Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, μὲ τὴν Σαγκάη μόνο ἐλαφρῶς ἀνοδική∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1341 δολλάρια καὶ 125,2250 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1225,75, ἀλλὰ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 38,71. Ἡ στάση ἀναμονῆς τῶν ἐπενδυτῶν συνεχίζεται, μετὰ καὶ τὴν ἀνατροπὴ τῶν προγνωστικῶν στὶς προκριμματικὲς τοῦ Οὐισκόνσιν∙ οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι εἶναι ἐναντίον τοῦ δισεκατομμυριούχου, διότι φοβοῦνται τὶς διεθνεῖς ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὴν πολιτική του, ἀλλὰ ἀναμένουν καὶ τὰ τελικὰ ἀποτελέσματα. Οἱ ἀποκαλύψεις τῶν φοροφυγάδων τοῦ Παναμᾶ περιορίζονται στὴν Ἰσλανδία, μὲ τὴν παραίτηση τοῦ πρωθυπουργοῦ της, ἐνῶ δὲν εἶχαν οὐσιαστικὴ ἐπίδραση στὴν Ρωσία καὶ στὴν Κίνα, διότι δὲν τὶς θεωροῦν σοβαρὲς οἱ λαοί τους. Ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ προσφυγικοῦ στὴν Ἑλλάδα ἀποτελεῖ πιὸ σημαντικὸ θέμα γιὰ τὴν Εὐρώπη∙ οἱ Βρυξέλλες πρέπει νὰ δώσουν λύση, ἔστω κι ἂν ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση φέρει τὴν μεγαλύτερη εὐθύνη μὲ τὴν ἀνυπαρξία πολιτικῆς, ἀφοῦ παραμένει εὐρωπαϊκὸ πρόβλημα.