Συλλήψεις στὶς Βρυξέλλες

Οἱ συλλήψεις τρομοκρατῶν στὶς Βρυξέλλες συνεχίσθηκαν, μὲ δύο βασικοὺς πρωτεργάτες τους, τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸ καπέλο στὸ ἀεροδρόμιο καὶ ἕναν τρίτον∙ αὐτοὶ μὲ τοὺς συνεργάτες τους ἀποκαλύφθηκε ὅτι ἑτοίμαζαν, μέσα ἀπ’ τὴν ὀργάνωσή τους, νέα ἐπίθεση στὸ Παρίσι. Ἡ ἐπιτυχία εἶναι σημαντικὴ καὶ ἀποδεικνύει τὴν ἀποτελεσματικότητα τῆς ἑνοποιήσεως τῶν εὐρωπαϊκῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ τοῦ συντονισμοῦ τῆς δράσεώς τους∙ ἤδη οἱ τρομοκράτες βρίσκονται στὴν διαδικασία ἐκδόσεώς τους στὴν Γαλλία. Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἀπετράπησαν νέες ἐπιθέσεις, ἀλλὰ καὶ ἐνέπνευσαν αἰσιοδοξία στοὺς εὐρωπαϊκοὺς λαοὺς γιὰ τὴν ἀσφάλειά τους∙ ἡ πολιτικὴ ἑνιαίας ἀσφαλείας ἐφαρμόζεται στὴν Εὐρώπη γιὰ πρώτη φορὰ σὲ εἰρηνικὴ περίοδο. Πρακτικὰ ἄρχισε ἡ ἐπέκτασή της στὶς εὐαίσθητες περιοχές της, ὅπως εἶναι ἡ Ἑλλάδα∙ εἶναι πολλὰ τὰ κενὰ ποὺ ἔχει ἀφήσει ἀκουσίως ἢ μὴ ἡ ἀριστερὴ κυβέρνηση. Καλύπτονται αὐτὰ καὶ μάλιστα γρήγορα πλέον, μετὰ καὶ τὴν ἐνδοτικότητα πρὸς τοὺς Σκοπιανούς.