Πᾶσαν ἐλευθερώσας πόλιν

Οἱ νίκες τῶν Ἀθηναίων, μετὰ τὴν ἀνοικοδόμηση τῶν μακρῶν τειχῶν καὶ τὴν ναυπήγηση νέου στόλου, παρουσιάζονται ἀπ’ τὸν Πλούταρχο∙ τοὺς ἐπέτρεψε στὴν σύσταση τῆς δευτέρας ἡγεμονίας, ἔστω καὶ ὡς σκιᾶς τῆς πρώτης. «Ἀλλ’ ἐν ᾧ Τιμόθεος Εὔβοιαν ἠλευθέρου καὶ Χαβρίας Περὶ Νάξον ἐναυμάχει καὶ περὶ Λέχαιον Ἰφικράτης κατέκοπτε τὴν Λακεδαιμονίων μόραν»∙ ἀλλὰ τὸν καιρὸ ποὺ ὁ Τιμόθεος ἀπελευθέρωνε τὴν Εὔβοια καὶ ὁ Χαβρίας στὴν Νάξο ναυμαχοῦσε καὶ στὸ Λέχαιο ὁ Ἰφικράτης κατέκοπτε τὴν μοῖρα τῶν Λακεδαιμονίων. «Καὶ πᾶσαν ἐλευθερώσας πόλιν ὁ δῆμος ἰσόψηφον αὐτοῖς τὴν Ἑλλάδα κατέστησεν»∙ καὶ ἀφοῦ ἀπελευθέρωσε κάθε πόλη ὁ δῆμος πάλι ἔγινε σεβαστὸς σὲ ὅλους στὴν Ἑλλάδα. «Οἴκοι καθῆστο τὸ βιβλίον ἀναπλάττων τοῖς ὀνόμασιν»∙ καθόσουν στὸ σπίτι καὶ διόρθωνε τὸ βιβλίο μὲ τὰ ὀνόματα. «Ὅσῳ χρόνῳ τὰ Προπύλαια Περικλῆς ἀνέστησε καὶ ἑκατομπέδους»∙ πόσο χρόνο χρειάστηκε ὁ Περικλῆς γιὰ τὰ Προπύλαια καὶ τὸν Περθενῶνα.