Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις καὶ μόνο Τόκυο καὶ Βομβάη εἶχαν ἀνοδικές∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1258 δολλάρια καὶ 123,1650 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1240,30, μὲ ἐλαφρὰ ἄνοδο τὸ πετρέλαιο, 44,33. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοί, μετὰ τὴν ἔκθεση τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, ὅτι δὲν προβλέπει ἀνάκαμψη μέσα στὸ χρόνο, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑπερβολικὴ χρέωση τῶν περισσοτέρων χωρῶν∙ τὸ Ταμεῖο ἀναφέρει ὅτι, μετὰ τὴν μεγάλη κρίση τοῦ 1929, τὸ χρέος ὅλων τῶν χωρῶν ἀνερχόταν σὲ 80% τοῦ ΑΕΠ, ἐνῶ τὸ 1945, μὲ τὸ τέλος τοῦ πολέμου αὐξήθηκε σὲ 130%, ἀλλὰ τὸ 1973 ἔπεσε στὸ 30%, γιὰ νὰ αὐξηθεῖ τὸ 2016, σὲ 108%, ὅσο εἶναι καὶ στὶς ΗΠΑ, καὶ στὴν Γερμανία μόνο 68%. Ἡ ὑπερχρέωση ἐκτινάχθηκε, μετὰ τὸ σκάνδαλο τῶν τοξικῶν ὁμολόγων καὶ παραμένει ὑψηλή, μὲ τὴν Ἰαπωνία πρώτη στὸ 260%∙ ἡ παράταση τῆς ὑφέσεως δυσκολεύει τὴν ἀνάκαμψη.