Ἑλλάς, κινητὴ τηλεφωνία

Οἱ ἐπενδύσεις στὴν παραγωγὴ λογισμικοῦ στὴν κινητὴ τηλεφωνία ἀνῆλθαν πέρυσι σὲ 250 ἑκατομμύρια εὐρώ, παρὰ τοὺς τραπεζικοὺς ἐλέγχους καὶ τὶς δυσκολίες τῶν ἑταιρειῶν νὰ ἀνταπεξέλθουν στὶς δοσοληψίες τους∙ ὁ πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Ἑταιρειῶν Κινητῆς Τηλεφωνίας παρουσίασε τὶς ἐπιτυχίες τους στὴν παγκόσμια ἔκθεση κινητῆς τηλεφωνίας τῆς Βαρκελώνης. Ὁ Γεώργιος Στεφανόπουλος ἐπισήμανε ὅτι κάθε διπλασιασμὸς τῶν ταχυτήτων στὸ διαδίκτυο προσφέρει 0,6% αὔξηση στὸ ἀκαθάριστο ἐθνικὸ προϊόν∙ τόνισε μάλιστα ὅτι οἱ καθυστερήσεις στὴν βελτίωση τῶν ὑποδομῶν καὶ τῶν ὀπτικῶν ἰνῶν δημιουργοῦν πολλὰ προβλήματα στὶς ἐργασίες τῶν ἑλληνικῶν ἑταιρειῶν. Ἄλλωστε οἱ ἑλληνικὲς ἑταιρεῖες κατέχουν τὶς πρῶτες θέσεις παγκοσμίως στὴν παραγωγὴ λογισμικοῦ ἀπὸ πενταετίας ἤδη καὶ αὐτὸ χάρις στὶς δυνατότητες συνθέσεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης∙ αὐτὴν δὲν μπορεῖ νὰ τὴν ἐμποδίσει ἡ κυβέρνηση.