Προετοιμασία γιὰ Brexit

Στὶς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες ὅλοι προετοιμάζονται γιὰ τὴν ἐκδοχὴ τῆς ἐξόδου τῆς Βρεταννίας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ οἱ σφυγμομετρήσεις δείχνουν ὅτι αὐξάνεται ἡ ὑποστήριξη τοῦ ὄχι στὸ δημοψήφισμα τῆς 23ης Ἰουνίου, ὁπότε ἂν συμβεῖ αὐτό, παραιτεῖται καὶ ὁ πρωθυπουργός. Στὰ μεσαῖα στρώματα ἔχει καλλιεργηθεῖ ἡ ἐντύπωση ὅτι θὰ ἔχει καλύτερη τύχη ἡ χώρα, ἀπὸ οἰκονομικῆς καὶ πολιτικῆς πλευρᾶς, ἐκτὸς Εὐρώπης, μὲ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν νοοτροπία τῆς νήσου καὶ τῆς αὐτοκρατορικῆς παραδόσεως∙ ἡ προπαγάνδα αὐτὴ ἔχει παρασύρει καὶ τὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις, ἐνῶ οἱ μεγάλες καὶ τὸ Σίτυ εἶναι ὑπὲρ τῆς παραμονῆς στὴν Εὐρώπη. Μάλιστα ἔχουν παρουσιάσει στοιχεῖα ποὺ προβλέπουν αὔξηση τῆς ἀνεργίας, κατὰ ἕνα ἑκατομμύριο τουλάχιστον, καὶ ὕφεση τὰ ἀμέσως ἑπόμενα χρόνια, ὅπως καὶ τὴν μαζικὴ διαρροὴ κεφαλαίων πρὸς τὴν Φραγκφούρτη καὶ τὸ Παρίσι∙ ἄλλωστε τὸ Χρηματιστήριο τῆς Φραγκφούρτης ἀγόρασε ἐκεῖνο τοῦ Λονδίνου, καθὼς ἔχει πλέον μεγαλύτερο ὕψος συναλλαγῶν.