Αὐστηρότης στὰ ἀεροδρόμια

Ἡ θέσπιση αὐστηροτέρων μέτρων ἐλέγχου τῶν ἀεροδρομίων εἶναι τὸ πρῶτο εὐρωπαϊκὸ μέτρο, ὡς ἄμυνα κατὰ τῆς τρομοκρατίας∙ θεσπίζεται ὁ ἠλεκτρονικὸς ἔλεγχος πρὶν ἀπ’ τὴν εἴσοδο στὸν εὐρύτερο χῶρο τῶν ἀεροδρομίων καὶ στὴ συνέχεια θὰ ἐπαναλαμβάνεται ὁ ἔλεγχος στὴν εἴσοδο ἀναχωρήσεως. Ἡ ἀμέριμνη ζωὴ τῶν Εὐρωπαίων ἔχει τελειώσει ὁριστικὰ πλέον, διότι δὲν ἀποκλείονται αὐστηρότεροι ἔλεγχοι καὶ στὸ μετρὸ ἢ στὶς δημόσιες συγκοινωνίες∙ δεύτερο μέτρο εἶναι ἡ αὐστηρότατη παρακολούθηση τῶν παρανομούντων στὶς ἰσλαμικὲς συνοικίες, διότι ὅλοι σχεδὸν οἱ τρομοκράτες εἶχαν ἀπασχολήσει τὶς ἀρχὲς γιὰ ἀδικήματα τοῦ ποινικοῦ δικαίου, μικρὰ ἢ μεγάλα, ἀλλὰ εἶχαν τιμωρηθεῖ μὲ ἐλαφρὲς ποινὲς καὶ ἀφέθησαν ἐλεύθεροι. Ἀποδεικνύεται ὅτι ὅσοι ρέπουν πρὸς τὴν παρανομία γοητεύονται κι ἀπ’ τὰ κηρύγματα τοῦ ἰσλαμικοῦ κράτους καὶ τῶν παραφυάδων του.