Κατάληξη, ἔμμεση φορολογία

Στὴν ἔμμεση φορολογία, πετρέλαιο, βενζίνη, καταλήγει ἡ κυβέρνηση γιὰ τὴν κάλυψη τῶν δημοσιονομικῶν ἐλλειμμάτων, διότι οἱ περικοπὲς σὲ μισθοὺς καὶ συντάξεις θεωροῦνται ἀνεπαρκεῖς ἀπ’ τοὺς δανειστές∙ αὐτὸ σημαίνει εὐθεῖα ἐπιβάρρυνση τῶν χαμηλῶν εἰσοδημάτων, αὔξηση τῶν τιμῶν καὶ ἐπιδείνωση τῆς ὑφέσεως, ἂν τελικὰ γίνουν δεκτὲς οἱ προτάσεις της. Ἡ αἴσθηση τοῦ πανικοῦ εἶναι διάχυτη στὸ οἰκονομικὸ ἐπιτελεῖο, ἐνῶ ἐπικρατεῖ τρόμος καὶ γιὰ τὴν ὑπόθεση τῆς Τραπέζης Ἀττικῆς, μὲ ἀνάμιξη τοῦ ἀντιπροέδρου∙ οἱ διαπραγματεύσεις ἀρχίζουν τὴν προσεχῆ ἑβδομάδα καὶ πρέπει νὰ ὁλοκληρωθοῦν σύντομα, ὥστε νὰ ψηφισθοῦν οἱ νόμοι ἀπ’ τὴν Βουλὴ πρὶν ἀπ’ τὸ Γιούρογκρουπ τῆς 22ας Ἀπριλίου. Οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν πιστεύουν ὅτι εἶναι δυνατὴ ἡ ὁλοκλήρωση, διότι βλέπουν τὴν πολιτικὴ ἀστάθεια ἐπιταχυνόμενη καὶ τὸν Ναπολεοντίσκο πλήρως ἀδύναμο νὰ ἐλέγξει τοὺς βουλευτές του∙ οἱ κινήσεις γιὰ μεταβατικὸ σχίσμα πυκνώνουν σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Κρίνεται ἀπαραίτητη ἡ σταθερότητα στὴν Ἑλλάδα.