένων καὶ ἄλλων κλάδων∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει ἀπομείνει μόνος, μὲ μοναδικὸ στήριγμά του τὴν διαπλοκὴ καὶ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους. Ὅσο κι ἂν λογοκρίνει τὰ γεγονότα ἡ διαπλοκή, ἡ ἐξέγερση τῶν ἀγροτῶν δὲν ἀνακόπτεται.

Τὸ χειρότερο εἶναι ἡ πλήρης ἀπομόνωση τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὴν Εὐρώπη∙ εἶχε πιστέψει, ὡς μαθητευόμενος μάγος, ὅτι ἐλέγχει τὴν πολιτικὴ κατάσταση, μετὰ μάλιστα καὶ τὴν περιπέτεια τῆς Νέας Δημοκρατίας γιὰ τὴν ἐκλογὴ ἀρχηγοῦ. Ἀλλὰ ἐξελέγη ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης καὶ ἀνετρεψε ἄρδην τὴν πολιτικὴ δυναμική∙ ἡ διαπλοκὴ διέκοψε τὴν παρουσίαση δημοσκοπήσεων, ἀλλὰ ὁ κόσμος μετακινεῖται καὶ μαζικὰ μάλιστα πρὸς τὸν νέο πρόεδρο, μὲ χαμηλοὺς τόνους, ἀλλὰ πειστικὰ ἐπιχειρήματα. Ἡ ἐπικοινωνία μἐ τὰ ἄλλα κόμματα ἔχει διακοπεῖ ἐντελῶς, διότι ὁ Ναπολεοντίσκος, ἀπ’ τὴν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν, ἔχει γκρεμίσει κάθε γέρυφα ἐπαφῆς∙ εἶχε πιστέψει ὅτι δὲν ἔχει ἀνάγκην κανέναν καὶ τώρα πληρώνει τὴν ὑπεροψία καὶ μέθη του. Αὐτὰ ὅμως εἶναι προσωπικά του θέματα, ὅπως τὰ ἔχει προετοιμάσει, «ὅπως ἔστρωσε κοιμήθηκε» καὶ τὸ ξύπνημα φέρει ἐκπλήξεις∙ ἡ διαφοροποίηση τῶν βουλευτῶν ἐπεκτείνεται, καθὼς οἱ πληροφορίες λένε ὅτι, ἀπὸ πέντε μὲ ἑπτὰ αὐξήθηκαν σὲ δεκαπέντε μὲ τριάντα. Στὴν πολιτικὴ ἡ διαρροὴ μοιάζει μὲ τὸ ξήλωμα τοῦ πουλόβερ, ὅταν φύγει ἡ πρώτη θηλιὰ παρασύρει καὶ τὶς ἄλλες∙ ἄλλωστε ὁ κουρεμένος καὶ ὁ ὡραιοπαθὴς εὐρωβουλευτής του δείχνουν ὅτι δουλεύουν γιὰ τὴν ἑπόμενη μέρα. Ὁ πρῶτος ὡς γνήσιος ἐκφραστὴς τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων καὶ ὁ δεύτερος γιὰ τὴν δημιουργία σχήματος κεντροαριστεροῦ ὡς διαδόχου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Τὰ ἱμάτιά τους διαχωρίζουν.

Ἡ ἀπονέκρωση ὅμως τῆς ἀγορᾶς καὶ οἱ ὑποχρεώσεις ὁμολόγων τεσσάρων δις εὐρὼ τὸ δίμηνο ἀποτελοῦν τὴν δαμόκλειο σπάθη∙ ὁ Κλάους Ραίνγκλινγκ προειδοποιεῖ συνεχῶς, ἔστω κι ἂν κανεὶς δὲν τὸν ἀκούει στὴν Ἀθήνα. Ἤδη ὁ τουρισμὸς παρουσιάζει τὰ πρῶτα προβλήματα, καθὼς δὲν αὐξάνονται οἱ κρατήσεις, παρὰ τὴν κρίση στὴν Τουρκία, διότι οἱ ξένοι φοβοῦνται τὸ κύμα τῶν μεταναστῶν∙ τὰ νησιὰ τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου ἔχουν ξεγραφεῖ ἀπὸ τουρισμὸ σχεδὸν ἐντελῶς, ἐνῶ παρουσιάζονται ἐνδείξεις καὶ γιὰ ἄλλες περιοχές. Ἡ κυβέρνηση δείχνει ὅτι ἐνδιαφέρεται μόνο γιὰ τὴν τακτοποίηση τῶν ἡμετέρων, μὲ τὸν παπποῦ νὰ δίδει καὶ ἄλλες ἐργολαβίες στὴν ἑταιρεία του καὶ τὸν ἁρμόδιο ὑπουργὸ στὶς δικές του∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἀγνοεῖ πλέον τὶς προειδοποιήσεις γιὰ οἰκονομικὴ χρεωκοπία καὶ
ἐπιλέγει τὴν προστασία τῶν κομματικῶν του. Ἄλλωστε ἔκανε αἰσχίστη ἐντύπωση ἡ ὑποδοχὴ τῶν μεγάλων ἐπενδυτῶν ἀπ’ τὴν εἴσοδο ὑπηρεσίας στοῦ Μαξίμου καὶ ἡ ἀποφυγὴ ἀκόμη καὶ φωτογραφίας τους μὲ τὸν πρωθυπουργό∙ τὴν ὀργὴ τῶν κομματικῶν του στελεχῶν φοβᾶται, διότι καὶ ὁ ἴδιος ἔχει λάβει πρόσθετα μέτρα ἀσφαλείας ποὺ θυμίζει τοὺς προστάτες τοῦ πατέρα του τὴν ἐποχὴ τοῦ μιστριοῦ. Ἡ ἀτμόσφαιρα ὅμως αὐτὴ ἐξαπλώνεται στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, ἐνῶ οἱ περικοπὲς τῶν συντάξεων ἔχουν ξεσηκώσει καὶ τοὺς συνταξιούχους∙ αὐτοὶ τὸν εἶχαν τιμήσει στὶς δύο προηγούμενες ἐκλογές.

Ἡ ἐναλλακτικὴ λύση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μετατρέπεται σὲ καταλύτη τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων, τόσο στὸ ἐσωτερικό, ὅσο καὶ στὸ ἐξωτερικό∙ οἱ Εὐρωπαῖοι καταγράφουν τὴν ἁλματώδη μεταστροφὴ τοῦ κόσμου, ἀμέσως μετὰ τὴν ἐκλογή του, διότι βλέπουν ὅτι ὑπάρχει ἐλπίδα στὸν λαό, ἡ ὁποία μεταμορφώνεται σὲ χείμαρρο. Τὶς δύο τελευταῖες ἑβδομάδες παρουσιάσθηκαν δύο λαϊκά κινήματα, ἢ μᾶλλον ἐξεγέρσεις, τῶν ἀγροτῶν καὶ τῶν ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν∙ τέτοια μαζικὴ συμμετοχὴ τῆς γραβάτας, ὅπως ἐπωνομάσθηκε, δὲν ἔχει ξαναγίνει στὴν ἱστορία, οὔτε στὴν Ἑλλάδα, οὔτε σὲ ἄλλη εὐρωπαϊκὴ ἢ ἀμερικανικὴ χώρα. Οἱ μεγαλύτερης ἡλικίας συμμετεῖχαν ὡς φοιτητὲς στὰ κινήματα, ἐνῶ οἱ νεώτεροι οὔτε ὡς φοιτητές, ἀφοῦ δὲν ὑπῆρχε δυναμικὸ φοιτητικὸ κίνημα στὴν μεταπολίτευση∙ παρουσιάζεται τώρα νέο κίνημα καὶ μάλιστα πολὺ δυναμικό, τὸ ὁποῖο δὲν ἀνακόπτεται, ὅπως καὶ τὸ ἀγροτικό. Ἡ ἱστορία διηγεῖται ὅτι ἡ ἐκτόνωση, σὲ παρόμοιες καταστάσεις, γίνεται μόνο μετὰ ἀπὸ πολιτικὲς ἐξελίξεις∙ ἀποχωρεῖ ἡ κυβέρνηση, ποὺ ἑκοῦσα ἢ ἄκουσα δημιούργησε τὸ πρόβλημα -ἑκοῦσα ἡ σημερινή-καὶ ἀναδεικνύεται μία ἄλλη. Αὐτὴ ἡ ἄλλη, ἡ μεταβατική, διεξάγει τὸν διάλογο μὲ τὶς ἐξεγερμένες τάξεις καὶ τὶς διαπραγματεύσεις μὲ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ τοὺς δανειστές, μὲ ἐπείγοντα μάλιστα ρυθμό∙ οἱ ἐξελίξεις ἔχουν δρομολογηθεῖ καὶ δὲν ἀνακόπτονται, ὅσο κι ἄν τρέμει ὁ Ναπολεοντίσκος γιὰ τὶς προσωπικὲς συνέπειες. Ἀλλὰ αὐτὰ ἔχει ἡ λογοδοσία, «ὅλα ἐδῶ πληρώνονται», λέει ὁ λαός.