Ὑπονόμευση τῶν ἐπενδύσεων

Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν πεισθεῖ ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἔχει ἐπιδοθεῖ μόνο στὴν συστηματικὴ ὑπονόμευση τῶν ἐπενδύσεων καὶ τὴν παρακάμπτουν πλέον κανονικὰ στὴν χάραξη τῆς πολιτικῆς τους∙ ἡ συμφωνία γιὰ τὴν ἀξιολόγηση θεωρεῖται ἀπ’ τοὺς ἔγκυρους παρατηρητὲς ὡς πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης στὴν οἰκονομία μας, ἀλλὰ χωρὶς τὸν Ναπολεοντίσκο. Οἱ ὅροι εἶναι δυσβάστακτοι καὶ ἐκτιμᾶται ὅτι δὲν θὰ ἀντέξει τὴν λαϊκὴ κατακραυγή, ὁπότε ὁδηγεῖται ἡ χώρα σὲ ἐκλογὲς καὶ στὴν συντριβὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ∙ στὴν ἑπόμενη κυβέρνηση οἱ Εὐρωπαῖοι θὰ φερθοῦν ἀνεκτικά, ὅπως ἔκαναν καὶ πρὸ δεκαπενταμήνου στὴν σημερινή, μὲ παραχωρήσεις γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν σκληρῶν μέτρων, ἀρκεῖ νὰ ἀποκαταστήσει τὴν ἐμπιστοσύνη στοὺς ἐπενδυτές. Τὸ κλείσιμο τῆς Εἰδομένης καὶ ἡ μανιακὴ καταδίωξη τῶν ξένων ἐπενδύσεων εἶναι τὰ προηγούμενα, ἐὰν ἀφαιρεθοῦν θὰ γίνει ἐκτίναξη τῆς ἀναπτύξεως, ὁπότε τὰ περισσότερα δὲν χρειάζονται, διότι θὰ καλύπτονται οἱ δημοσιονομικοὶ στόχοι.