Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,0892 δολλάρια καὶ 123,1550 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1234,50, ἐνῶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 35,58. Ἡ ὑποχώρηση τοῦ τιμαρίθμου κατὰ 0,2% στὴν Εὐρωζώνη ἑρμηνεύθηκε ἀπ’ τοὺς ἀγγλοσαξωνικοὺς κύκλους, ὡς ἔνδειξη στασιμοπληθωρισμοῦ, ἀλλὰ περισσότερο ἐπηρεάζει τοὺς ἐπενδυτὲς ἡ προσφυγικὴ κρίση καὶ τὸ ἀδιέξοδο, μὲ τὸν ἐγκλωβισμὸ 200000 μεταναστῶν στὴν Ἑλλάδα∙ τὰ ἐπεισόδια στὴν Εἰδομένη, μὲ τὴν Ἀστυνομία τῶν Σκοπίων νὰ χρησιμοποιεῖ δακρυγόνα κατὰ τῶν προσφύγων, ἔκαναν τὸν γύρο τοῦ κόσμου. Ἡ Εὐρώπη δοκιμάζεται ἄσχημα καὶ καλεῖται νὰ ἀποδείξει τὴν ἀλληεγγύη της καὶ τὴν συνοχή της, διότι πολλὲς χῶρες ἔχουν κλείσει τὰ σύνορα∙ τὸ πετρέλαιο ἀνέβηκε, διότι διαμορφώνονται οἱ ἐλπίδες γιὰ εἰρήνευση στὴν Συρία καὶ ἀνάκαμψη τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας. Ἡ Κίνα ἀποφάσισε τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος στὴν ἀγορά, μὲ τὴν μείωση τῶν διαθεσίμων τῆς ἐμπορικῶν τραπεζῶν στὴν Κεντρικὴ Τράπεζα.