Ὁ τάφος τοῦ Ἀριστοτέλους

Ἡ ἀνακάλυψη τοῦ τάφου τοῦ Ἀριστοτέλους στὰ Στάγειρα ἔχει προκαλέσει τὸ ζωηρότατο ἐνδιαφέρον τῆς παγκοσμίας ἀκαδημαϊκῆς κοινότητος∙ ὁ Κώστας Σισμανίδης ἐπὶ δεκαετίες διενεργεῖ ἀνασκαφὲς στὴν ὁμώνυμη πόλη, ἐπὶ τῇ βάσει ἱστορικῶν πληροφοριῶν, ὅτι οἱ συμπολῖτες τοῦ φιλοσόφου εἶχαν μεταφέρει τὴν σορό του ἀπ’ τὴν Χαλκίδα ὅπου πέθανε τὸ 323 π.Χ., μετὰ τὸν θάνατο τοῦ μαθητοῦ του Ἀλεξάνδρου καὶ τὴν ἀπόθεσαν σὲ εἰδικὸ τάφο στὸ κέντρο τῆς πόλεως. Σεμνὸς καὶ ἀξιοπρεπὴς εἶναι ὁ ταφὸς καὶ ἁρμόζει στὸν χαρακτῆρα καὶ τὴν ζωὴ τοῦ πρώτου σοφοῦ ποὺ κατέγραψε συστηματικὰ τὴν παγκόσμια γνώση τῆς ἐποχῆς του καὶ προχώρησε σὲ πειραματικὲς ἔρευνες στὶς διάφορες ἐπιστῆμες∙ χάραξε ἔτσι ἔκτοτε τὴν παγκόσμια γνώση.