Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις στὴν Εὐρώπη, μὲ τὴν Σαγκάη καὶ τὴν Βομβάη∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,0859 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιλωθηκε στὰ 123,8950 γιέν, ἐνῶ ἔπεσε ὁ χρυσός, 1247,25, καὶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 40,84. Τὰ νέα μέτρα ἐνισχύσεως τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας τοῦ Μάριο Ντράγκι προκάλεσαν τοποθετήσεις μὲ πτωτικὲς πιέσεις ἀργότερα∙ ἤδη μειώθηκε τὸ βασικὸ ἐπιτόκιο στὸ μεῖον 0,4% ἀπὸ 0,3% καὶ αὐξάνεται ἡ ἀγορὰ κρατικῶν ὁμολόγων τῆς Εὐρωζώνης, πλὴν τῆς Ἑλλάδος, λόγῳ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως, ἐνῶ μειώθηκε στὸ μεῖον 0,05% ὁ διατραπεζικὸς δανεισμός. Ἐπίσης ἡ Ἰρλανδία εἶχε πέρυσι 7,8% ἀνάπτυξη, ἐνῶ εἴμασταν στὰ ἴδια ἐπίπεδα τὸ τέλος τοῦ 2014∙ στὴν Σαγκάη ἡ ἀμερικανικὴ ψηφιακὴ ἑταιρεία WeWork ἐξέδωσε ὁμολογιακὸ δάνειο 423 ἑκατομμυρίων δολλαρίων, μὲ πλήρη ἐπιτυχία. Πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη ἑταιρεία τῆς Silicon Valley ποὺ προσφεύγει στὴν Κίνα γιὰ δανειοδότηση∙ συνέπεια εἶναι τῆς φυγῆς κεφαλαίων ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ καινοτομία.