Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, μὲ ἐξαίρεση τὴν Σαγκάη∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,11558 δολλάρια καὶ 123,9050 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 50,19, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1210,50. Ἡ ἀνησυχία γιὰ τὸ βρεταννικὸ δημοψήφισμα προκαλεῖ παράταση τῆς στάσως ἀναμονῆς τῶν ἐπενδυτῶν, καθὼς διαπιστώνουν τὴν ἐπιτεινόμενη περιθωριοποίηση τῆς Βρεταννίας στὴν Εὐρώπη∙ εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι, στὶς τελετὲς γιὰ τὴν ἑκατονταετία τῆς μάχης τοῦ Βερντέν, ἡ ὁποία ναὶ μὲν διεξήχθη μεταξὺ Γερμανῶν καὶ Γάλλων, ἀλλὰ στὸ μεγάλο πόλεμο ἰσότιμος ἑταῖρος ἦταν καὶ ἡ Βρεταννία, ἀπουσίαζε ὅμως ὁ πρωθυπουργός της. Δὲν ἔγινε τυχαῖα αὐτό, ἀλλὰ ὁ Νταίηβιντ Κάμερον ἤθελε νὰ ἀποφύγει τὰ ἀρνητικὰ σχόλια στὴν χώρα του, ἐν ὄψει τῆς κρίσιμης ψήφου σὲ τρεῖς ἑβδομάδες∙ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως ἡ ἀπουσία μετράει στὴν εὐρωπαϊκὴ κοινὴ γνώμη. Ἡ γηραιὰ ἤπειρος αἰσθάνεται πλέον τὴν Εὐρωζώνη ὡς μοναδικὴ ἑστία της.