Ἀβάνα, πάπας καὶ Κύριλλος

Ἡ συνάντηση τοῦ πάπα καὶ τοῦ πατριάρχου τῆς Μόσχας στὴν Ἀβάνα τῆς Κούβας θεωρεῖται ἱστορικῆς σημασίας γεγονός∙ πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη συνάντηση τοῦ παντίφηκος μὲ τὸν πατριάρχη πασῶν τῶν Ρωσιῶν, δηλαδὴ τῆς μεγαλύτερης χώρας τῆς ὀρθοδοξίας. Ὁπωσδήποτε, παρὰ τὶς φιλοδοξίες τοῦ Κυρίλλου, τὸ ρωσικὸ πατριαρχεῖο εἶχε ἐνημερώσει προηγουμένως τὸν Οἰκουμενικὸ πατριάρχη, γιὰ τὰ θέματα ποὺ θὰ συζητοῦσε μὲ τὸν πάπα Φραγκίσκο∙ οἱ διαφορὲς τῶν δύο εἶναι μεγαλύτερες κι ὄχι μόνο θεολογικές, ὅπως μὲ τὸν Βαρθολομαῖο. Τὸ Βατικανὸ ὑποστήριζε μὲ ποικίλους τρόπους τὴν Οὐνία στὴν Οὐκρανία, ὅπως καὶ στὴν Συρία ἀλλὰ τώρα δείχνει ὅτι κάτι ἔχει ἀλλάξει∙ συμφώνησαν γιὰ συνεργασία κατὰ τῶν διωγμῶν τῶν Χριστιανῶν στὴν περιοχή.