Ζίκα, χειρότερη ἐπιδημία

Ὁ ἰὸς ζίκα ἀποδεικνύεται πολὺ χειρότερη ἐπίδημία, ἀπὸ ὅσο εἶχε ἀρχικὰ προβλεφθεῖ∙ οἱ ἔρευνες στὰ ἀμερικανικὰ ἰνστιτοῦτα ἀπέδειξαν ὅτι ὁ ἰὸς προσβάλλει πολὺ περισσότερα ὄργανα τοῦ ἐμβρύου καὶ ἀφήνει στὰ νεογέννητα περισσότερες ἀνωμαλίες κι ὄχι μόνο τὴν μικροκεφαλία καὶ τὰ προβλήματα στὴν ἀκοὴ καὶ στὴν ὅραση. Οἱ ὑγεινομικὲς ἀρχὲς στὴν ἀμερικανικὴ ἤπειρο βρίσκονται σὲ συναγερμό, διότι δὲν ἔχει ἀνακαλυφθεῖ ἀκόμη ἐμβόλιο κατὰ τῆς νόσου, οὔτε τρόπος ἐξαλείψεως τοῦ ἀφρικανικοῦ κώνωπος ὁ ὁποῖος μεταφέρει τὸν ἰὸ στὶς ἐγκυμονοῦσες γυναῖκες∙ ἄλλωστε ἀκόμη δὲν ἔχει βρεθεῖ ἀποτελεσματικὸς τρόπος ἐλέγχου τοῦ ἐμβρύου, ἐὰν ἔχει μολυνθεῖ, καὶ νὰ γίνει ἄμβλωση στοὺς ἀρχικοὺς μῆνες τῆς κυήσεως. Ὁ ἰὸς ἐμφανίσθηκε πρῶτα στὴν Βραζιλία καὶ στὴ συνέχεια ἐξαπλώθηκε σὲ ὁλόκληρο τὸ δυτικὸ ἠμισφαίριο, ἐνῶ ἐμφανίσθηκαν τὰ πρῶτα συμπτώματα καὶ στὴν Εὐρώπη, μὲ τὴν μετάδοσή του καὶ διὰ τῆς σεξουαλικῆς ἐπαφῆς∙ στὴν Βραζιλία αὐξήθηκαν οἱ ἀμβλώσεις.