Μακρὰ Παραμονὴ μεταναστῶν

Τὴν παραμονὴ πενῆντα χιλιάδων μεταναστῶν στὴν Ἑλλάδα, γιὰ μεγάλο διάστημα, μὲ τὴν δημιουργία τῶν καταλλήλων ἐγκαταστάσεων καὶ τὴν εὐρωπαϊκὴ χρηματοδότηση, προέβλεψε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, ἐνῶ ὁ Δημήτρης Ἀβραμόπουλος μίλησε γιὰ ἑκατὸ χιλιάδες μέχρι τέλους Μαρτίου∙ ἡ κατάσταση γίνεται ζοφερή, λόγῳ τῆς ἀνυπαρξίας τοῦ κράτους καὶ ἀδυναμίας ἢ ἀπροθυμίας τῆς κυβερνήσεως νὰ προασπίσει τὴν δημόσια ὑγεία ἔστω. Ἡ Τουρκία συνεχίζει τὴν ἀποστολὴ χιλιάδων στὰ νησιά, ἐνῶ ὁ Ναπολεοντίσκος τὴν καλοπιάνει, χωρὶς νὰ θέτει ζήτημα δουλεμπόρων, ὅπως κάνει ἡ καγκελάριος καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι∙ καὶ στὴν Ἑλλάδα ἁλωνίζουν οἱ διακινητές, μὲ συνεχεῖς τὶς καταγγελίες πολλῶν μεταναστῶν, ἀλλὰ ἡ ΚΥΠ παραμένει ἀποῦσα, ἐνδιατρίβουσα περὶ τοὺς ἀντιπάλους τῆς κυβερνήσεως. Ἔχουμε γίνει κανονικὸ ξέφραγο ἀμπέλι, καθὼς καὶ στὶς διαβουλεύσεις μὲ τὸ ΝΑΤΟ περισσότερο προασπίζονται τὰ εὐρωπαϊκὰ σύνορα οἱ Εὐρωπαῖοι παρὰ ὁ πρωθυπουργός μας. Κατήντησε πιὸ ὑποχωρητικὸς πρὸς τοὺς Τούρκους ἀπ’ τοὺς κοινοτικοὺς παράγοντες.